Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Huy động vốn của Ngân hàng thương mại

Huy động vốn của Ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tậpVốn của Ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng

thương mại tạo lập hoặc huy động được dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực

hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Nó chi phối toàn bộ hoạt động của Ngân

hàng thương mại, quyết định sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng bao gồm:

 Vốn tự có của Ngân hàng thương mại (NHTM) là những giá trị tiền tệ

do Ngân hàng tạo lập được, thuộc sở hữu của Ngân hàng. Nó mang tính

ổn định và căn cứ để quyết định đến khả năng và khối lượng vốn huy

động của Ngân hàng.

 Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà Ngân hàng huy động được từ

các tổ chức kinh tế và cá nhân trong xã hội và được dùng làm vốn để

kinh doanh. Vốn huy động là tài sản thuộc các chủ sở hữu khác nhau,

Ngân hàng chỉ có quyền sử dụng và phải hoàn trả đúng gốc và lãi khi

đến hạn. Nguồn vốn này luôn biến động, tuy nhiên nó đóng vai trò rất

quan trọng đối với mọi hoạt động của Ngân hàng.

 Vốn đi vay là phần vốn các Ngân hàng đi vay để bổ sung vào vốn hoạt

động của mình trong trường hợp tạm thiếu vốn khả dụng. Nó có chi phí

tương đối cao cho nên chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của

Ngân hàng.

 Vốn khác là phần vốn phát sinh trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ

thanh toán.

2.1.2. Khái niệm về huy động vốn

Huy động vốn là nghiệp vụ cơ bản của các Ngân hàng hay còn gọi là

nghiệp vụ tạo vốn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm thu hút vốn từ

các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế để phục vụ mục đích kinh doanh của mình.

2.2. Vai trò của huy động vốn

Nghiệp vụ huy động vốn tuy khơng mang lợi nhuận trực tiếp cho Ngân

hàng đóng vai trò sống còn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại.SV: Nguyễn Thị Trang Nhung9Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpNghiệp vụ này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ngân hàng cũng như đối với

khách hàng trong các hoạt động kinh doanh như cấp tín dụng và các dịch vụ

Ngân hàng khác.

2.2.1. Đối với Ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho Ngân hàng

thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Không có nghiệp vụ huy động vốn,

Ngân hàng thương mại sẽ khơng có đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của

mình. Mặt khác, thơng qua nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng thương mại

có thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với

Ngân hàng. Từ đó, Ngân hàng thương mại có các biện pháp khơng ngừng

hồn thiện hoạt động huy động vốn để giữ vững và mở rộng quan hệ với

khách hàng. Có thể nói nghiệp vụ huy động vốn góp phần giải quyết “đầu

vào” của Ngân hàng.

Vốn huy động quyết định đến uy tín và khả năng thanh tốn của Ngân hàng

trên thương trường. Các Ngân hàng hoạt động dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, do

vậy uy tín của Ngân hàng là một yếu tố rất quan trọng. Uy tín được thể hiện ở khả

năng sẵn sàng chi trả cho khách hàng của Ngân hàng. Khả năng thanh toán của

Ngân hàng càng cao thì chứng tỏ vốn khả dụng của Ngân hàng càng lớn. Vì vậy,

khả năng thanh tốn của Ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn của Ngân hàng nói chung

và vốn khả dụng của Ngân hàng nói riêng. Với khả năng huy động vốn cao, Ngân

hàng ngày càng mở rộng được quy mô hoạt động kinh doanh, tiến hành các hoạt

động cạnh tranh có hiệu quả, góp phần giữ được chữ tín, nâng cao vị thế của Ngân

hàng trên thương trường.

Ngồi ra, vốn chính là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.

Thực tế cho thấy: quy mơ vốn, trình độ nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại

là tiền đề cho việc thu hút nguồn vốn, và nguồn vốn lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi

cho Ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế.

Điều này giúp Ngân hàng mở rộng kinh doanh trên thị trường, phân tán rủi ro, đẩy

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung10Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpmạnh công tác huy động vốn, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng.

2.2.2. Đối với khách hàng

Nghiệp vụ huy động vốn khơng chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Ngân

hàng mà nó còn có ý nghĩa quan trọng đối với khách hàng. Đối với khách

hàng, nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho họ một kênh tiết kiệm và đầu tư

nhằm làm cho tiền của họ sinh lợi, tạo cơ hội cho họ có thể gia tăng tiêu dùng

trong tương lai. Mặt khác, nghiệp vụ huy động vốn còn cung cấp cho khách

hàng một nơi an tồn để họ cất trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi. Cuối

cùng nghiệp vụ huy động vốn giúp cho khách hàng có cơ hội tiếp cận với các

dịch vụ khác của Ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh tốn qua Ngân hàng và

dịch vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh hoặc cần

tiền cho tiêu dùng.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới huy động vốn

2.3.1. Các nhân tố chủ quan

2.3.1.1. Quan điểm của lãnh đạo Ngân hàng về huy động vốn

Huy động vốn giữ vị trí rất quan trọng trong chính sách của các nhà

lãnh đạo Ngân hàng. Công tác huy động vốn đạt hiệu quả cao khi các nhà

lãnh đạo Ngân hàng hiểu được tầm quan trọng của vốn huy động, đưa ra được

các chính sách huy động tiền gửi hợp lý, có các quyết định phù hợp với từng

giai đoạn phát triển của thị trường Ngân hàng. Trái lại, các nhà lãnh đạo chưa

ý thức được vai trò quyết định của huy động vốn, chưa chú trọng công tác

nghiên cứu thị trường, khảo sát thị hiếu khách hàng gửi tiền sẽ ảnh hưởng rất

lớn đến công tác huy động vốn của Ngân hàng. Có thể nói, quan điểm của nhà

lãnh đạo Ngân hàng chi phối hầu hết công tác huy động vốn.

2.3.1.2. Các hình thức huy động vốn

Ngân hàng muốn dễ dàng tìm kiếm nguồn vốn thì trước hết phải đa

dạng hình thức huy động vốn. Hình thức huy động vốn của Ngân hàng ngày

càng phong phú, linh hoạt và thuận tiện bao nhiêu thì khả năng thu hút vốn từ

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung11Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpnền kinh tế càng lớn bấy nhiêu. Điều này xuất phát từ sự khác nhau trong nhu

cầu và tâm lí của các tầng lớp dân cư. Chính sự đa dạng hố các hình thức huy

động vốn của Ngân hàng đã giúp cho mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp tìm được

cho mình một hình thức đầu tư hợp lý nhất. Do vậy, các NHTM thường cân

nhắc rất kĩ lưỡng trước khi đưa vào áp dụng một hình thức mới.

Khi các Ngân hàng thương mại đưa ra các hình thức huy động vốn ngày

càng đa dạng và hợp lý, cùng với việc mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động, và

nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ Ngân hàng, từ đó thu hút ngày càng

nhiều khách hàng đến với Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong

việc huy động vốn. Ngược lại khi các hình thức huy động vốn của Ngân hàng

chưa đa dạng, phong phú, chất lượng hoạt động dịch vụ chưa cao, hệ thống mạng

lưới còn ít, chưa thuận lợi cho khách hàng trong việc giao dịch với Ngân hàng, thì

nó sẽ ảnh hưởng khơng tốt tới huy động vốn của Ngân hàng.

2.3.1.3. Chính sách lãi suất cạnh tranh

Lãi suất huy động là tỉ lệ phần trăm của số tiền có được so với số tiền

gốc mà người gửi tiền nhân được từ Ngân hàng. Các cá nhân, tổ chức kinh tế

muốn tham khảo đầu tiên khi gửi tiền vào Ngân hàng đó là lãi suất. Vì vậy,

chính sách lãi suất là một trong những chính sách quan trọng nhất tác động tới

chính sách huy động vốn của Ngân hàng.

Việc duy trì lãi suất tiền gửi cạnh tranh giữa các Ngân hàng với nhau đã

trở nên cực kỳ quan trọng trong việc thu hút các khoản tiền gửi mới và duy trì

tiền gửi hiện có. Điều này đặc biệt đúng khi lãi suất thị trường đã ở vào mức

tương đối cao. Các Ngân hàng cạnh tranh giành vốn không chỉ với các Ngân

hàng khác mà còn với các tổ chức tiết kiệm khác, các thị trường tiền tệ và với

những người phát hành các công cụ tài chính khác nhau trong thị trường tiền

tệ. Khi lãi suất tối đa bị loại bỏ trong quá trình nới lỏng các quy định, việc

duy trì mức lãi suất cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Đặc biệt trong giai đoạn

khan hiếm tiền tệ, những khác biệt tương đối nhỏ về lãi suất cũng sẽ thúc đẩy

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung12Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpngười gửi tiền tiết kiệm và nhà đầu tư chuyển vốn từ Ngân hàng này sang

Ngân hàng khác hay từ công cụ này sang công cụ khác.

Tuy nhiên, không phải Ngân hàng đưa ra mức lãi suất cao là có thể thu

hút được nhiều vốn. Vấn đề ở chỗ với mức lãi suất cụ thể do Ngân hàng đưa

ra sẽ đem lại cho người gửi tiền mức lợi tức thực tế là bao nhiêu. Điều này có

nghĩa là mức lãi suất mà Ngân hàng đưa ra phải luôn lớn hơn tỉ lệ lạm phát.

Do đó Ngân hàng phải dự đốn chính xác tỉ lệ lạm phát của nền kinh tế trong

năm để đưa ra mức lãi suất huy động hợp lí. Lãi suất ở mức huy động hợp lí

cũng phải là mức tiền khơng bị thay đổi. Có nghĩa là phải cộng thêm vào đó

những yếu tố biến động của tỉ giá.

Để giải quyết vấn đề này, Ngân hàng phải rất khéo léo mới có thể có

được một chính sách lãi suất hợp lí, linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường

và mong muốn của Ngân hàng về qui mô và chất lượng nguồn vốn của Ngân

hàng. Đảm bảo lợi ích của người gửi tiền, lợi ích của Ngân hàng, giúp Ngân

hàng đạt hiệu quả cao trong công tác huy động vốn.

2.3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Ngân hàng

Cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ tiên tiến mang lại thuận lợi cho hoạt

động kinh doanh của Ngân hàng. Tạo điều kiện để mở rộng thị phần kinh doanh,

và củng cố niềm tin cho khách hàng. Do đó Ngân hàng sẽ phát huy được tốt hơn

công tác huy động vốn. Ngược lại, nếu cơ sở vật chất của Ngân hàng còn hạn

chế thì sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần kinh doanh, khó thu hút,

khơng tạo niềm tin để khách hàng gửi tiền.

Trình độ cơng nghệ Ngân hàng ngày càng cao, khách hàng sẽ cảm thấy

hài lòng về dịch vụ được Ngân hàng cung ứng và yên tâm hơn khi gửi tiền tại

các Ngân hàng. Đây là một yếu tố rất quan trọng giúp Ngân hàng cạnh tranh

phi lãi suất, với cùng một lãi suất huy động như nhau, Ngân hàng nào cải tiến

chất lượng dịch vụ tốt hơn, tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng thì sức cạnh

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung13Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậptranh sẽ cao hơn.

Việc ứng dụng máy tính là một cuộc cách mạng trong hoạt động của

Ngân hàng. Áp dụng hệ thống tin học hiện đại, Ngân hàng có thể thu thập

thơng tin khách hàng, thị trường nhanh chóng và đầy đủ. Từ đó, có thể hoạch

định ra các hình thức huy động, thời gian huy động, hình thức trả lãi... Mặt

khác, với hệ thống thông tin tốt nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả huy động

vốn của Ngân hàng.

2.3.1.5. Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ

công nhân viên

Trong các hoạt động của Ngân hàng, yếu tố con người luôn được đặt

lên hàng đầu. Các nhân viên Ngân hàng là những người mang hình ảnh cho cả

Ngân hàng. Do đó, để tăng cường huy động vốn thì điều quan trọng là các

nhân viên Ngân hàng phải có đủ những tiêu chí của một nhân viên Ngân hàng

chuyên nghiệp: Hiểu biết khách hàng, Hiểu biết nghiệp vụ, Hiểu biết quy

trình, Hồn thiện phong cách phục vụ.

Về phương diện quản lí, nếu Ngân hàng có trình độ quản lí tốt sẽ có

khả năng tư vấn phù hợp cho khách hàng, thu hút được khách hàng đến với

mình. Mặt khác, quản lí tốt sẽ đảm bảo được an tồn vốn, tăng uy tín, tạo điều

kiện tốt cho cơng tác huy động vốn của Ngân hàng.

Về trình độ nghiệp vụ của cán bộ Ngân hàng ảnh hưởng rất lớn tới chất

lượng phục vụ và việc thu hút vốn của Ngân hàng. Trình độ nghiệp vụ của cán

bộ Ngân hàng càng cao, mọi thao tác nghiệp vụ thực hiện nhanh chóng, chính xác,

có hiệu quả. Đồng thời, thái độ phục vụ , tác phong làm việc của cán bộ Ngân

hàng tốt, nhiệt tình, cởi mở sẽ tạo thuận lợi và gây được ấn tượng tốt đối với

khách hàng như vậy thu hút được nhiều khách hàng hơn. Thái độ phục vụ của cán

bộ Ngân hàng đối với khách hàng có ảnh hưởng rất lớn đến việc huy động vốn

cho Ngân hàng. Do đó , để thu hút khách hàng gửi tiền, đi đôi với việc trau dồi

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung14Lớp: TMQT 47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huy động vốn của Ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×