Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Biểu đồ use –case tổng quát :



Trần Đức Hiếu



3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Use case đăng nhập :



Trần Đức Hiếu



3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Use case quản lý danh mục sản phẩm :



Trần Đức Hiếu



3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Use case quản lý sản phẩm :



Trần Đức Hiếu



3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Use case quản lý tin tức :



Trần Đức Hiếu



3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Use case quản lý đơn đặt hàng :



Trần Đức Hiếu



4. Xây dựng và demo chương trình

 Giao diện trang chủ :



Trần Đức Hiếu



4. Xây dựng và demo chương trình

 Giao diện trang sản phẩm :



Trần Đức Hiếu



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×