Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN

PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa- Công ty đã xây dựng được hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ,

nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ với chất lượng cao nhất. Việc

kiểm soát chất lượng chặt chẽ làm cho đội ngũ nhân viên trong Công ty ngày

càng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp.

- Công ty luôn chấp hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Trong khi

làm việc các nhân viên luôn tuân thủ đúng theo các chuẩn mực kế tốn và

kiểm tốn đã ban hành. Hàng năm, Cơng ty ln tổ chức các khóa tập huấn

nhằm nâng cao nghiệp vụ cho kiểm tốn viên trong cơng ty. Nói chung Công

ty luôn chú trọng đến việc đào tạo con người, nguồn nhân lực.

Tuy có nhiều ưu điểm như vậy nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế.

- Cơng ty đã thành lập một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng

cơ cấu nhân viên giưa hai chi nhánh là chưa hợp lý. Số nhân viên chủ yếu vẫn

thuộc chi nhánh Hà Nội. Số lượng nhân viên hiện tại của chi nhánh Thành

phố Hồ Chí Minh vẫn quá ít gây nên sự khó khăn trong việc mở rộng thị

trường kiểm tốn tại Miền Nam. Khơng thể phủ nhận là năm 2008 khách hàng

của Công ty tại khu vực Miền Nam đã tăng đột biến nhưng chính vì sự gia

tăng đột biến đó mà Cơng ty đã phải điều động một lượng lớn nhân viên từ Hà

Nội vào Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc gây nên sự tốn kém về mặt chi phí

kiểm tốn. Phần nào làm giảm lợi nhuận của Công ty.

- Công ty mới đi vào hoạt động nên không tránh khỏi những hạn chế về

nhiều mặt như quy định, thủ tục. Đồng thời do mới dịch vụ nên hoạt động

kiểm toán được chú trọng nhưng các dịch vụ khác như Tư vấn, đào tạo… vẫn

chưa thực sự được quan tâm.

3.2. Nhận xét về quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ tại Cơng ty TNHH dịch vụ kiểm tốn và tư vấn UHY

Tại Cơng ty, nhìn chung quy trình kiểm tốn nói chung và quy trình kiểm

tốn Doanh thu nói riêng được thực hiện tương đối đầy đủ và chặt chẽ từ khâu

SVTH: Phạm Thị Hường114Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoalập kế hoạch đến việc thực hiện và phát hành báo cáo kiểm toán.

Các cuộc kiểm toán đều được tiến hành đầy đủ theo các bước: chuẩn bị

kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm tốn, hồn thành kiểm

tốn. Hoạt động kiểm tốn ln tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các

chuẩn mực kế tốn, kiểm tốn được ban hành.

 Cơng tác chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm tốn

Cơng tác chuẩn bị kiểm tốn tịa UHY được tiến hành nhanh chóng, gọn

nhẹ để khơng gây khó khăn cho khách hàng. Với nhiều khách hàng (chủ yếu

là các khách hàng cũ) Công ty thực hiện kiểm toán sơ bộ vào khoảng 6 tháng

đầu năm, hoặc thực hiện cơng tác sốt xét với những khoản mục Doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ trước khi lập Báo cáo tài chính. Điều này sẽ

giảm bớt sự phức tạp và thời gian kiểm toán cho kỳ cuối năm. Mặt khác cũng

giúp cho Kiểm toán viên giảm thiểu rủi ro đối với khoản mục này.

Bằng việc thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng

một cách nghiêm túc đã giúp cho Kiểm tốn viên đề ra được chương trình

kiểm tốn nhanh gọn, khoa học.

 Thực hiện kiểm toán

Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán đã được lập đầy đủ về thời gian, nhân sự

và phạm vi tiến hành kiểm tốn. Nhóm kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán một

cách chi tiết và tồn diện với trình tự chặt chẽ. Khơng chỉ trong kiểm toán

khoản mục Doanh thu mà trong kiểm toán tồn Báo cáo tài chính, Kiểm tốn

viên ln phải xem xét các tài khoản trong mối quan hệ nội tại có ảnh hưởng

lẫn nhau. Kiểm tốn viên chi tiết với tổng hợp, tổng hợp với phân tích, bên

cạnh đó vừa nghiên cứu tổng quan vừa đi sâu chọn mẫu khai thác tối đa

những tài liệu mà khách hàng đã cung cấp. Q trình kiểm tốn khoản mục

Doanh thu, Cơng ty UHY đã đưa ra các khảo sát chi tiết thích ứng với nguyên

tắc đảm bảo độ tin cậy với chi phí bỏ ra là thấp nhất.

SVTH: Phạm Thị Hường115Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaTrong quá trình kiểm tốn các giấy tờ làm việc và những bằng chứng mà

Kiểm toán viên thu thập được đều được lưu vào hồ sơ kiểm toán và được

đánh tham chiếu một cách hệ thống. Điều này giúp cho các Kiểm toán viên dễ

dàng đối chiếu số liệu các phần việc với nhau và cũng tạo thuận tiện cho

những người soát xét hay tra cứu lại sau này.

 Kết thúc kiểm tốn

Sau khi kết thúc kiểm tốn tại Cơng ty khách hàng, các Kiểm toán viên

trực tiếp tham gia kiểm toán hoàn thiện giấy tờ làm việc để lưu vào hồ sơ

kiểm tốn cho trưởng nhóm sốt xét lần một. Trưởng nhóm đã sốt xét xong,

các kiểm tốn viên khác bổ sung những giấy tờ còn thiếu. Khi đó chủ nhiệm

kiểm toán và thành viên Ban Giám đốc sẽ soát xét một lần nữa sau đó đưa ra

Báo cáo kiểm tốn và thư quản lý gửi khách hàng. Các kết luận kiểm tốn

được đưa ra trong Báo cáo kiểm tốn ln đảm bảo tính độc lập, tính khách

quan và chính xác với thực tế để tạo sự tin cậy cho người đọc Báo cáo tài

chính. Thư quản lý của Cơng ty phát hành ln có tính xây dựng cao, giúp

doanh nghiệp hồn thiện hệ thống kế tốn cũng như khắc phục những yếu

kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

3.3. Kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn Doanh thu bán

hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty

3.3.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tốn cụ thể

Có một thực tế là khi vào mùa kiểm toán, nguồn nhân lực của các Cơng

ty kiểm tốn là rất thiếu nên việc lập kế hoạch kiểm tốn thường khơng được

chú trọng. Chính vì điều đó làm cho Kiểm tốn viên khơng lường hết được

các rủi ro khi tiến hành kiểm toán. Đặc biệt là đánh giá rủi ro với từng khoản

mục trên Báo cáo tài chính. Việc khơng lường hết các rủi ro làm cho Kiểm

tốn viên khơng có kế hoạch chiến lược, cũng như kỹ thuật để thu thập những

bằng chứng kiểm toán xác thực hơn. Trước khi lập kế hoạch kiểm toán, Kiểm

SVTH: Phạm Thị Hường116Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoatốn viên cần có những hiểu biết sơ bộ về cơng ty khách hàng để có thể lập kế

hoạch kiểm toán chi tiết và cụ thể nhất. Từ đó, kiểm tốn viên có thể đánh giá

chính xác hơn mức độ rủi ro kiểm toán và đưa các phương pháp cần thực hiện

khi kiểm tốn để có thể nắm bắt hết các rủi ro đó. Cơng ty nên chú trọng hơn

nữa đến việc lập kế hoạch kiểm tốn. Với mỗi khách hàng khác nhau cần có

kế hoạch cụ thể cho khách hàng đó. Như vậy, khi tiến hành thực hiện kiểm

toán thời gian kiểm toán sẽ rút ngắn hơn nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả.

3.3.2 Đánh giá mức rủi ro kiểm tốn và tính trọng yếu

Hiện tại, Công ty UHY đã được hỗ trợ phần mềm để tính mức độ trọng

yếu và rủi ro. Tuy nhiên khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của

khách hàng Kiểm toán viên chỉ sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn khách hàng

sau đó là dựa vào những xét đốn nghề nghiệp của mình. Vì vậy, kết quả thu

được ít nhiều còn mang tính chất chủ quan. Để khắc phục được điều này,

Kiểm tốn viên có thể kết hợp nhiều hình thức kiểm tra khác như sử dụng lưu

đồ, bảng thường thuật để tiện theo dõi hơn và cũng để phù hợp với từng loại

hình doanh nghiệp. Mặt khác, khi trả lời những câu hỏi trong bảng hỏi, Kiểm

tốn viên có thể phỏng vấn thêm Kiểm tốn viên năm trước để có những

thơng tin có độ tin cậy cao hơn, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất có thể.

Thơng qua việc đánh giá này, Kiểm tốn viên có thể đưa ra các quyết định về

mẫu chọn khi kiểm tra chi tiết hợp lý và mang tính đại diện cho cả tổng thể từ

đó thu được bằng chứng có sức thuyết phục cao. Với những khách hàng

thường xun, Cơng ty cần tìm hiểu về sự thay đổi chung của khách hàng

trong năm kiểm toán để đánh giá hết được các rủi ro khi lập Báo cáo tài chính

đối với khách hàng này nhằm mục đích giảm bớt khối lượng cơng việc cho

Kiểm tốn viên khi vào mùa kiểm tốn. Tuy nhiên khi tính tốn mức độ trọng

yếu cho Báo cáo tài chính Kiểm tốn viên khơng tiến hành phân bổ mức độ

trọng yếu cho từng khoản mục trên Báo cáo tài chính. Kiểm tốn viên dựa vào

SVTH: Phạm Thị Hường117Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoakinh nghiệm và các xét đoán nghề nghiệp của mình để đánh giá mức độ trọng

yếu cho từng khoản mục. Điều này dẫn tới khả năng kiểm toán viên có thể bỏ

qua các sai sót vì cho rằng nó khơng trọng yếu. Để hạn chế rủi ro đó, khi tiến

hành tính tốn mức độ trọng yếu và rủi ro Kiểm toán viên nên phân bổ mức

độ trọng yếu cho từng khoản mục trên Báo cáo tài chính. Như thế sẽ tạo cơ sở

cho việc đánh giá các sai sót phát hiện sau này trong q trình kiểm tốn.

3.3.3 Hồn thiện chương trình kiểm tốn doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ

Việc Cơng ty thực hiện kiểm tốn theo khoản mục tuy có ưu điểm là dễ

thực hiện, bám sát vào Báo cáo tài chính nhưng Kiểm tốn viên đơi khi khơng

nắm bắt được chu trình của các nghiệp vụ. Vì vậy khi phân cơng cơng việc,

nên phân cơng những khoản mục có liên quan với nhau cho cùng một kiểm

toán viên thực hiện để Kiểm toán viên đó dễ dàng tham chiêu số liệu các

khoản mục với nhau. Đối với trường hợp hai phần hành có liên quan với nhau

do hai Kiểm tốn viên thực hiện thì giữa các Kiểm tốn viên này phải có sự

chia sẻ thơng tin để giảm bớt khối lượng cơng việc.

Chương trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được Công

ty thiết kế sẵn đối với tất cả các khách hàng để tiết kiệm thời gian và chi phí. Vì

khi vào mùa kiểm tốn, do áp lực về khối lượng công việc nên thời gian để lập kế

hoạch kiểm tốn bị rút ngắn lại, đòi hỏi Kiểm tốn viên phải cắt bớt một số thủ tục

để kịp tiến độ. Tuy nhiên mỗi khách hàng lại có những đặc điểm khác nhau nên

khi kiểm tốn cũng có những điểm cần phải thay đổi cho phù hợp. Vì vậy, chương

trình kiểm tốn doanh thu cũng cần phải có sự thay đổi phù hợp với đặc điểm từng

khách hàng để quá trình thực hiện kiểm tốn được nhanh chóng.

3.3.4 Nâng cao chất lượng của các kiểm tốn viên

Có thể nói, điều quan trọng nhất đối với mỗi Cơng ty kiểm tốn đó chính

là đội ngũ kiểm tốn viên. Một cuộc kiểm tốn có chất lượng đòi hỏi phải có

SVTH: Phạm Thị Hường118Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoađội ngũ kiểm tốn viên có chun mơn giỏi.Cũng nhủ hầu hết các cơng ty

kiểm tốn khác, UHY ln bị thiếu nguồn nhân lực khi vào mùa kiểm tốn.

Vì vậy, khi mùa kiểm tốn kết thúc, Cơng ty nên mở các lớp đào tạo, nâng cao

nghiệp vụ, và cập nhật thường xuyên những thay đổi về chế độ tài chính cho

nhân viên trong công ty. Nếu nhân viên của Công ty có nghiệp vụ cao, nắm

bắt tốt các quy định về tài chính, có khả năng tư duy, đánh giá vấn đề thì cuộc

kiểm tốn sẽ tiến hành nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Điều đó, vừa nâng cao

uy tín của Công ty vừa tạo niềm tin cho khách hàng. Khi có thời gian và điều

kiện, Cơng ty cũng nên tổ chức thi kiểm tra kiến thức đối với đội ngũ nhân

viên để kịp thời bổ sung kiến thức còn thiếu cho nhân viên của mình. Có như

vậy uy tín và khả năng cạnh tranh của Công ty sẽ được nâng cao trên thị

trường kiểm toán.

3.3.5 Nâng cao việc sử dụng các thủ tục kiểm toán

Trong khi thực hiện kiểm tốn thì thủ tục kiểm tra chi tiết các khoản

mục, đặc biệt là khoản mục Doanh thu rất mất thời gian. Vì vậy Kiểm tốn

viên nên thực hiện nhiều hơn nữa các thủ tục phân tích để giàm khối lượng

kiểm tra chi tiết. Nếu muốn như vậy thì ngay từ khâu đánh giá hệ thống kiểm

soát nội bộ phải được thực hiện chặt chẽ. Các đánh giá về hệ thống kiểm sốt

nội bộ của cơng ty khách hàng phải được thu thập dưới nhiều hình thức khác

nhau chứ khơng chỉ thơng qua phỏng vấn kế tốn và trả lời bảng hỏi. Nếu

khâu đánh giá này thực hiện tốt, hệ thống kiểm sốt nội bộ đáng tin cậy thì

Kiểm tốn viên sẽ giảm thiểu được rủi ro và hạn chế được kiểm tra chi tiết mà

vẫn đảm bảo chất lượng cho cuộc kiểm toán. Hơn nữa bảng câu hỏi được thiết

kế sẵn nên khi sử dụng cho từng công ty khách hàng cụ thể sẽ có những điểm

khơng phù hợp với đặc điểm của từng khách hàng. Công ty nên linh hoạt khi

sử dụng bảng hỏi trong thủ tục kiểm tra hệ thống kiểm sốt nội bộ, có những

điều chỉnh phù hợp với từng công ty khách hàng. Như vậy, việc kiểm tra hệ

thống kiểm soát nội bộ sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.

SVTH: Phạm Thị Hường119Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa3.3.6 Chọn mẫu kiểm tra chi tiết

Trong quá trình tiến hành chọn mẫu kiểm tra chi tiết, Kiểm toán viên nên

sử dụng các phương pháp khoa học hơn để chọn được những mẫu có tính đại

diện cao cho tổng thể các nghiệp vụ xảy ra. Phải chọn tất cả những mẫu có giá

trị lớn hơn bước nhảy để kiểm tra. Khi đó Kiểm tốn viên nên sử dụng kết

hợp cả hai phương pháp chọn mẫu theo xác suất và phi xác suất. Trong một số

trường hợp đặc biệt, cũng có thể chọn thêm các mẫu mà theo đánh giá của

Kiểm tốn viên là nó chứa đựng nhiều sai phạm. Đối với những khách hàng

giống như tổng Cơng ty X, có số lượng nghiệp vụ doanh thu nhiều và dày đặc

nhưng khách hàng của họ lại tập hợp số tiền và trả theo tháng thì Kiểm toán

viên nên đi vào kiểm tra hệ thống sẽ lường hết các rủi ro hơn là kiểm tra chi

tiết các nghiệp vụ riêng lẻ.SVTH: Phạm Thị Hường120Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaKẾT LUẬN

Quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới đã giúp mở ra rất nhiều cơ

hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp các đơn vị kinh tế. Trong điều

kiện hiện nay, các doanh nghiệp có quyền tự chủ về mặt tài chính, hoạt động

kinh doanh cũng như phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với ngân sách

nhà nước. Một trong những yếu tố cơ bản để quyết định đánh giá được hiệu

quả công việc cũng như làm căn cứ để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với

nhà nước đó là cơng tác hạch tốn kế tốn. Do đó, cơng việc hạch tốn phải

được thực hiện sao cho khoa học và trung thực. Để nhà nước có thể kiểm soát

được hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế cần phải có các chun gia

kiểm tốn xác minh tính trung thực khách quan của các thơng tin tài chính

doanh nghiệp.

Hoạt động kiểm tốn tuy còn mới mẻ nhưng là một hoạt động vô cùng

quan trọng trong nền kinh tế của nước ta hiện nay. Kiểm toán đã góp phần

làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Kiểm tốn tài

chính đang trên con đường phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vị

thế của mình. Có thể nói sự phát triển của kiểm toán là thể hiện sự phát triển

của nền kinh tế. Có rất nhiều loại hình dịch vụ kiểm tốn nhưng kiểm tốn

Báo cáo tài chính là dịch vụ cơ bản. Quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một trong những quy trình kiểm tốn

quan trọng trong việc xác minh tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính.

Tại Cơng ty TNHH dịch vụ kiểm tốn và tư vấn UHY quy trình kiểm tốn

Doanh thu rất được chú trọng. Cơng ty dã xây dựng một chương trình kiểm

tốn khoa học, chặt chẽ, rõ ràng, thuyết phục nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi

của khách hàng. Trong q trình thực tập tại Cơng ty TNHH dịch vụ kiểm

toán và tư vấn UHY em đã tìm hiểu về việc tổ chức, quản lý quy trình kiểm

SVTH: Phạm Thị Hường121Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoatoán trong thực tế diễn ra như thế nào. Trong đó, em đã đi sâu vào nghiên cứu

phần hành Kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Thời gian thực tập kiểm toán là cơ hội quý báu để em có thể so sánh các quy

trình kiểm tốn thực tiễn với những cơ sở lý thuyết đã được học ở trường

đồng thời hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc hơn. Bài viết của em đã thể hiện

một cách tổng quát về các vấn đề kiểm tốn khoản mục Doanh thu. Tuy

nhiên, trình độ và những hiểu biết còn hạn chế nên bài viết của em cũng

khơng thể tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự giúp đỡ của các

thầy cô,các bạn, các anh chị tại Công ty UHY để bài viết của em hoàn thiện

hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Thị

Phương Hoa và các anh chị Phòng nghiệp vụ II Cơng ty TNHH dịch vụ kiểm

toán và tư vấn UHY đã giúp em hồn thành bài viết này.SVTH: Phạm Thị Hường122Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam

2. Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam

3. Giáo trình lý thuyết kiểm tốn

4. Giáo trình kiểm tốn tài chính

5. Tài liệu do Công ty UHY cung cấp

6. Trang web: www.uhy.com.vn

7. Trang web: www.ktnn.com.vnSVTH: Phạm Thị Hường123Kiểm toán 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×