Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.8: Vốn đầu tư vào tư vấn tài chính doanh nghiệp

Bảng 1.8: Vốn đầu tư vào tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp

(tỷ đồng)

Trong đó:

- Trả lương nhân viên (tỷ đồng)354- Khấu hao (tỷ đồng)

Doanh thu tư vấn tài chính doanh2

83

512

8nghiệp (tỷ đồng)“Nguồn: Báo cáo Tài Chính SSI”

Vốn đầu tư vào tư vấn tài chính năm 2006 là 5 tỷ đồng, năm 2007 là 8 tỷ

đồng tăng 2 tỷ đồng so với năm 2006 kết quả là doanh thu năm 2007 tăng gấp

6 lần năm 2006. Kết quả này khơng chỉ nhờ điều kiện thuận lợi năm 2007 có

hàng loạt doanh nghiệp lớn của nhà nước cổ phần hoá mà còn nhờ việc sử

dụng hiệu quả vốn đầu tư của SSI. Năm 2008 vốn đầu tư vào bộ phận này có

giảm so với năm 2007 nhưng doanh thu giảm mạnh chỉ còn 8 tỷ đồng, bằng

với doanh thu năm 2006 với vốn đầu tư chỉ bằng 25% năm 2008. Tuy nhiên

việc doanh thu giảm mạnh này không phải là do vốn đầu tư kém hiệu quả mà

do hệ quả của việc có rất ít doanh nghiệp cổ phần hố trong năm 2008. Thêm

vào đó nhận biết trong thời gian sắp tới có rất nhiều doanh nghiệp với số vốn

lớn thực hiện cổ phần hố nên cơng ty vẫn quyết định khơng cắt giảm nhân sự

để đón đầu xu thế này.

Nhờ chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng của dịch vụ này

SSI đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ

tư vấn tài chính, những cơng ty đang phát triển mạnh muốn huy động vốn đầu

tư qua kênh thị trường chứng khoán cũng như những nhà đầu tư cá nhân

muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư. SSI hiện đã tư vấn thành công cho 22 trong số

107 Công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ

Chí Minh với quy mơ vốn điều lệ chiếm 25,21% thị trường. Đối với Trung

tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp do SSI tư vấn là 12 trên

tổng số 86 doanh nghiệp với quy mô vốn điều lệ chiếm 25,81 tổng vốn điều lệ

của thị trường. Khách hàng của công ty hầu hết là các công ty lớn, có tên tuổi

Đào Duy Linh34Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpnhư tư vấn cổ phần hóa các cơng ty: Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng

Việt Nam VINACONEX, Cơng ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO)…

Ngồi đầu tư vốn cơng ty còn chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dịch

vụ này:

- Công ty đã đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và xây dựng quy trình tư

vấn cổ phần hoá khoa học, hợp lý bám sát từng giai đoạn cổ phần hoá, niêm

yết của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hỗ trợ tố đa bởi đội ngũ tư vấn

của SSI trong cả quá trình cổ phần hoá, niêm yết. Điểm khác biệt ấn tượng

nhất của dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của SSI so với các công ty

khác trên thị trường là việc SSI thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ tư vấn hậu cổ phần hoá, niêm yết cho doanh nghiệp thông qua dịch vụ tư

vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, thẩm định đánh giá chiến lược phát triển, phân

tích tính cạnh tranh và khả năng tồn tại, duy trì phát triển của công ty, nâng

cao giá trị cổ phiếu tạo tiền đề cho quá trình phát triển trước mắt cũng như

đảm bảo tính tăng trưởng lâu dài.

- Hàng năm cơng ty còn đầu tư khoảng tiền lớn cho các cán bộ ở bộ phận

này đi học những khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ ở nước ngoài.

- Bên cạnh việc chuẩn bị và tăng cường lượng cán bộ chuyên môn

nghiệp vụ, cơng ty còn đẩy mạnh hoạt động tiếp thị chuyên nghiệp, tin học

hoá, tăng cường quan hệ với các bộ nghành, doanh nghiệp.

1.3.5.4. Quản lý tài sản

Thị trường chứng khoán là nơi mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư

và cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hệ quả tất yếu là các nhà đầu tư sẽ cần tới

những tổ chức chuyên nghiệp giúp họ hoạch định nguồn lực, quản lý và sử

dụng khối tài sản một cách hiệu quả nhất sao cho đạt được mục đích sinh lời

trên khối tài sản đó và hạn chế rủi ro tối đa.

Trước nhu cầu đó của thị trường, 8/2007 SSI quyết định đầu tư 30 tỷ

đồng thành lập riêng Công ty quản lý quỹ SSIAM thực hiện chuyên môn hoá

Đào Duy Linh35Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpnghiệp vụ quản lý tài sản đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Sự ra đời của

Công ty Quản lý quỹ SSI đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Công ty

Chứng khốn Sài gòn trong chiến lược chuyển đổi thành mơ hình định chế

ngân hàng đầu tư nhằm mang đến cho Nhà đầu tư các dịch vụ đầu tư toàn

diện và hoàn thiện.

Bảng 1.9: Vốn đầu tư vào bộ phận quản lý tài sản

Năm

VĐT vào quản lý tài sản (tỷ đồng)2006- Trả lương nhân viên (tỷ đồng)

- Khấu hao (tỷ đồng)

Doanh thu từ quản lý danh muc đầu tư20072008158140847337

2012

817

44cho người UTĐT (tỷ đồng)“Nguồn: Báo cáo Tài Chính SSI”

Vốn đầu tư vào bộ phận quản lý tài sản năm 2006 là 0.4 tỷ đồng, năm

2007 vốn đầu tư tăng lên 59 tỷ đồng do trong năm này SSI thành lập công

SSIAM thực hiện chun mơn hố nghiệp vụ này. Lượng vốn đầu tư tăng chủ

yếu là vì lượng nhân viên của công ty tăng gấp 5 lần so với trước. Nhờ việc

đầu tư thành lập công ty chuyên nghiệp thực hiện quản lý tài sản, số lượng tài

khoản uỷ thác đầu tư tăng vọt cả về số lượng và chất lượng, hệ quả là doanh

thu năm 2007 tăng đạt 60 tỷ đồng gấp 3 lần năm 2006. Năm 2008 vốn đầu tư

vào bộ phận này là 40 tỷ đồng đạt doanh thu 44 tỷ đồng.

Ngồi ra cơng ty còn có những đầu tư khác nhằm nâng cao chất lượng

dịch vụ này để phục vụ khách hàng tốt hơn:

- Công ty cung cấp nhiều dịch vụ quản lý quỹ đa dạng, đáp ứng nhu cầu

đa dạng của các nhà đầu tư. Tuỳ theo yêu cầu về mức độ rủi ro và lợi nhuận

của khách hàng công ty sẽ cung cấp sản phẩm phù hợp. Ví dụ như: quỹ tăng

trưởng (cổ phiếu), quỹ cân bằng (tỷ lệ phù hợp cổ phiếu và các công cụ lãi

suất cố định), quỹ thu nhập ổn định (các cơng cụ lãi suất cố định)… Các gói

dịch vụ còn phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư uỷ thác tồn bộ việc đầu tư

cho cơng ty hay là uỷ thác đầu tư theo chỉ định của khách hàng. Nếu nhà đầu

Đào Duy Linh36Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệptư muốn uỷ thác tồn bộ thì có thể sử dụng dịch vụ uỷ thác quản lý danh mục

đầu tư hoặc uỷ thác đầu tư theo chỉ định thì khách hàng có thể lựa chọn dịch

vụ uỷ thác đầu tư theo chỉ định…

- Cũng như các bộ phận khác cơng ty cũng tài trợ cho việc gửi cán bộ

nòng cốt của công ty quản lý quỹ học tập nghiên cứu ở nước ngồi để nâng

cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Kết quả là cho đến nay tổng tài sản quản lý của SSIAM lên tới 3.000 tỉ

đồng. Trong đó Quỹ Tầm nhìn SSI (SSI Vision Fund) đóng vào giữa tháng

11/2007 là quỹ thành viên nội địa với quy mô 1.700 tỉ với 13 Nhà đầu tư tổ

chức trong và ngoài nước. Sau 15 tháng họat động, Quỹ SSIVF đã thực hiện

giải ngân gần 40% và đã ghi nhận tăng trưởng NAV xấp xỉ 10%.

1.3.5.5. Hoạt động tự doanh

Đây là nghiệp vụ mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty và là thế

mạnh của SSI. Năm 2008 nghiệp vụ tự doanh mang lại cho công ty 435 tỷ

chiếm 41.9% tổng doanh thu của công ty.Đào Duy Linh37Lớp: Đầu tư 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.8: Vốn đầu tư vào tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×