Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu tạo của tài khoản

Mỗi tài khoản kế toán được cấu tạo gồm 2 bên (phần), một bên để

theo dõi biến động tăng của đối tượng kế tốn, bên còn lại để theo dõi

biến động giảm của đối tượng kế tốn.

Hình thức cấu tạo đơn giản của tài khoản kế tốn có mơ hình chữ T:

Nợ07/02/18Tên tài khoảnTrung tâm Đào tạo Kế tốn thực tế

chun nghiệp An Hiểu Minh42Ngun tắc ghi chép vào tài khoản kế toán:- Khi Ghi nợ một tài khoản là ghi một số tiền vào bên Nợ của tài khoản đó.

Số tiền ghi vào bên Nợ của tài khoản gọi là số phát sinh Nợ.

- Ghi Có một tài khoản là ghi một số tiền vào bên Có của tài khoản đó. Số

tiền ghi vào bên có của tài khoản gọi là số phát sinh Có.

- Phương pháp ghi trên tài khoản kế toán được thực hiện như sau: số phát

sinh tăng của tài khoản được ghi vào một bên của tài khoản (bên Nợ

hoặc bên Có), bên còn lại (bên Có hoặc bên Nợ) ghi số phát sinh giảm07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh43Kết cấu của các loại tài khoản

Để có thể ghi chép tài khoản cần phải biết kết cấu của các loại tài khoản

chủ yếu bao gồm:

- Tài khoản phản ánh tài sản;

- Tài khoản phản ánh nguồn vốn;

- Tài khoản phản ánh doanh thu;

- Tài khoản phản ánh chi phí07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế tốn thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh44Kết cấu của tài khoản phản ánh tài sản (Loại TK: 1, 2, 6, 8)Bên nợ:

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh tăng trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

Bên Có:

- Số phát sinh giảm trong kỳ07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh45Kết cấu của tài khoản phản ánh tài sảnNợ

TK Tài sản

Số dư đầu kỳCộng Số PS tăng Cộng Số PS giảm

Số dư cuối kỳ07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh46Kết cấu của tài khoản phản ánh Nguồn vốnBên nợ:

- Số phát sinh giảm trong kỳ

Bên Có:

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh tăng trong kỳ

- Số dư cuối kỳ07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế tốn thực tế

chun nghiệp An Hiểu Minh47Kết cấu của tài khoản phản ánh Nguồn vốn (Loại TK: 3, 4, 5, 7)NợTK Nguồn vốn CóSố dư đầu kỳCộng Số PS giảm Cộng Số PS tăng

Số dư cuối kỳ07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh48Số dư cuối kỳ của các tài khoản tài sản và nguồn vốn được xác định theo công

thức:Số dư CK = Số dư ĐK + Số PS tăng - Số PS giảm07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh49Kết cấu tài khoản phản ánh chi phíBên Nợ:

- Số phát sinh tăng trong kỳ

Bên Có:

- Số phát sinh giảm trong kỳ

Tất cả những tài khoản phản ánh chi phí

khơng có số dư07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh50Kết cấu của tài khoản phản ánh chi phíNợTK Chi phíSố PS tăng07/02/18Số PS giảmTrung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh51Kết cấu tài khoản phản ánh Doanh thuBên Nợ:

- Số phát sinh giảm trong kỳ

Bên Có:

- Số phát sinh tăng trong kỳ

Tất cả những tài khoản phản ánh Doanh thu

khơng có số dư07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài khoản kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x