Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu số 13: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Biểu số 13: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ngày 20/03/2006 cùa Bộ trưởng BTC)BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

tháng 9/2008 _ GT số 9 XMBS (A/Quang)TK 334 –phải trả người

STTĐối tượng sử dụng

Lương1TK 622 – Chi phí nhânlao động

Các khoảnCộng cóKinh phíBảo hiểmkhácTK334cơng đồnxã hội30.818.000công TT GT số 9 XMBS

….….TK335TK338 – Phải trả, phải nộp khác

Bảo hiểm

y tếCộng Cómáy thi cơng GT số12.168.00030.818.000616.3604.622.700616.3605.855.420….….243.3601.825.200243.3602.311.92012.168.0009 XMBS37Tổngphải trảCộngTK338TK623 – Chi phí sử dụng

2Chi phí…..3TK 627- Chi phí sản xuất chung

GT số 9 XMBS50.168.000….TỔNG CỘNG93.154.00050.168.000

….….

93.154.000763.3601.003.3607.525.2001.003.360….1.863.08013.973.1001.863.080Bỉm sơn, ngày….tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂUKẾ TỐN TRƯỞNG38GIÁM ĐỐC CƠNG TY…..Trên cơ sở bảng phân bổ, kế toán nhập số liệu vào chứng từ mã hoá bút toán,

máy sẽ tự động vào sổ NKC (Biểu số 7), sổ chi tiết tài khoản 622090 (Biểu số

14), sổ cái TK 622(biểu số 15).

Biểu số 14: Sổ chi tết TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp

TỔNG CÔNG TY CP XNK XD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tháng 09/2008

TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp

Mã đơn vị: 090

Tên đơn vị : Gói thầu số 9 – xi măng Bút Sơn (A/Quang)Đơn vị tính: VNĐ

NgàyChứng từ

số hiệu

NTDIỄN GIẢITKSỐ TIỀN

NợSố dư đầu kì

Chi phí tiền lương cơng nhân

30/09/08K009030/09/08biên chế Gói thầu

số 9 – xi măng Bút334130.818.000334818.540.000…..…..334819.507.000…..…..Sơn (A/Quang)

Chi phí tiền lương cơng nhân

th ngồi tổ Nề

30/09/08K009130/09/08Gói thầu số 9 – xi

măng Bút Sơn(A/Quang)

……….

Chi phí tiền lương cơng nhân…….th ngồi tổ cơ

30/09/08K009230/09/08khí Gói thầusố 9–

xi măng Bút Sơn(A/Quang)

……….

Kết chuyển Chi phí NCTT Gói…….thầu số 9 – xi

30/09/08KC-1030/09/08măng Bút Sơn154102.668.000(A/Quang) T

09/2008

Phát sinh trong kì102.668.000102.668.000Số dư cuối kì

Bỉm sơn, ngày….tháng…năm…39NGƯỜI LẬP BIỂUKẾ TỐN TRƯỞNGGIÁM ĐỐC CÔNG TYBiểu số 15: Sổ Cái TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp

TỔNG CƠNG TY CP XNK XD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tháng 09/2008

TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp

Mã đơn vị: 090 - Tên đơn vị : Gói thầu số 9 – xi măng Bút Sơn (A/Quang)Đơn vị tính: VNĐ

NgàyChứng từ

số hiệu

NTTKDIỄN GIẢISỐ TIỀN

NợSố dư đầu kì

Chi phí tiền lương cơng nhân

30/09/08K009030/09/08biên chế Gói thầu

số 9 – xi măng Bút33430.818.00033418.540.000…..…..33419.507.000…..…..Sơn (A/Quang)

Chi phí tiền lương cơng nhân

th ngồi tổ Nề

30/09/08K009130/09/08Gói thầu số 9 – xi

măng Bút Sơn(A/Quang)

……….

Chi phí tiền lương cơng nhân…….th ngồi tổ cơ

30/09/08K009230/09/08khí Gói thầusố 9–

xi măng Bút Sơn(A/Quang)

……….

Kết chuyển Chi phí NCTT Gói…….thầu số 9 – xi

30/09/08KC-1030/09/08măng Bút Sơn154102.668.000(A/Quang) T

09/2008

Phát sinh trong kì102.668.000102.668.000Số dư cuối kìBỉm sơn, ngày….tháng…năm…40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu số 13: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×