Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Lĩnh vực hoạt động chính:

3 Lĩnh vực hoạt động chính:

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.Dịch vụ kinh doanh đối ngoại:

Thanh toán xuất nhập khẩu theo các hình thức: Thư tín dụng (L/C), nhờ

thu (D/A,DP,CAD), chuyển tiền (TTR).

Mua bán ngoại tệ, Thanh toán phi thương mại.

Chi trả kiều hối và Western Union, chi trả cho người lao động xuất khẩu.

Thanh toán, chuyển tiền biên giới

Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và quốc tế

Thu đổi ngoại tệ.

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2006, 2007 và 2008

3.2.1. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNT

huyện Can Lộc:

- Ngân hàng Can Lộc với chức năng quản lý về mặt tiền tệ tín dụng trên địa

bàn, hoạt động chủ yếu tập trung trong việc huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư,

các tổ chức kinh tế xã hội ở địa bàn huyện và đầu tư phát triển kinh tế kinh

doanh ở địa phương, tạo công ăn việc làm cho nông dân và người lao động

- Hoạt động ở một huyện có trên 42.000 hộ sản xuất thuộc 23 xã, thị trấn

với truyền thống sản xuất nơng nghiệp là chính. Tuy nhiên với sự nổ lực thực

hiện nguyên tắc “đi vay để cho vay” Ngân hàng Can Lộc đã từng ngày khắc

phục khó khăn, khẳng định là một trong những ngân hàng kinh doanh có hiệu

quả trong tồn tỉnh.

- Có thể nói hoạt động kinh doanh của ngân hàng Can Lộc từng bước

được ổn định là do biết bám sát các chủ trương chung của chính phủ, của cấp

trên và các nghị quyết của huyện, đảng bộ và hội đồng nhân dân huyện cùng

các biện pháp triển khai cụ thể, năng động sáng tạo xác định mục tiêu hộ sản

xuất trong đó hộ nơng dân là bạn đồng hành. Chính vì vậy, kết quả hoạt động

kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua đã từng bước phát triển, đi lên

vững chắc

3.2.2. Kết quả kinh doanh của chi nhánh NHNo& PTNT Huyện Can Lộc

19- Chi nhánh NHNo& PTNT Huyện Can Lộc là đơn vị nhận khoán trực

tiếp từ NHNo&PTNT tỉnh Hà Tỉnh, nhiều năm qua thực hiện nghiêm túc và

có hiệu quả cơ chế khốn tài chính, thúc đẩy hạch tốn kinh tế kinh doanh có

lãi, tăng thu giảm chi thực hành tiết kiệm. Đơn vị đã tích cực mở rộng huy

động vốn, lựa chọn phương án có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo

định hướng của NHNo Việt Nam, đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng và

ngân hàng.20Bảng 1:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT HUYỆN CAN LỘC

QUA 3 NĂM 2006-2008.

ĐVT: Triệu đồng

So sánh

Chỉ tiêuNăm 2006Năm 2007Năm 20082007/20062008/2007+/-%+/-%1/ Tổng thu24,24630,84732,5426,60127.231,6955.492/ Tổng chi17,30722,08225,3654,77527.593,28314.873/ Thu nhập trước thuế6,9398,7657,1771,82626.32-1,588-18.12(Nguồn: Số liệu từ phòng kế tốn ngân quỹ hành chính NHNo&PTNT huyện Can Lộc)213.3.Phương hướng hoạt động trong thời gian tới:

Hoạt động tín dụng ln có ý nghĩa quan trọng đối với các NHTM nói

chung và NHNo&PTNT huyện Can Lộc nói riêng, bởi hoạt động tín dụng

ln chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng thu của các ngân hàng, góp phần chủ đạo

trong việc duy trì phát triển mọi hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt

động khác của ngân hàng. Như vậy hiệu quả hoạt động tín dụng luôn là yếu tố

ảnh hưởng tới nhiều hoạt động khác trong mỗi ngân hàng. Tín dụng hoạt động

hiệu quả sẽ là cơ sở và động lực để các hoạt động khác hoạt động hiệu quả và

ngược lại. Nói như thế có nghĩa là hoạt động tín dụng là chỉ tiêu ảnh hưởng

tới sự tồn tại và phát triển trong hoạt động ngân hàng, chính vì thế việc tăng

cường quản lý hiệu quả hoạt động tín dụng và tín dụng ngắn hạn luôn là yêu

cầu bức thiết, là điều kiện sống còn cho bản thân mỗi NHTM, cho ngành ngân

hàng và cho toàn bộ nền kinh tế.

Nhận thức được vấn đề này ngay từ những ngày đầu hoạt động ban lãnh

đạo và cán bộ công nhân viên NHNo&PTNT huyện Can Lộc đã nỗ lực cố

gắng để tìm ra phương hướng nhiệm vụ đúng đắn cho mình và hoạt động hiệu

quả, đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi trong cơng tác tín dụng cũng

như nhiều cơng tác khác. Trong những năm tới để khơng ngừng nâng cao hiệu

quả hoạt động tín dụng và tín dụng ngắn hạn, NHNo&PTNT huyện Can Lộc

đã đưa ra những định hướng chung như sau:

- Tập trung xác định hiệu quả tín dụng ln là u cầu hết sức cấp bách,

tổ chức rà soát đối chiếu phân loại dư nợ quá hạn theo các nguyên nhân khách

quan, chủ quan và theo từng thời gian để có biện pháp hữu hiệu nhất, phấn

đấu giảm dư nợ quá hạn.

- Mở rộng đầu tư tín dụng trên cơ sở phải chấp hành đúng thể lệ, chế độ

và quy trình nghiệp vụ tín dụng, ln lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo.

Hướng cho vay đa dạng hơn trên cơ sở vẫn lấy nông nghiệp nông thôn là chủ

yếu, không cho vay ngồi địa bàn phân cơng, chấp hành đúng hạn mức tín

dụng được duyệt.

22- Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt ở các cơ sở, đối chiếu để có

biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại thiếu sót trong việc chấp hành thể

lệ nghiệp vụ, chủ động và tích cực lựa chọn những khách hàng sản xuất kinh

doanh có hiệu quả, những dự án có tính khả thi, đủ điều kiện cho vay để tăng

dư nợ lành mạnh lên. Loại nhanh những khách hàng làm ăn không nghiêm túc,

kinh doanh thua lỗ, thiếu trách nhiệm trả nợ và lãi vay, có hành vi thiếu trung

thực trong hoạt động vay vốn với NHNo&PTNT huyện Can Lộc.

- Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các

cấp của địa phương, chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, sự phối hợp giúp đỡ của

các ban ngành chức năng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra đưa

ngân hàng Can Lộc tiến lên vững chắc, giữ vững là đơn vị kinh doanh giỏi

nhiều năm liền của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Hà Tĩnh. Và giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền

của Đảng bộ huyện Can Lộc.

- Coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ,

kiến thức tin học, kinh tế, thị trường, kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên.

Giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực

trong các hoạt động tiến tới xây dựng nội bộ đoàn kết.

- Tổ chức phát động thi đua, động viên khen thưởng kịp thời, xử lý

nghiêm minh những cán bộ vi phạm về nội quy lao động và quy chế quản lý.

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng, chủ

trương đổi mới và hồn thiện các quy trình nghiệp vụ ứng dụng có hiệu quả

các tiến bộ mới về khoa học công nghệ, đặc biệt quan tâm đến công nghệ

phần mềm trong các lĩnh vực: thanh toán, quản lý và điều hành tác nghiệp.

Với định hướng trên, mục tiêu của NHNo&PTNT huyện Can Lộc là:”

Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt hoạt động, xây dựng

ngân hàng vững mạnh, đáp ứng tốt các nhu cầu phát triển sản xuất và đời

sống, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đưa Can Lộc đi lên

23phát triển. Có nhiều đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện chính sách tiền

tệ quốc gia vào sự nghiệp đổi mới của ngành ngân hàng”.

Với mục tiêu trên trong giai đoạn từ năm 2005 - 2010, NHNo&PTNT

huyện Can Lộc phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu sau:

Vốn huy động tại chỗ tăng bình quân từ 35 - 40% năm.

Dư nợ cho vay tăng bình quân từ 20 - 25% năm.

Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%.

Tỷ lệ cho vay ngắn hạn tăng 40 - 50% năm.

+ Mục tiêu hoạt động kinh doanh 2009:

1. Huy động nguồn vốn:

- Nội tệ tăng 35% bằng 263 419 triệu đồng( khơng tính tiền gửi kho

bạc và tổ chức tín dụng)

- Ngoại tệ tăng 25% bằng 2820 ngàn USD

2. Tăng trưởng dư nợ:

- Dư nợ tăng 20% bằng 241760 triệu đồng

- Nợ quá hạn 2%

3. Về tài chính:

- Tiền lương: Hệ số lương 1,08

4. Về dịch vụ:

- Tăng 35% bằng 756 triệu đồng

5. Cơng tác khác:

- Các tổ chức đồn thể tiếp tục giữ vững tiêu biểu xuất sắc24II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN CAN LỘC1. Cơng tác lập kế hoạch tại Ngân hàng No & PTNT huyện Can Lộc

1.1. Quy trình lập kế hoạch tại Ngân hàng

Sơ đồ 5: Quy trình lập kế hoạch

Tổng hợp số liệu

Xây dựng kế hoạchKế hoạch dự kiếnKế hoạch chính thức+Cơng tác xây dựng kế hoạch hàng năm của công ty:

Vào cuối quý 4 hàng năm, Ngân hàng sẽ dựa vào những căn cứ của

mình để tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch năm. Để lập được kế hoạch,

trước hết Ngân hàng cần phải đưa ra được hệ thống các căn cứ để xây dựng

kế hoạch. Những căn cứ được Ngân hàng dựa vào bao gồm: kết quả thực hiện

sản xuất kinh doanh giai đoạn trước, những hợp đồng được ký kết và năng lực

sản xuất. Từ những căn cứ trên, ban giám đốc sẽ tiến hành xây dựng mục tiêu

cơ bản về sản xuất kinh doanh của Ngân hàng năm tiếp theo. Kế hoạch này sẽ

được chuyển tới các phòng ban chức năng. Các phòng ban chức năng sẽ dựa

vào đó để xây dựng các kế hoạch chức năng mà bộ phận mình phụ trách như

kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch doanh thu bán hàng…Từ các

phòng thì các kế hoạch chức năng sẽ được chuyển lên cho ban giám đốc xem

xét để phê duyệt.

25Sau khi trình và có những lập luận bảo vệ kế hoạch trước ban lãnh đạo,

dựa vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, ban lãnh đạo sẽ tiến hành chỉnh

sửa bản kế hoạch. Sau đó sẽ ký quyết định phê duyệt.

+ Cơng tác xây dựng kế hoạch tháng, quý của công ty:

Sau khi được Ban lãnh đạo phê duyệt kế hoạch năm, công ty sẽ tiến hành

triển khai thực hiện kế hoạch bằng việc triển khai kế hoạch đó thành các kế

hoạch quý, tháng. Dựa vào các số liệu lịch sử cũng như tình hình thực tế,

cơng ty sẽ dự báo được tình hình sản xuất kinh doanh của các tháng, quý theo

những biến động mùa vụ. Từ đó, cơng ty sẽ tiến hành phân chia kế hoạch năm

thành các kế hoạch quý, tháng đảm bảo tính khả thi và thực hiện thành cơng

kế hoạch năm.

1.2. Căn cứ lập kế hoạch

Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, việc xây dựng một kế hoạch thể

hiện được tham vọng của doanh nghiệp và đảm bảo cho kế hoạch có tính khả

thi chính là đích trong hoạt động lập kế hoạch của doanh nghiệp. Một hệ

thống các căn cứ với số liệu chính xác, phản ánh đúng hiện trạng của doanh

nghiệp sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm kế hoạch có được những cơ sở khoa học để

xây dựng các bản kế hoạch mang tính khả thi và hiệu quả. Để có thể xây dựng

được các bản kế hoạch mang tính khả thi, Ngân hàng nơng nghiệp và phát

triển nông thôn huyện Can Lộc cũng xây dựng cho mình một hệ thống căn cứ

gồm:

- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm trước: đây là căn cứ quan

trọng nhất trong công tác xây dựng kế hoạch của Ngân hàng.

- Căn cứ vào năng lực hoạt động:

+ Về nhân công và đội ngũ lãnh đạo.

+ Về thiết bị cơng nghệ.

+ Về năng lực tài chính..

261.3. Nội dung cơng tác kế hoạch hóa tại Ngân hàng

2. Cơng tác triển khai thực hiện kế hoạch

Sau khi có kế hoạch năm, NH sẽ tiến hành triển khai kế hoạch tháng, quý

cho toàn bộ và từng bộ phận. Đây là một cơng đoạn trong quy trình kế hoạch

hố, và là khâu quan trọng nhất quyết định sự thành bại trong việc thực hiện

kế hoạch. Ngay sau khi được Ban lãnh đạo phê duyết kế hoạch chính thức,

NH sẽ tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch xuống phòng ban chức năng.

Nhiệm vụ của các phòng ban này chính là phối hợp triển khai kế hoạch tới các

chi nhánh, các bộ phận chức năng cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế

hoạch theo nhịp độ tháng, quý.

3. Công tác theo dõi kiểm tra thực hiện kế hoạch tại Ngân hàng

Là một khâu quan trọng kết nối giữa việc thực hiện kế hoạch với điều

chỉnh mục tiêu kế hoạch. Công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện kế hoạch tại

NH được tiến hành chặt chẽ. NH luôn tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh

cho từng ngày, và có những kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng tháng, cho

từng bộ phận nhờ vậy mà NH luôn nắm bắt được tình hình thực hiện kế hoạch

của mình . Điều này khiến cho NH có được sự can thiệp kịp thời, không bỏ lỡ

mất cơ hội kinh doanh.

4. Công tác điều chỉnh kế hoạch tại Ngân hàng

Bắt nguồn từ việc coi trọng hoạt động theo dõi, giám sát của NH, Ngân

hàng ln bám sát được q trình thực hiện kế hoạch từ đó có những điều

chỉnh kịp thời. Đối với những phát sinh tích cực, NH có thể sẽ điều chỉnh hoạt

động của bộ phận khác, tận dụng cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh

doanh. Đối với những phát sinh tiêu cực, sau khi phát hiện những yếu tố

không phù hợp với mục tiêu, trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị đưa lên,

các phòng ban phải có các báo cáo với ban giám đốc về những vấn đề phát

sinh cũng như những nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó. Việc phát hiện sớm các

27nhân tố ảnh hưởng giúp NH có thể có biện pháp can thiệp sớm, đảm bảo tận

dụng kịp thời các cơ hội sản xuất kinh doanh do phát sinh tích cực gây nên

hay giảm thiểu tối đa thiệt hại từ các phát sinh tiêu cực.

Ban giám đốc sẽ tiến hành đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. Hoạt động

điều chỉnh kế hoạch không chỉ dừng ở ý nghĩa là điều chỉnh các nội dung kế

hoạch mà còn là điều chỉnh các biện pháp can thiệp cũng như cách thức thực

hiện kế hoạch đảm bảo sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả. Tuy nhiên,

trong thực tế hoạt động điều chỉnh kế hoạch của NH mới chỉ dừng lại ở việc

điều chỉnh các nội dung của kế hoạch khi gặp các phát sinh

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KẾ HOẠCH HỐ TẠI NGÂN HÀNG NO&

PTNT HUYỆN CAN LỘC1.Trình độ chun mơn của cán bộ kế hoạch

2.Tổ chức bộ máy kế hoạch

3.Trang thiết bị cho công tác lập kế hoạch28CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC

KẾ HOẠCH HĨA TẠI NGÂN HÀNG NO & PTNT

HUYỆN CAN LỘC

I. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH

1. Hồn thiện căn cứ lập kế hoạch

1.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược cho Ngân hàng

Kế hoạch chiến lược áp dụng cho các doanh nghiệp là định hướng cho

phép doanh nghiệp cải thiện, củng cố vị thế cạnh tranh của mình. Nó là cơ sở

quan trọng làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch tác nghiệp.

Thực tế là công tác xây dựng kế hoạch chiến lược không được Ngân

hàng chú trọng. Ngân hàng chưa có kế hoạch chiến lược cụ thể mà chỉ dừng

lại ở việc hình thành những tư tưởng, giải pháp mang tính chiến lược. Do đó

các kế hoạch tác nghiệp khơng có mục tiêu chiến lược cụ thể để định hướng.

Với việc thành lập các chi nhánh mới của các Ngân hàng như:

Vietcombank, Ngân hàng chính sách thị trường ngày càng mở rộng, nó tạo ra

sức ép cạnh tranh to lớn mà ở đó chỉ những Ngân hàng nào có tầm nhìn sâu

rộng mới đương đầu và đứng vững được trên thương trường đó. Chính thực tế

đó đòi hỏi Ngân hàng phải tiến hành xây dựng kế hoạch chiến lược một cách

bài bản, có căn cứ khoa học đảm bảo hoạt động định hướng đúng đắn để bản

kế hoạch chiến lược là một cơng cụ quản lý có hiệu quả từ đó cung cấp những

thơng tin quan trọng cho cơng tác xây dựng kế hoạch tác nghiệp của Ngân

hàng.

Công tác xây dựng kế hoạch chiến lược bao gồm các bước:

a) Phân tích và dự báo mơi trường kinh doanh:

* Phân tích mơi trường bên ngồi:

+Mơi trường vĩ mơ:

+Mơi trường ngành:

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Lĩnh vực hoạt động chính:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×