Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

3 Thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh

nghiệp”.

Kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp chính là phần chênh lệch giữa

doanh thu thuần và các khoản chi phí kinh doanh gồm giá vốn hàng bán,

chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Nó được biểu hiện dưới chỉ

tiêu lợi nhuận hoặc lỗ về tiêu thụ và được tính như sau:

Kết quả tiêu thụDoanh thuGiá vốnChi phíChi phíhàng hóa trong kỳ = thuần về - hàng bán - bán hàng - quản lý

( Lãi hoặc lỗ)tiêu thụ hàngphát sinhphát sinh doanhnghiệp

hóa trong kỳtrong kỳtrong kỳtrong kỳTrong đó,

Doanh thu thuần = Doanh thu _ Giảm giá

Về tiêu thụthực tếhàng bán_Doanh thu hàng

bán bị trả lạiĐể xác định kết quả tiêu thụ Kế toán sử dụng các tài khoản sau:

Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” Tài khoản này dùng để theo dõi chi

phí bán hàng phát sinh trong kỳ kinh doanh.

Tài khoản 641 có kết cấu và nội dung như sau:

Bên nợ:

Chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ.

Bên có:

Các khoản giảm chi phí bán hàng.

Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả bán hàng hoặc

chờ kết chuyển.

Tài khoản 641 khơng có số dư.

Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”: Tài khoản này dùng để

theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ kinh doanh.

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C65Khóa luận tốt nghiệp

Tài khoản 642 có kết cấu và nội dung như sau:

Bên nợ:

Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.

Bên có:

Các khoản giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả bán

hàng hoặc chờ kết chuyển.

Tài khoản 642 khơng có số dư.

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định toàn bộ kết

quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp.

Tài khoản 911 được mở chi tiết theo từng hoạt động và từng loại hàng hóa.

Kết cấu tài khoản như sau:

Bên Nợ:

Trị giá vốn của hàng hóa đã tiêu thụ

Chi phí hoạt động tài chính và chí phí khác

Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng

Số lợi nhuận trước thuế về hoạt động sản xuất kinh doanh

trong kỳ

Bên có:

Doanh thu thuần về hàng hóa tiêu thụ trong kỳ

Thu nhập hoạt động tài chính và các thu nhập hoạt động khác

Thực lỗ về hoạt động kinh doanh trong kỳ

Tk 911 cuối kỳ khơng có số dư

2.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là một bộ phận của chi phí lưu thơng phát sinh

nhằm thực hiện các nghiệp vụ bán hàng hóa kinh doanh trong kỳ báo cáo.

Chi phí bán hàng của Cơng ty gồm các loại chi phí như chi phí bốc xếp, chi

phí điện nước, chi phí bao bì đóng gói, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí tiền

lương, chi phí bảo hiểm xã hội, chi phí tiếp khách, chi phí lưu kho hao hụt.

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C66Khóa luận tốt nghiệp

Được chi tiết thành các tiểu khoản sau :

TK 6411 Phản ánh các khoản chi phí tiếp khách. sử dụng trong các

hoạt động mang tính chất ngoại giao.

TK 6412 Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngồi như điện nước, chi phí

điện thoại hoặc các chi phí khác.

TK 6413 Được dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến kho bãi,…

TK 6414 :.Được sử dụng để phản ánh các chi phí liên quan đến việc

đóng gói cho hàng hóa trước khi tiêu thụ.

TK 6415 Phản ánh các khoản đóng chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

y tế và chi phí cơng đồn của nhân viên bán hàng.

TK 6416 Phản ánh chi phí nhân viên, theo dõi tồn bộ các khoản

lương chính và lương phụ của nhân viên bán hàng

TK 6417 Đây là các loại chi phí cho dụng cụ cân, đo, đếm, bàn ghế,

máy tính cầm tay phục vụ cho bán hàng.

TK 6418 Là chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bán hàng.

Các chi phí này phát sinh trong tháng được chi bằng tiền mặt và tổng hợp

vào tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”. Cuối tháng được kết chuyển tồn

bộ vào tài khoản 911 để xác định kết quả bán hàng trong tháng.

Ví dụ:

Khi nhân viên phòng hành chính xuất trình hóa đơn mua văn phòng

phẩm trị giá chưa thuế 230.000 VND, thuế GTGT 10% là 23.000 VND. Kế

toán căn cứ vào hóa đơn định khoản như sau :

Nợ TK 6412:230.000Nợ TK 133: 23.000Có TK 111:253.000Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi chép vào bảng kê chi

tiết tài khoản 641 (Biểu số 2.13). Do các chi phí được hạch tốn tập trung

(có 1 người phụ trách) nên Cơng ty khơng có Bảng tổng hợp chi phí mà chỉ

sử dụng Bảng chi tiết chi phí.

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C67Khóa luận tốt nghiệp

Biểu số 2.12

Đơn vị: Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nơng sản

Bảng kê chi tiết TK 641

Tháng 02/2008

Chi

phí

tiếp

kháchNgàySố PCND8/2/2006PC 05Nộp tiền cước

điện thoại

Chi phí hành

chính

Văn phòng phẩm

Chi phí bốc xếp

mua vàoPC 07

PC 08

PC 15

................26/2/2006PC 11126/2/2006

26/2/2006........CP lưu kho

hao hụtKhoản mục chi phí

Bao bì đóng

BHXH và

gói

KPCĐChi phí

nhân viênCFC

CDCCPK

HTS

65.495230.000233. 000........306.500

58.993.02058.918.460

..............................................76.911.070Người lập

( Ký tên)

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế toán 47C105.686.8001.832.376.180 329.128.00016.837.700........

76.911.07017.568.400

2.300.300

0Tổng 64165.495306.500

74 .560

........Chi lương cho

nhân viên

BHXH

Kinh phí cơng

đồn

CộngChi phí dịch

vụ mua

ngồi17.568.400

2.300.300

77.916.070 002.377.886.400Kế tốn trưởng

(Ký tên)

68Khóa luận tốt nghiệp

2.3.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí có liên quan

chung đến tồn bộ hoạt động của Công ty mà không thể tách riêng cho bất

kỳ một hoạt động nào.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty chủ yếu được chi tiết

thành các tài khoản đó là

TK 6421 phản ánh chi phí tiếp khách của Cơng ty

TK 6422 phản ánh các khoản chi phí dịch vụ mua ngồi, th

ngồi như phí cầu đường ...khơng bao gồm tiền điện, tiền nước, phí điện

thoai, các chi phí đó được hạch tốn vào tài khoản chi phí bán hàng, điều

này là khơng hợp lý vì vơ tình làm tăng chi phí bán hàng và làm giảm chi

phí quản lý doanh nghiệp.

TK 6423 phản ánh chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và kinh

phí cơng đồn của Ban giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng ban của

Cơng ty.

Các tài khoản trên chủ yếu đều hạch tốn dựa trên hóa đơn thuế

GTGT, đối với chi phí tiền lương và chi phí liên quan đến tiền lương được

hạch tốn căn cứ vào bảng tính lương của đơn vị.

Các chi phí này phát sinh trong tháng được chi bằng tiền mặt và

tổng hợp vào tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Cuối tháng

được kết chuyển toàn bộ vào tài khoản 911 để xác định kết quả bán hàng

trong tháng.Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C69Khóa luận tốt nghiệpBiểu số 2.13

Đơn vị: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản.

Bảng kê chi tiết TK 642

Tháng 02/2006NgàySố PCND10/2/2008

16/2/2008PC 10

PC 18Chi phí cầu đường

Chi tiếp khách......

27/2/2008

27/2/2008

27/2/2008......

PC 111......Chi phí

tiếp kháchKhoản mục chi phí

Chi phí dịch

BHXH và

vụ mua ngồi

KPCĐ

456.000............Người lập

(Ký tên)Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C..................76.760 00076.760.000

15.186.000

1.719.36056.760.00098.566.10015.186.000

1.719.360

2.980.30019.950.500Tổng 642

465. 000

685.000685.000Lương cho CB

BHXH

KPCĐ

CộngChi phí

nhân viên16.900.398Kế tốn trưởng

(Ký tên)70Khóa luận tốt nghiệp

2.3.4 Kế tốn giá vốn hàng bán

Để phản ánh giá vốn hàng bán Công ty đã sử dụng tài khoản 632. Tại

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản, kế toán sử

dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho và sử

dụng giá thực tế đích danh để tính giá vốn hàng xuất kho. Giá vốn của hàng

hóa bán ra tính căn cứ dựa trên giá chưa có thuế GTGT trên hóa đơn thuế

GTGT.

Giá vốn hàng bán ra= Giá mua chưa có thuế trên hóa đơn thuế GTGT

của hàng mua vào.

Mọi nghiệp vụ nhập xuất hàng hóa đều được kế tốn phản ánh hàng ngày

vào các sổ theo dõi chi tiết hàng tồn kho có kèm theo chứng từ gốc để đến

cuối tháng kế toán lập các sổ tổng hợp hàng tồn kho.

Hiện tại Công ty khơng sử dụng tài khoản 1562 để hạch tốn chi phí thu

mua của hàng hóa mua vào mà tất cả chi phí thu mua được kế tốn hạch tốn

thẳng vào tài khoản chi phí bán hàng. Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh , kế

toán sẽ căn cứ vào phiếu xuất kho, hóa đơn thuế GTGT lập bảng kê chi tiết

hàng hóa bán ra.

Cuối tháng, căn cứ vào bảng kê chi tiết hàng hóa mua vào và bảng kê chi

tiết hàng hóa bán ra kế tốn lập bảng kê hàng hóa bán ra cho tháng đó, cụ thể

là Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra của tài khoản 156 (Biểu số 2.14) và bảng

kê chi tiết hàng hóa bán ra của tài khoản 157 (Biểu số 2.15).Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C71Khóa luận tốt nghiệp

Biểu số 2.14

Đơn vị: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông

sản

Bảng kê giá vốn hàng xuất tài khoản 156 tháng 4 năm 2008

ĐVT: Tấn

STLoạiĐơn giáLượngThành tiền1Kaly Ngân Vượng3.655.56691.125333.113.451.7502Kaly Ngân Vượng3.456.35536.150124.947.233.2503Kaly Ngân Vượng3.456.000365.4501.262.995.200.0004Kaly Miền Nam3.563.34445.230161.170.049.1205Kaly Miền Nam3.455.30046.450160.498.685.000584.4052.042.724.619.120

96.359.435.000TTổng Kaly

6Đạm Hải Phòng3.458.25056.7807Đạm Hải Phòng3.466.75065.000225.338.750.0008Đạm Thanh Hóa3.325.00045.560151.487.000.0009Tổng Đạm167.340473.185.185.000….………………9.689.40035.461.732.061Tổng…..Biểu số 2.15

Đơn vị: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

Bảng kê giá vốn hàng xuất tài khoản 157 tháng 4 năm 2008

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C72Khóa luận tốt nghiệp

ĐVT: Tấn

STTLoạiĐơn giáLượngThành tiền1Ure3.575.00012.00042.900.000.0002Ure3.565.00054.000192.510.000.0003Ure3.566.00078.000278.148.000.0004Tổng Ure144.000513.558.000.0005Kaly3.346.00045.000150.570.000.0006Kaly3.369.00065.000218.985.000.0007Kaly3.785.00026.00098.410.000.0008Tổng Kaly….……467.965.000.000

……..……..………905.1402.986.684.000TổngLê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C73Khóa luận tốt nghiệp

2.3.5 Kế tốn kết quả tiêu thụ

Mục đích của tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là

phải tối đa hóa lợi nhuận. Để biết doanh nghiệp có đạt được hiệu quả kinh

doanh tốt hay khơng thì phải trải qua khâu xác định kết quả kinh doanh. Do

vậy, trong hệ thống kế toán việc xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò rất

quan trọng. Nó giúp cho nhà lãnh đạo có các quyết định dúng đắn kịp thời.

Kế toán tiêu thụ sử dụng tài khoản 911 để xác định kết quả bán hàng theo

từng tháng. Kế toán tổng hợp sẽ thực hiện các bút toán kết chuyển như sau:

Kết chuyển doanh thu bán hàng

Nợ Tk 511:602.499.924.361Có Tk 911: 602.499.924.361

Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ Tk 911:546.955.083.510Có Tk 632 : 546.955.083.510

Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ Tk 911:1.237.123.865Có Tk 642 1.237.123.865

Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ Tk 911:28.207.731.528Có Tk 641: 28.207.731.528

Kết chuyển lãi từ hoạt động bán hàng sang tài khoản lợi nhuận giữ lại

Nợ Tk 911:3.246.489.399Có Tk 421: 3.246.489.399

Mặc dù Cơng ty áp dụng hình thức sổ Chứng từ ghi sổ nhưng sổ cái của Công

ty được lập một các rất đơn giản không theo mẫu sổ cái trong hình thức

chứng từ ghi sổ. Điều này là khơng đúng vì việc lập sổ cái của hình thức nào

thì phải giống với sổ cái của hình thức đó, kế tốn khơng thể lập sai mẫu đã

quy định.

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C74Khóa luận tốt nghiệp

Sổ cái TK 511TK đối ứng

Diễn giải

Doanh thu bán hàng

Kết chuyển doanh thu

TổngPhát sinh nợPhát sinh cóPhát sinh nợPhát sinh có131

911Sổ cái TK 632Diễn giải

TK đối ứng

Giá vốn hàng xuất bán

Giá vốn hàng gửi bán

Kết chuyển giá vốn

TổngSổ cái TK 641

Diễn giải

Chi phí dịch vụ muaTK đối ứngPhát sinh nợPhát sinh cóngồi

Chi phí lưu kho hao hụt

Chi phí bao bì đóng gói

Lương của nhân viên

BHXH, BHYT, KPCD

Kết chuyển chi phí bán

hàng

TổngLê Mỹ Trang -Lớp: Kế toán 47C75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x