Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiêp

phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học

đúng độ tuổi.

- Đẩy mạnh và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố

hóa , hiện đại hóa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở tất

cả các bậc học, cấp học.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo; đẩy mạnh xã hội hóa

giáo dục và xây dựng xã hội học tập; khai thác mọi tiềm năng, huy động mọi

nguồn lực để thúc đẩy sự nghiệo giáo dục phát triển.

- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu đổi mới

và xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu đến năm

2010 huyện có 03 trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí của

Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

Hơn 10 năm trở lại đây, giáo dục luôn được sự quan tâm của Đảng và

Nhà nước, thể hiện quan điểm:" Giáo dục là quốc sách hàng đầu " đã đặt ra

nền móng tư tưởng về vai trò, vị trí của giáo dục trong sự phát triển của đất

nước, nhờ vậy mà trong 10 năm qua giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu

đáng kể, tạo ra những chuyển biến tích cực trong chun mơn, chất lượng

giảng dạy và học tập không ngừng được nâng lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng

bộ và Chính quyền huyện Chi Lăng trong những năm qua, cùng với sự phát

triển về chính trị- kinh tế- xã hội sự nghiệp giáo dục đào tạo .

Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học cơ sở ở huyện Chi

Lăng trong giai đoạn tới được thể hiện trong: " Chương trình phát triển giáoGiáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn54Chuyên đề tốt nghiêp

dục đào tạo huyện Chi Lăng giai đoạn 2005-2010" của UBND huyện Chi

Lăng : “Huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt 99,5%, phấn đấu hàng năm

có trên 97% số học sinh được xếp loại học lực từ trung bình chở lên, ( trong

đó loại giỏi, khá chiếm từ 58% trở lên ) 99% học sinh được xếp loại hạnh

kiểm tốt khá, ( trong đó loại tốt chiếm 89%) tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt

nghiệp hàng năm đạt từ 98% đến 99%. Đến năm 2010 có 30-42% số trường

đạt chuẩn quốc gia, 100% các trường đủ cán bộ quản lý và giáo viên đứng

lớp theo quy định. Đến năm 2010 tất cả giáo viên đạt chuẩn đào tạo, phấn

đấu có 20-30% số trường dạy 2 buổi ngày. đưa ngoại ngữ, tin học, âm nhạc,

hội hoạ vào tất cả các trường trên địa bàn Huyện”.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, cần phải có sự đầu tư khơng nhỏ

về mặt kinh phí, vì vậy đòi hỏi Huyện khơng ngừng huy động các nguồn vốn

tăng cường đầu tư cho giáo dục , trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà

nước vẫn là chủ yếu và giữ vai trò quyết định.

Việc đầu tư kinh phí từ ngân sách có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với

sự tồn tại và phát triển sự nghiệp giáo uy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn

ngân sách còn hạn hẹp mà nhu cầu đầu tư lại nhiều, để giảm bớt gánh nặng

cho ngân sách, cần triệt để khai thác các nguồn vốn đầu tư khác trong nền

kinh tế để đầu tư cho giáo dục.

Trong điều kiện hiện nay, việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục phải thực

hiện tốt phương châm: " Nhà nước và nhân dân cùng làm" cần triệt để khai

thác nguồn vốn có thể huy động được từ trong dân, tranh thủ sự hỗ trợ từ các

tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục

Tiểu học trên địa bàn Huyện.Giáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn55Chuyên đề tốt nghiêp

Cùng với sự khai thác triệt để các nguồn đầu tư ngoài ngân sách thì vấn

đề nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách bằng những cơ chế quản

lý, chính sách đâu tư hợp lý, sử dụng đúng mục đích, chống lãng phí, thất

thốt cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần làm giáo dục

ngày càng phát triển đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và

nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng.

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI

THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC

TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG TỈNH

LẠNG SƠN

Nhiệm vụ đặt ra cho Giáo dục nói chung và Giáo dục trung học cơ sở

nói riêng ngày càng nặng nề và yêu cầu ngày càng cao. Kinh phí chi thường

xuyên từ Ngân sách Nhà nước là một trong những điều kiện quan trọng và

mang tính quyết định đến việc hồn thành hay khơng hồn thành nhiệm vụ

của ngành. Chính vì thế phải có các biện pháp quản lý chi phù hợp với thực

trạng Giáo dục trung học cơ sở của huyện.

3.2.1. Tăng cường kiểm sốt chi đối với nhóm mục chi cho con người

Như đã phân tích ở chương 2 chi cho con người chiếm tỷ trọng quá lớn

( trên 91%) tổng chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục trung

học cơ sở. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm của Nhà nước đối với giáo dục

nhưng chi cho nhóm mục này lớn thì chi cho 3 nhóm kia sẽ nhỏ. Đây là vấn

đề mà các nhà quản lý, hoạch định chính sách cần phải nghiên cứu, xem xét

cho hợp lý giữa các nhóm mục chi.Giáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn56Chuyên đề tốt nghiêp

Quản lý chi đối với các mục Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương,

phúc lợi tập thể( trợ cấp lần đầu), các khoản đóng góp.

Phòng Giáo dục là cơ quan chun mơn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

có chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện (trừ các trường

Trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục thường xuyên). Như chúng ta đã

biết muốn quản lý tốt kinh phí thì cần phải quản lý tốt về biên chế, tổ chức bộ

máy. Do đó với chức năng, nhiệm vụ được giao Phòng Giáo dục kết hợp với

Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và xã hội để rà soát lại tỷ lệ học

sinh/giáo viên và tỷ lệ giáo viên/lớp đối với tất cả các trường trực thuộc xem

có đúng với quy định hay không?

Tỷ lệ học sinh/giáo viên không hợp lý cũng ảnh hưởng đến chi ngân

sách. Nếu số học sinh trong một lớp ít thì giáo viên dạy sẽ nhàn hơn nhưng

Nhà nước lại phải chi ngân sách nhiều hơn bởi vì tăng số lớp thì tăng biên

chế, tăng cơ sở vật chất... Tỷ lệ giáo viên/lớp càng lớn thì giáo viên càng nhàn

vì dạy chưa đủ số tiết theo quy định ngược lại điều đó cũng làm tăng biên chế

dẫn đến tăng chi ngân sách.

Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ - Lao động- Thương binh và Xã hội

cần phải làm tốt công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện trong việc

sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên. Tránh tình trạng mất cân

đối giữa các trường trong huyện; trường thừa giáo viên so với quy định thì

phải điều chuyển đến trường thiếu, sau khi bố trí sắp xếp lại nếu thiếu mới

tuyển bổ sung hoặc hợp đồng.Giáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn57Chuyên đề tốt nghiêp

Theo nghị định 35/2001/NĐ- CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ (nay

là nghị định 61/2006/NĐ- CP ngày 20/6/2006) thì nhà giáo, cán bộ quản lý

giáo dục đến nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó

khăn được hưởng trợ cấp lần đầu (điều 10). Trong điều 9 nghị định cũng quy

định rõ thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến nhận cơng

tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với

nữ và 5 năm đối với nam. Cho nên khi giải quyết thuyên chuyển cần phải chú

ý, nếu chưa đủ thời hạn quy định phải hoàn lại số tiền trợ cấp đã nhận tránh

lãng phí cho Ngân sách Nhà nước và đảm bảo sự công bằng cho mọi người.

Hàng năm cần rà soát danh sách hưởng phụ cấp thu hút để thực hiện đúng đối

tượng, đúng quy định về thời gian hưởng phụ cấp thu hút (không quá 5 năm).

Quản lý chi đối với các mục Học bổng cho học sinh sinh viên, tiền

thưởng, thanh toán cá nhân.

Đối với chi học bổng: thực hiện theo thông tư số 126/1998/TTLT/BTC

-BGD&ĐT ngày 09/9/1998 hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học

sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú và các trường dự bị Đại học. Huyện

Chi Lăng có 01 trường phổ thông Dân tộc nội trú, tất cả học sinh học tập ở

trường này đều thuộc đối tượng được hưởng học bổng. Tuy nhiên mức chi

này được thực hiện từ 01/9/1998 cho đến nay khơng còn phù hợp bởi vì Nhà

nước đã điều chỉnh mức lương tối thiểu mấy lần, giá cả thị trường ln có

những biến động. Với mức chi như hiện nay rất khó khăn cho các nhà trường

trong việc đảm bảo đời sống cho các em học sinh. Nhà nước cần quan tâm

điều chỉnh định mức cho phù hợp với tình hình thực tế.Giáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn58Chuyên đề tốt nghiêp

Tiền thưởng: mức tiền thưởng được áp dụng từ năm học 2004-2005 trở

về trước là rất thấp. Lao động Giỏi được thưởng 100.000đ; Chiến sỹ thi đua

cấp cơ sở và cấp Tỉnh được thưởng 200.000đ. Năm 2006 số chi tiền thưởng ở

bậc học trung học cơ sở là 90 triệu đồng chiếm 0,98% tổng chi cho con người,

bằng 0,89% tổng chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho giáo dục trung

học cơ sở.

Thanh toán cá nhân: chủ yếu là chi hỗ trợ cho giáo viên, cán bộ quản

lý, nhân viên đi học. Nhu cầu đi học nâng cao trình độ ngày càng lớn mà

nguồn kinh phí ngày càng hạn hẹp thì Nhà nước xem xét có thể cắt khoản trợ

cấp này. Về phía nhà trường sẽ tạo điều kiện cho người đi học về mặt thời

gian và được hưởng lương cơ bản (khơng có phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút).

Đối với các khoản chi phí học tập do người đi học đóng góp để giảm gánh

nặng cho Ngân sách Nhà nước. Các khoản thu nhập tăng thêm cho người lao

động rất ít và hầu như là khơng có.

3.2.2 - Tăng cường kiểm sốt chi đối với nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên

môn

Tỷ trọng chi cho nghiệp vụ chuyên môn trong những năm qua rất thấp

năm 2004 chiếm 2,43%; năm 2005 chiếm 3,37% và năm 2006 chiếm 3,47%

tổng số chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục trung học cơ sở.

Trong những năm tới cần nâng dần tỷ trọng các khoản chi cho nghiệp vụ

chuyên môn và đưa tỷ trọng chi nghiệp vụ chuyên môn đứng thứ hai sau chi

cho con người. Đặc biệt tăng cường đầu tư sách giáo khoa, sách tham khảo,

tài liệu giảng dạy cho học sinh, giáo viên các trường ở các xã đặc biệt khó

khăn tránh gánh nặng cho gia đình giúp các em yên tâm, hăng say học tập.

Ngoài ra cần phải xây dựng được định mức chi cụ thể phù hợp với khả năngGiáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn59Chuyên đề tốt nghiêp

nguồn tài chính và đảm bảo hồn thành nhiệm vụ được giao. Nếu có định mức

chi tiêu cụ thể thì việc kiểm sốt chi của Kho bạc và việc kiểm tra giám sát

của cơ quan Tài chính cũng như người trực tiếp thực hiện đều dễ dàng, thuận

lợi.

3.2.3 Tăng cường kiểm soát chi đối với nhóm mục chi mua sắm, sửa chữa

Để phấn đấu đến năm 2010 có 3 trường trung học cơ sở đạt chuẩn

Quốc gia cần phải đầu tư kinh phí xây dựng các phòng học, phòng chức năng,

sân chơi, bãi tập... phục vụ cho học tập và vui chơi của học sinh, giáo viên.

Trong 3 năm qua tỷ trọng chi cho nhóm mục này dưới 1% tổng chi thường

xuyên Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục trung học cơ sở. Trong những năm

tới cần tăng tỷ trọng chi cho nhóm mục này cho phù hợp với tình hình thực tế

và thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

3.2.4 Tăng cường kiểm sốt chi đối với nhóm mục các khoản chi khác

Đây là nhóm mục chi phức tạp nhất bởi vì khơng có định mức chi cụ

thể cho nên việc quản lý rất khó khăn (trừ chế độ cơng tác phí, chế độ hội

nghị hiện nay thực hiện theo quy định tại thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày

08/12/2004 của Bộ Tài chính, trước đây là thơng tư số 93-94). Chi cơng tác

phí qua 3 năm cũng tương đối lớn cho nên để quản lý được mục này tốt nhất

là nên khoán theo từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể. Đối với việc sử dụng

văn phòng phẩm, điện thắp sáng, điện thoại, chi tiếp khách ... cần có những

quy định cụ thể và khốn tới các tổ, bộ phận, phòng ban hoặc cá nhân để

thuận tiện cho công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của cá nhân.Giáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn60Chuyên đề tốt nghiêp

Lập dự tốn cần hồn thiện theo hướng gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo

theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Để khắc phục những hạn

chế trong công tác lập dự toán cần phải thực hiện tốt một số việc sau đây:Quy

định cụ thể về thời gian lập và nộp dự tốn, có đầy đủ các mẫu biểu theo quy

định, giao số kiểm tra cho các đơn vị dự tốn kịp thời.

Chấp hành dự tốn đây chính là q trình thực hiện dự tốn. Trong q

trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau.

Đối với các đơn vị dự toán: chấp hành đầy đủ các quy định, chế độ, tiêu

chuẩn, định mức do Nhà nước ban hành. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết

kiệm. Mọi khoản chi phải được theo dõi, ghi chép , hạch tốn đầy đủ, kịp

thời.

-Đối với Phòng Tài chính- Kế hoạch: có trách nhiệm đáp ứng đủ nguồn

kinh phí được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Thực hiện tốt việc điều

hành ngân sách, khi có các khoản chi đột xuất chưa có trong dự tốn cần phải

điều tiết, tạm ứng hoặc bổ sung cho các đơn vị dự tốn. Đồng thời có trách

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc hạch toán kế toán, thực hiện chế độ

kế toán, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các đơn vị sử dụng ngân sách.

-Đối với Kho bạc Nhà nước: thực hiện tốt vai trò kiểm sốt chi qua

Kho bạc đảm bảo các khoản chi đều có trong dự tốn, chi đúng chế độ và có

đầy đủ hố đơn chứng từ theo quy định.3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRÊN

3.3.1. Tăng tỷ trọng chi cho Giáo dục trung học cơ sở trong tổng số

chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dụcGiáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn61Chuyên đề tốt nghiêp

Nhà nước cần tăng chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục- Đào tạo

theo đúng tinh thần Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội. Đảm bảo

kinh phí cho chi thường xuyên; chi thực hiện các chương trình mục tiêu về

giáo dục như: phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chi đổi mới chương trình

giáo dục phổ thơng ... Dành một tỷ lệ kinh phí thích đáng cho giáo dục trung

học cơ sở trong tổng chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp

giáo dục.

3.3.2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cơ

quan có thẩm quyền

Phòng Tài chính- Kế hoạch cần có kế hoạch kiểm tra thường xuyên đối

với đơn vị sử dụng Ngân sách nhằm phát hiện kịp thời những khoản chi sai

chế độ, không đúng tiêu chuẩn định mức quy định.Về cơ bản mọi khoản chi

đều thực hiện qua Kho bạc do đó Kho bạc Nhà nước tăng cường được vai trò

kiểm soát chi qua kho bạc.Giáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×