Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV/Hạch toán cho phí sản xuất chung:

IV/Hạch toán cho phí sản xuất chung:

Tải bản đầy đủ - 0trang

TK 6276 “chi phí SXC nhà máy động lực”

TK 6277 “chi phí SXC tổ xe”

TK 6278 “chi phí SXC ống giấy”

Trình tự tiến hành hạch tốn chi phí sản xuất chung tại cơng ty lần lượt

như sau:. Chi phí khấu hao TSCĐ:

Trong quá trình sử dụng tài sản cố định bị hao mòn dần về giá trị và hiện

vật ,phần giá trị hao mòn được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm lag ra dưới hình

thức trích khấu hao,nhằm mục đích thu hồi vố đầu tư .Phương pháo tính khấu

hao như sau:

Số khấu hao phải trích trong quý = Số khấu hao đã tính trong quý + số

khấu hao đã tăng trong quý – số khấu hao đã giảm đi trong q

Trong đó:

Số khấu hao đã tính trong q =(Ngun giá TSCĐ x tỷ lệ khấu hao)/4

Tỷ lệ khấu hao được nhà nước quy định sẵn cho từng loại ,từng tài sản cố định

VD: - Nhà nước là 4%

- Máy móc thiết bị là 10%

Sau khi tính được số khấu hao phải trích trong tháng ở từng nhà máy kế tốn lập

bảng phân bổ số 3 : “bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ”

Biểu đồ 05 (trích quý III/2008) cụ thể khấu hao TSCĐ tại nhà máy sợi I là:

672336350 đ28Bảng số 05:

CTY Dệt 19/5 Hà Nội BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Chỉ tiêuNGSố KHTSCĐSXCNM sợi I

GD ISXCNMGD IIsợi III Số

khấuhaoquýtrước

II Số khấu hao

tăng trong quý

III Số

khấuhao4011306150672336350 4733635phải6505612460trích trong q

Máy móc3747148460thiết bị

Nhà264175698Cửa ,vật kiến trúc

Phương33734536237395774930532756tiện vận

tải

N số4011306154khấu hao giảm đi

trong

quý

Cộng. Chi phí nhân viên quản lý:

Trong nhà máy có nhiều phân xưởng sản xuất ,mỗi phân xưởng đều có đội

ngũ lao động gián tiếp đó là : quản đốc ,phó quản đốc , thủ kho, nhân viên thống

kê … Do đó kế tốn phải tập hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo

lương và chi phí quản lý phân xưởng.

VD: Trong quý III/2008 lương phải trả cho lao động gián tiếp là :

319754570 đ và các khoản trích theo lương là 487753261 Số liệu này được thể29hiện trên bảng phân bổ sổ 1 “bảng phân bổ tiền lương và BHXH” Từ đó lên

bảng kẻ 4 +5.. Chi phí vật liệu , cơng cụ dụng cụ:

Được xuất dùng cho các bộ phận như phân xưởng sản xuất 1,sản xuất 2

trong các nhà máy thường là xuất để sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị ,nhà

cửa vật kiến trúc…..

Căn cứ và các chứng từ gố và sổ sách liên quan kế tốn tập hợp chi phí vật

liệu phụ,công cụ,dụng cụ xuất dùng trong từng nhà máy .Từ đó lập lên bảng

phân bố số 2 và bảng kê số 4 +5

VD trong tháng 9/2008 Công ty xuất dùng một số ống giấy giá trị thực tế

xuất kho là : 69992563 đ

Xăng dầu phục vụ cho máy móc thiết bị là : 1.543.800 đ

Kế toán định khoản

Nợ TK 6271 :82.807.293

Có TK 1521 69.992.563

Có TK 1523 11.270.930

Có TK 15271.543.800Cơng cụ dụng cụ xuất dùng là :61.285.000 đ30Đơn vị: đồng

Bảng số 6 BẢNG KÊ SỐ 4 + 5: TẬP HỢP CHI PHÍ TK 154, 621, 622, 627

CTy Dệt 19 - 5 Hà NộiTK152(1+2)TK1523TK1524TK1527Tk1521TK627(1+2)A

TK154B-7219828612220683400 3949956122177122822007TK6211

NMSI-338681200Tk1532

NMSIITT3TK621

1832306552484

NMSI

1311022166755

NMSII46

TK62237

NMSI28

íNMII19TK627411328711026999256325597612582487112709301541243563547265952126743990921628689401236187004727199323434996431680500690525003675001543800-7567856100 29932965600 39499561220-9346100005287314078012188912 NMSII9249165956067002881655010 TK62713 TK6412015230662369096NMSI14 TK64270716995713088532831648794745 80176395TổngTK627510167286016022035604068599825196181602531. Chi phí trả trước :

Trong kỳ , cơng ty xuất phụ tùng thay thế để sửa chữa máy móc thiết bị tại

các nhà máy vì vậy chi phí này có giá trị lớn ,nên khi phát sinh , kế tốn tập hợp

chi phí ở tất cả các nhà máy ghi vào bên nợ Tk 142 đối ứng bên có TK 1524 trên

bảng hệ số 6.

VD : Trong quý III.2008 là :3.650.954.290 đ

Đây là khoản chi phí phát sinh tại 3 nhà máy sợi I,sợi II ,dệt kim,Mặt dù

chi phí này được tập hợp vào TK 142 Nhưng lại được tính hết một lần vào chi

phí sản xuất chung cho đối tượng chịu chi phí của từng nhà máy

Cuối cùng kế toán phân bổ bên Nợ các TK 6271: 2.116.868.454 đ

TK 6272 : 1205.359.607 đ ,TK 6273 : 328175014 đồng. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

Trong q , cơng ty tiến hành sửa chữa một số máy móc như ,máy ghép

,máy chải do công nhân trong nhà máy tự làm ,các chi phí phát sinh được tập

hựop vào TK 2413 sửa chữa lớn TSCĐ , Căn cứ vào tài liệu liên quan ,kế toán

tập hợp số liệu trên bảng kê số 6:

VD: Trong quý III/2008 chi phí sửa chữa máy ghép ,máy chải tại 2 nhà máy sợi

I và sợi II là:38.500.647 đồng .Trong đó thanh tốn bằng tiền mặt là

17.000.000 đồng và chuyển khoản là 21.500.647 đồng

Khi cơng trình sửa chữa hồn thành ,kế tốn tính giá thành thực tế của

từng cơng trình sửa chữa tai các nhà máy để quyết tốn số chi phí này vào chi

chí có liên quan và ghi vào bảng kê số 6

VD: Chi phí sửa chữa máy chải của nhà máy sợi I là :10.976.258 đồng32Bảng số 07BẢNG KÊ SỐ 6

CTy Dệt 19 - 5 Hà NộiTập hợp TK 2413, 335, 142Đơn vị: đồng

Q III/2008

654321ATk142TK335 Vải

gia cơngTK2413

SCLvinTK2413

trích

KHSCLTK2413

chi

KHSCLB1500000000TK335 sợi 1421604781

đơn vinhTK335

KPCĐ4079355756848861901T

T7TK142719566763 81098209118Cộng2848861903161073669324595988939338310929338310924

21500647522150064720000000017000000-109820911-9282091167

3850064708109762589559673310111515071127724498121233868370200000000021964182220000

00000O328175014 3650303046 150000001098209111205359607339326521 3678027544 69928202882355435873211686425121095634003659954290 365095429021278446839338310923650954290 49331069403313-385006471126106883161073669040793557563235183710. Chi phí khác bằng tiền:

Kế tốn căn cứ vào chứng từ như:Phiếu chi,bảng kê tạm ứng thực chi

thanh toán được duyệt và tập hợp ,ghi thanh toán số thực chi vào nội dung cần

phản ánh .Trong quý III/2008 chi tiền mặt phục vụ hội nghị ,tiếp khách là :

88.463.161 đồng. Và cán bộ ,công nhân viên thanh toán tạm ứng là : 46.495.460 đ

Trên đây là cách hạch tốn và phân bổ chi phí sản xuất sản phẩm trong quý

III/2008 tại nhà máy sợi I: Các chi phí này sẽ được tổng hợp để xác định giá

thành công xưởng của sản phẩm.

Đơn vị : Công ty Dệt 19/5SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤTCHUNG

Địa chỉ: Thanh Xuân – hà NộiTài khoản 627 tháng 9 năm 2008Nhà máy sợi IChứng từ

SH

Ngày

30/9đơn vị:đồngDiễn giải

Chi phí sản xuất chungTK đối Số phát sinh

Nợứng

627

673647533

230/9Kết chuyển chi phí 1546736475332SXC

Cộng67364753367364753322

IV/ Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:

1) tài khoản sử dụng:

Tại công ty Dệt 19/5 Hà Nội sử dụng các tìa khoản sau:

TK 621 ,TK 622 ,TK 627 ,TK 154

 TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.34- Nguyên vật liệu của nhà máy bao gồm: các chi phí về nguyên vật liệu

chính , vật liệu phụ ,nhiên liệu ,bán thành phẩm ….được xuất dùng trực tiếp cho

việc chế tạo sản phẩm .

- Chi phí về nguyên vật liệu được phân bổ theo hệ số ,tỷ lệ với định mức

tiêu hao hoặc tỷ lệ với trọng lượng sản phẩm .

- Đơn giá nguyên vật liệu xuất kho của công ty được xác định theo phương

pháp giá hạch toán.

Sơ đồ 05:

Phiếu xuất

khoSơ đồ hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp

Bảng kê xuất

khoChứng từ ghi

sổBảng phân bổ NVL CCDCSố đăng lý

chứng từSổ cái TK 621. Tài khoản 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp:

Chi phí nhân cơng trực tiếp chủ yếu tính bằng phương pháp trực tiếp vào

giá thành từng loại sản phẩm .Nếu phải phân bổ cho nhiều loại sản phẩm thì có

thể theo cơng thức: Định mức tiền lương của từng loại sản phẩm ,theo hệ số tỷ lệ

với khối lượng sản phẩm mỗi loại.

Tại công ty cách trả lương theo 2 hình thức:

+ Trả lương theo thời gian : áp dụng với lao động gián tiếp.

+ Trả lương theo sản phẩm: áp dụng với lao động trực tiếp35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV/Hạch toán cho phí sản xuất chung:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×