Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định khoản kế toán

Định khoản kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Địnhkhoản kế tốn cũng có thể được phân biệt thành 2 loại1) Định khoản đơn giản: là định khoản ghi Nợ một tài khoản đối ứng

ghi Có một tài khoản và ngược lại.

(2) Định khoản phức tạp: là loại định khoản ghi Nợ một tài khoản

đối ứng ghi Có hai tài khoản trở lên, hoặc ngược lại ghi Có một tài

khoản đối ứng với ghi Nợ hai tài khoản trở lên07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh56Nguyên tắc định khoản:

Việc ghi sổ kép cần quán triệt các nguyên tắc sau:

+ Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau

+ Tổng số tiền ghi vào bên Nợ của các tài khoản phải bằng tổng số tiền

ghi vào Có của các tài khoản trong cùng 1 định khoản.07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chun nghiệp An Hiểu Minh57Các bước định khoản kế tốn

Định khoản kế toán được tiến hành theo 5 bước sau:

- Bước 1: Xác định nôị dung kinh tế

- Bước 2: Xác định tài khoản liên quan

- Bước 3: Xác định loại TK

- Bước 4: Xác định số phát sinh (tăng, giảm)

- Bước 5: Định khoản kế toán07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh584. Bảng cân đối tài khoản (Bảng cân

đối số phát sinh)

Cuối mỗi kỳ kế toán, để tổng hợp số liệu và kiểm tra kết quả ghi sổ kế

toán, kế toán tiến hành lập Bảng cân đối tài khoản theo nguyên tắc sau:Tổng số dư Nợ đầu kỳ (cuối kỳ) của các tài khoản = Tổng số dư Có đầu

kỳ (cuối kỳ) của các tài khoảnTổng số phát sinh Nợ của các tài khoản = Tổng số phát sinh Có của các

tài khoản07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh59HỆ THỐNG

TÀI KHOẢN KẾ TỐN07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế tốn thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định khoản kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×