Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu về công nghệ thiết kế website

Giới thiệu về công nghệ thiết kế website

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Giới thiệu về công nghệ thiết kế websiteHTML

CSS

JavaScript

 HTML

HTML :Ngôn

:Ngôn ngữ

ngữ đánh

đánh dấu

dấu siêu

siêu

văn

văn bản

bản được

được sử

sử dụng

dụng để

để tạo

tạo

các

các tài

tài liệu

liệu có

có thể

thể truy

truy cập

cập trên

trên

mạng.

Tài

liệu

HTML

được

mạng. Tài liệu HTML được tạo

tạo

nhờ

dùng

các

thẻcác

phần

nhờ dùng các thẻ và các phần

tử

tử của

của HTML.

HTML. CSS

CSS (Cascading

(Cascading Style

Style Sheets)

Sheets)là một

một ngôn

ngôn ngữ

ngữ quy

quy định

định cách

cách

trình

bày

cho

các

tài

liệu

viết

trình bày cho các tài liệu viết

bằng

bằng HTML,

HTML, XHTML,

XHTML, XML,

XML,

SVG,

SVG, hay

hay UML

UML ...

... JavaScript

JavaScript :: là

là một

một ngôn

ngôn ngữ

ngữ

dạng

dạng script

script thường

thường được

được sử

sử

dụng

cho

việc

lập

trình

web

dụng cho việc lập trình web ởphía

client,tn

theo

chuẩn

phía client, nó tn theo chuẩn

ECMAScript.

ECMAScript. Là

Là một

một ngơn

ngơn ngữ

ngữ

linh

linh động,

động, cú

cú pháp

pháp dễ

dễ sử

sử dụng

dụng

như

như các

các ngơn

ngơn ngữ

ngữ khác

khác và

và dễ

dễ

dàng

lập

trình

dàng lập trìnhTrần Đức Hiếu2. Giới thiệu về cơng nghệ thiết kế website

HTML

CSS

JavaScriptPHP

 PHP

PHP (Hypertext

(Hypertext Preprocessor)

Preprocessor)là một

một ngơn

ngơn ngữ

ngữ lập

lập trình

trình kịch

kịch

bản

hay

một

loạilệnh

bản hay một loại mã lệnh chủ

chủ

yếu

được

dùng

để

phát

triển

yếu được dùng để phát triển

các

các ứng

ứng dụng

dụng viết

viết cho

cho máy

máy chủ,

chủ,mã nguồn

nguồn mở,

mở, dùng

dùng cho

cho mục

mục

đích

đích tổng

tổng qt.

qt. Nó

Nó rất

rất thích

thích hợp

hợp

với

web

thể

dễ

dàng

với web và có thể dễ dàng

nhúng

nhúng vào

vào trang

trang HTML

HTMLTrần Đức Hiếu2. Giới thiệu về công nghệ thiết kế website

HTML

CSSPHPJavaScriptMySQL

 MySQL

MySQL là

là hệ

hệ quản

quản trị

trị dữ

dữ liệu

liệu

miễn

phí,

được

tích

hợp

miễn phí, được tích hợp sử

sử

dụng

chung

với

Apache,

PHP.

dụng chung với Apache, PHP.

Chính

Chính yếu

yếu tố

tố phát

phát triển

triển trong

trong

cộng

cộng đồng

đồng mã

mã nguồn

nguồn mở

mở nên

nên

MySQL

MySQL đã

đã qua

qua rất

rất nhiều

nhiều sự

sự hỗ

hỗ

trợ

của

những

lập

trình

viên

yêu

trợ của những lập trình viên u

thích

thích mã

mã nguồn

nguồn mở.

mở. MySQL

MySQL

cũng

cũng có

có cùng

cùng một

một cách

cách truy

truy

xuất

xuất và

và mã

mã lệnh

lệnh tương

tương tự

tự với

với

ngôn

ngôn ngữ

ngữ SQL.

SQL.Trần Đức Hiếu2. Giới thiệu về công nghệ thiết kế website

HTML

CSSPHPJavaScriptMySQLAjaxBootstrapjQueryTrần Đức Hiếu2. Giới thiệu về công nghệ thiết kế website

 Mơ hình MVC :

MVC (viết tắt của Model-View-Controller) là một mẫu kiến trúc phần mềm để

tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia một ứng dụng thành ba

phần tương tác được với nhau để tách biệt giữa cách thức mà thông tin được

xử lý nội hàm và phần thơng tin được trình bày và tiếp nhận từ phía người

dùng.Trong mẫu Model-View-Controller, mơ hình (model) tượng trưng cho dữ liệu

của chương trình phần mềm. Tầm nhìn hay khung nhìn (view) bao gồm các

thành phần của giao diện người dùng. Bộ kiểm tra hay bộ điều chỉnh

(controller) quản lý sự trao đổi giữa dữ liệu và các nguyên tắc nghề nghiệp

trong các thao tác liên quan đến mơ hình.

Trần Đức Hiếu3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Khảo sát yêu cầu về chức năng:

Người dùng : Xem thơng tin; tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm của công

ty, xem tin tức; đặt hàng sản phẩm; gửi liên hệ ...Admin – người quản trị :

 Quản lý danh mục, sản phẩm, thành viên, đơn hàng, tin tức.

 Quản lý giao dịch thanh toán, mua hàng, xử lý các đơn đặt hàng.

 Tư vấn phục vụ khách hàng:Trần Đức Hiếu3. Phân tích thiết kế hệ thống

 Biểu đồ use –case tổng quát :Trần Đức HiếuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu về công nghệ thiết kế website

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×