Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2/ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.

2/ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.

Tải bản đầy đủ - 0trang

(3)

(4)

(5)

Ghi chú:

(1) : Trị giá NVL xuất dùng trực tiếp sản xuất ra sản phẩm.

(2) : Trị giá NVL sử dụng không hết nhập kho ,phế liệu nhập kho

(3) : Thuế GTGT đâug tư được khấu trừ.

(4) : Phân bổ và kết chuyển chi phí NVL cho đối tượng chịu chi phí và kết chuyển

vào tài khoản liên quan

(5) : Trị giá NVL thu mua dùng trực tiếp không qua nhập kho

Căn cứ vào phiếu nhập kho do phòng kế hoạch vật tư chuyển sang kế toán vật

tư viết phiếu xuất kho theo đúng số lượng ,chủng loại ,sau đó giao phiếu xuất

kho cho bộ phận cần NVL để đưa xuống kho .Thủ kho sau khi giao NVL sẽ giữ

lại phiếu xuất kho cùng với phiếu nhập kho vật liệu là căn cứ để ghi thẻ kho.38Đơn vị : Công ty Dệt 19/5Mẫu số 02 –VTĐơn vị : Thanh Xuân – Hà Nội Ban hành theo QĐ/1141/tc/QĐ/CĐKTTHẺ KHO

Ngày lập thẻ : 1/9/2008

Tờ số : 01

Trên nhãn hiệu ,quy cách vật tư , sản phẩm ,hàng hố : Bơng

Đơn vị tính: Kg

Chứng từ

Số phiếuSố lượng

xácNgày

Ngàynhập

khoNhậpXuấtDiễn giảithángnhận

NhậpXuấtTồncủa

kế

toán2/9

4/9

20/9212/9

4/9Tồn ngày 1/9

Nhập kho

Xuất kho8720/9Xuất kho17Cộng phát sinh

Tồn cuối tháng

927568

1111727568

16451

44512756812000

231174451SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU , DỤNG CỤ , SẢN PHẨM , HÀNG HOÁ39Tên VL ,CCDC ,SPHH Bông

NV

ghiChứng từ Diễn

SH NT

giảiTK

đtháng 9/2008Đơn Nhập

SL

giáTTXuất

SLĐVT:KgTTTồn

SLTTsố

2/94/917212/94/9Tồn 1/9

Nhập

11227562756kho88bông

Xuất62111117kho1645

1bông

20/

98720/9 Xuất621120004451kho

bông

Tồn

cuối

thángLấy số tổng trên sổ chi tiết để ghi vào bảng tổng hợp chi tiết NVL cuối tháng

căn cứ vào chứng từ gốc kế toán lập bảng kê nguyên VL xuất dùng trong tháng.Đơn vị: Công ty dệt 19/5

Địa chỉ : Thanh Xuân- Hà Nội

40CHỨNG TỪ GHI SỔsố :51Tháng 9/2008Chứng từ Trích yếu

Số NgàyĐơn vị tính :đồngSố hiệu TK

Nợ

Số tiềnchú52 30/9Xuất kho NVL dùng cho 62115211679420072030/9SX sản phẩm

Xuất kho NVL dùng cho 627152269992563phân xưởng SX1Xuất CCDC phục vụ phân 62715330/9Ghi48605730xưởng SX

1691279901000

Từ chứng từ ghi sổ này kế toán vào sổ cái TK 621Đơn vị: Công ty dệt 19/5

Địa chỉ: Thanh Xuân – Hà Nội

SỔ CÁI

Tên Tài khoản : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp41Tháng 9/2008

Đơn vị tính: đồng

NT

ghiChứng từ Diễn giải

Số NgàyTK

đốiSố phát sinh

Nợsố

30/9 51 30/9NVL xuất dùng choứng

15230/9 52 30/9SX sản phẩm

NVL xuất dùng152211323560030/930/9không hết

Kết chuyển sang1541468096512030/9TK154

Cộng phát sinh30/91679420072016794200720 16794200720Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngNgười lập phiếu(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)2.2/Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp:

Để hạch tốn nội dung TK 622 : Chi phí cơng nhân trực tiếp kế tốn sử dụng

TK 622 “Chi phí nhân cơng trực tiếp”

Sơ đồ 8: Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí nhân công trực tiế42TK 334TK 622

(1)TK 154

(2)TK 135

(3)

TK 338(4)Các khoản phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất

1) Trích trước tiền lương theo lương

2) Các khoản trích nộp theo lương

3) Phân bổ và kết chuyển cho các đối tượng chịu chi phí có liên quan43Đơn vị : Cơng ty dệt 19/5

Địa chỉ : Thanh Xuân – Hà Nội

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tháng 9 năm 2008số 21

đơn vị : đồngChứng từ Trích yếu

Số NgàySố hiệu TK

Nợ CóSố tiềnchú48 30/9Lương phải trả CN sản 6223341.154.721.88030/9

30/9xuất

Các khoản trích theo lương 622

Trích trước lương nghỉ 622338

3351.510.347.378

-30/9phép

Tiền lương nghỉ phép phải 335334-trả

Trả lương cho CN sản xuất1111.154.721.88049 30/9Cộng334Ghi2.665.069.258Chứng từ ghi sổ sau khhi lập xong chuyển cho kế tốn trưởng duyệt sau đó đưa

vào sổ đăng ký chứng từ ghi số. Đồng thời chứng từ ghi sổ này kế toán sẽ vào sổ

cái TK 622.Đơn vị : Công ty Dệt 19/5

44Địa chỉ:Thanh Xuân – Hà Nội

SỔ CÁI

Tên tài khoản: Chi phí nhân cơng trực tiếp

Tháng 9 năm 2008

Đơn vị tính : đồng

Ngày CT ghi sổ

Số Ngày

Ghi

Sổ

30/9

30/9

30/948

48Diến giảiTK

đốiphảiứng

trả 33430/9Lương30/9CNSX

Các khoản trích theo30/9lương

Kết chuyển sangNợSố phát sinh

1154721880

355.525.498

1510347378TK 154

Cộng phát sinh1510347378 15103473782.3/ Kế tốn chi phí sản xuất chung .

Tài khoản sử dụng TK 627 “Chi phí sản xuất chung”

Chi phí sản xuất chung được tổ chức tập hợp theo từng phân xưởng, nhà

máy quản lý chi tiết cho từng yếu tố chi phí.

Cuối kỳ sau khi tập hợp được chi phí sản xuất chung theo từng bộ phận

xưởng kế tốn tính tốn phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng ,45Sơ đồ 09 : Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất chung

TK 334,338TK 627

(1)TK 111,112,152

(7)TK 152,153TK 154

(2)(8)TK 214TK 632

(3)(9)TK 142,242,335

(4)

TK 111,112,141,331

(5)(6)(1) : Tiền lương và các khoản trích nộp theo lương của nhân viên ,phân

xưởn

(2) : Trị giá thực tế của vật liệu ,CCDC xuất dùng cho phân xưởng46(3) : Trích khấu hao TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất.

(4) : Chi phí phân bổ dân ,chi phí trích trước lương ,phép của cơng nhân

(5) : Chi phí dịch vụ mua ngồi và chi phí khác bằng tiền mặt

(6) : Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

(7) : Các khoản giảm chi phí sản xuất chung

(8) : Chi phí sản xuất chung phân bổ vào chi phí chế biến trong kỳ

(9) : Chi phí sản xuất chung khơng được phân bổ ghi nhận là chi phí sản

xuất chung trong kỳ.

Đơn vị : Công ty Dệt 19/5

Địa chỉ: Thanh Xuân – Hà Nội

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tháng 9/2008

Đơn vị:đồng

Chứng từ

Số

NgàyTrích yếu23Chi phí SXC

Chi phí SXC30/9

30/9Số hiệu TK

Nợ

Số tiền627

6272116868425

10976258142

2413Ghi

chúCộng

2127844683

Trừ chứng từ ghi sổ kế tốn vào sổ cái TK 62747Đơn vị : Công ty dệt 19/5

Địa chỉ:Thanh Xuân – HN

SỔ CÁI

Tên tài khoản :chi phí sản xuất chung

Số liệu TK 627

Tháng 9 năm 2008

Đơn vị:đồng

NTCT ghiGhiSổ

Số NgàySố

30/9

30/930/9

30/9Diến giảiTKSố phát sinhđối ứng

Nợ

Chilương 334CBPX

Trích BHXH

Trích BHYT

Trích KDCĐ

Trích KHTSCĐ

Chi phí dịch vụ3383

3384

3382

214

111391754570

195050013

171256100

160575485

672336350

92786510mua ngồi

Kết chuyển chi 154

phí

Cộng phát sinh

Dư cuối thángThủ trưởng đơn vịKế toán trưởng(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)6736475332

67364753326736475332Người lập phiếu

(Ký,họ tên)48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2/ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x