Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tai lieu tham khao, Phu luc chinh thuc

Tai lieu tham khao, Phu luc chinh thuc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trần Kim Dung, “Đánh giá ý thức gắn kết với tổ chức và sự thỏa mãn công

việc trong bối cảnh Việt Nam”, 3RD International Conference on Management

Education for 21ST Centuary – Management for the knowledge society

Trần Kim Dung, 2015, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Kinh tế

TP.HCM.

Trần Thị Minh Hằng, 2011. Giáo trình Tâm lý quản lý. Nhà Xuất Bản Giáo

Dục Việt Nam.TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Dale Breckenridge Carnegie, 1936. How To Win Friends & Influence People

Journal of Applied Psychology Copyright 2004 by the American

Psychological Association 2004, Vol. 89, No. 6, 991–1007 00219010/04/$12.00 DOI: 10.1037/0021-9010.89.6.991. “Employee Commitment

and Motivation: A Conceptual Analysis and Integrative Model.”

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnyutsky, L. (2002),

“Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A

meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences”, Journal of

Vocational Behavior , pages 20±52.

Meyer, J.P., & Herscovithe,L. (2001), “Commitment in the work place :

towards a general model”, Human Resource Management Review, 11, 299326.

Rob Goffee và Gareth Jones, 2006. Why Should Anyone Be Led by You?:

What It Takes to Be an Authentic Leader

Shahnawaz, M. G. & R. C. Juyal ( 2006), “Human Resource Management

Practices and Organizational Commitment in Different Organizations”,

Journal of the Indian Academy of Applied Psycholog, Vol. 32, No. 3, pages

171 ± 178.

Terence Eng Siong Yeoh (2007), “ The facet satisfation scale : enhancing the

measurement of jobsatisfation”, Thesis prepared for the degree of Master of

scince, University of North Texas.

Upadhyay,Y. Dr., et al (2010), “Job satisfaction & Organizational

commitment.”

Vol. 4, Iss. 1/4, Article No 185, ISSN 0974-9497 (Feb 2010), “A study of

mediating role of perceive organisational support”.PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT 1

BẢNG KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ TRONG NỘI BỘ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CAO

I . THƠNG TIN CÁ NHÂN

Xin chào anh/chị!

Chúng tơi là học viên cao học EMBA1 của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hiện nay tôi

đang thực hiện một cuộc kháo sát về “Sự đánh giá về mối quan hệ tại đơn vị làm ảnh

hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và tâm lý của từng cá nhân”. Chúng tôi mong

anh/chị vui lòng dành ít thời gian giúp chúng tơi hoàn thành bảng khảo sát này. Xin chân

thành cảm ơn!

Lưu ý: Những thông tin trong bảng khảo sát được giữ bí mật phục vụ cho việc nghiên

cứu

I . THƠNG TIN CÁ NHÂN

Chức vụ hiện tại và thời gian đảm nhận chức vụ: ....................................................................

Giới tính: Nam  / Nữ 2.

3.

4.5.1. Anh/ chị trong độ tuổi nào?

 22 30 tuổi

 31 40 tuổi

Giới tính

 Nam

Tình trạng hơn nhân hiện nay ?

 Đã lập gia đình

Trình độ học vấn hiện tại của anh/chị?

 Cao học

 Đại Học, Cao đẳng

Cấp bậc hiện tại

 Giám đốc 41 50 tuổi

 51

60tuổiNữ

 Chưalậpgiađình Trung cấp nghề

 Tốt nghiệp THPT

 Phó giám đốc6. Chịu

trách

nhiệm

điều

hành

Khối

:

.................................................................................................................

7. Mức thu nhập hàng tháng do cơng ty thanh tốn, Anh/chị có cảm thấy hài lòng chưa?

 Có chưa8. Anh/chị có thâm niên quản lý cấp cao trong ngành điện?

 1< 5 năm 5-10 năm10-15 nămII. NỘI DUNG KHẢO SÁT CHUNG

1. Anh/chị cảm thấy cơng việc hiện tại như thế nào?

 u thích

 Hài lòng Khơng thích

 Căng thẳng

2. Anh/chị cảm thấy mức độ xảy ra bất đồng trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp hiện tại

như thế nào?

 Rất cao

 Cao

 Trung bình

 Khá thấp

 Thấp

3. Theo anh/chị trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp mối quan hệ nào thường xảy ra

những xung đột?

 Cá nhân với lãnh đạo, quản lý

 Các phòng ban với nhau

 Cá nhân với cá nhân

 Khác: .................................................................................................

4. Cảm xúc của anh/chị khi đối mặt với những bất đồng đó như thế nào?

 Hứng thú để rèn luyện bản thân

 Tự tin giải quyết

 Bình thản

 Thất vọng, chán nản

 Sợ hãi

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT RIÊNG THEO VỊ TRÍ LÀM VIỆC

1. Quan hệ hiện tại giữa anh/chị với nhân viên như thế nào?

 Rất tốt

 Tốt

 Bình thường

 Không tốt

2. Anh/chị thường gặp những trường hợp bất đồng nào:

 Xung đột cá nhân

 Xung đột trong công việc

 Khác: .................................................................................................................

3. Theo anh/chị những hành vi nào dễ tạo nên những bất đồng đối với nhân viên?

 Thiếu quan tâm đến quyền lợi của nhân viên

 Không đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân viên

 Thiếu hòa đồng, vui vẻ với đồng nghiệp

 Khác: .................................................................................................................

Anh chị hãy gợi ý một số giải pháp để giải quyết xung đột và tạo mối quan hệ tốt với

nhân viên?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

XIN CẢM ƠN CÁC ANH/CHỊ ĐÃ THỰC HIỆN CUỘC KHẢO SÁT NÀY!PHỤ LỤC 2: BẢNG KHẢO SÁT 2

BẢNG KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ TRONG NỘI BỘ DÀNH CHO

QUẢN LÝ CẤP TRUNG – NHÂN VIÊN

Xin chào anh/chị!

Chúng tơi là nhóm học viên cao học EMBA1 của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hiện nay

chúng tôi đang thực hiện một cuộc kháo sát về “Sự đánh giá về mối quan hệ tại đơn vị làm

ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và tâm lý của từng cá nhân”. Chúng tôi mong

anh/chị vui lòng dành ít thời gian giúp chúng tơi hồn thành bảng khảo sát này. Xin chân

thành cảm ơn!

Lưu ý: Những thơng tin trong bảng khảo sát được giữ bí mật phục vụ cho việc nghiên cứu

I . THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đơn vị cơng tác Phòng/Ban/Đội: ...............................................................................................

Giới tính: Nam  / Nữ 1. Anh/ chị trong độ tuổi nào?

 22 30 tuổi 41 50 tuổi 31 40 tuổi 5160tuổi2. Giới tính

 Nam Nữ3. Tình trạng hơn nhân hiện nay ?

 Đã lập gia đình Chưalậpgiađình4. Trình độ học vấn hiện tại của anh/chị?

 Cao học Trung cấp nghề Đại Học, Cao đẳng Tốt nghiệp THPT5. Cấp bậc hiện tại

 Quản lý cấp trung Quản lý cấp thấp (Tổ Trưởng)  Nhân viên6. Ngồi việc chi phí cho bản thân, Anh/chị đã phải chi phí cho những người thân trong gia

đình

 Anh/ chị hoặc em Cha/mẹ Con cái  Khác7 , Mức thu nhập hàng tháng do cơng ty thanh tốn, Anh/chị có cảm thấy hài lòng chưa?

 Có chưa8. Anh/chị đã bao nhiêu thâm niên công tác trong ngành điện?

 1< 5 năm 5-10 năm10-15 năm >15 nămII. NỘI DUNG KHẢO SÁT CHUNG

1. Anh/chị cảm thấy công việc hiện tại như thế nào? u thích Khơng thích Hài lòng Căng thẳng2.Anh/chị cảm thấy mức độ xảy ra không đồng thuận hợp tác trong nội bộ tổ chức hiện tại

như thế nào?

 Rất cao Trung bình Cao Thấp3. Theo anh/chị trong nội bộ tổ chức, mối quan hệ nào thường xảy ra những bất đồng

quan điểm?

 Cá nhân với lãnh đạo, quản lý Cá nhân với cá nhân Các phòng ban với nhau Khác: ...................................4. Cảm xúc của anh/chị khi đối mặt với những bất đồng đó như thế nào?

 Hứng thú để rèn luyện bản thân Bình thản Tự tin giải quyết Thất vọng, chán nản Sợ hãi Khác: ...................................5. Theo anh/chị đánh giá về chất lượng đào tạo của đơn vị như thế nào?

 Ứng dụng tốt công việc Ứng dụng rất ít Ứng dụng cơng việc mức vừa phải Chưa hiệu quả6. Theo anh/chị có nhu cầu hốn chuyển công tác hiện tại hay không?

 Rất cần thiết Chưa cần thiết Cần thiết Khơng có nhu cầuIII. NỘI DUNG KHẢO SÁT RIÊNG THEO VỊ TRÍ LÀM VIỆC

1. Quan hệ hiện tại giữa anh/chị với lãnh đạo như thế nào?

 Rất tốt Bình thường Tốt Khơng tốt2. Theo anh/chị những yếu tố nào dễ tạo nên những xung đột đối với lãnh đạo, quản lý?

 Không đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo

 Lãnh đạo không đáp ứng tâm tư nguyện vọng nhân viên

 Lãnh đạo thiếu hòa đồng, vui vẻ với đồng nghiệp

 Khác: .................................................................................................................

3. Anh/chị thường chứng kiến các bất đồng nào của nhân viên với lãnh đạo:

 Bất đồng cá nhân Bất đồng trong công việc Khác: .................................................................................................................

4. Mối quan hệ giữa anh/chị với các phòng ban khác như thế nào?

 Rất tốt Không tốt Tốt Tệ5. Theo anh/chị những yếu tố nào dễ tạo nên những bất đồng đối với các phòng ban

khác?

 Thiếu hỗ trợ nhau thực hiện công việc Không phân chia công việc rõ Thiếu rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm

 Khác: .................................................................................................................

6. Anh/chị thường chứng kiến các bất đồng nào của nhân viên với các phòng ban khác?

 Bất đồng cá nhân Bất đồng trong công việc Khác: .................................................................................................................

7. Cách giải quyết của anh/chị khi có bất đồng với lãnh đạo, quản lý, các Phòng/

Ban/Đội khác và đồng nghiệp là gì?

A. Đối với lãnh đạo, quản lý

 Nhận lỗi về phía mình Giải thích, trình bày ý kiến mình Nhờ phòng nhân sự, cơng đồn giải quyết

 Khác: .................................................................................................................

B. Đối với các phòng ban khác

 Cố gắng hòa giải Cần đồng nghiệp khác giải quyết Xin ý kiến lãnh đạo, quản lý

 Khác: .................................................................................................................

C. Đối với đồng nghiệp

 Cố gắng hòa giải Cần đồng nghiệp khác giải quyết Xin ý kiến lãnh đạo, quản lý

 Khác: .................................................................................................................

8. Anh chị hãy gợi ý một số giải pháp để giải quyết bất đồng và tạo mối quan hệ tốt với

lãnh đạo, quản lý, các phòng ban khác và đồng nghiệp là gì?

A. Đối với lãnh đạo, quản lý

.................................................................................................................

B. Đối với các phòng ban khác

.................................................................................................................

.................................................................................................................

C. Đối với đồng nghiệp

.................................................................................................................

.................................................................................................................

XIN CẢM ƠN CÁC ANH/CHỊ ĐÃ THỰC HIỆN CUỘC KHẢO SÁT NÀY!PHỤ LỤC 3: BẢNG KHẢO SÁT THAM KHẢO

Bảng khảo sát của dự án Beyond Diversity thực hiện tại Tây Ban Nha (thuộc Lifelong

Learning Programme), với sự hỗ trợ của European Commission

I. DIVERSITY CONFLICTS AT YOUR COMPANY

1. Have you ever experienced a conflict(s) caused by cultural or demographic diversity

in your company? (Bạn đã từng trải nghiệm xung đột?)

1) yes

2) no

2. If yes, what were the sources of conflicts that took place in the company?

(Nguồn gây xung đột phổ biến?)

(Please mark ‘x’ after the appropriate option, maximum 3).

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Sources:

Employees‟ gender (Khác giới tính)

Employees‟ age (Khác độ tuổi)

Disability (Khuyết tật)

Nationality of origin (Khác quốc tịch)

Education level (Trình độ học vấn)

Values and beliefs (Các giá trị)

Language (Khác ngôn ngữ)

Problems in communication (Khó giao tiếp)

Other

reason

(Such

as?)

……………………………………………………………………………

…................

3. Choose

the most often types of conflicts in the company that you are currently

working at. (Các dạng xung đột phổ bién?)

(Please mark ‘x’ after the appropriate option, maximum 3).

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Types of conflicts:

Concerning reward types (salaries, bonuses, etc.) (Hệ thống thưởng)

Based on social hierarchy (Phân tầng xã hội)

Between the management and the employees (Quản lý & nhân viên)

Due to incorrect company‟s information system (Sai lệch thông tin)

Due to insufficient knowledge of labour legislation (Không nắm luật)

Due to incorrect personnel policy (Sai lệch chính sách)

Due to employee‟s cultural variety (Khác biệt văn hóa)

Other

(such

as?)

…………………………………………………………………………...

4. How............................

often did any of the following forms of conflicts occur in the company?

(Please mark ‘x’ after the appropriate option) (Tần suất xảy ra các loại xung đột?)No. Forms of conflicts:

1. Pranks, „innocent‟ jokes

(Trò đùa, trêu chọc)

2. Uncomfortable argument

(Tranh luận gay gắt)Often

3Rarel Never

1

y232Verbal conflicts which required employer‟s 3

intervention

(Cãi nhau)

5. Development of hostile attitudes among the employees

3

(Thù địch lẫn nhau)2216.Launching an official complaint

(Than phiền)3217.Elements of physical violence among the employees

(Bạo lực)3217.Conflicts that had to be settled (legally)

(Đưa ra xét xử)3218.Other

form

(such

as?)……………………………................…………….3214.1

15.

Does the company have a policy based on cultural diversity? (Cơng ty có chính

sách cho sự khác biệt văn hóa?)

1)

Yes

2)

No

6. What types of actions are taken in your company in order to remedy conflict

situations? (Xu hướng diễn biến xung đột ?)

(Please mark ‘x’ after the appropriate option, maximum 3).

No Ways of remedying conflicts:

1.

Such situations tend to disappear naturally

.

(Tự biến mất)

2.If one party feels offended it informs about it and then both parties seek a

compromise

(Thỏa hiệp)3.Such situations are not accepted by our co-workers

(Không được số đông chấp nhận)4.Co-workers usually put pressure on both parties in order to find a solution as

quickly as possible

(Gây áp lực để giải quyết)5.It is manager‟s duty to help resolve the issue

(Nhà quản lý phải can thiệp)No Ways of remedying conflicts:

6.

Identify the source of the conflict,

.

(Tìm hiểu nguyên nhân)

7.Usually managers put pressure on both to help solve conflict

(Nhà quản lý phải gây áp lực)8.It happens that there is no solution. One of the parties has to leave

(Khơng có cách giải quyết)9Other (Such ……………………………………………………….7.

Have you ever been personally involved in any conflict that was based on

cultural diversity at your work place? (Bạn đã từng xung đột do khác biệt văn hóa?)

1)

Yes

2)

No

II: TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

8.

Does the company provide all employees with equal access to trainings? (Cơng ty

có công bằng trong việc đào tạo?)

1)

Yes

2)

No

9.

Does your employer facilitate development of work qualifications? (Cơng ty có

tạo điều kiện nâng cao trình độ làm việc?)

1)

Yes

2)

No

10.

Does the company that you are currently working at supports the employees in

terms of combining professional life with family one?

1)

Yes

2)

No

11. If yes, please specify organizational solutions that are in favour of it. (Các giải pháp

giải quyết phù hợp?)

(Please mark ‘x’ after the appropriate option, maximum 3).

No. Type of solutions:

1. Work Life Balance (Cân bằng cuộc sống)

2. Flexible time (Thời gian linh động)

3. Maternity and paternity leave (Nghỉ thai sản)

4. Recognition of “official/statutory holidays” (Nghỉ phép)

5. Home support services (Dịch vụ hỗ trợ)

6. Social gatherings (Gặp gỡ các mối quan hệ)

7. Other

(such

as?).......................………………………………………………………

…………………12. Does the company that you are currently working at conduct any actions which aim

is protecting the worker? (Please mark ‘x’ after the appropriate option) (Công ty có bảo

vệ người lao động trong các tình huống nhạy cảm?)

No.

1.

2.

3.

4.

5.Type of action:

Protecting the worker against mobbing and sexual abuse (Quấy rối)

Protecting the worker against layoffs (Sa thải)

Protecting the worker against gender discrimination (Giới tính)

Protecting the worker against racial discrimination (Kỳ thị)

Other

(Such

as?)

………………………………………………………………………13.

Do you feel like an appreciated worker in the company that you are currently

working at? (Bạn có được cơng nhận thành quả?)

1)

Yes

2)

No

14.

Do you feel that you utilize your full potential in the company that you are

currently working at? (Bạn có phát huy được hết khả năng của mình?)

1)

Yes

2)

No

15.

If you would receive an attractive job offer from other company, would you stay

in your current place of work? (Bạn sẽ ở lại công ty nếu nhận được lời đề nghị công việc

khác?)

1)

Definitely yes

2)

Rather yes

3)

Hard to say

4)

Rather not

5)

Definitely notTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tai lieu tham khao, Phu luc chinh thuc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×