Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: 80 CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

PHẦN 3: 80 CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tải bản đầy đủ - 0trang

biên và gối thứ 2 cũng như đối với các ơ bản mà chỉ có dầm ở 3 phía thì khơng

được giảm?

Câu 23: Tại sao cần phải bố trí cốt thép chịu mô men âm theo cấu tạo ở dọc theo

các gối biên và phía trên các dầm chính?

Câu 24: xác định lượng cốt thép chịu mô men âm ở dọc theo các gối biên và phía

trên các dầm chính như thế nào ?

Câu 25: Vai trò của cốt thép phân bố trong bản là gì và chúng được đặt như thế

nào?

Câu 26: Cách xác định sơ bộ kích thước tiết diện của dầm phụ?

Câu 27: Cách xác định nhịp tính tốn của dầm phụ?

Câu 28: Cách xác định tải trọng tính tốn của dầm phụ?

Câu 29: Cách xác định nội lực trong dầm phụ?

Câu 30: Cách tính tốn cốt dọc chịu mô men âm của dầm phụ?

Câu 31: Cách tính tốn cốt dọc chịu mơ men dương của dầm phụ?

Câu 32: Tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ hợp lý của kích thước tiết diện dầm

phụ?

Câu 33: Trình bày các điều kiện hạn chế về lực cắt khi tính cốt ngang của dầm

phụ?

Câu 34: Cách xác định bước cốt đai U của dầm phụ?

Câu 35: Tại sao tiêu chuẩn thiết kế quy định “Nếu trong tính tốn có kể đến sự làm

việc của cốt thép chịu nén trong một đoạn nào đó thì trong đoạn ấy khoảng cách

của các cốt đai khơng vượt q 15 lần đường kính của cốt chịu nén?

Câu 36: Trong các sơ đồ kết cấu nhà, xem dầm chính như dầm liên tục kê lên các

cột và tường cần phải thỏa mãn các điều kiện nào?

Câu 37: Trình bày giải pháp xử lý khi trong pạm vi gối tựa của dầm không đủ khả

năng chịu ép cục bộ do phản lực đầu dầm truyền vào?

Câu 38: Cách xác định nhịp tính tốn của dầm chính?

Câu 39: Cách xác định tải trọng tính tốn của dầm chính?

Câu 40: Trình bày cách xác định nội lực trong dầm chính theo phương pháp trực

tiếp?

Câu 41: Trình bày cách xác định nội lực trong dầm chính theo phương pháp tổ

hợp?

Câu 42: Tại sao khi tính cốt thép cho dầm chính, người ta khơng dùng giá trị mơ

men lớn nhất ở chính giữa trục các gối tựa mà thay vì vậy sử dụng mơ men ở tiết

diện mép gối tựa (gọi là mô men mép gối Mmg)?

Câu 43: Cách xác định mô men Mmg bằng phương pháp vẽ?Câu 44: Cách xác định mơ men Mmg bằng phương pháp tính?

Câu 45: Tại sao khi tính cốt thép cho dầm phụ người ta dùng sơ đồ bỉến dạng dẻo

mà khi tính cho dầm chính lại dùng sơ đồ đàn hồi?

Câu 46: Tại sao khi tính cốt thép dọc ở mặt trên của dầm chính thường phải giả

thiết trị số a tương đối lớn để tính h0 ?

Câu 47: Khi tính cốt thép chịu mơ men âm của dầm chính nếu xảy ra A > A0 đồng

thời A < 0,5 thì phải xử lý thế nào?

Câu 48: Khi tính cốt thép chịu mơ men âm của dầm chính nếu xảy ra A > A0 đồng

thời A < 0,5 mà phải chọ giải pháp dùng tiết diện đặt cốt kép thì tính cốt thép như

thế nào?

Câu 49: Khi tính cốt thép chịu mơ men âm của dầm chính nếu xảy ra A > 0,5 thì

phải xử lý thế nào?

Câu 50: Cách xác định tiết diện tính tốn đối với tiết diện chịu mơ men dương của

dầm chính?

Câu 51: Việc tính cốt thép dọc cho dầm chính cần tiến hành tại những tiết diện

nào?

Câu 52: Tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ hợp lý của kích thước tiết diện dầm

chính?

Câu 53: Tai sao cần đặt cốt đai dày hơn trong đoạn từ gối tựa đến tiết diện có lực

tập trung trong khi ở giữa nhịp có thể đặt thưa hơn?

Câu 54: Trong dầm chính nếu phải tính tốn cốt xiên thì trình tự tính như thế nào ?

Câu 55: Vai trò và cách xác định số lượng cốt treo tại chỗ dầm phụ kê lên dầm

chính?

Câu 56: Khi chọn đường kính cho cốt dọc chịu lực của dầm cần chú ý những vấn

đề gì?

Câu 57: Trình bày quy định về chiều dày lớp bê tơng bảo vệ?

Câu 58: Trình bày quy định về khoảng hở giữa các cốt thép ?

Câu 59: Tại sao khi đặt cốt thép thành nhiều lớp, cốt thép các lớp cạnh nhau phải

cùng trên phương thẳng đứng, không được đặt cốt thép lớp này chèn vào khoảng

hở của cốt thép ở lớp kia?

Câu 60: Việc bố trí cốt thép xuất phát từ yêu cầu nào?(Từ yêu cầu về lớp bảo vệ và

các quy định cấu tạo hay là từ trị số a đã giả thiết để tính h0 )?

Câu 61: Trong đồ án của mình em đã đưa ra những phương án bố trí cốt thép nào

để tìm ra phương án bố trí hợp lý nhất?

Câu 62: Trình bày cách xác định khả năng chịu lực của dầm Mtd cho trường hợp

tiết diện chữ nhật cốt đơn?Câu 63: Trình bày cách xác định khả năng chịu lực của dầm Mtd cho trường hợp

tiết diện chữ T cánh nằm trong vùng nén đặt cố đơn?

Câu 64: Trình bày cách xác định khả năng chịu lực của dầm Mtd cho trường hợp

tiết diện chữ nhật cốt kép?

Câu 65: Những yếu tố nào quyết định vị trí cắt, uốn cốt thép ?

Câu 66: Thế nào là tiết diện cắt lý thuyết của 1 thanh thép và cách xác định nó?

Câu 67: Thế nào là tiết diện cắt thực tế của 1 thanh thép và cách xác định nó?

Câu 68: Thế nào là điểm bắt đầu uốn và điểm kết thúc uốn của 1 thanh cốt thép ?

Câu 69: Thế nào là Mtdt và Mtds?

Câu 70: Thế nào là tiết diện trước đối với cốt được uốn và cách xác định nó?

Câu 71: Thế nào là tiết diện sau đối với cốt được uốn và cách xác định nó?

Câu 72: Trình bày quy định về điểm uốn cốt thép?

Câu 73: Việc uốn cốt thép kết hợp làm cốt xiên tiến hành theo trình tự như thế nào?

Câu 74: Việc uốn cốt thép không kết hợp làm cốt xiên tiến hành theo trình tự như

thế nào?

Câu 75: Trình bày quy định hạn chế về việc cắt, uốn cốt thép phía dưới?

Câu 76: Quy định về việc neo cốt thép tại gối biên kê tự do?

Câu 77: Tại gối tựa giữa khi đặt cốt th `ép riêng cho từng nhịp cần phải thỏa mãn

quy định gì?

Câu 78: Khi thanh thép khơng đủ chiều dài nên nối cốt thép ở những vị trí nào?

Câu 79: Tại sao cần đặc biệt chú ý việc neo cốt thép đai tại những vùng dầm chịu

lực cắt lớn và vùng có dùng cốt chịu nén theo tính tốn ?

Câu 80: Thế nào là hình bao vật liệu?

Để tách riêng khung ra tính cần những giả thiết gì?CÂU HỎI BẢO VỆ BÊ TƠNG 2Tại sao tính khung này mà khơng tính khung này, khung này, khác nhau ở điểm

nào?Thép kia của anh sao lại cong lên cong xuống thế kia (thép sàn hl leo vào cột trục

C).Gió tác dụng như thế nào (bắt vẽ vào bản vẽ), tính thế nào?Tại sao phải cấu tạo nút khung thế này?Cốt thép neo thế nào?Căn cứ vào đâu để cắt giảm cốt thép?tại sao lại phải chất tải lệch tầng lệch nhịpTrình bày cấu tạo nút khung( chỉ vào 1 cái nút trên bản vẽ).các trường hợp chất tải, chất như thế nào là nguy hiểm nhất, chất thế này thế kia

có đc khơng.sao lại kéo thanh thép này xuống tận đây, nó chịu những lực j do tải j.sao lại dùng bê tông b15, dùng b20 được không, khi thay đổi bê tông thì tiết diện

cấu kiện và thép thay đổi ntn...tại sao nhập vào sap không nhập khồi lượng cấu kiệncách chất tải trọng ntn..tại sao chất nthetại sao dùng khung phẳng để TÍNHchọn ơ thứ mấy làm ơ điển hìnhcó mấy trường hợp tổ hợp tải trọng..cách tổ hợp làtại sao lại nối thép ở chân cột

nối thép ở giữa cột có được K

.

Nêu cách tính cốt đai cột dầm, hỏi vài câu nút khung. MẶT CẮTCốt thép chéo ở nách khung chịu kéo hay chịu nénTổ hợp nội lực như thế nào, ô sàn ở trong và ô sàn ở biên cái nào nguy hiểm hơn,che tên biểu đồ xong hỏi đây là biểu đồ gìNhịp tính tốn của cột,dầm;Chọn sơ bộ kích thước cột;khung trục 1,2,... khác nhau chỗ nào;tại sao chất tải cách tầng cách nhịp;tính tốn thép dọc,thép đai,bố trí thép,đoạn neo,đoạn nối cốt thép,thép

chờ,Lan,thống kê cốt thép;HNL,tại sao có hệ số 0,9;Chọn chiều dày sàn,chiều cao dầm;tại sao hcot >600 phải bố trí thép gia cường...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: 80 CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×