Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình thực hiện và xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng.

Quá trình thực hiện và xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số

192/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí

điểm mơ hình tở chức chính quyền đơ thị do Phó Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Trong các đề xuất sửa đổi

Hiến pháp 1992, nhiều địa phương cũng đề nghị cần quy định cụ thể chính

quyền địa phương gờm chính quyền đơ thị và chính quyền nơng thơn, Hà Nợi,

Đà Nẵng, Tp. Hờ Chí Minh là 3 địa phương “đầu tàu” thể hiện mong muốn

này.

Hiến pháp 1992 và Luật Tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân

năm 2003 không xác định, phân biệt sự khác nhau về tính chất, chức năng

giữa các đơn vị hành chính cơ bản (tỉnh, thành phố, xã) với đơn vị hành chính

trung gian (hụn, q̣n, phường). Chính vì vậy, mơ hình tổ chức bộ máy và

phương thức hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân được áp

dụng cho tất cả các cấp hành chính. Tuy nhiên, vì sự khác biệt về điều kiện

kinh tế, địa lý, dân cư, kết cấu hạ tầng, đặc biệt đối với các thành phố trực

thuộc trung ưng giữ vai trò của trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa… nên sự

khơng phân biệt này lại dẫn đến những khó khăn không nhỏ cho công tác

quản lý. Trên nhiều diễn đàn, đặc biệt là trong quá trình nghiên cứu tổng kết

sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, lãnh đạo các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng,

thành phố. Hờ Chí Minh đều cho rằng, xây dựng chính quyền đơ thị với việc

giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hợp lý sẽ là động lực để phát triển đô

thị.

Lý do mà Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hờ Chí Minh đưa ra là các

thành phố lớn trực thuộc trung ương hiện đang đối diện với nhiều vấn đề về

quản lí đơ thị nhưng chưa thể giải quyết được. Do đó, bằng nhiều cách, các

thành phố này đã đề nghị trung ương có những chính sách riêng để “cởi trói”

những hạn chế về cơ chế quản lý như Hà Nội muốn có Luật Thủ đô, thành

phố Hờ chí Minh có cơ chế về phân bở ngân sách, đầu tư và tính tự chủ trên

mợt số lĩnh vực; các đô thị khác cũng đã được trung ương tạo nhiều cơ chế

9phân cấp, ủy quyền mạnh hơn các tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn còn

thiếu tính nhất quán từ các cơ quan trung ương. Hạn chế này dẫn đến những

lúng túng của chính quyền các đơ thị như việc tự chủ về ngân sách và quản lí

đơ thị chịu nhiều sự chi phối tại Đà Nẵng, để tạo sự phân biệt giữa chính

quyền nơng thơn và chính quyền đô thị, thành phố Đà Nẵng đề xuất mô hình

chính quyền đơ thị hành chính, gờm cơ quan quyền lực nhà nước tại địa

phương và cơ quan chấp hành, hành chính tại địa phương. Đà Nẵng đề xuất,

đối với đô thị, chỉ nên tổ chức hội đồng nhân dân ở hai cấp (thành phố và xã),

bỏ các cấp trung gian là huyện, quận. Đối với các cấp hành chính không có

hội đồng nhân dân, vai trò giám sát của hội đồng nhân dân được thay thế bằng

hoạt động giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân theo địa bàn; tăng cường

hình thức dân chủ trực tiếp, tự quản, đảm bảo cho nhân dân có thể tham gia

rộng rãi vào quá trình quản lý đô thị. Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị đổi

tên gọi Ủy ban nhân dân thành Ủy ban Hành chính . Ủy ban nhân dân các cấp

hiện nay sẽ đởi thành Ủy ban hành chính các cấp theo mô hình này.

Cùng hướng đến mô hình chính quyền đơ thị, Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh sau khi dẫn chứng những bất

hợp lý từ thực tế quản lý của chính quyền thành phố hiện nay, cũng đề xuất

nên phân biệt rõ chính quyền nơng thơn và đơ thị trong lần sửa đởi Hiến pháp

này.

Tại thành phố Hờ Chí Minh, từ những năm 2006-2007, thành phố Hờ

Chí Minh đã từng lập “Đề án thí điểm mơ hình chính quyền đơ thị”. Đề án

này đã đưa ra các lập luận chứng minh mơ hình chính quyền địa phương hiện

nay đã bợc lộ quá nhiều bất cập và không còn phù hợp với thực tiễn. Tuy

nhiên, vì nhiều lý do, đề án này phải tạm gác lại. Đến đầu năm 2012, khi tổng

kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, thành phố Hờ Chí Minh mợt lần nữa

lại kiến nghị về việc xây dựng chính quyền đơ thị.

Chun gia cải cách hành chính Diệp Văn Sơn khẳng định: “Mơ hình

chính quyền đơ thị là vấn đề bức bách và đã được nhận thức rõ là phải tổ chức

10quản lý đô thị khác với địa bàn nông thôn”. Vấn đề hiện nay chỉ là việc sửa

đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 lần này sẽ “gỡ” cho các đô thị đến đâu mà

thôi.ạn chế nên chưa tập trung thỏa đáng cho đô thị phát triển…

2.2.Các điều kiện cần và đủ để xây dựng chính quyền đô thị Đà Nẵng.

So với các tỉnh thành phố khác, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi hơn để

thực hiện thí điểm mơ hình chính quyền đơ thị. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên

gia, Đà Nẵng mới chỉ có các điều kiện “cần” mà thiếu các điều kiện “đủ”. Cốt

lõi của chính quyền đơ thị khơng chỉ về bợ máy tở chức chính quyền mà còn

là cơ chế tự chủ.

Còn nhớ, tại Hội nghị góp ý Dự thảo Đề án thí điểm mơ hình Chính

quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng tổ chức vào tháng 2/2014, Phó Thủ tướng

Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: thành phố Đà Nẵng, thành phố Hờ Chí

Minh là 2 địa phương cả nước chọn thí điểm xây dựng mơ hình chính quyền

đơ thị. Đây là đòi hỏi thực tiễn và trọng trách của 2 thành phố. “Mục tiêu xây

dựng thí điểm chính quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng phải bảo đảm 3 vấn đề

lớn là có lợi hơn cho người dân; tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển tốt hơn

với cơ chế, chính sách mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của thành phố trong

việc phát triển của khu vực và cả nước với tư cách là trung tâm đô thị của

vùng”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.(ảnh: Khu hành chính tập trung tại Đà Nẵng)11Theo dự báo, đến năm 2020, dân số Đà Nẵng đạt mức khoảng 1,6 triệu

người, trong đó dân số đô thị 1,3 triệu người, Đà Nẵng đang dần trở thành

một thành phố có môi trường đô thị văn minh, giàu tính nhân văn, đời sống

văn hóa cao; mợt thành phố hấp dẫn và đáng sống. Cùng với đó, sự nhiệt

huyết dám nghĩ, dám làm, dám chịu của người đứng đầu và cán bợ cơng chức,

đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, sự minh bạch thông tin và chính sách

phát triển hợp lý... Theo nhiều chuyên gia, đây là những tiền đề hết sức cần

thiết và quan trọng cho việc hình thành mơ hình chính quyền đơ thị

Phát biểu tại Hội nghị góp ý Dự thảo Đề án thí điểm mơ hình Chính

quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân thàh phố

Đà Nẵng – ông Văn Hữu Chiến nêu những định hướng thiết kế mơ hình chính

quyền đơ thị của Đà Nẵng. Trong đó, định hướng cụ thể về phát triển kinh tế xã hội với 5 đột phá chiến lược gồm: Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du

lịch và thương mại; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công

nghệ thông tin; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh và thực thi các chính sách xã hợi giàu tính nhân

văn; phát triển nhanh ng̀n nhân lực chất lượng cao. Theo ông Văn Hữu

Chiến, để các bước thực hiện chính quyền đơ thị được tḥn lợi, Trung ương

cần phân cấp, ủy quyền cho thành phố về thẩm quyền ban hành văn bản quy

phạm pháp luật; thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; thẩm quyền quản

lý tài chính - ngân sách; phân cấp quản lý bợ máy tổ chức Nhà nước và quản

lý đội ngũ cán bộ, cơng chức của chính quyền đơ thị. Ngoài ra, cho phép

thành phố thành lập thanh tra đô thị gồm các ngành xây dựng, giao thông, môi

trường... “Với những hướng đi đợt phá mạnh mẽ này, đề án xây dựng chính

quyền đô thị của Đà Nẵng hướng đến việc nâng cao chất lượng sống của dân

cư đô thị, chất lượng phục vụ của chính quyền đơ thị và tạo đợng lực để phát

triển nhanh kinh tế - xã hội thành phố. Đà Nẵng đã và đang có sẵn những tiền

đề quan trọng cho việc hình thành chính quyền đơ thị”- ơng Chiến nhấn

mạnh.12Nhiều chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng, Đà

Nẵng đang hội tụ đầy đủ các ́u tố “chín m̀i” đề xây dựng mơ hình chính

quyền đơ thị. Để chứng minh cho lập ḷn của mình, các chuyên gia đã đưa ra

bộ “chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính cơng cấp tỉnh tại Việt Nam

(PAPI)”. Theo đó, trong hai năm liên tiếp Đà Nẵng đứng đầu chỉ số cải cách

hành chính (PAPI) và cũng là địa phương đứng đầu về chỉ số công lý. Đặc

biệt, năm 2014, Đà Nẵng không chỉ xếp trên cả thành phố Hò Chí Minh, mà

còn đứng đầu cả nước về các chỉ số thành phần như cung ứng dịch vụ cơng,

thủ tục hành chính cơng… Bở sung cho nhận định này, ông Lý Đình Quân –

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đà Nẵng khẳng định: tỷ lệ đô thị hóa cao với

87,16% hiện nay (92% vào năm 2020); việc thí điểm khơng tở chức hợi đờng

nhân dân q̣n, huyện, phường từ năm 2009 đến nay, hoạt động của chính

quyền các cấp tại thành phố đang ởn định; người dân và doanh nghiệp hài

lòng với cách thức phục vụ của chính quyền về chất lượng dịch vụ cơng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý sự thành công không nằm ở

việc có được mợt “mẫu” chính quyền đơ thị hoàn hảo mà ở cách vận hành bộ

máy - một chuyên gia ví von.

Theo nhiều chuyên gia, cốt lõi của chính quyền đơ thị khơng chỉ về bợ

máy tở chức chính quyền mà còn là cơ chế tự chủ bao gờm tự chủ tài chính đi

kèm. Với riêng Đà Nẵng, không thể phủ nhận một điều là trong những năm

qua, mặc dù đã giảm dần sự lệ thuộc vào nguồn thu từ bất động sản nhưng

ngân sách từ bất động sản vẫn giữ một vai trò rất quan trọng. Do đó, để tiến

đến mô hình bền vững, Đà Nẵng cần phải có nguồn thu bền vững, đảm bảo ổn

định tự chủ tài chính, đáp ứng được nhu cầu phát triển của thành phố.

Cùng với đó, vấn đề đội ngũ cán bộ cũng là một yếu tố cần cân nhắc và

lưu ý bởi con người là yếu tố quyết định, mô hình có đẹp đến đâu, hay tới đâu

mà con người vô cảm, tham nhũng, không có nụ cười với nhân dân thì khó

thành chính quyền đơ thị của dân, do dân, vì dân. Trong thời gian vừa ra,

không khó để có thể nhận những thông tin không tốt về “cán bộ” tại địa

phương này. Đó là những ông cán bộ dám “ém” 17.000 lô đất trong khi người

13dân tái định cư phải đi thuê nhà trọ. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp

tỉnh ( PCI ) được VCCI cơng bố ngày 16/4 cho thấy gánh nặng chi phí khơng

chính thức ngày càng tăng với doanh nghiệp. Theo đó, Đà Nẵng, thành phố

Hờ chí Minh là hai địa phương có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng PCI vừa

được công bố nhưng doanh nghiệp vẫn e ngại vì có tần suất nhận chi phí

ngoài lề cao trong hoạt động cấp phép kinh doanh.

Vấn đề thứ 3 và có lẽ cũng là “cái vướng” lớn nhất đó là cơ sở pháp lý

của mô hình này khá yếu. Đơn giản là việc hình thành mơ hình chính quyền

đơ thị “vướng” với 102 văn bản luật hiện hành, đặc biệt là nó không phù hợp

với Hiến pháp hiện hành.

Do đó, theo nhiều chuyên gia, để có thể có được “chiếc áo phù hợp”,

Đà Nẵng, thành phố Hờ Chí Minh hay các địa phương khác đang hướng đến

mơ hình chính quyền đơ thị còn nhiều việc phải làm.

Đa số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ủng hộ xây dựng

chính quyền đơ thị, trong đó có đề x́t dân bầu chủ tịch thành phố và lập quỹ

"dưỡng liêm" cho cán bộ, công chức.

Chiều 4/12, kỳ họp cuối năm của hội đồng nhân dân thành phố Đà

Nẵng đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành

uỷ, Chủ tịch hợi đờng nhân dân thành phố Nguyễn Bá Thanh cho biết, thành

phố sẽ tập trung xây dựng đề án chính quyền đơ thị để trong quý I/2009 trình

Trung ương.

Ông Thanh cho hay, qua thảo luận ở các tổ hội đồng nhân dân thành

phố, đại đa số các đại biểu ủng hộ việc xây dựng chính quyền đơ thị, trong đó

có đề x́t về thực hiện dân bầu trực tiếp chủ tịch thành phố và thành lập quỹ

hỗ trợ để giữ gìn đạo đức cán bộ, công chức. Khi nào Trung ương cho phép

làm thì sẽ triển khai bàn chi tiết, cụ thể hơn.

“Thành phố sẽ tiến hành rà soát đội ngũ công chức, chỗ nào thiếu thì bổ

sung, chỗ nào làm không đạt thì chuyển qua việc khác, còn đã là công chức

thì phải đảm bảo sức khoẻ, có phẩm chất, năng lực để thi hành chức nghiệp.

Năm 2009 sẽ là năm tập trung nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền

các cấp. Những vấn đề bức xúc, nói đi nói lại nhiều lần thì phải tập trung sức

14để làm, không để mỗi lần đến kỳ họp hội ddooongf nhân dân thành phố lại

phải nhắc”, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố

và các sở, ngành tập trung trong năm tới vào chương trình “3 có” (có nhà ở,

có việc làm và có nếp sống văn minh đô thị). Riêng về mục tiêu “có nhà ở”,

phải giải quyết khoảng 5.000 căn hộ chung cư nữa mới có thể đáp ứng. Đồng

thời nghiên cứu nâng mục tiêu của chương trình “5 không”, vì đến thời điểm

này, việc đặt mục tiêu “Đà Nẵng không còn hộ đói” là không còn phù hợp

nữa.

Đà Nẵng cũng sẽ tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh phòng,

chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cơng tác phòng chống tội phạm, đặc

biệt là tội phạm trộm cướp và buôn bán ma tuý.

Về vấn đề an sinh xã hội, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, qua điều tra

khảo sát, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 2.500-3.000 hợ tḥc diện đặc

biệt nghèo. Ơng u cầu các cấp chính quyền có sự quan tâm hơn đối với các

đối tượng này cũng như các đối tượng chính sách. Đồng thời chú trọng công

tác đền bù giải toả và bố trí đất tái định cư; tập trung cho những công trình

xây dựng cơ bản trọng điểm và triển khai dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên, hỗ trợ

2.3.doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Góp ý và cho ý kiên về xây dựng chính quyền đơ thị tại Đà Nẵng.

Ngày 12-9, ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội thảo góp ý Đề án

thí điểm mơ hình tở chức chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng, để lắng

nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cũng

như ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các cơ quan,

đơn vị khác trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho việc hoàn thiện Đề án. Phó

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phùng Tấn Viết, Trưởng Ban Tổ chức

Thành uỷ Bùi Văn Tiếng và Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Ngữ đồng chủ

trì hội thảo.15(ảnh: Toàn cảnh hợi nghị)

Đề án Chính quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng, lợ trình xây dựng mơ

hình chính quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ

khi cho thực hiện thí điểm đến năm 2016 sẽ bỏ hội đồng nhân dân tại 11 xã

thuộc huyện Hoà Vang; tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Vai trò của hội

đồng nhân dân thành phố được nâng cao với việc thực hiện chức năng quyết

nghị những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội của

thành phố, những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến người; thực hiện

chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các hoạt động của các cơ

quan hành chính trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, bổ sung thêm nhiệm

vụ cho hội đồng nhân dân thành phố trong việc chủ động huy động và tổ chức

các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực, khoa học công nghệ để phát triển

kinh tế, xã hội thành phố); hội đông nhân dân thành phố được ban hành mợt

số chính sách, văn bản quy phạm nhằm điều chỉnh những vấn đề mới hoặc

riêng có của thành phố để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đây chính là mợt

ưu điểm nởi bật của hợi đờng nhân dân thành phố trong mơ hình Chính quyền

đơ thị. Với mô hình hoạt động như trên, hội đồng nhân dân thành phố được đề

cao và xác định rõ vị trí là cơ quan đại diện của nhân dân; thể hiện tính chất tự

chủ của chính quyền đơ thị thành phố; việc tiếp nhận ý kiến cử tri sẽ được16trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền, thay vì phải qua nhiều tầng lớp trung

gian như trước đây, đồng thời việc giải trình trách nhiệm sẽ được yêu cầu cao

hơn. Trong giai đoạn 1, chính quyền vẫn phân 3 cấp như hiện nay với ủy ban

nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã. Thực hiện cơ

chế thủ trưởng hành chính đối với người đứng cầu các cơ quan trên. Các cơ

quan chuyên mô của thành phố sẽ được chuyển từ chức năng tham mưu sang

chức năng quản lý nhà nước, tổ chức sắp xếp lại thành các nhóm chính là

nhóm tởng hợp (thanh tra, kế hoach, tài chính, nợi chính, tư pháp, nợi vụ),

nhóm quản lý chun ngành (đô thị, kinh tế, xã hội); cơ quan hành chính cấp

quận, huyện cũng sẽ được tinh gọn với các công chức chuyên môn trực tuyến

theo dõi ngành, lĩnh vực… Việc sắp xếp, phân công lại một cách hợp lý các

nhiệm vụ thực hiện giữa ủy ban nhân dân các cấp, mỗi công việc do một cấp

thực hiện và chịu trách nhiệm chính, đây là cơ sở quan trọng để tinh gọn bợ

máy.

Trong giai đoạn 1, chính quyền vẫn phân 3 cấp như hiện nay với Ủy

ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã; thực

hiện cơ chế thủ trưởng hành chính đối với người đứng cầu các cơ quan trên.

Trong giai đoạn 2 (từ 2016-2021), Chính quyền đơ thị chỉ còn 2 cấp

với hợi đờng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân

dân phường, xã, giảm bớt ủy ban nhân dân quận, huyện; tăng dần thẩm quyền

quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành

phố. Giai đoạn 3 được thực hiện từ năm 2021 trở đi với việc thực hiện chuyển

từ chế độ lãnh đạo tập thể của ủy ban nhân dân thành phố sang chế độ lãnh

đạo và chịu trách nhiệm cá nhân của Thị trưởng.

Giai đoạn 3 thực hiện từ năm 2021 trở đi với việc chuyển từ chế độ

lãnh đạo tập thể của Ủy ban Nhân dân thành phố sang chế độ lãnh đạo và chịu

trách nhiệm cá nhân của Thị trưởng thành phố. Đây là bước đột phá mạnh mẽ

của mơ hình chính quyền đơ thị đối với các đô thị lớn của Việt Nam và hai đô

thị được cho phép thí điểm là Thành phố Hờ Chí Minh và Đà Nẵng nói riêng.

17Theo ông Đặng Công Ngữ, cơ chế hoạt đợng của Chính quyền đơ thị

hiện hành có nhiều hạn chế, đó là sự đồng nhất giữa Chính quyền đơ thị và

Chính quyền nơng thơn trong hệ thống pháp luật Việt Nam; bộ máy được xây

dựng với mô hình giống nhau, rập khuôn, máy móc ở tất cả các cấp chính

quyền. Bợ máy nhà nước vẫn cờng kềnh, chưa phát huy được hết chức năng,

nhiệm vị, hoạt động đạt hiệu quả chưa cao. Với yêu cầu phát huy hiệu quả

quản lý đô thị là phải được tập trung, đồng bộ, xuyên suốt các nguồn lực và

biện pháp quản lý, tuy nhiên, cách thức quản lý hiện nay lại bị cắt khúc ra

thành các cấp khác nhau. Mệnh lệnh quản lý từ chính quyền cấp trên xuống

cấp dưới triển khai chậm, dù trong thời gian, phạm vi, cự li hẹp; vai trò, trách

nhiệm cá nhân người đứng đầu dẫn đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa

bàn còn rất hạn chế. Ơng Đặng Cơng Ngữ cho rằng, với mơ hình Chính quyền

đơ thị, tở chức chính quyền sẽ bảo đảm tính thống nhất và liên thơng trên địa

bàn về quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất đai, nhà ở, an

ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai,

biến đởi khí hậu...

Nhấn mạnh về sự bất cập trong phân quyền như hiện nay, ông Lê

Hoàng Đức, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành

Sơn cho rằng: “Thực chất bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện không

tự chủ được về nguồn lực thu, chi mà tất cả đều phải chờ sự phân bổ từ trên

xuống, do vậy không chủ động được trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế

- xã hội của địa phương”.

Với vai trò từng làm Bí thư q̣n uỷ trong 5 năm, ơng Bùi Văn Tiếng,

Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ cũng chia sẻ, việc thực hiện chính quyền 2 cấp

là hợp lý bởi vai trò, quyền lực thật sự của lãnh đạo quận, huyện hết sức mờ

nhạt. Ơng Tiếng cũng cho rằng, Chính quyền đơ thị đặt ra u cầu xây dựng

chính quyền 2 cấp, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, nhất là về nhân sự của ủy

ban nhân dân quận, huyện, nếu chúng ta không quyết tâm vì tương lai phát

triển thì rất khó thực hiện. Cũng theo ông Tiếng, việc thực hiện chính quyền 2

18cấp cũng khơng phải là vấn đề xa lạ. Thành phố Đà Nẵng thời điểm trước năm

1997, chính quyền thành phố trực tḥc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thực chất

là chính quyền đơ thị hai cấp. Tại đơn vị Bộ đội biên phòng thành phố hiện

nay, cũng là đơn vị đang áp dụng mô hình hai cấp gồm: Bộ chỉ huy và các

Đồn Biên phòng cơ sở. Đặc biệt, việc đăng ký và cấp giấy của ngành Tài

nguyên và Môi trường hiện nay đều do cấp thành phố trực tiếp phục vụ, giải

quyết cho người dân thông qua “cánh tay nối dài” là các văn phòng đặt tại

trung tâm hành chính các quận. “Với trình độ quản lý đô thị của đội ngũ cán

bộ công chức và kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin tốt cũng như

khả năng sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong công vụ như hiện nay,

tôi tin Đà Nẵng có đủ điều kiện bước vào mô hình chính quyền đơ thị chỉ có

hai cấp ngay ở giai đoạn bắt đầu thí điểm. Nếu cần thiết, trong giai đoạn quá

độ, có thể sử dụng “cánh tay nối dài” là văn phòng đại diện của chính quyền

thành phố đặt tại các quận, huyện hiện nay. Người dân thay vì phải đến văn

phòng ủy ban nhân dân thành phố thì có thể đến mợt văn phòng đại diện của

chính quyền thành phố phù hợp, thuận tiện nhất để được phục vụ” - ơng Tiếng

khẳng định.

Ơng Bùi Văn Tiếng cũng đưa ra đề xuất quyết liệt: “Không nên để tồn

tại cùng lúc hai mơ hình chính quyền đơ thị và Chính quyền nơng thơn trong

cùng mợt đơ thị. Bên cạnh đó, các xã của Hoà Vang đang trên đường đô thị

hoá, nhiều xã đã phát triển mạnh, đủ điều kiện để chuyển qua cơ chế hành

chính cấp phường. Do vậy, thành phố cần mạnh dạn chuyển các xã qua

phường để thuận tiện trong việc triển khai thí điểm xây dựng chính quyền đơ

thị”. Về việc sắp xếp, tở chức các cơ sở Đảng, ông Tiếng đề nghị chỉ tổ chức

Đảng bộ thành phố với trách nhiệm lãnh đạo toàn diện về mọi mặt và Đảng

bộ phường, có thể thành lập các Đảng bộ theo mô hình Đảng uỷ khối hiện

nay, trực tḥc Đảng bợ thành phố. “Việc xây dựng Chính quyền đơ thị phải

bảo đảm được 2 mục đích quan trọng nhất, đó là chính quyền phục vụ người

dân đơ thị tốt hơn, thông suốt hơn; hiệu lực quản lý và điều hành xã hội của

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình thực hiện và xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×