Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chính sách về xã hội, y tế

2 Chính sách về xã hội, y tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.2 Chính sách về xã hội, y tế

 Nhà nước bảo đảm phúc lợi xã hội và quan hệ xã hội

công bằng. (Đ 59)

 Điều 58  

1. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ,

chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thực hiện bảo hiểm

y tế tồn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ

cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi,

hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn. 

2. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ,

chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế

hoạch hóa gia đình.6.3 Về lao động

 Điều 57 1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện

để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho

người lao động.

2. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp

pháp của người lao động, người sử dụng

lao động và tạo điều kiện xây dựng quan

hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.6.4 Về giáo dục, văn hóa6.4 Về giáo dục, văn hóa

 Nhà nước ta xem giáo dục là quốc sách

hàng đầu và có những chính sách ưu

tiên phát triển giáo dục (Đ 61)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chính sách về xã hội, y tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×