Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết , mục tiêu , nội dung chính của đề tài

Tính cấp thiết , mục tiêu , nội dung chính của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Tính cấp thiết , mục tiêu , nội dung chính của đề tài

 Mục tiêu :

Xây dựng thành cơng website bán hàng cho cơng ty.Tìm hiểu thêm được các cơng nghệ xây dựng lên website hồn chỉnhXây dựng đầy các chức năng và thiết kế hệ thống, CSDL có tầm nhìn dài

hạnWebsite hiển thị sản phẩm đẹp, thu hút người dùng.Xây dựng và phát triển thương hiệu cho công tyGiúp cho cơng ty có một kênh để quảng bá sản phẩm và hình ảnh của

cơng ty, đồng thời là tiền để trở thành kênh phân phối sản phẩm nhanh

chóng tới tay khách hàng

Trần Đức Hiếu1. Tính cấp thiết , mục tiêu , nội dung chính của đề tài

 Nội dung chính :

Tìm hiều, ứng dụng các ngơn ngữ lập trình vào thiết kế website (PHP ,

MYSQL).Thiết kế đặc tả hệ thống.

Xây dưng cơ sở dữ liệu trên MySQL.

Xây dựng các module quản lý.

Tìm hiểu về PHP, MySQL , phục vụ trong quá trình xây dựng trang web.

Website nhanh và hiệu quả hơn trong việc quản lý, bán hàng.

Kiểm thử

Bảo trì hệ thốngTrần Đức Hiếu2. Giới thiệu về cơng nghệ thiết kế websiteTextT

xt

TextTrần Đức Hiếu2. Giới thiệu về công nghệ thiết kế websiteHTML

CSS

JavaScript

 HTML

HTML :Ngôn

:Ngôn ngữ

ngữ đánh

đánh dấu

dấu siêu

siêu

văn

văn bản

bản được

được sử

sử dụng

dụng để

để tạo

tạo

các

các tài

tài liệu

liệu có

có thể

thể truy

truy cập

cập trên

trên

mạng.

Tài

liệu

HTML

được

mạng. Tài liệu HTML được tạo

tạo

nhờ

dùng

các

thẻcác

phần

nhờ dùng các thẻ và các phần

tử

tử của

của HTML.

HTML. CSS

CSS (Cascading

(Cascading Style

Style Sheets)

Sheets)là một

một ngơn

ngơn ngữ

ngữ quy

quy định

định cách

cách

trình

bày

cho

các

tài

liệu

viết

trình bày cho các tài liệu viết

bằng

bằng HTML,

HTML, XHTML,

XHTML, XML,

XML,

SVG,

SVG, hay

hay UML

UML ...

... JavaScript

JavaScript :: là

là một

một ngơn

ngơn ngữ

ngữ

dạng

dạng script

script thường

thường được

được sử

sử

dụng

cho

việc

lập

trình

web

dụng cho việc lập trình web ởphía

client,tn

theo

chuẩn

phía client, nó tn theo chuẩn

ECMAScript.

ECMAScript. Là

Là một

một ngôn

ngôn ngữ

ngữ

linh

linh động,

động, cú

cú pháp

pháp dễ

dễ sử

sử dụng

dụng

như

như các

các ngôn

ngôn ngữ

ngữ khác

khác và

và dễ

dễ

dàng

lập

trình

dàng lập trìnhTrần Đức HiếuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết , mục tiêu , nội dung chính của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×