Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.1: Bộ phận cơ bản cấu thành marketing- mix

Hình 1.1: Bộ phận cơ bản cấu thành marketing- mix

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp7-Giá cả: là tham số rất nhạy cảm, đây là tham số duy nhất mang lại lợi

nhuận cho doanh nghiệp. Giá cả có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua

hàng của người tiêu dùng. Dưới con mắt của khách hàng, giá cả là số tiền

họ phải trả cho người bán để thoả mãn nhu cầu của mình. Do đó, nó có ảnh

hưởng rất lớn đến doanh số và doanh thu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp

cần quan tâm đến các công cụ giá một cách phù hợp và khoa học để nhằm

thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đã đề ra.

- Phân phối: là công cụ then chốt trong marketing mix, là mọi hoạt

động để hàng hoá đến tay khách hàng mục tiêu. Đây vừa là cơ hội, vừa là

thách thức đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải lựa chọn đúng địa

điểm sao cho thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đồng thời làm thế nào đáp

ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời, rút ngắn được khoảng cách

vận chuyển, sử dụng lực lượng bán hàng một cách hợp lý. Từ đó có thể

quản lý được kênh phân phối góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh

nghiệp.

- Xúc tiến: là công cụ cuối cùng của marketing mix. giúp doanh nghiệp

nắm được thông tin về thị trường/ khách hàng, từ đó có biện pháp kích thích

hiệu quả bán hàng. Đây là tham số quan trọng có thể kiểm sốt được trong

marketing mix. Hoạt động xúc tiến giúp doanh nghiệp có cơ hội phát triển

các mối quan hệ thương mại với các bạn hàng ở trong và ngồi nước. Thơng

qua xúc tiến, các doanh nghiệp hiểu biết lẫn nhau. đặt quan hệ buôn bán với

nhau. Đồng thời giúp doanh nghiệp có thêm thơng tin về thị trường, có điều

kiện nhanh chóng phát triển kinh doanh và hội nhập kinh tế khu vực. Các

hoạt động chủ yếu của xúc tiến thương mại là: khuyến mại, quảng cáo, hội

chợ triển lãm, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng và cac hoạt động

khuyếch trương khác.

Các công cụ Marketing mix được các doanh nghiệp thương mại ứng

dụng một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả nhất vào thực tiễn và vào

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp8hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi tham số đều có vai trò nhất

định trong q trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mức độ quan

trọng của từng tham số đối với mỗi doanh nghiệp khác nhau là khác nhau.

Điều đó phụ thuộc nhiều vào chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp,

phụ thuộc vào chiến lược cạnh tranh cũng như vị thế cạnh tranh của từng

doanh nghiệp. Các tham số có thể sử dụng một cách riêng biệt hoặc kết hợp

một cách đồng bộ, vận dụng một cách linh hoạt mang lại hiệu quả kinh

doanh cho doanh nghiệp.

I.1.2 Yêu cầu vận dụng marketing mix.

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế cạnh tranh gay gắt với đầy những

khó khăn và thử thách buộc doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp

thương mại nói riêng cần phải rất linh hoạt để có thể đối phó với sự thay đổi

của môi trường kinh doanh. Đồng thời nhu cầu và yêu cầu của người tiêu

dùng ngày càng cao đòi hỏi doanh nghiệp cần phải đa dạng hố sản phẩm

và phải ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng người tiêu

dùng ngày càng cao. Các doanh nghiệp mới trên thị trường ngày càng nhiều

làm cho thị phần bị chia nhỏ, gây khó khăn cho việc kinh doanh của doanh

nghiệp. Do đó, mức độ cạnh tranh ngày càng cao làm cho việc kinh doanh

ngày càng trở nên phức tạp. Để có thể giảm nhẹ các rủi ro trong kinh doanh,

nâng cao lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường,

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng đã quan tâm

và ứng dụng marketing-mix vào hoạt động kinh doanh. Marketing-Mix trở

thành công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu

kinh doanh của mình và qua đó thực hiện được mục tiêu lợi nhuận.

Các yếu tố cấu thành nên môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

gồm môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và môi trường bên trong của

doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp hoạt động trong sự tác động qua lại

của các yếu tố môi trường. Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố về kinh tế,

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp9chính trị, pháp luật, văn hoá, xã hội... các yếu tố này tác động lên hoạt động

của doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt được sự

biến động của chúng mà chỉ có thể thích ứng với sự biến động đó mà thơi.

Mỗi một sự thay đổi nhỏ ngồi mơi trường nếu khơng có sự điều chỉnh kịp

thời sẽ làm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh. Ví dụ như khi Việt Nam

gia nhập vào WTO có nhiều yếu tố về thuế thay đổi, nhà nước đánh thuế

phải theo như cam kết khi gia nhập vào WTO, điều này gây khó khăn rất

nhiều cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngồi ra, các yếu tố thuộc

mơi trường tác nghiệp như các đối thủ cạnh tranh hiện tại, yếu tố thuộc về

nhà cung ứng, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sản phẩm hàng

hoá thay thế. Đây là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới yếu tố cạnh tranh

trên thị trường. Khi số lượng doanh nghiệp gia nhập vào ngành ngày càng

nhiều, sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, điều này buộc

doanh nghiệp phải có sự điều chỉnh nhanh chóng và kịp thời với những biến

động đó. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp tạo nên sức cạnh tranh của

chính doanh nghiệp như sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh của doanh

nghiệp, các yếu tố về quản trị nhân sự và nguồn nhân lực, quản trị tài chính

kế tốn, hệ thống thơng tin của doanh nghiệp thương mại, nền nếp văn hoá

của tổ chức, nghiên cứu và phát triển. Doanh nghiệp sẽ điều chỉnh các yếu

tố thuộc nội tại doanh nghiệp để có thể thích ứng với sự thay đổi của yếu tố

mơi trường để làm cho doanh nghiệp có thể phát triển. Việc thay đổi đó phải

được dựa trên chiến lược cụ thể, rõ ràng và phải có hiệu quả. Để làm được

điều đó, doanh nghiệp phải nghiên cứu và vận dụng Marketing-Mix vào

hoạt động kinh doanh của mình. Hiện nay, marketing mix là một trong

những công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp xây dựng cho mình một chiến

lược phát triển phù hợp.

Nghiên cứu ứng dụng marketing mix sẽ giúp cho doanh nghiệp phát

hiện ra nhu cầu của khách hàng thông qua việc sử dụng hiệu quả các công

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp10cụ của marketing-mix để đáp ứng nhu cầu đó. Muốn vậy, doanh nghiệp phải

xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ về môi trường kinh doanh như môi

trường vi mô, môi trường vĩ mô, môi trường bên trong của doanh nghiệp.

Mục tiêu nghiên cứu phải làm rõ nhu cầu của khách hàng, khả năng cung

ứng của nguồn hàng và nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh

tranh. Đồng thời, phải luôn theo dõi xu hướng biến động của mơi trường

kinh doanh như chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá...Việc ứng dụng

marketing mix giúp doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đồng thời

thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Cơ hội có thể xuất hiện ở bất kỳ

đâu, bất cứ khi nào nhưng không phải tất cả các cơ hội đều phù hợp với khả

năng và tiềm lực của doanh nghiệp. Do đó việc phân tích các yếu tố bên

trong và bên ngồi giúp doanh nghiệp có thể tận dụng hết khả năng của

mình để nắm bắt cơ hội trong quá trình kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ khai

thác các cơ hội được đánh giá là cơ hội hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Cơ

hội hấp dẫn là những khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng đã và sẽ

xuất hiện trên thị trường được xem là phù hợp với mục tiêu và tiềm lực của

doanh nghiệp.

Cơ hội có thể xuất hiện dưới nhiều dạng thức từ khái quát đến cụ thể

khác nhau. Có thể mơ tả các dạng cơ bản của cơ hội kinh doanh theo mạng

lưới sản phẩm của Ansoff:

Bảng 1.1: Các dạng cơ hội hấp dẫn

các dạng thị trườngThị trường hiện tạiThị trường mớicác dạng sản phẩmSản phẩm hiện tại

Sản phẩm mớiXâm nhập thị trường

Phát triển sản phẩmPhát triển thị trường

Đa dạng hoá kinh

doanh- Xâm nhập thị trường (tăng thị phần của doanh nghiệp): cơ hội đểPhạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp11doanh nghiệp tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm hiện tại trên các thị trường

hiện tại.

-Khả năng phát triển thị trường (mở rộng thị trường của doanh nghiệp):

cơ hội để doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hiện tại trên các thị trường mới.

-Khả năng phát triển trên sản phẩm (đưa sản phẩm mới vào kinh

doanh): cơ hội để doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm mới kể cả sản phẩm

cải tiến (hoàn thiện hơn/ phù hợp hơn) để đưa vào tiêu thụ trên các thị

trường hiện tại.

-Đa dạng hoá kinh doanh: cơ hội để doanh nghiệp mở rộng/ phát triển

hoạt động thương mại trên cơ sở đưa các sản phẩm mới vào bán trong các

thị trường mới kể cả hoạt động trong lĩnh vực không truyền thống.

Để đứng vững trên thị trường hiện tại và mở rộng thị trường của doanh

nghiệp nhằm tiêu thụ được sản phẩm và thực hiện được mục tiêu đề ra là tối

đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải trả lời được các câu hỏi sau:

Về sản phẩm, hàng hố: khách hàng có nhu cầu về loại hàng hố nào?

có đặc tính gì? tính nổi bật của hàng hoá, khả năng cạnh tranh của sản

phẩm? ...

Về giá cả: doanh nghiệp định giá sản phẩm như thế nào? sử dụng chiến

lược giá như thế nào? Mức giá có phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng

hay không?

Về xúc tiến: Cần phải làm thế nào để doanh nghiệp có thể chinh phục

được khách hàng, chiến thắng được đối thủ cạnh tranh...

Marketing-mix với các tham số của mình đã góp phần tăng doanh số

bán của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại, phát triển thị trường, nâng

cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chính từ các yếu tố của mơi trường kinh doanh luôn biến động buộc

doanh nghiệp phải đề ra các chiến lược kinh doanh cho phù hợp nhằm đối

phó với sự thay đổi của mơi trường, vận dụng thật tốt các yếu tố của

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.1: Bộ phận cơ bản cấu thành marketing- mix

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×