Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I / Tìm hiểu chung về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Dệt 19/5 Hà Nội.

I / Tìm hiểu chung về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Dệt 19/5 Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán được thể hiện qua sơ đồ 01

Trưởng phòng kế tốn – tài chínhPhó phòng kế tốn – tài chínhThủ quỹKế tốn

TSCĐKế tốn

tiền mặtKế tóan

thanh

tốnKế tốn

TGNHPhó phòng kế tốnKế tốn

tổng

hợpKế tốn

NVLKế tốn

tiền lươngKế tốn

giá

thànhKế tốn

cơng nợ1.3 . Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán – Mối quan hệ

giữa các bộ phận

1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế tóan.

- Kế tốn trưởng ( kiêm trưởng phòng kế tốn – tài chính ) : là người đứng

đầu phòng tài chính kế tốn , chịu trách nhiệm điều hành , hướng dẫn tổ chức

chỉ đạo thực hiện tồn bộ cơng tác tài chính kế tốn , thống kê thơng tin kinh tế

và hạch tốn kinh tế ở cơng ty . Đồng thời kế toán trưởng là người cập nhật ,

hướng dẫn thực hiện kịp thời các chế độ , chính sách quy định của nhà nước , và

bộ tài chính . ngồi ra kế tốn trưởng còn làm nhiệm vụ kiểm sốt viên nhà nước

tại cơng ty và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc Công Ty . Kế tốn

4trưởng ũng là người phân tích các kết quả kinh doanh và cùng 2 phó tổng giám

đốc giúp tổng giám đốc lựa chọn phương án kinh doanh và đầu tư có hiệu quả .

Vì vừa là kế tốn trưởng kiêm trưởng phòng kế tốn – tài chính nên nhiệm vụ

quản lý trong lĩnh vực tài chính phải đòi hỏi năng lực và trình độ quản lý , trình

độ chuyên môn cao để vừa quản lý chặt chẽ nguồn tài chính . vừa biết cách đầu

tư hợp lý và có hiệu quả cao . Kế tốn trưởng phân cơng nhiệm vụ cho từng

phần hành và có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ của mình mà điều lệ tổ chức

kế tốn đã ban hành.

-Phó phòng kế tốn tài chính: là người trợ giúp cho trưởng phòng TCtrong lĩnh vực cơng việc được phân cơng , cùng với trưởng phòng tham gia vào

cơng tác tổ chức điều hành kế tốn cũng như khen thưởng , kỷ luật nâng lương

cho cán bộ CNV trong phòng.

-Kế tốn TSCĐ : theo dõi tình hình tăng , giảm TSCĐ trong cơng ty ,đồng thời định kỳ trích lập khấu hao và lên sổ sách có liên quan.

- Kế tốn thanh tốn:

+ Kế tốn tiền mặt : Theo dõi tồn bộ q trình thu , chi tiền mặt . Lập

sổ quỹ tiền mặt và nhật ký chứng từ số 1.

+ kế toán tiền gửi NH : Theo dõi tình hình thanh tóan về các khoản tiền

gửi , tiền vay , lập PNK chứng từ số 2.

+ Kế tốn cơng nợ : theo dõi tình hình phải trả , phải thu của công ty và

lập nhật ký chứng từ số 4 , số 5.

+ Kế toán tiền lương : tổ chức ghi chép , tổng hợp tính và phân bổ tiền

lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng trong cơng ty . Ngồi ra ,

kế tốn tiền lương còn phân tích tình hình quản lý , sử dụng quỹ tiền lương xây

dựng phương án trả lương nhằm kích thích người lao động nân cao năng suất lao

động , tiết kiệm chi phí.

-Kế tốn tổng hợp : là người thực hiện các nghiệp vụ hạch toán cuốicùng , xác định kết quả kinh doanh của cơng ty để vào sổ của kế tốn tổng hợp ,5lập sổ cái , bảng CĐTK ,bảng CĐKT ,BCKQSXKD và lên bảng cơng khai tài

chính.

- Kế tốn NVL : Theo dõi trự tiếp việc nhập , xuất NVL và lập các loại

chứng từ có liên quan như : Số chi tiết vật tư , bảng kê số 3 ,bảng phân bổ NVL ,

CCDC ….đồng thời thực hiện hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến Nhập –

Xuất – Tồn NVL . Định kỳ , tiến hành kiểm kê tkho cùng với thủ kho để đối

chiếu số liệu trên số sách và thực tế tại kho.

- Kế toán giá thành : bao gồm kế tốn gía thành sản phẩm sợi và kế toán giá

thành sản phẩm dệt kim . Kế toán giá thành căn cứ vào các bảng phân bổ , các

chứng từ có liên quan để tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất tính giá thành sản

phẩm . Tiến hành lập các bảng kê 4 , 5 , 6 và nhật ký chứng từ số 7.

Thủ quỹ : phụ trách việc quản lý quỹ tiền mặt tai công ty và thực hiện việc

thu , chi tiền mặt dựa trên các chứng từ hợp pháp , hợp lệ đã được kế tóan

trưởng và tổng giá đốc ký duyệt.

1.3.2 . Mối quan hệ giữa các bộ phận

Trong công ty Dệt 19/5 Hà Nội . các bộ phận kế tốn của cơng ty có mối

liên hệ mật thiết với nhau , bộ phận này hỗ trợ giúp đỡ bộ phận kia hồn thành

nhiệm vụ , các kế tốn viên cường thực hiện nhiệm vụ , cùng thống nhất với

nhau để vào số sách được kịp thời và chính xác.

2.Sơ đồ hình thức sổ kế tốn áp dụng tại cơng ty….

Do đặc điẻm sản xuất , trình độ quản lý và sự chun mơn hóa trong lao

động kế tốn , nên cơng ty đã áp dụng hình thức số “Nhật ký – chứng từ” trong

việc tổ chức hạch toán , kế tốn . Theo hình thức này , hệ thống số mà công ty

áp dụng được ban hành theo quyết định 41/TC/CĐKT của BTC bao gồm Nhật

ký –Chứng từ , 4 bảng phân bổ , 11 bảng kê và 6 sổ chi tiết , sổ cái và thực hiện

quá trình hạch toán ( luân chuyển chứng từ ) theo sơ đồ 2.6SƠ ĐỒ 02 : SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THEO HÌNH THỨC

NHẬT KÝ – CHỨNG TỪChứng từ gốcBảng kê (1-11)

Nhật ký –

Chứng từSổ ,thẻ kế toán chi tiếtSố cáiBnảg tổng hợp

chi tiếtBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi chú :Ghi cuối tháng

Ghi hàng ngày

Đối tượng , kiểm tra.3 . Quá trình luân chuyển chứng từ cảu phần hành kế toán CPSX và

tính giá thành sản phẩm :

Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi

trực tiếp vào các nhật ký – chứng từ hoặc bảng kê , sổ chi tiết có liên quan .

Đối với các loại chi phí sản xuất phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất

phân bổ thì các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong các bảng

phân bổ . Sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các bảng kê và

nhật ký chứng từ ghi sổ.

Đối với các chứng từ được ghi căn cứ vào các bảng kê , sổ chi tiết thì căn

cứ vào sổ chi tiết , chứng từ kế toán cuối tháng chuyển số liệu.

7Cuối tháng khóa sổ chứng từ cộng số liệu kiểm tra đối chiếu số liệu trên các

chứng từ ghi số với các số thẻ kế toán chi tiết , bảng tổng hợp có liên quan và

lấy số liệu tổng cộng của các chứng từ ghi sổ , ghi trực tiếp vào sổ cái

Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ thẻ và kế tốn chi tiết thì

được ghi trực tiếp vào sổ thẻ kế toán chi tiết , cuối tháng cộng số liệu của sổ

thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào đó để lập các bảng chi tiết tài khoản đối chiếu

với sổ cái.

Cuối năm căn cứ vào số liệu tổng cộng ở các sổ cái , bảng tổng hợp chi tiết

bảng kê và một số chỉ tiêu quan trọng của chứng từ ghi sổ để lập báo cáo tài

chính

Sơ đồ 03 : Sơ đồ lưu chuyển chứng từ

Bảng phân bổ NVL ,CCDC

Bảng tính và phân bổ

KHTSCĐ

Bảng phân bổ tiền lương và

BHXHChứng từ ghi sổSổ cái các TK

154 ,621 ,622,627Sổ chi tiết các tài khoản

TK 154,TK621,TK622,TK627Bảng tính giá thành sản phẩm8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I / Tìm hiểu chung về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Dệt 19/5 Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×