Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .

Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng kê 4,5,6NK – CT số 7Ghi chú hàng ngàySố cáiCuối tháng ghi

Chi tiết việc hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được

thực hiện như sau:

II/ HẠCH TỐN CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP:

Chi phí ngun vật liệu trực tiếp bao gồm tồn bộ ngun vật liệu chính ,

vật liệu phụ ,nhiên liệu….mà cơng ty dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm .

Đây là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất của

cơng ty (khoảng 60% ) . Chính vì vậy ,v iệc hạch tốn chính xác chi phí về

nguyên vật liệu là một trong những vấn đề được công ty chú trọng đặc biệt .

Để xác định lượng tiêu hao vật chất trong sản xuất và tính tốn chính xác

giá thành sản phẩm .

Ngun vật liệu trực tiếp ở công ty bao gồm nhiều loại : cụ thể

- Ngun vật liệu chính : Bơng ,xơ …

- Nguyên vật liệu phụ : Túi Pe , ống giấy…

- Nhiên liệu : Dầu diezen , dầu FO , xăng A92.

- Phụ tùng thay thế : 1 số phụ tùng của máy móc thiết bị sản xuất….

Để theo dõi tình hình Nhập- Xuất - Tồn nguyên vật liệu , cơng ty đã áp

dụng phương pháp hạch tốn chi tiết vật liệu theo phương thức thẻ song song ,16đồng thời công ty sử dụng TK 152 “Nguyên vật liệu” và chi tiết thành các tiểu

khoản cấp 2, cấp 3.

- TK1521 : Bông , xơ.

- TK1522 : Vật liệu phụ

1522.1 : Túi Pe

1522.2 : Ống giấy

- TK1523 : Xăng dầu

- TK1524 : Phụ tùng thay thế

- TK1527 : Phế liệu

Để tập hợp chi phí NVL trực tiếp ,kế tốn ở cơng ty sử dụng TK621 “chi

phí nguyên vật liệu trực tiếp” tài khoản này được mở chi tiết cho từng nhà máy

và theo từng sản phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác quản lý chi phí

trong cơng ty . Cụ thể:

- TK621.1 : Chi phí NVLTT nhà máy sợi I

- TK621.2 : Chi phí NVLTT nhà máy sợi II

Do nghiệp vụ nhập - xuất kho NVL tai công ty thường xuyên diễn ra một

cách liên tục ,nên để đơn giản cơng việc hạch tốn hàng ngày , cơng ty đã sử

dụng giá hạch tốn .Giá hạch tốn khơng có ý nghĩa trong việc thanh tốn và

hạch tốn tổng hợp về vật liệu ,khi sử dụng giá hạch toán , hàng ngày kế toán

ghi sổ về nhập -xuất- tồn vật liệu theo giá hạch toán.

Giá hạch toán NVL nhập xuất = số lượng NVL nhập kho x đơn giá hạch

toán

Giá thực tế của NVL nhập kho bao gồm : giá mua cộng với chi phí thu

mua (vận chuyển ,bốc dỡ ) trừ các khoản chiết khấu , giảm giá .

Để trích giá thành thực tế vật liệu xuất kho ,đến cuối kỳ hạch toán , kế

toán tiến hành điều chỉnh giá hạch toán thành giá thực tế theo các bước sau:

- Xác định hệ số giá của từng loại vật liệu17Hệ số giá = (giá gốc NVL tồn đầu và nhập trong kỳ ) / (giá hạch toán NVL

tồn đầu nhập trong kỳ ).

- Xác định giá thực tế vật liệu xuất dùng trong kỳ.

Giá thực tế NVL xuất dùng trong kỳ = (Giá hạch toán NVL xuất dùng trong

kỳ x Hệ số giá )

Cụ thể tại nhà máy sản xuất sợi I , trong tháng 9 năm 2008 có số liệu về

lượng bơng như sau :

- Trị giá vốn hạch toán tồn đầu kỳ :32.247.900 đ

- trị giá vốn thực tế tồn đầu kỳ : 3.466.935.293 đ

+ Trong kỳ nhập:

- Trị giá vốn hạch toán nhập trong kỳ :44.412.618.600 đ

- Ttrị giá vốn thực tế nhập trong kỳ : 41.547.086.000 đ

Xuất dùng vật liệu chính để sản xuất sản phẩm theo giá trị hạch toán :

39.917.823.000 đ

Hệ số giá =3.466.935.293  41.547.086.000

1,0062

323.247.900  44.412.618.600Giá thực tế

NVL xuất dùng = 39.917.823.000 x 1,0062 = 40.165.313.500 đ

Cụ thể tại nhà máy sản xuất I , trong tháng 9/2008 có số liệu về túi Pe như

sau:

- Trị giá vốn hạch toán đầu kỳ : 11.052.010.600 đ

- Trị giá vốn thực tế đầu kỳ : 1.122.200.000

+ Trong kỳ nhập:

- Trị giá vốn hạch toán nhập trong kỳ : 6.240.750.825

- Trị giá vốn thực tế nhập trong kỳ : 6.295.700.500 đ

Xuất vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm theo giá hạch toán là :

6.957.156.500 đ

Hệ số giá =1.122.200.000  6.295.700.500

0,4289

11 .052.010.600  6.240.750.82518Giá thực tế

NVL xuất dùng = 6.957.156.500 x 0,4289 = 2.984.340.871 đ

Q trình tính tốn được thực hiện trên bảng kê số 3 “bảng tính giá thành

NVL và CCDC” (trích số liệu quý III/2008 ).19Bảng số 01 : BẢNG KÊ SỐ SỐ 3:TÍNH GIÁ THÀNH NVL - CCDC

Quý III/2008 – Nhà máy sợi I

C.TY Dệt 19/5 Hà Nội7674.419.

7248789.002.

5229HT2.854.37

9.648812.337.

56210TTTK 153-CCDC6662.176.

5242.785.53

1.634.3.666.71

7.210TK 152 - NVL5524.796

.1781.613.50

4.7053.574.53

4.156Tk 152234

524.768.5

6915.980.0

53.3902.287.92

4.429Tk 1522.23

1.122.20

0.0001.384.04

9.40016.642.2

29.874Tk 1522.1

2

11.052.0

10.6001.382.10

4.5001.908.8

45.578TK 15213.466.93

5.2936.295.70

0.5001.906.87

3.390T chỉ tiêu

TI.Số dư đầu 323.247.

tháng

9006.240.75

0.825

7.417.90

0.5001141.547.0

86.000

17.292.7

61.425A B2

45.014.0

21.2933II.Số phát 44.412.6

sinh trong 18.600

quý

III.Cộng số 44.735.8

dư đầu quý 66.500

và số phát

sinh trong

quý92.183.0

67-9.874.86

0.9201.787.26

9.40527.742.5

54278.154.

7901.377.13

9.3631.972.18

84IV.chênh

lệch

giữa

giá TT và

HT0,4289

1.376.54

8.108531.706

.2150,02581,00622.984.34

0.871530.325.

2820,0123V.Hệ

số

chênh lệch6.957.15

6.5004.433.55

9.6290,001540.165.3

13.50010.335.6

04.9251.792.29

9.319VI.Xuất

39.917.82

dùng trong .000

tháng4.488.70

7.790180.420

.47164.818.043

.5001.880.14

2.766VII.Tồn

kho483.716

.958720Đơn vị: đồng

Bảng số 02: Bảng phân bổ số 2: BẢNG PHÂN BỔ NVL, CCDC

Quí III/2008 Nhà máy sợi IT

TTK 152 – NVLHT

4TT

5HT

6TT7HT8TT9HTHT10TTTTTK 153-CCDCTT

33472047

20Tk 1523HT

234224370

0

2953703

23Tk 1522.211679420

0720

29114300

0TK1522.116582479

057

1064976

0553TK 1521- 6211

10523583

590TK641- 6272- 627128000324286006895275028.399329150826999256316326738

08655000120514501377139

36316346028

98670579120725661787269

40515360012399226111033611804204

71155996125824871127090317438549

832353154

3043200900473387301792299

3192408150

144434996

44860573

0TK 627TK 621- 6212A B

123

41376548

108Cộng2984340

87140165313

50069571565

0039917823

00021Sau khi tính được giá thàng thực tế vật liệu xuất kho , kế toán tiến hành

tổng hợp bà phân loại chứng từ theo từng loại vật liệu và theo đối tượng sử

dụng vật liệu để tập hợp và phân bổ chi phí . Kết quả tính tốn được thể hiện

trên bảng phân bổ 2 “bảng phân bổ NVL – CCDC” . Biểu số 2 (trích q

III/2008) (hình vẽ ở trên)

Ngoài ra , trong sản xuất sợi nhà máy thu được một lượng , bông phế (phế

liệu). Lượng bông này được thu hồi và nhập kho . Nhưng do bơng phế F1,F2 có

thể tái sử dụng nên khi xuất kho phế liệu , kế toán sẽ theo dõi và tập hợp cho

từng đối tượng sử dụng theo giá hạch toán.

Bảng số 3: Bảng phân bổ phế liệu (quý III/2008)STTGhi nợ Tk1TK 621

- 6211

- 6212

TK 627

- 627N

- 627.1

- 627.2

- 627.3

- 627.4

-627.5

-627.6

-627.7

-627.8

TK 641

TK 642

TK 132

Tổng cộng23

4

5

6Ghi có TKTK 1527.7 – phế liệu

HT

TT

570.876.760

685.332.900

64.000

1.543.900

376.500

115.000

2.712.750

1.764.000

1.965.000

1.215.250

7.655.500

817.646.208

2.091.247.768Kế tốn tính giá thành căn cứ vào số liệu trên 2 bảng phân bổ để ghi vào

bảng kê số 4 + 5 theo từng nhà máy ,từng bộ phận sản xuất . Cụ thể ,trong quý

III/2008 chi phí NVL được hạch toán 1 lần vào giai đoạn I của q trình sản xuất

là: 17.712.282.200 đ

Trong đó :22- Chi phí NVLC (bơng,xơ) : 16.794.200.720 đ

- Chi phí NVL phụ (túi PE ,ống giấy ) :347.204.720 đ

- Chi phí bơng phế ,bông xơ : 570.876.760 đ

Căn cứ vào chứng từ ghi sổ và sổ chi tiết ,bảng phân bổ kế toán định khoản.

Nợ TK 6211 : 17.712.282.200

Có TK 152 : 17.712.282.200

Cuối kỳ hết chuyển:

Nợ TK 154 : 17.712.282.200

Có TK 6211 : 17.712.182.200

Sổ chi tiết NVL TT

Đơn vị :Công ty Dệt 19/5 Hà Nội

Địa chỉ : Thanh xuân – Hà Nội

Tài khoản 621Sổ chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp

Tháng 9 năm 2008

Nhà máy sợi I

Đơn vị tính:đồngChứng từ

SH

Ngày

30/9DiễnTKSố phát sinh

giải

đối ứng Nợ

Xuất vật 152

17.712.182.2000

30/9

Cộng15417.712.282.200

17.712.282.200III/ Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp:

Tiền lương là 1 bộ phận cấu thành chi phí sản xuất cho nên việc tính tốn

và phân bổ chính xác tiền lương vào giá thành sản phẩm góp phần hạ giá thành

sản phẩm,tăng tích luỹ , cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên trong

công ty.

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, công ty áp dụng hình thức trả lượng

theo sản phẩm. Theo hình thức này, quỹ lương được lập thông qua đơn giá tiền

lương và số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho.

Lương sản phẩm =sản phẩm x đơn giá23Đơn giá tiền lương sản phẩm được xác định trên cơ sở định mức lao động

kết hợp với mức lương ngày công cấp bậc của công nhân sản xuất sản phẩm và

được lập riêng cho từng loại sản phẩm cơng việc.

Số lượng sản phẩm hồn thành được căn cứ vào phiếu nhập kho thành

phẩm. Như vậy sản phẩm hồn thành chỉ được tính khi đã qua kiểm nghiệm đảm

bảo chất lượng và xác nhận của thủ kho

Tại công ty dệt 19/5 việc trả lương cho từng công nhân trực tiếp sản xuất

cũng được tiến hành theo những cách thức khác nhau.

Đối với những phân xưởng sản xuất có tính chất chun mơn hố theo giai

đoạn cơng nghệ , tiền lương sản phẩm được xác định theo các phân xưởng sản

xuất. Tại đây nhân viên thống kê chịu trách nhiệm theo dõi ghi nhận công việc

của từng người trong phân xưởng cũng như việc bàn giao khối lượng sản phẩm

cơng việc hồn thành cho bộ phận kiểm nghiệm hoặc kho.

Đối với cơng nhân gián tiếp thì cơng ty trả lương theo thời gian.

Ngồi ra cơng ty cũng áp dụng hình thức thưởng cho cơng nhân sản xuất

theo quy định của công ty như : thưởng cho công nhân làm ra sản phẩm có chất

lượng tốt năng suất lao động cao…

Tiền lương thực tế của công nhân sản xuất trực tiếp = lương chính + các

khoản phụ cấp

Đồng thời cơng ty cũng tiến hành trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy

định của chế độ TC là 25% trong đó 6% người lao động chịu, còn 19% tính vào

chi phí doanh nghiệp.

Để phản ánh tiền lương và các khoản trích theo lương kế toán sử dụng

các TK 334 “phải trả công nhân viên” và TK 338 “phải trả phải nộp khác”

Để tập hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào chi phí

sản xuất, kế tốn sử dụng TK 622 “chi phí nhân cơng trực tiếp”

TK 622 được chi tiết thành các tiểu khoản:

- TK 6221 “chi phí NCTT giai đoạn 1 – Nhà máy sợi I”

- TK 6222 “chi phí NCTT giai đoạn 2 – Nhà máy sợi I”

- TK 6223 “chi phí NCTT – Nhà máy sợi II”

- TK 6224 “chi phí NCTT – Nhà máy dệt kim”

24Hàng tháng , bộ phận tổ chức lao động tiền lương căn cứ vào phiếu xác

nhận sản phẩm hoàn thành cùng với phiếu báo nghiệm thu sản phẩm do phân

xưởng báo cáo lên để tính lương cho cơng nhân sản xuất trực tiếp . Đồng thời

dựa vào bảng chấm công và các phiếu làm thêm giờ ,ca để tính thưởng phải trả

cho cơng nhân sản xuất .từ đó kế toán lập bảng thanh toán lương cho các nhà

máy ,bộ phận và tiến hành trích BHXH ,BHYT ,KPCD theo tỷ lệ quy định .Sau

đó ,kế tốn tập hợp ,phân loại chứng từ theo từng đối tượng phát sinh và thực

hiện các bước tính sau:

- Lương chính của CNSXTT quý III = 632.151.780 đ

- Các khoản phụ cấp quý III =522.570.100 đ

- Lương phải trả cho CNSXTT quý III = 1.154.721.880 đ

Trích BHYT và KPCĐ được trích vào chi phí SXKD hai quý 1 lầnVD: Quý III/2008 kế toán tiền lương trích BHXH và BHYT cho 2 quý :quý

II và quý III.

- Lương chính của CNSXTT quý II = 522.476.950 đ

- Lưong chính của CNSXTT quý III = 632.151.780 đ

- Tổng lương chính của CNSXTT quý III = 1.154.628.730 đ

BHXH tính vào chi phí SXKD trong quý = 1.154.628.730 x 15% =

173.194.309,5 đ

BHYT tính vào chi phí SXKD trong quý = 1.154.628.730 x 2% =

23.092.574,6 đ

Như vậy chi phí nhân công trực tiếp phục vụ cho việc sản xuất sợi đơn là

1.510.347.378 đ .Trong đó :tiền lương phải trả cho cơng nhân trực tiếp sản xuất

là 1.154.721.880 đ

BHXH ,KPCĐ,BHYT tính theo chi phí SXKD là 355.625.498 đ

Nợ TK 6154 : 1.510.347.378

Có TK 622 : 1.510.347.378

Căn cứ vào số liệu trên ,kế toán tiền lương lập bảng phân bổ số 1 “bảng

phân bổ tiền lương và BHXH quý III/2008.Biểu số 4 .từ đó lấy số liệu cho bảng

kê số 4 + 525Bảng số 04: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM

XÃ HỘIĐơn vị tính: đồngTT1

1Lương

chínhTK 334

Khoả Khoản

phụ

khácCộng cóTK 3382TK 338

Tk 3383

810TK Cộng có

3384

9TK 33511Tổng cộng12151034737

87355625

49837328539

6-622229987562

06311547218 160575485 195050013

80137998

9687232028452

TK622

1154721880

35948550

0762679

743847280824-622179605231 28780057 47487917

0848524

62299.875.620984316435948550080764447440507831

1181426

83956732-6221Đ

XSI

796052310408801539874342-6222Đ

SXI

2887891939175457039175457

0-6272TK627

-627128960092

510892053

2104473629487532

612896009254473629998,526

510254177

6003223532414447362925623413

0

63257965

0020938064TK1413659468

600327523

613256234130254177600TK642989352670025623413

0TK64104025417760

05Cộng98935267

0026Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×