Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÒNG CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM VÀ THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÒNG CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM VÀ THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

duyệt cho họ những dự án “béo bở”, cất nhắc họ vào những vị trí làm việc

hứa hẹn nhiều bổng, lộc v.v…

- Một bộ phận cán bộ, cơng chức thối hóa, biến chất trong các cơ quan

có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan điều tra v.v… cũng bị móc

nối và vì lợi ích vị kỷ của mình hình thành nhóm lợi ích với các cơ quan, cán

bộ, công chức là đối tượng thanh tra, kiểm tra, điều tra v.v… để che chắn

khuyết điểm, thậm chí làm nhẹ tội cho các đối tượng này.

Những biểu hiện trên đây của lợi ích nhóm tiêu cực đã được Đảng tổng

kết thành các hành vi “chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng

cấp, chạy huân chương” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr.262) và dư luận xã hội đã tổng

kết muốn có chức quyền, lợi ích phải có “tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ và

cuối cùng mới là trí tuệ”.

2.2. Lợi ích nhóm trong các cơ quan và tổ chức Đảng hiện nay.

Biểu hiện lợi ích nhóm trong cơ quan và tổ chức đảng nổi cộm nhất

trong công tác tổ chức, cán bộ, biểu hiện của lợi ích nhóm cũng rất đa dạng,

phức tạp, có trong tất cả các cơng đoạn, các khâu, các bước trong quy trình

hoạt động của cơng tác tổ chức, cán bộ trong cơ quan nhà nước và tổ chức

đảng.

Thứ nhất, lợi ích nhóm trong việc ban hành chủ trương, chính sách về

cơng tác tổ chức, cán bộ cơ quan nhà nước và tổ chức đảng.

Biểu hiện lợi ích nhóm trong việc ban hành chủ trương, chính sách về

cơng tác cán bộ là một bộ phận cán bộ tham mưu, khi tham mưu cho cấp có

thẩm quyền ban hành chính sách có liên quan đến cơng tác cán bộ thì khơng

vì chính sách, lợi ích chung mà tham mưu, ban hành những chính sách có lợi

cho họ (ví dụ: nới lỏng hơn các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đề bạt, nâng

lương, chuyển ngạch, nâng ngạch,...). Biểu hiện khác của tình trạng này là

những cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ đã nghiên cứu, tham mưu

xây dựng, ban hành chính sách cán bộ “dưới tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản”

8(như điều kiện tiếp nhận, điều chuyển, bố trí cơng tác, ln chuyển, bổ nhiệm,

đề bạt hoặc được đi học, đi cơng tác nước ngồi) để người thân của họ, hoặc

cán bộ lãnh đạo có đủ điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đó; ban hành

chính sách, quyết định, nhiều khi mang tính “nội bộ”, có tính chất đặc quyền,

đặc lợi cho một số ít cán bộ, trái với quy định hoặc theo quy định của Nhà

nước nhưng không minh bạch để trục lợi.

Thứ hai, lợi ích nhóm trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của

cấp trên về cơng tác tổ chức, cán bộ thành các quy định, quy chế, quy trình cụ

thể của cấp dưới để trục lợi.

Có tình trạng quy định của cấp trên về chính sách, chế độ chung của

Đảng, Nhà nước đối với cán bộ không được cấp dưới cụ thể hóa bảo đảm

đúng ngun tắc, quy trình, thủ tục. Họ “vận dụng” ban hành chính sách, chế

độ đối với cán bộ vì lợi ích nhóm của số ít cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công

tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, dẫn đến việc thực hiện trái quy

định của cấp trên vì nhiều lý do hoặc ln có sự thay đổi để cho “vừa” với

những tiêu chuẩn, điều kiện cá biệt của một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý để

trục lợi cho bản thân hoặc cho người thân của mình theo kiểu “trên có chính

sách, dưới có đối sách” làm thiệt hại cho lợi ích chung của cán bộ, cơng chức,

viên chức, gây bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có nơi, đáng lẽ

phải vận dụng quy định của cấp trên để ban hành chính sách về cơng tác cán

bộ của cấp mình phù hợp nguyên tắc, chủ trương, quy định, nhưng lại vận

dụng ban hành trái quy định nhằm “lách luật” để có lợi cho bản thân hoặc

người thân của mình trong việc tuyển dụng, đề bạt, thực hiện các chính sách

cán bộ khác, như mở tuổi để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, kéo dài thời gian

cơng tác,...

Thứ ba, lợi ích nhóm trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính

sách về cơng tác tổ chức, cán bộ cơ quan nhà nước và tổ chức đảng.

Biểu hiện của lợi ích nhóm này dễ thấy nhất và đang phổ biến hiện nay

là cán bộ lãnh đạo trong một số doanh nghiệp nhà nước đã chỉ đạo xây dựng

9chính sách lương, chính sách thu nhập có lợi cho họ, dẫn đến chính sách

lương “khủng” - “thu nhập quá cao” trong một số cán bộ lãnh đạo, quản lý

của một số doanh nghiệp, lĩnh vực ngành, nghề; hoặc ban hành, thực hiện

những chủ trương, chính sách cho cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm đi

nghiên cứu, tham quan, học tập ở nước ngoài quá nhiều lần, gây tốn kém, lãng

phí, thất thốt kinh phí của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Một biểu hiện nữa của

lợi ích nhóm trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ là cán bộ cấp trên, cán

bộ lãnh đạo, quản lý tuy biết cán bộ cấp dưới thuộc “cánh hẩu” của mình,

trình độ năng lực hạn chế, nhưng vẫn bổ nhiệm, đề bạt, bao che để tạo thành

một “ê-kíp” cán bộ làm việc vì lợi ích nhóm để trục lợi. Trong khi đó, cán bộ

có đủ năng lực, trình độ, điều kiện thì khơng được quan tâm quy hoạch đào

tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đúng khả năng, sở trường của họ, khiến họ

“bất bình”, thậm chí đi tìm cơ hội làm việc ở những nơi khác.

Thứ tư, lợi ích nhóm trong việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán

bộ cơ quan nhà nước và tổ chức đảng.

Biểu hiện này thể hiện ở một số cán bộ tham mưu về công tác tổ chức,

cán bộ thuộc phe, cánh của người lãnh đạo đã tham mưu trong việc bố trí

người thân của họ dù trình độ năng lực yếu, phẩm chất đạo đức kém, kinh

nghiệm cơng tác khơng có vào những chức vụ, vị trí cơng tác có nhiều “lợi

thế, màu mỡ, quyền thế” để trục lợi theo kiểu “quyền đi liền với lợi lộc, quyền

đi liền với tiền”. Trong khi những cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo

đức tốt và có kinh nghiệm cơng tác, có uy tín thì khơng được xem xét bố trí

đảm nhiệm các cơng việc đó. Tình trạng này đã hình thành “cơ quan”, “chi

bộ” mang tính chất gia đình như ở Vụ PMU18 trước đây và một số vụ việc

tiêu cực khác. Có cán bộ lãnh đạo khi sắp hết nhiệm kỳ, hết thời hạn làm lãnh

đạo quản lý đã ban hành những quyết định bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương, thay

đổi vị trí cơng tác tốt hơn cho cán bộ thuộc diện “thân tín”, cho người thân

trong gia đình mình khơng đúng chế độ, tiêu chuẩn, điều kiện.

10Tình trạng trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về nguyên

nhân khách quan cho thấy, một số quy định của Đảng, Nhà nước ban hành

nhưng chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, nên bị một số cán bộ lãnh đạo, quản lý

hoặc cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ lợi dụng để tham mưu,

“lách luật” ban hành những quy định có lợi cho lợi ích của cán bộ lãnh đạo

hoặc người thân của họ hoặc cho chính cán bộ làm cơng tác tham mưu về

cơng tác cán bộ. Về nguyên nhân chủ quan cho thấy, một số cán bộ tham mưu

về công tác tổ chức, cán bộ hoặc cán bộ lãnh đạo dù nhận thức đúng, đầy đủ

chủ trương, chính sách của Đảng về cơng tác cán bộ nhưng vì lợi ích cục bộ,

lợi ích nhóm đã cố tình khơng thực hiện đúng, đã chỉ đạo hoặc chủ động tham

mưu ban hành những chủ trương, chính sách về cơng tác cán bộ ở cấp mình

nhằm vụ lợi cho bản thân, người thân hoặc “cánh hẩu” của mình; mà khơng vì

lợi ích chung của cơ quan, tổ chức, của tồn Đảng về cơng tác cán bộ. Một số

cán bộ lãnh đạo không chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập

trung dân chủ trong công tác cán bộ, dẫn đến vi phạm về công tác này vì lợi

ích cục bộ, hoặc lợi dụng cơ chế tập thể để hợp pháp hóa lợi ích cục bộ của

một số ít người, “cánh hẩu” của mình hoặc người thân của mình trong cơng

tác bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử cán bộ.

2.3. Những biểu hiện của tham nhũng chính sách trong cơ quan và

tổ chức đảng.

Một chính sách ra đời phải trải qua 4 giai đoạn chính, bất kỳ giai đoạn

nào cũng có thể xảy ra tham nhũng. Theo đó, giai đoạn thứ nhất là lựa chọn

vấn đề chính sách: Một đất nước, hàng ngày có hàng ngàn vấn đề đang đặt ra

cần được giải quyết bằng chính sách. Vậy nhưng vấn đề nào cần ưu tiên giải

quyết ngay hôm nay?

Nếu một quy trình chính sách đúng, nhà hoạch định chính sách phải có

thơng tin đầy đủ, xem vấn đề gì nhân dân bức xúc nhất, quan tâm nhất, giải

quyết được vấn đề đó sẽ tháo gỡ cho các vấn đề khác. Những nhà hoạch định

chính sách phải rất khách quan khi tiếp nhận và xử lý thông tin, quyền tiếp

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÒNG CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM VÀ THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×