Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp

quốc gia Việt Nam và giao Ngân hàng quốc gia Việt Nam làm nhiệm vụ cho

vay, phát triển sản xuất và quản lý quỹ ngân sách nhà nước .

Trong giai đoạn đất nước có chiến tranh, lực lượng và trình độ cán bộ

còn thiếu và yếu việc tập trung các cơ quan quản lý tài chính - tiền tệ - ngân

sách vào một mối là cần thiết.

Nhưng từ khi đất nước chuyển sang thời kỳ xây dựng kinh tế và đặc

biệt khi ngành Ngân hàng đã tổ chức thành 2 cấp : Ngân hàng nhà nước Việt

Nam là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiển tệ và hoạt động Ngân

hàng ; Các Ngân hàng Thương mại thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệtín dụng thì việc giao Ngân hàng Nhà nước quản lý quỹ NSNN khơng còn

thích hợp nữa vì đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế .

Cơ quan Tài chính khơng trực tiếp quản lý Q NSNN nữa nên khơng

thường xun nắm được tình hình thu - chi - tồn quỹ NSNN, do đó khơng chủ

động được việc cấp phát và thanh tốn. Thường xun xảy ra tình trạng nhiều

khoản chi cấp thiết có trong dự tốn NSNN mà lại phải đình hỗn. Việc cấp

phát NSNN mang nặng tính bao cấp và bị Ngân hàng chiếm dụng vốn với số

lượng lớn.

Để phù hợp với tình hình và yêu cầu mới về quản lý tài chính nhà nước,

ngày 01/04/1990 Hội đồng Bộ Trưởng đã ra quyết định số 07/HĐBT chuyển

giao công tác quản lý NSNN từ Ngân hàng nhà nước sang Bộ Tài chính và

thành lập cơ quan KBNN trực thuộc Bộ Tài Chính và chính thức đi vào hoạt

động từ ngày 01 tháng 4 năm 1990 ;Giáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn3Chuyên đề tốt nghiệp

1.1.2- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc nhà nước

Ngày 13/11/2003, Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số :

235/2003/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài Chính. Trải qua 17 năm hoạt dộng, hệ

thống Kho bạc nhà nước đã ngày càng ổn định và phát triển về chức năng,

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất đóng góp quan trọng vào sự phát

triển của ngành tài chính nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội nói

chung .

* Chức năng của Kho bạc nhà nước :

Kho bạc nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng

quản lý nhà nước về quỹ NSNN, quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của

nhà nước được giao theo quy định của pháp luật, thực hiện việc huy động vốn

cho NSNN, cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu

theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của KBNN :

1- Trình Bộ trưởng Bộ Tài Chính chiến lược phát triển , quy hoạch, kế

hoạch dài hạn, hàng năm của KBNN.

2- Trình Bộ Trưởng Bộ Tài Chính các dự thảo văn bản quy phạm pháp

luật về quản lý quỹ NSNN, các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm

vi thẩm quyền của KBNN theo quy định của pháp luật.Giáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn4Chuyên đề tốt nghiệp

3- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp, chi trả, thanh toán, quyết

toán quỹ NSNN, nghiệp vụ các hoạt động khác có liên quan và chỉ đạo việc tổ

chức thực hiện các nghiệp vụ thống nhất trong hệ thống KBNN .

4- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi

quản lý của Kho bạc nhà nước và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý quỹ NSNN, quỹ

Tài chính nhà nước và các quỹ khác của nhà nước được giao theo quy định

của pháp luật, bao gồm :

a- Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN ( Bao

gồm cả thu viện trợ, thu vay nợ trong nước và nước ngoài ) tổ chức thực hiện

việc thu nộp vào quỹ NSNN do các tổ chức và cá nhân nộp tại hệ thống Kho

bạc nhà nước theo quy định, thực hiện thanh toán số thu NSNN cho các cấp

Ngân sách theo quy định của Luật NSNN và của các cơ quan nhà nước có

thẩm quyền .

b- Tổ chức thực hiện chi NSNN , kiểm soát, thanh toán , chi trả các

khoản chi NSNN theo quy định của pháp luật.

c- Quản lý kiểm soát và thực hiện nhập - xuất các quỹ Tài chính nhà

nước và các quỹ khác của Nhà nước do Kho bạc nhà nước quản lý; Quản lý

các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

d- Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm được giao theo quyết định của

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quản lý tiền và tài sản, các loại chứng chỉ

có giá của nhà nước và các đơn vị cá nhân gửi tại Kho bạc nhà nước .

6- Kho bạc nhà nước có quyền trích từ tài khoản tiền gửi của các tổ

chức, cá nhân để nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để

thu cho NSNN theo quy định của pháp luật, có quyền từ chối thanh toán, chiGiáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn5Chuyên đề tốt nghiệp

trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp

luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình .

7- Tổ chức hạch tốn kế tốn NSNN, hạch toán các quỹ và tài sản của

Nhà nước giao cho Kho bạc nhà nước quản lý; Định kỳ báo cáo việc thực

hiện dư toán thu - chi NSNN cho cơ quan tài chính cung cấp và các cơ quan

Nhà nước có liên quan theo quy định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính .

8- Tổ chức thực hiện cơng tác thống kê Kho bạc nhà nước và chế độ

báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật .

9- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và điều hành tồn ngân Kho bạc nhà

nước. Bao gồm :

a- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán

bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có

quan hệ giao dịch với Kho bạc nhà nước .

b- Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam và các Ngân hàng thương mại nhà nước để thực hiện các

nghiệp vụ của Kho bạc nhà nước .

c- Tổ chức quản lý điều hành tồn ngân Kho bạc nhà nước, tập trung

thống nhất trong toàn hệ thống đảm bảo nhu cầu thanh toán chi trả của ngân

sách nhà nước đối với các đối tượng giao dịch khác .

d- Được sử dụng tồn ngân Kho bạc nhà nước để tạm ứng cho ngân sách

nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

10- Tổ chức huy động vốn trong nước và nước ngoài cho Ngân sách

nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu theo quy

định của pháp luật.

11- Thực hiện một số dịch vụ tín dụng nhà nước theo quy định của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy thác của đơn vị.Giáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn6Chuyên đề tốt nghiệp

12- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ

của các đơn vị thuộc hệ thống KBNN theo quy định của pháp luật .

13- Hiện đại hóa hoạt động của hệ thống Kho bạc nhà nước :

a- Tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ quản lý

kỹ thuật tiên tiền vào hoạt động Kho bạc nhà nước .

b- Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống KBNN.

14 - Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực KBNN theo

quy định của pháp luật và phân cơng của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

15- Quản lý tổ chức bộ máy, bỉên chế cán bộ công chức viên chức, lao

động hợp đồng trong hệ thống Kho bạc nhà nước, tổ chức đào tạo , bồi dưỡng

đội ngũ cán bộ, công chức viên chức Kho bạc nhà nước theo quy định của

pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính .

16- Quản lý kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp và tài sản được giao

theo quy định của pháp luật, được sử dụng những khoản thu phát sinh trong

hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quản lý tài chính của Nhà nước .

17- Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao

chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và

cung cấp thông tin để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách hàng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

1.2. TĂNG CƯỜNG KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, nội dung chi thường xuyên Ngân sách

Nhà nước cho sự nghiệp Giáo dụcGiáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn7Chuyên đề tốt nghiệp

Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế- xã

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước;

chi trả nợ của nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của

pháp luật .Trong đó có chi thường xuyên về hoạt động sự nghiệp giáo dục,

đào tạo, y tế, xã hội, văn hố thơng tin, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao,

khoa học và công nghệ, các sưh nghiệp xã hội khác ( Trích Luật Ngân sách

nhà nước)

Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục là việc

phân phối và sử dụng quỹ Ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện các

chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục theo những

nguyên tắc nhất định. Đây là khoản chi nhằm đảm bảo cho hoạt động bình

thường của các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng được Nhà nước cấp kinh phí

hoạt động.

Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục có đầy

đủ các đặc điểm chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước và được biểu

hiện:

Thứ nhất: chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục là một

khoản chi mang tính ổn định, cho dù nền kinh tế đang trong thời kỳ hưng

thịnh hay suy thối thì mọi hoạt động dạy và học của ngành giáo dục vẫn duy

trì đều đặn và đầy đủ.

Thứ hai: chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục không

tạo ra của cải vật chất cũng không gắn trực tiếp với việc tạo ra của cải vật

chất, . Nhưng ngày nay người ta cho rằng khoản chi cho Giáo dục Đào tạo làGiáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn8Chuyên đề tốt nghiệp

khoản chi tích luỹ đặc biệt. Bởi vì sản phẩm của Giáo dục đào tạo là con

người .

Thứ ba: phạm vi, mức độ chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho

Giáo dục gắn chặt với sự lựa chọn của Nhà nước trong việc cung ứng hàng hố

cơng cộng. Trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì hoạt động

Giáo dục có sự chăm lo, quan tâm của cả Nhà nước và nhân dân. Nhờ đó mà

Nhà nước có thể thu hẹp phạm vi chi cho lĩnh vực này. Còn như trong thời kỳ

bao cấp, Nhà nước quyết định cung cấp hàng hố này miễn phí thì phạm vi và

mức chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục phải rộng và lớn.

Xét theo nội dung kinh tế chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho

sự nghiệp Giáo dục bao gồm 4 nhóm chi chủ yếu sau:

Nhóm 1: Chi thanh tốn cá nhân

Thuộc nhóm này bao gồm các khoản chi về tiền lương, tiền công, phụ

cấp lương, học bổng, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp (bảo

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí cơng đồn), các khoản thanh tốn khác

cho cá nhân. Đây là nhóm chi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi thường

xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục. Nhóm chi này nhằm bù

đắp hao phí lao động và tái sản xuất sức lao động để đảm bảo cho bộ máy của

nhà trường hoạt động bình thường.

Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chun mơn

Bao gồm các khoản chi phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, chủ

yếu chi để mua sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên, đồ dùng dạy học, học

phẩm, đồng phục trang phục và các khoản chi đặc thù của ngành như: tậpGiáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn9Chuyên đề tốt nghiệp

huấn công tác thay sách, thi Giáo viên giỏi, thi Học sinh giỏi, thi giải tốn trên

máy tính, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, thi tìm hiểu An tồn giao thơng... Số

tiền chi nghiệp vụ chuyên môn phụ thuộc vào đặc điểm, quy mô, cơ sở vật

chất và khả năng nguồn kinh phí chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho

Giáo dục. Đây là khoản chi hết sức cần thiết và quan trọng ảnh hưởng trực

tiếp đến chất lượng giáo dục.

Nhóm 3: Chi mua sắm, sửa chữa.

Bao gồm chi cho mua trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý cũng

như phục vụ cho hoạt động giảng dạy( máy vi tính, máy in, bàn ghế, bảng ...)

và chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn các phòng học, phòng làm việc,

phòng thực hành, cơng trình phụ của các trường.

Nhóm 4: Chi các khoản chi khác.

Các khoản chi khác gồm các khoản chi không thuộc các nhóm trên như

chi thanh tốn dịch vụ cơng cộng, vật tư văn phòng, thơng tin liên lạc, báo

chí, hội nghị, cơng tác phí, chi phí th mướn và các khoản chi khác.

Tổng hợp 4 nhóm mục chi trên chính là tổng số chi thường xuyên Ngân

sách Nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục. Cách xác định từng nhóm mục chi

như trên sẽ thấy được cơ cấu thực chất của các khoản chi do đó dễ dàng phát

hiện ra những chỗ chưa hợp lý cần điều chỉnh.

1.2.2. Nội dung Kiểm soát chi thường xuyên của Ngân sách Nhà

nước cho sự nghiệp Giáo dục

* Điều kiện chi trả, thanh toán:Giáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn10Chuyên đề tốt nghiệp

Theo thơng tư 79/2003/TT-BTC ngày13/08/2003 của Bộ tài chính,

Kho bạc nhà nước chỉ thực hiện chi trả, thanh toán các khoản chi ngân sách

nhà nước cho các đơn vị sử dung ngân sách nhà nước khi có đầy đủ các điều

kiện sau :

- Đã có trong dự tốn chi ngân sách nhà nước được giao, trừ các trường

hợp sau:

Dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chưa được

cơ quàn nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phải điều chỉnh dự toán

ngân sách nhà nước theo quy định.

Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán ngân sách nhà nước được giao và

nguồn thu dự phòng ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm

quyền để khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn...; các khoản chi đột xuất

ngồi dự tốn được duyệt nhưng khơng thể trì hỗn được.

Chi ứng trước dự tốn ngân sách nhà nước năm sau .

- Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước do cơ

quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Đã được cơ quan tài chính hoặc thủ trưởng đơn vị sử dung ngân sách

nhà nước hoặc người uỷ quyền quyết định chi.

Có đủ hồ sơ, chứng từ thanh tốn .

Ngồi dự toán năm được giao đơn vị ra quyết định gửi Kho bạc nhà

nước một lần vào đầu năm ngân sách tuỳ theo tính chất các khoản chi đơn vị

sử dung ngân sách nhà nước gửi hồ sơ chứng từ thanh toán gồm :Giáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn11Chuyên đề tốt nghiệp

Chi thanh toán cho cá nhân:

+ Đối với khoản chi tiền lương:

Bảng đăng ký biên chế quỹ tiên lương đã được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền phê duyệt ( Gửi lần đầu ).

Danh sách những người hưởng lương, phụ cấp ( Gửi lần đầu ).

Bảng tăng giảm biên chế và quỹ tiền lương được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền phê duyệt nếu trong năm có phát sinh tăng giảm.

+ Đối với các khoản chi học bổng, sinh hoạt phí của học sinh :

Bảng đăng ký học bổng, sinh hoạt phí của học sinh, sinh viên được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ( Gửi lần đầu ).

Bảng tăng giảm học bổng, sinh hoạt phí của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền phê duyệt ( nếu có ).

Chi nghiệp vụ chun mơn : Các hồ sơ chứng từ có liên quan .

Chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc,sửa chữa

lớn tài sản cố định :

Dự toán chi quý về mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định được cấp có

thẩm quyền phê duyệt .

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc quyết định chỉ định thầu

của cấp có thẩm quyền ( đối với trường hợp phải đấu thầu )

Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ.

Phiếu báo giá của đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ ( Đối với trường

hợp mua sắm nhỏ khơng có hợp đồng mua bán) ; hoá đơn bán hàng, vật tư

thiết bị ;

Các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan .Giáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn12Chuyên đề tốt nghiệp

Các khoản chi khác :

Bảng kê thanh toán có chữ ký của thủ trưởng, kế tốn trưởng đơn vị sử

dụng ngân sách nhà nước hoặc người được uỷ quyền .

Các hồ sơ, chứng từ khác có kiên quan .

1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi thường xuyên Ngân

sách Nhà nước cho Giáo dục Trung học cơ sở

1.2.3.1- Nhân tố chủ quan

Về nguồn nhân lực : hiện tại do biên chế đơn vị có hạn nên KBNN Chi

lăng chỉ được bố trí cán bộ làm cơng tác kiểm sốt chi kiêm nhiệm .Do trình

độ cán bộ chun mơn còn thấp nên còn có nhiều hạn chế trong cơng tác

kiểm sốt thanh tốn và trong một thời gian nhất định phải luân chuyển cán

bộ trong các bộ phận để tránh các hiện tượng tiêu cực xảy ra nên việc duyệt ,

kiểm tra kiểm soát hồ sơ, chứng từ gặp khơng ít khó khăn

Về cơng tác tin học áp dụng cho phần mềm kế tốn NSNN nhưng trình

độ cán bộ về sử dụng tin học còn hạn chế, nhiều người chung 1 máy vi tính

nên xử lý cơng việc còn chậm. Chất lượng cơng nghệ còn bị lỗi phần mềm

nên đôi khi ảnh hưởng tới tiến độ công việc .

Về vấn đề nghiệp vụ, bên cạnh đó còn khá nhiều nghiệp vụ và phát sinh

vướng mắc chưa được phản ánh lên cấp trên để có nghiên cứu và giải pháp

xử lý khoa học, thống nhất đồng bộ trong toàn ngành.

Về công tác thống kê báo cáo các cấp ngân sách đôi khi không theo các

biểu mẫu quy định trong các báo cáo nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến công tác

lập báo cáo làm cho luôn ở thế bị động do đó đơi khi việc cung cấp số liệu

cho cấp trên và các cơ quan liên quan không kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian

và đoi khi còn thiếu ;

1.3.2. Nhân tố khách quanGiáp thị Lan Anh- K 36 Ngân hàng Lạng Sơn13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×