Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.2 Ứng dụng marketing mix trong kinh doanh doanh nghiệp

I.2 Ứng dụng marketing mix trong kinh doanh doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp13che lấp và hạn chế định hướng phát triển sản phẩm để tăng cường khả năng

tiêu thụ của doanh nghiệp nói chung và đặc biệt,ở các doanh nghiệp thương

mại nói riêng.

Ngồi cách mơ tả sản phẩm theo cách truyền thống, còn có thể mơ tả

sản phẩm theo quan điểm của khách hàng- quan điểm marketing. Với cách

tiếp cận này đã khắc phục được hạn chế của cách tiếp cận theo truyền

thống, giúp tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh

doanh. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ được hiểu là sản phẩm hiện

vật- hàng hố cứng mà còn có thể là dịch vụ- hàng hoá mềm hoặc bao gồm

cả dịch vụ- hàng hố cứng và hàng hố mềm.Tiếp cận và mơ tả sản phẩm từ

cách nhìn của người tiêu thụ là một tiến bộ, là một bước hồn thiện hơn

trong việc mơ tả sản phẩm của doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn tăng

cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện

của nền kinh tế thị trường hiện đại. Khách hàng chỉ mua sản phẩm hàng hoá

khi có nhu cầu phát sinh. Tuỳ từng giai đoạn khác nhau, nhu cầu cần được

thoả mãn của khách hàng cũng khác nhau. Khách hàng mua sản phẩm của

họ là nhằm thoả mãn nhu cầu của họ. Do đó nên hiểu “Sản phẩm là sự thoả

mãn nhu cầu nào đó của khách hàng”.

Theo thứ bậc nhu cầu thì mức độ đòi hỏi của khách hàng ngày càng

tăng lên, bắt đầu từ nhu cầu thấp đến nhu cầu cao. Một sản phẩm được xác

định theo cách nhìn của nhà doanh nghiệp chưa hẳn đã là một sản phẩm mà

khách hàng mong muốn. Khách hàng quan niệm về sản phẩm và đánh giá

sản phẩm theo yêu cầu thoả mãn của họ và liên quan đến khái niệm “chất

lượng” hay “chất lượng toàn diện” của sản phẩm được đưa ra thoả mãn.

Để thoả mãn tốt nhu cầu, khách hàng luôn quan tâm đến tất cả các khía

cạnh khác nhau xoay quanh sản phẩm cơ bản mà người bán đưa ra cho họ

trước, trong và sau khi mua hàng. Khách hàng không chỉ quan tâm đến chất

lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến các dịch vụ kèm theo. Do đó để

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp14doanh nghiệp bán được hàng thì cần phải thích ứng với quan điểm nhìn

nhận sản phẩm của khách hàng. “Sản phẩm của doanh nghiệp nên được

hiểu là một hệ thống thống nhất các yếu tố có liên hệ chặt chẽ với nhau

nhằm thoả mãn đồng bộ nhu cầu của khách hàng bao gồm sản phẩm vật

chất, bao bì, nhãn hiệu hàng hố, dịch vụ, cách thức bán hàng...” (Trích giáo

trình Marketing thương mại).

Mơ tả sản phẩm theo quan điểm Marketing - quan điểm khách hàng

mang lại lợi ích lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương

mại, giúp khai thác các cơ hội kinh doanh và chinh phục khách hàng.

I.2.1.2 Danh mục sản phẩm kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường, yêu cầu của khách hàng về sản phẩm

ngày càng cao, sự đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp là

yêu cầu cấp thiết để có thể cạnh tranh trên thị trường. Hay nói cách khác là

doanh nghiệp ln phải đổi mới sản phẩm. Sản phẩm mới không nhất thiết

phải là sản phẩm mới hồn tồn về cơng năng hoặc giá trị sử dụng mà có

thể là sản phẩm được cải tiến, được hồn thiện hơn. Có ý kiến cho rằng

“Một sự khác biệt dù là rất nhỏ về dịch vụ cũng có thể tạo ra sự khác biệt

lớn về sản phẩm trong điều kiện có nhiều sản phẩm tương tự cùng được đưa

ra bán trên thị trường”. Phát triển sản phẩm của doanh nghiệp theo quan

điểm của khách hàng rất có ích cho các doanh nghiệp.

Có hai hướng để phát triển sản phẩm cơ bản là:

-Phát triển sản phẩm hiện vật bằng cách tăng cường các hoạt động tìm

kiếm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm mới được chế tạo để thêm vào danh mục

hàng hoá kinh doanh.

- Phát triển dịch vụ của doanh nghiệp, đây là điểm khác biệt đối với

từng doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ hình thành nên các dịch

vụ khác nhau, đồng thời tạo ra sự đồng bộ trong hoạt động dịch vụ cũng

khác nhau để nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Như hoàn thiện các

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp15dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng.

Đây là hướng phát triển cơ bản đối với doanh nghiệp nói chung và với

doanh nghiệp thương mại nói riêng, quyết định sự thành công của doanh

nghiệp.

I.2.1.3 Chu kỳ sống của sản phẩm.

Để đảm bảo có được hiệu quả trong kinh doanh khi đưa sản phẩm mới

ra thị trường, doanh nghiệp phải thực hiện một cách có hệ thống các bước

triển khai cơ bản và theo dõi, điều chỉnh có phương pháp các hoạt động của

mình theo đà phát triển chung của sản phẩm trên thị trường.

Quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường gồm 6 giai đoạn: Nghiên cứu

và đề xuất ý tưởng về sản phẩm; nghiên cứu tiền khả thi ý tưởng về sản

phẩm mới; nghiên cứu khả thi; phát triển sản phẩm mới; thử nghiệm sản

phẩm mới trên thị trường; thương mại hoá sản phẩm. Doanh nghiệp cần dựa

vào nhu cầu của khách hàng, đặc điểm sản phẩm hiện tại, đặc điểm của đối

thủ cạnh tranh, tiềm lực của công ty ...để đưa ra ý tưởng về một sản phẩm

mới.

Kết thúc giai đoạn thử nghiệm và thực hiện giai đoạn thương mại hoá

sản phẩm, sản phẩm mới đi vào thị trường và giảm dần đặc điểm “mới” để

đi đến suy thoái qua các phân kỳ kế tiếp nhau của một “chu kỳ sống của sản

phẩm”.

Cũng có thể có một số đột biến trong đời sống của sản phẩm như một

số sản phẩm suy giảm rất nhanh, có thể chết ngay trong giai đoạn đầu tiên

hoặc bỏ qua một giai đoạn nào đó giữa các phân kỳ. Một sản phẩm thường

chuyển đổi qua bốn phân kỳ: giới thiệu sản phẩm, thị trường phát triển, thị

trường chín muồi (thị trường bão hồ), thị trường suy giảm.

Có thể mơ tả bốn giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm qua hình 1.2

dưới đây:

Hình 1.2:Chu kỳ sống của sản phẩm

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp16Giới thiệu sản Thị

phẩmtrường Thị trường bão Thị trường suyphát triểnhoàgiảmDmaxDoanh số (D)Lợi nhuận(L)L maxGiá trị 0-Giới thiệu sản phẩm:Là giai đoạn tung sản phẩm mới ra thị trường,

Với sản phẩm mới tính độc quyền cao. Sản phẩm khơng có cạnh tranh.

Doanh nghiệp hồn tồn có khả năng định giá cho sản phẩm. có thể sử dụng

giá “hớt váng”để mưu cầu lợi nhuận tối đa.

Với sản phẩm cải tiến và tương tự với một số sản phẩm khác của đối

thủ cạnh tranh thì có sự cạnh tranh cao độ để giành khách hàng. Trong

trường hợp này, doanh nghiệp có thể sử dụng giá “xâm nhập” thấp để thu

hút khách hàng làm quen với sản phẩm của doanh nghiệp.

Giai đoạn này do doanh nghiệp bỏ chi phí là quá lớn nên để có lợi

nhuận cao ngay là khó khăn. Do đó đây là trở ngại đối với các doanh nghiệp

có tiềm lực hạn chế. Sẽ rất nguy hiểm nếu sản phẩm mới không vượt qua

được giai đoạn này.

- Giai đoạn phát triển thị trường: giai đoạn này doanh nghiệp đã quen

thuộc và ưa chuộng sản phẩm. Daonh số tăng nhanh và có thể đạt đến cực

điểm về lợi nhuận và doanh thu, chi phí xúc tiến giảm. Nhưng sự thành

công của sản phẩm mới sẽ dẫn đến sự quan tâm của đối thủ cạnh tranh và

hiện tượng “copy” sản phẩm. Vì vậy, để đối phó với khó khăn trên doanh

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.2 Ứng dụng marketing mix trong kinh doanh doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×