Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN

PHẦN II THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaViệt Nam. Thành viên của Công ty là những chuyên gia trong lĩnh vực kiểm

tốn, kế tốn, tài chính, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, điều hành dự án có bản

lĩnh chuyên môn trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện dịch vụ khách hàng.

Đây chính là mơi trường để các thành viên Ban lãnh đạo công ty nâng cao

kiến thức, đúc kết kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp. Các nhân sự chủ

chốt của công ty luôn đảm bảo sự thành cơng cho cơng ty.

Trong suốt q trình xây dựng và phát triển của mình UHY Việt Nam

ln khẳng định và giữ vững vị trí là Cơng ty kiểm tốn hàng đầu của Việt

Nam trên tất cả các phương diện.

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và

tư vấn UHYSVTH: Phạm Thị Hường37Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaSơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

Tổng giám đốc

g giám đốcTrợ lý và thư kýCác phó TGĐ

phụ trách kiểm

tốn

Các GĐ kiểm

tốn

Phòng nghiệp

vụ 1

Phòng nghiệp

vụ 2

Phòng nghiệp

vụ 3

Phòng kiểm

tốn tại chi

nhánh TP HCMPhó TGĐ phụ

trách tư vấnBan đào tạo, nghiên cứu,

phát triển & KS chất lượngPhó TGĐ phụ

trách tư vấn thuếCác GĐ tư vấnPhó TGĐ phụ trách

hành chính nhân sựTư vấn thuế thu

nhập doanh

nghiệpPhòng IT và

quan trị thơng

tin nội bộTư vấn thuế thu

nhập cá nhânPhòng hành

chính nhân sựĐịnh giá DN, cổ

phần hóa, tái cơ

cấu, mua bán sát

nhập DNTư vấn các loại

thuế khácPhòng PR và

MarketingPhòng tư vấn tài

chính Chi nhánh

TP HCMPhòng tư vấn

thuế tại Chi

nhánh TP HCMPhòng Tài

chính, kế

tốnTư vấn quản trị

tài chính doanh

nghiệpNhân viên cơng ty phải đạt trình độ chun mơn tối thiểu là tốt nghiệp

Đại học chính quy dài hạn ngành Tài chính, Kế tốn, Kiểm toán, Ngân hàng,

Kinh tế, Ngoại thương, Luật, Kinh tế xây dựng ở trong hoặc nước ngoài,

ngoài ra đối với từng chức danh khác nhau, lại yêu cầu số năm kinh nghiệm

thực hành kiểm toán và kinh nghiệm quản lý khác nhau.

SVTH: Phạm Thị Hường38Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa* Chức danh quản lý, do chủ tịch Công ty bổ nhiệm, bao gồm:

Chức danh lãnh đạo/ Chứcdanhnghề Yêu cầu kinh nghiệmQuản lý

Ban lãnh đạonghiệp

Ban lãnh đạotối thiểu

Từ 10- Các thành viên BGĐ- Thành viên BGĐnghiệm nghề nghiệm- Partner kiểm toán- Thành viên BGĐ phụ chuyên ngành trở lên.- Partner Tư vấn/ Thuếtrách kiểm toánnămkinh- Thành viên BGĐ phụ

GĐ:trách Tư vấn/ Thuế

Từ 8 năm kinh nghiệm- GĐ kiểm toán;- GĐ kiểm toánnghề nghiệm chuyên- GĐ tư vấn/ Thuế;- Giám đốc Tư vấn ngành trở lên.- GĐ chi nhánh bậc 2thuếTrưởng phòng- GĐ chi nhánh

Senior ManagerTừ 7 năm kinh nghiệm- GĐ Chi nhánh bậc 1nghề nghiệm chuyên- Trưởng phòng

Phó phòngngành.

Từ 5 năm kinh nghiệmManager- Phó GĐ Chi nhánhnghề nghiệm chun- Phó phòng bậc 2ngành. Đối với bộ- Phó phòng bậc 1phận kiểm tốn có

chứng chỉ CPA VNSVTH: Phạm Thị Hường39Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa* Chức danh nhân viên chuyên nghiệp

- Nhân viên kiểm tốnChức danh

KTV chính (Audit Senior 3)u cấu kinh nghiệm tối thiểu

Từ 4 năm kinh nghiệm nghề nghiệmKTV (Audit Senior 2)chuyên ngành.

Từ 3 năm kinh nghiệm nghề nghiệmKTV (Audit Senior 1)

Trợ lý KTV ( Audit Junior 2)

Trợ lý KTV (Audit Junior 1)chuyên ngành.

Trên 2 năm kinh nghiệm kiểm toán.

Đến 2 năm kinh nghiệm kiểm toán.

Đến 1 năm kinh nghiệm kiểm toán.- Nhân viên Tư vấnChức danh

Chuyên viên

Consultan 3)

Chuyên viên

Consultan 2)

Chuyên viênvấnYêu cầu kinh nghiệm tối thiểu

(Senior Từ 4 năm kinh nghiệm nghề nghiệmvấnchuyên ngành

(Senior Từ 3 năm kinh nghiệm nghề nghiệmvấnchuyên ngành .

(Senior Trên 2 năm kinh nghiệm kiểm toán .Consultan 1)

Trợ lý Tư vấn (Assistant 2)

Đến 2 năm kinh nghiệm kiểm toán .

Trợ lý Tư vấn (Assistant 1)

Đến 1 năm kinh nghiệm kiểm toán .

Nhiệm vụ của các bộ phận tại Cơng ty kiểm tốn

* Tổng Giám đốc: Là người đại diện trước pháp luật của Công ty, trực

tiếp điều hành tồn bộ hoạt động của Cơng ty và chịu trách nhiệm trước hội

đồng thành viên và trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.

* Các Phó Tổng Giám đốc: Là thành viên Ban Giám đốc chịu trách

nhiệm từng mảng công việc theo sự phân công ủy quyền của Tổng Giám đốc.

Có thể nhân danh Cơng ty ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ trong phạm vi

được phân công hoặc ủy quyền, thay mặt công ty xử lý các công việc thuộc

thẩm quyền đối với khách hàng và đối tác. Chịu trách nhiệm trước Công ty và

Pháp luật trong các quyết định của mình.

SVTH: Phạm Thị Hường40Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa* Tổ trợ lý và thư ký: Trợ giúp Ban Giám đốc Công ty trong công tác

điều hành và quản lý Công ty.

* Ban đào tạo, nghiên cứu phát triển và kiểm soát chất lượng: Trực tiếp

do Tổng Giám đốc điều hành, phụ trách việc nghiên cứu chuyển giao công

nghệ đào tạo cho các bộ phận nghiệp vụ trong Cơng ty và ngồi Cơng ty, có

thể tham gia trực tiếp vào việc cung cấp các dịch vụ với vai trò chuyên gia

cao cấp cho khách hàng của các bộ phận chuyên môn đặc biệt là đối với các

dịch vụ đảm bảo như: Kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm tốn quyết tốn vốn

đầu tư và các dịch vụ cơng chứng khác… Trong trường hợp cần thiết, Ban

nghiên cứu phát triển và kiểm sốt chất lượng có thể huy động các chuyên gia

từ các bộ phận khác để thực hiện nhiệm vụ của mình.

* Các Giám đốc chun mơn: Là thành viên Ban Giám đốc phụ trách

về chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể của Công ty như: Dịch vụ kiểm

tốn, Tư vấn thuế, Tư vấn tài chính, Tư vấn quản trị và dịch vụ đào tạo.

* Các phòng nghiệp vụ kiểm toán: Là các bộ phận nhân viên chuyên

nghiệp cung cấp các dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo khác. Các bộ

phận này được chia thành từng phòng từ 20 dến 30 nhân viên theo các lĩnh

vực chun sâu:

- Kiểm tốn báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất.

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp thương mại dịch

vụ và du lịch.

- Kiểm tốn báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh bất

động sản xây lắp.

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động trong

lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khốn,…

- Kiểm tốn hoạt động của dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ và kiểm

toán tuân thủ khác.

SVTH: Phạm Thị Hường41Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư…

* Các phòng tư vấn tài chính: Là các bộ phận nhân viên chuyên nghiệp

cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng và được phân chia thành

những mảng cụ thể sau:

- Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm: Lập chiến lược tài

chính dài hạn, kế hoạch tài chính dài hạn, tư vấn đánh giá hiêu quả các dự án

đầu tư, tư vấn các giải pháp huy động vốn cho các dự án, tư vấn quản trị rủi ro

doanh nghiệp, và các dịch vụ quản trị tài chính khác.

- Tư vấn định giá doanh nghiệp, định giá tài sản cho việc mua bán

doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp để

cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp và tư

vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp…

* Các phòng tư vấn thuế: Là các bộ phận chuyên nghiệp chuyên sâu về

cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các khách hàng, chia thành sắc thuế phổ

biến như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập

khẩu và các loại thuế khác. Ngồi ra bộ phận tư vấn thuế còn tham gia soát

xét hồ sơ kiểm toán đối với phần hành thuế.

* Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Do Phó Tổng Giám đốc phụ trách

và điều hành. Tuy nhiên cấu trúc tổ chức được xây dựng theo từng lĩnh vực

chuyên mơn như: Bộ phận kiểm tốn, bộ phận tư vấn tài chính và bộ phận tư

vấn thuế. Về chỉ đạo chuyên môn của các bộ phận này sẽ do các Thành viên

Ban Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên mơn chỉ đạo trực tiếp.

* Bộ phận hành chính:

Phòng kế toán: thực hiện thu thập, xử lý các nghiệp vụ kinh tế và cung

cấp thơng tin về tình hình tài chính phát sinh trong q trình hoạt động kinh

doanh của công ty nhằm phục vụ công tác quản lý, công tác tín dụng.SVTH: Phạm Thị Hường42Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaPhòng hành chính: thực hiện quản lý hồ sơ nhân sự, lưu trữ văn thư,

giải quyết các thủ tục liên lạc, giao dịch hành chính, update thông tin, văn bản

mới, theo dõi, phân công lao động, bố trí điều kiện cho nhân viên đi cơng

tác…

Tổ chức cơng tác kế tốn hiện nay tại Cơng ty hiện nay

Hiện nay Công ty UHY đang áp dụng phần mềm kế tốn máy theo hình

thức Chứng từ ghi sổ. Hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán và BCTC mà công

ty sử dụng phù hợp với Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của

Bộ Tài chính. Niên độ kế tốn của Công ty từ ngày 01/10 đến ngày 30/9. Đơn

vị tiền tệ sử dụng là VNĐ, hệ thống chứng từ theo quy định của Nhà nước.

Các chứng từ ghi sổ do kế toán lập dựa trên các chứng từ gốc hoặc

bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế và được

đánh số thứ tự, được đính kèm theo chứng từ gốc. Sau đó các chứng từ gốc

này phải được kế toán trưởng ký và vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ theo đúng

số thứ tự của chứng từ ghi sổ. Các chứng từ ghi sổ này là căn cứ để vào sổ cái

các tài khoản có liên quan. Theo quy định của Bộ Tài chính, hệ thống sổ sách

được Cơng ty sử dụng bao gồm: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái và Sổ, thẻ

kế toán chi tiết.

Do đặc điểm là Cơng ty chun cung cấp dịch vụ, do đó Cơng tác kế

tốn u cầu khơng q phức tạp, chủ yếu tập chung vào phần doanh thu. Vì

vậy Cơng ty đã thiết lập bộ máy kế toán tương đối gọn nhẹ, hoạt động có hiệu

quả. Bộ máy kế tốn của Cơng ty chỉ gồm 4 người của cả VP tại Hà Nội và

các chi nhánh. Mỗi người trong bộ máy kế toán sẽ đảm trách một số phần

hành cụ thể. Trong đó:

- Kế tốn trưởng Cơng ty có nhiệm vụ

+ Chịu trách nhiệm đảm bảo cơng việc tài chính – kế tốn của cơng ty,

tn thủ theo các quy định của Pháp luật;

SVTH: Phạm Thị Hường43Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa+ Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc xây dựng phương án kinh

doanh và quản lý tài chính phù hợp với mơ hình hoạt động của Cơng ty;

+ Kiểm tra/ Kiểm sốt việc chấp hành chế độ chính sách về quản lý tài

chính, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kể cả việc bảo tồn và phát triển vốn

trong phạm vi Cơng ty, cũng như việc thực hiện chế độ thanh tốn, vay tín

dụng và các hợp đồng kinh tế;

- Kế tốn viên Cơng ty có nhiệm vụ

Đảm nhiệm các phần hành kế tốn, ghi sổ, thanh toán… cùng với kế toán

trưởng thực hiện cơng việc kế tốn tn thủ theo quy định của pháp luật.

- Kế tốn chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ

Phụ trách cơng việc kế tốn của chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Hàng

thánh gửi báo cáo kế tốn cho văn phòng tại Hà Nội để Kế tốn trưởng tổng

hợp và lên báo cáo tài chính cho tồn Cơng ty.

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Cơng

ty TNHH dịch vụ kiểm tốn và tư vấn UHY

Cơng ty UHY đã trải qua những bước đi dài nhằm khẳng định hình

ảnh và uy tín trên thị trường. Trong 2 năm gần đây, tình hình kinh doanh

của cơng ty UHY hết sức khả quan, đó là nhờ sự chung tay góp sức của

đội ngũ KTV có trình độ chun mơn cao, tận tâm với nghề dưới sự lãnh

đạo đúng đắn của ban lãnh đạo công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh của

công ty trong hai năm gần đây là minh chứng cho sự lớn mạnh khơng

ngừng của UHY.SVTH: Phạm Thị Hường44Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaBảng 2.1: Doanh thu hoạt động của công ty từ năm 2006 đến năm 2008

Đơn vị: 1.000đ

Năm 2006

Chỉ tiêu

Doanh thu2.153.648Trong đó:200720087.503.1511.705.1407- DT từ hoạt động kiểm toán1.986.356- DT từ hoạt động khác167.2929.360.189

5.602.462.415.5100

1.905.29

Quỹ lương

Thu nhập bình qn/ người

Nộp Ngân sách nhà nước896.5610

3.536.134.524.2542.100

280.0648

3.100

1.304.473.500

1.521.4272

Nguồn: Phòng kế tốn, cơng ty TNHH dịch vụ kiểm tốn và tư vấn UHY

Trong 3 năm gần đây, tình hình kinh doanh của cơng ty UHY hết sức

khả quan, đó là nhờ sự chung tay góp sức của đội ngũ KTV có trình độ

chun mơn cao, tận tâm với nghề dưới sự lãnh đạo đúng đắn của ban lãnh

đạo công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây

là minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của UHY.

Công ty đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2006 nên doanh thu của năm

2006 chỉ đạt 2,15 tỷ đồng. Đến năm 2007 và năm 2008 doanh thu đã tăng

vượt bậc, trong năm 2007 đạt được 7,5 tỷ đồng doanh thu, sang đến năm

2008, doanh thu thu được của công ty càng thể hiện sự phát triển không

ngừng của UHY trên thị trường Việt Nam. Doanh thu năm 2008 tăng 56% so

với doanh thu năm 2007, trong đó, doanh thu từ hoạt động kiểm tốn tăng

67%. Điều này có thể thấy rằng hoạt động của cơng ty tập trung vào lĩnh vực

SVTH: Phạm Thị Hường45Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoahoạt động chính của mình, tăng cường quảng bá thương hiệu và tạo uy tín trên

thị trường kiểm tốn Việt Nam. Vì vậy, nộp ngân sách nhà nước của công ty

qua những năm đã tăng lên đáng kể. Năm 2007, công ty đã nộp ngân sách 1,3

tỷ đồng; sang đến năm 2008 số nộp ngân sách đã tăng lên 1,5 tỷ đồng. Điều

này cho thấy rằng UHY đang dần khẳng định mình tại Việt Nam.

Bảng 2.2: Kế hoạch doanh thu năm 2009

Nội dungDT gộpDT tính lương CP trực tiếpVăn phòng Hà Nội

Phòng NV 1(tỷ đồng)

18.948

7.601(tỷ đồng)

16.335

6.553(tỷ đồng)

2.613

1.0483.8603.3280,5323.741

5.557

5.7903.225

4.790

4.9310,518

0,767

0,739Trong đó:

- BCTC

- Quyết tốn vốn đầu tư

Phòng NV 2

Phòng Tư vấn đào tạoĐể đạt được kế hoạch doanh thu như trên, cơng ty đã có những kế hoạch

kinh doanh cụ thể như sau:

• Tập trung phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,

chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa dịch vụ;

• Đa dạng hóa dịch vụ, tập trung xây dựng dịch vụ tư vấn thuế và tư vấn

tài chính, kiểm tốn nội bộ;

• Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng

có niên độ kế tốn kết thúc khác với ngày 31/12;

• Tiếp tục cử các cán bộ và nhân viên tham gia các khóa học chất lượng

cao như: MBA và ACCA;

• Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh

doanh của Cơng ty;SVTH: Phạm Thị Hường46Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa• Hồn chỉnh và hợp lý hóa các quy chế tiền lương, tiền thưởng cho cán

bộ nhân viên

Với những thành quả đã đạt được từ những năm 2007, 2008 cùng với

chiến lược kinh doanh được xây dựng một cách chi tiết và hợp lý như trên,

công ty luôn tin tưởng rằng sẽ thực hiện tốt những kế hoạch của năm 2009 và

ngày càng lớn mạnh trong tương lai.

2.1.4. Quy trình kiểm tốn chung tại Công ty hiện nay

Công ty TNHH dịch vụ kiểm tốn và tư vấn UHY có chức năng chủ yếu

là kiểm tốn báo cáo tài chính nên để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và

tính hiệu lực của cuộc kiểm toán cũng như để thu thập đầy đủ bằng chứng

kiểm tốn đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho các kết luận của kiểm toán viên

về tính trng thực hợp lý của các số liệu trên báo cáo tài chính, Cơng ty đã xây

dựng một quy trình kiểm tốn chung cho kiểm tốn báo cáo tài chính làm cơ

sở, cơng cụ cho kiểm tốn viên xây dựng chương trình kiểm tốn riêng cho

từng cuộc kiểm tốn cụ thể với mức độ chi tiết phù hợp, mức chi phí hợp lý

cho từng khách hàng và đảm bảo các sai sót trọng yếu được phát hiện.

Quy trình kiểm tốn tại cơng ty kiểm tốn UHY là quy trình kiểm tốn

do cơng ty tự xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các kiểm toán viên lâu năm

và sự học hỏi các cơng ty kiểm tốn trong và ngồi nước.

Quy trình kiểm tốn chung của UHY bao gồm ba phần:

 Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán.

 Thực hiện kế hoạch kiểm tốn.

 Hồn thành kiểm tốn và cơng bố báo cáo kiểm tốn.SVTH: Phạm Thị Hường47Kiểm toán 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×