Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1 : Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nồng sản.

Bảng 1 : Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nồng sản.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Cơng ty, có quyền

quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với khách hàng và

nhà cung cấp, quyết định khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp đối với

các nhân viên. Giám đốc tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh,

quyết định các giải pháp phát triển thị trường.

Giúp việc cho Giám đốc là hai Phó Giám đốc có nhiệm vụ trợ giúp và tư

vấn cho Giám đốc về các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Công ty, điều

hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước

Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân cơng hoặc ủy quyền.

Phó Giám đốc kinh doanh trực tiếp giao nhiệm vụ và quản lý hoạt

động của các phòng ban cùng các đơn vị trực thuộc trong khối kinh doanh, duyệt

các phương án kinh doanh do phòng kinh doanh trình lên.

Phó Giám đốc quản lý phụ trách các phòng ban trong khối quản lý,

giám sát quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Giúp việc cho Giám đốc và Phó Giám đốc là các phòng ban trực thuộc

được chia thành hai khối là khối kinh doanh và khối quản lý.

Khối kinh doanh bao gồm phòng kế hoạch kinh doanh, Trạm kinh

doanh Vật tư Nơng nghiệp Hải Phòng, Trạm kinh doanh Vật tư Nơng nghiệp

Thanh Hóa, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Phòng kế hoạch kinh doanh được tách thành hai bộ phận bộ phận

kế hoạch và bộ phận cửa hàng giúp cho công tác tổ chức hoạt đơng được hiệu

quả. Bộ phận kế hoạch có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng

các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động xuất nhập khẩu

ngắn hạn và dài hạn. Tham mưu cho Giám đốc về thị trường hàng hóa giá cả,

địa bàn kinh doanh. Triển khai ký kết các hợp đồng mua bán, vận chuyển giao

nhận, tiêu thụ hàng hóa. Bộ phận cửa hàng có nhiệm vụ giao nhận, bảo quản

hàng hóa, bán hàng theo lệnh của Công ty và thanh quyết tốn với Cơng ty.

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C35Khóa luận tốt nghiệp

Các Trạm kinh doanh Vật tư Nông nghiệp Hải Phòng, Trạm kinh doanh

Vật tư Nơng nghiệp Thanh Hóa, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm

vụ tiếp nhận hàng hóa từ đầu mối của Cơng ty, phân phối cho thị trường trong

khu vực. Các trạm bán hàng theo lệnh của Cơng ty thực hiện thanh quyết tốn

tiền hàng với Cơng ty.

Khối quản lý bao gồm hai phòng đó là phòng tổ chức hành chính và

phòng kế tốn tài vụ

Phòng Tổ chức hành chính có chức năng tổ chức quản lý, đội ngũ

cán bộ, công nhân viên nhằm thực hiện có hiệu quả cơng việc kinh doanh của

Cơng ty. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện các chế độ, chính

sách đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Phòng Kế tốn tài vụ có nhiệm vụ khai thác mọi nguồn vốn nhằm

đảm bảo quá trình hoạt động của Công ty. Tham mưu cho giám đốc trong

công tác tài chính, tổ chức và chỉ đạo tồn bộ cơng tác hạch tốn kế tốn,

thơng tin kinh tế tài chính của cơng ty. Phòng Kế tốn có trách nhiệm thu thập

số liệu, chứng từ, thanh toán với các trạm, cửa hàng của công ty. Tổng hợp số

liệu, lên báo cáo tài chính nhằm cung cấp thêm thơng tin kịp thời phục vụ cho

nhu cầu quản trị của Công ty, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng

thông tin trong và ngồi Cơng ty.

Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất

nhập khẩu Vật tư Nơng nghiệp và Nơng sản có thể khái quát qua sơ đồ sau:Đại Hội Đồng Cổ ĐôngHội Đồng Quản Trị

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C36Khóa luận tốt nghiệpGiám ĐốcPhó Giám Đốc Kinh DoanhPhó Giám Đốc Quản LýKhối Kinh DoanhTrạm

kinh

doanh

VTNN

Hải

PhòngTrạm

kinh

doanh

VTNN

Thanh

HóaKhối Quản LýChi

nhánh

tại TP

HCMCửa

hàng

KD

Đồng

VănPhòng

Tổ chức

hành

chínhPhòng

Kế

hoạch

kinh

doanhCửa

hàng

KD

Văn

ĐiểnCửa

hàng

KDĐơngPhòng

Kế tốn

tài vụCửa

hàng

KD

Do LộSơ đồ 1.12: Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư

Nông Nghiệp và Nông sản

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

Để tổ chức được bộ máy kế toán điều quan trọng đầu tiên là phải lựa

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C37Khóa luận tốt nghiệp

chọn được một hình thức kế tốn phù hợp với tính chất, quy mơ, đặc điểm

sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu

Vật tư Nông nghiệp và Nông sản là một Công ty hoạt động với quy mơ vừa

chính bởi vậy bộ máy kế tốn được tổ chức theo hình thức tập chung cho

tồn Cơng ty, các đơn vị trực thuộc chỉ có các nhân viên làm nhiệm vụ hạch

tốn ban đầu, khơng có bộ phận kế tốn riêng, cuối kỳ lập bảng cân đối kế

tốn gửi số liệu lên trụ sở chính để tính lãi lỗ. Phòng kế tốn của Doanh

nghiệp thực hiện mọi cơng tác kế tốn, từ việc thu nhận xử lý, ghi chép luân

chuyển chứng từ, tổng hợp toàn bộ số liệu trên các báo cáo để lập ra báo cáo

chung về tình hình kinh doanh của Cơng ty, hướng dẫn kiểm tra kế tốn tồn

doanh nghiệp, thơng báo số liệu kế toán thống kê cần thiết cho các đơn vị

phụ thuộc. Các đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị, định

kỳ gửi chứng từ đã thu thập, kiểm tra xử lý về phòng kế tốn của Doanh

nghiệp và lập ra các báo cáo kế tốn về tình hình kinh doanh của mình để

nộp lên cấp trên tổng hợp.

Dựa trên đặc điểm tổ chức quản lý, quy mô sản xuất, mức độ chuyên

môn hóa và trình độ cán bộ, phòng Kế tốn tài vụ được biên chế sáu người và

được tổ chức theo các phần hành kế toán cụ thể.

Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm giám sát, tổ chức và điều

hành tồn bộ mạng lưới kế tốn tài chính của. Cơng ty đồng thời phải báo cáo

một cách kịp thời chính xác đúng đắn với giám đốc tình hình và kết quả hoạt

động tài chính trong doanh nghiệp, tham gia đóng góp ý kiến với giám đốc để

có biện pháp quản lý đầu tư có hiệu quả. Kế tốn trưởng là người trực tiếp chỉ

đạo các vấn đề về công tác tài chính kế tốn trong Cơng ty, thường xun

kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện tốt công việc của mình. Hướng dẫn

nhân viên trong việc hạch tốn ghi sổ sách về tình hình hoạt động, chi phí của

phòng mình giúp cho cơng tác kế tốn cuối kỳ được thuận lợi, chặt chẽ. Kế

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C38Khóa luận tốt nghiệp

tốn trưởng cũng là người ln theo sát tình hình vận động nguồn vốn của

Cơng ty, đưa ra những báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc giúp Ban Giám

đốc có được điều kiện thuận lợi trong việc ra quyết định.

Giúp việc cho Kế tốn trưởng gồm có các nhân viên Kế toán phần hành.

Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ căn cứ vào các chứng từ ghi sổ kèm theo

các bảng kê, các chứng từ gốc để vào Sổ cái, hàng quý tiến hành tập hợp chi

phí, tính giá thành, xác định kết quả kinh doanh, lập bảng cân đối kế tốn và

các báo cáo tài chính khác. Giám sát và hạch tốn tình hình biến động tài sản

cố định cả về số lượng và giá trị, hàng năm tiến hành kiểm kê tài sản, tính và

trích khấu hao tài sản, phân bổ vào giá thành sản phẩm, phản ánh tình hình kết

quả kinh doanh của Cơng ty.

Kế toán hàng tồn kho kiêm Kế toán tiêu thụ có trách nhiệm hạch tốn

theo dõi tình hình biến động của hàng tồn kho cả về số lượng và giá trị. Hàng

tháng lập bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra và bảng tổng hợp hàng hóa bán ra,

theo dõi sự biến động của doanh thu và giá vốn.

Kế toán thanh tốn có nhiệm vụ căn cứ vào các chứng từ hợp lệ như

hóa đơn bán hàng, các chứng từ nhập-xuất kho để lập các phiếu thu, phiếu

chi, viết séc, ủy nhiệm chi, lập bảng kê chứng từ thu, chi tiền mặt, chứng từ

ngân hàng, làm các thủ tục vay trả ngân hàng, chứng từ thanh toán với người

mua vào sổ kế tốn tài khoản tiền gửi, tiền vay, đơn đốc tình hình thanh quyết

tốn các cơng trình, theo dõi chi tiết các tài khoản cơng nợ…

Kế tốn tiền lương và BHXH có trách nhiệm hạch tốn và kiểm tra tình

hình thực hiện quỹ tiền lương, phân tích việc sử dụng lao động và định mức

lao động, lập bảng thanh toán tiền lương, BHXH, tiền thưởng, lập bảng phân

bổ tiền lương dựa trên bảng chấm công.

Thủ quỹ chịu trách nhiệm về quỹ tiền mặt của Công ty, hàng ngày căn

cứ vào các phiếu thu, phiếu chi hợp lệ để thu và phát tiền mặt, quản lý quỹ

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C39Khóa luận tốt nghiệp

tiền mặt của Cơng ty. Nếu có chênh lệch phải kiểm tra lại để xác minh nguyên

nhân và kiến nghị lên kế toán trưởng để tìm biện pháp xử lý chênh lệch đó.

Bộ phận kế toán ở các cửa hàng chịu trách nhiệm thu thập, kiểm tra và

báo cáo về phòng kế tốn của Cơng ty.

Tại Cơng ty cơng tác kế tốn vẫn thực hiện ghi chép thủ cơng tuy nhiên

Cơng ty có trang bị máy vi tính để trợ giúp nhằm giảm bớt khối lượng cơng

việc cho nhân viên kế tốn.

Bộ máy kế tốn của Cơng ty được thể hiện ở mơ hình sau:

Kế toán trưởngKế

toán

Tổng

HợpKế

toán

vật

tư và

tiêu

thụKế toán

tiền

lươngBHXHThủ

QuỹKế

toán

Thanh

toánKế

toán

tại

các

cửa

hàngSơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty

2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

Sổ kế toán là phương tiện vật chất để thực hiện các cơng việc kế tốn,

việc thực hiện hình thức sổ kế tốn phù hợp với quy mơ của doanh nghiệp,

phù hợp với trình độ kế tốn ảnh hưởng đến hiệu quả của cơng tác kế tốn.

Hình thức tổ chức sổ kế tốn là hình thức kết hợp các loại sổ sách có kết cấu

khác nhau theo một trình tự hạch tốn nhất định nhằm hệ thống hóa và tính

tốn các chỉ tiêu theo u cầu quản lý kinh doanh. Căn cứ vào tổ chức bộ máy

kế tốn, đặc điểm quy mơ kinh doanh Cơng ty, Cơng ty đã áp dụng hình thức

sổ kế tốn là “ Chứng từ ghi sổ”

Đối với Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ, hàng ngày căn cứ

vào chứng từ gốc về tiêu thụ hàng hóa và bảng kê chứng từ tiêu thụ hàng hóa,

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C40Khóa luận tốt nghiệp

kế tốn lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ hàng ngày căn cứ vào

chứng từ gốc về tiêu thụ hàng hóa và bảng kê chứng từ tiêu thụ hàng hóa, kế

tốn lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ đăng

ký chứng từ ghi sổ sau đó chứng từ ghi sổ được ghi vào sổ cái theo các tài

khoản 632, 641, 642, 511, 911…

Căn cứ vào chứng từ gốc về tiêu thụ, kế toán ghi vào sổ chi tiết liên quan

đến tiêu thụ và xác định kết quả.

Cuối tháng khóa sổ cái tính số phát sinh và số dư cuối kỳ các tài khoản

632, 511, 911… trên sổ cái, cộng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tổng cộng trên

sổ đăng ký chứng từ ghi sổ được đối chiếu với bảng cân đối phát sinh (được

lập trên cơ sở số phát sinh và số dư cuối kỳ của các tài khoản 632, 511, 911,

…)

Cuối tháng kế toán cộng sổ chi tiết các tài khoản 632, 511, 911,…, lập

bảng tổng hợp chi tiết, đối chiếu với kế toán tổng hợp với số liệu trên sổ cái

các tài khoản 632, 511, 911…để đảm bảo tính chính xác giữa kế tốn tổng

hợp và kế tốn chi tiết. Sau khi đảm bảo tính khớp đúng của số tiệu kế tốn

lập các báo cáo tài chính.Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế toán 47C41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1 : Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nồng sản.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×