Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của các NHTM

3 Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của các NHTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

giúp ngân hàng đa dạng hóa hoạt động của mình để thu hút thêm nhiều nguồn

khách hàng, thơng qua đó nâng cao năng lực tài chính, uy tín và sức cạnh

tranh của ngân hàng trên thị trường. Chính vì vậy, sự phát triển hoạt động

thanh toán quốc tế là một nhiệm vụ mà mọi ngân hàng cần phải quan tâm và

có sự đầu tư một cách đúng mức.

Như vậy, phát triển hoạt động thanh toán quốc tế là phạm trù kinh tế thể

hiện sự nỗ lực của một ngân hàng thương mại trong việc tập trung mọi nguồn

lực nhằm hồn thiện hoạt động hiện có của mình bên cạnh đó cố gắng đa

dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng của của các phương thức thanh

toán quốc tế nhằm gia tăng doanh số và lợi nhuận cũng như sự tín nhiệm và

hài lòng của khách hàng.

1.3.2. Nội dung của việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại

các ngân hàng thương mại

Hoạt động phát triển thanh toán quốc tế của một ngân hàng thương mại

được nhìn nhận trên hai phương diện: đó là phát triển theo chiều rộng và phát

triển theo chiều sâu (phát triển chất lượng hoạt động).

a. Phát triển theo chiều rộng:

Khái niệm: phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo chiều rộng được

hiểu trên 2 khía cạnh:

-là việc các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều biện pháp khácnhau nhằm đa dạng hóa về số lượng các phương thức thanh tốn, giúp khách

hàng có nhiều sự lựa chọn trong việc thanh tốn với các đối tác nước ngồi.

-là sự nỗ lực của các ngân hàng thương mại trong việc tìm kiếm vàphát triển lượng khách hàng mới, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với

nhiều ngân hàng nước ngồi từ đó mở rộng thị phần cũng như địa bàn hoạt

động thanh tốn quốc tế của mình.

SVTH: Nguyễn Đình Huy22Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

Các cơng việc chính mà các NHTM cần làm để phát triển hoạt động

thanh toán quốc tế theo chiều rộng

- Phát triển mạng lưới các ngân hàng đại lý: hoạt động thanh toán quốc tế

đòi hỏi có sự phối hợp giữa ngân hàng thương mại Việt Nam với ngân hàng

nước ngoài để thực hiện việc thanh toán giữa các đối tác ở các quốc gia khác

nhau. Chính vì vậy, việc ngân hàng có càng nhiều mối quan hệ hợp tác với

các ngân hàng đại lý trên thế giới thì càng giúp ngân hàng gia tăng được

lượng khách hàng trong và ngoài nước đến thực hiện các giao dịch thanh toán

quốc tế tại ngân hàng mình.

- Phát triển cơng tác Marketing cho hoạt động thanh tốn quốc tế: một

ngân hàng khơng thể thụ động trong việc chờ đợi khách hàng đến với mình.

Muốn gia tăng được thị phần khách hàng đến thực hiện các giao dịch nói

chung và giao dịch thanh tốn quốc tế nói riêng, các ngân hàng cần chú trọng

tiến hành công tác Marketing một cách mạnh mẽ hơn, bài bản hơn. Chỉ khi

làm tốt cơng tác này, các ngân hàng mới có thể có điều kiện để phát triển hoạt

động thanh tốn quốc tế của mình

- Đa dạng hóa các phương thức thanh tốn, các loại hình thanh tốn quốc

tế: Thực tế việc nghiên cứu để cung ứng một phương thức hoàn toàn mới đối

với một ngân hàng thương mại Việt Nam là tương đối khó khăn. Do đó việc

đa dạng hóa các phương thức thanh tốn, các loại hình thanh tốn quốc tế hàm

ý là việc các ngân hàng thương mại Việt Nam triển khai các phương thức và

các loại hình thanh toán đã xuất hiện và được thực hiện trên thế giới nhưng

chưa được ngân hàng mình triển khai hoặc triển khai một cách chậm chạp,

không hiệu quả, để từ đó có thể đáp ứng mọi phương thức thanh tốn mà

khách hàng yêu cầu đồng thời tăng sự cạnh tranh với các ngân hàng khác đặc

biệt là các ngân hàng nước ngồi.

SVTH: Nguyễn Đình Huy23Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

b. Phát triển theo chiều sâu

Khái niệm: phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo chiều sâu được

hiểu là việc các NHTM cố gắng hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt

động thanh toán quốc tế của mình như thủ tục đơn giản, quy trình nhanh chóng,

tiện lợi… qua đó vừa giúp cho khách hàng thuận tiện trong giao dịch vừa giúp

cho các cán bộ thanh toán quốc tế được dễ dàng trong việc thực hiện nghiệp vụ,

tránh những rủi ro khơng đáng có.

Các cơng việc chính mà các NHTM cần làm để phát triển hoạt động

thanh tốn quốc tế theo chiều sâu

- Hiện đại hóa cơng nghệ thanh tốn quốc tế trong ngân hàng: cơng nghệ

là yếu tố then chốt để tạo nên những dịch vụ tốt và chất lượng cho khách hàng.

Đặc biệt đối với hoạt động thanh tốn quốc tế thì cơng nghệ lại càng có vị trí

quan trọng. Cơng nghệ thanh tốn tiên tiến giúp ngân hàng đẩy nhanh tốc độ

giao dich, giảm thiểu các rủi ro trong q trình tác nghiệp… Chính vì vậy, việc

hiện đại hóa cơng nghệ thanh tốn là một trong những công việc cần thiết nhất

để ngân hàng có thể nâng cao chất lượng hoạt động thanh tốn quốc tế.

- Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho hoạt động thanh

toán quốc tế: được hiểu trên 2 khía cạnh. Thứ nhất, đó là phát triển nghiệp vụ

chun mơn cho các cán bộ thanh tốn quốc tế, đảm bảo họ có đủ trình độ,

kiến thức, hiểu biết chung nhất. Thứ hai, đó là việc phát triển đạo đức nghề

nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chịu ấp lực công việc…

- Tăng cường công tác đánh giá và thẩm định khách hàng: do hoạt động

thanh toán quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro không lường trước. Những rủi ro

đó một khi xảy ra sẽ để lại những tổn thất không chỉ về vật chất mà về cả hình

ảnh và uy tín cho ngân hàng. Do đó, công tác đánh giá, thẩm định khách hàng

là một công việc quan trọng và cần được làm một cách nghiêm túc để qua đó

hạn chế một cách thấp nhấp những rủi ro có thể xảy ra đối với ngân hàng.

SVTH: Nguyễn Đình Huy24Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Phát triển các hoạt động bổ trợ cho hoạt động thanh tốn quốc tế: đây là

một việc làm quan trọng vì hoạt động thanh tốn quốc tế muốn phát triển

nhanh chóng và bền vững cần có sự hỗ trợ của các hoạt động bổ trợ khác như

hoạt động tín dụng XNK, kinh doanh ngoại tệ…

Bên cạnh các hoạt động chính trên, các ngân hàng thương mại cũng cần

chú trọng thực hiện nhiều nhiều biện pháp hơn nữa như việc: nâng cao cơng

tác điều hành, lãnh đạo hoạt động thanh tốn quốc tế, cải tiến quy trình hoạt

động thanh tốn quốc tế, hay nâng cao hiệu quả của quá trình phối hợp hoạt

động giữa các phòng ban…

1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động thanh toán quốc tế

Bất kỳ một hoạt động nào đều được đánh giá dựa trên những chỉ tiêu cụ

thể, thông qua các chỉ tiêu được phản ánh mà có thể phân loại và đưa ra

những kết luận về hoạt động đó. Sự phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế

được đánh giá thơng qua hai nhóm chỉ tiêu là nhóm chỉ tiêu đánh giá sự phát

triển theo chiều rộng và nhóm chỉ tiêu đánh giá sự phát triển theo chiều sâu

a. Nhóm chỉ tiêu đánh giá theo chiều rộng

- Tốc độ tăng trưởng, doanh thu, doanh số, lợi nhuận thu được từ hoạt

động thanh toán quốc tế

Mỗi một tổ chức kinh tế đều hoạt động vì mục đích lợi nhuận là chính.

Để đánh giá sự phát triển của hoạt động thanh tốn quốc tế có thể dựa vào tốc

độ tăng trưởng, doanh thu, doanh số hàng năm của ngân hàng. Nếu như năm

nào doanh thu, doanh số và lợi nhuận của ngân hàng đều tăng cao thì chứng tỏ

hoạt động thanh tốn quốc tế của ngân hàng đang thu hút được nhiều khách

hàng và có sự phát triển mạnh mẽ về lượng.

- Tốc độ phát triển mạng lưới ngân hàng đại lý

Tốc độ phát triển mạng lưới ngân hàng đại lý được đo bằng phần trăm

tăng thêm của số lượng ngân hàng đại lý năm nay so với năm trước. Hoạt

SVTH: Nguyễn Đình Huy25Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

động thanh toán quốc tế được diễn ra tại các quốc gia khác nhau mà ngân

hàng đóng vai trò là trung gian. Để có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu và thu

hút thêm khách hàng, đòi hỏi ngân hàng phải có quan hệ với nhiều ngân hàng

đại lý trên thế giới. Tốc độ phát triển mạng lưới các ngân hàng nước ngoài là

một tiêu thức rất quan trọng để đánh giá sự phát triển hoạt động thanh toán

quốc tế của ngân hàng theo chiều rộng

- Số món thanh tốn quốc tế qua ngân hàng

Đây là chỉ tiêu thể hiện số giao dịch thanh toán quốc tế mà khách hàng thực

hiện qua ngân hàng. Nếu như số món thanh tốn quốc tế qua ngân hàng càng lớn

thì doanh thu và lợi nhuận mà ngân hàng thu được càng cao. Hoạt động thanh

toán quốc tế càng phát triển thì số món số món thanh tốn quốc tế càng cao

- Số lượng các phương thức và số lượng các loại hình trong mỗi một

phương thức thanh tốn quốc tế

Một ngân hàng cung ứng cho khách hàng càng nhiều các phương thức và

các loại hình phương thức thì càng đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của khách

hàng. Điều đó sẽ giúp cho ngân hàng vừa có thể đa dạng hóa các sản phẩm dịch

vụ của mình vừa gia tăng được cả về lượng khách hàng lẫn doanh thu thu được.

Chính vì vậy, đây cũng là một tiêu thức quan trọng trong việc đánh giá mức độ

phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng theo chiều rộng.

b. Nhóm chỉ tiêu đánh giá sự phát triển theo chiều sâu

- Số vụ tranh chấp trong thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế là một hoạt động phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro

cả khách quan lẫn chủ quan. Do vậy, không tránh khỏi sự tranh chấp xảy ra

giữa ngân hàng và các bên liên quan (như nhà nhập khẩu, xuất khẩu..). Tuy

nhiên, có thể thấy rằng sự tranh chấp này sẽ gây ra những ảnh huởng xấu cho

ngân hàng, nó khơng những khiến ngân hàng bị phát sinh các chi phí để giải

quyết tranh chấp mà còn khiến uy tín của ngân hàng cũng bị giảm sút. Chính

vì vậy, số vụ tranh chấp cũng đánh giá chất luợng và sự hiệu quả trong hoạt

động thanh toán quốc tế của ngân hàng

SVTH: Nguyễn Đình Huy26Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Độ tin cậy của hoạt động thanh toán quốc tế

Đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, muốn thu hút được khách hàng

thì phải tạo được sự tin cậy đối với khách hàng. Hoạt động thanh tốn quốc tế

cũng khơng nằm ngoại lệ. Độ tin cậy của hoạt động thanh tốn quốc tế được

thể hiện thơng qua 3 tiêu thức, đó là: tính an tồn của dịch vụ thanh toán quốc

tế mà ngân hàng cung cấp, sự nhanh chóng và chính xác trong nghiệp vụ

thanh tốn quốc tế, thái độ và trình độ của cán bộ thanh toán quốc tế đối với

khách hàng. Nếu như ngân hàng ln đảm bảo được tính an tồn cũng như sự

nhanh chóng, chính xác trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế sẽ

giúp cho khách hàng đạt được tính hiệu quả cao trong cơng việc của mình.

Bên cạnh đó, thái độ phục vụ khách hàng cũng rất quan trọng, nếu như tạo

được thể hiện được sự thân thiện, tính chun nghiệp sẽ dễ chiếm được sự tin

tưởng, lòng tin của khách hàng hơn. Chính vì vậy, 3 tiêu thức trên sẽ đánh giá

đúng mức khả năng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng

- Sự phát triển trang thiết bị, máy móc, cơng nghệ phục vụ cho hoạt động

thanh toán quốc tế

Hoạt động thanh toán quốc tế đòi hỏi ngân hàng phải có những thiết bị,

máy móc và cơng nghệ tiên tiến nhất, điều đó sẽ giúp cho hoạt động này diễn

ra một cách nhanh chóng, chính xác và đạt hiệu quả cao, đem lại nhiều tiện

ích cho khách hàng. Trong thời đại ngày nay, khi mà khoa học cơng nghệ có

sự phát triển như vũ bão thì muốn phát triển được hoạt động thanh tốn quốc

tế, yếu tố máy móc, cơng nghệ đóng vai trò chủ chốt, đem lại tính cạnh tranh

cho ngân hàng

- Thương hiệu, uy tín của ngân hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế

Ngày nay, muốn tồn tại và phát triển, mỗi một ngân hàng đều phải tìm

cách nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình cũng như tạo được chữ tín với

khách hàng của mình. Nếu ngân hàng có thương hiệu và uy tín lớn trong hoạt

SVTH: Nguyễn Đình Huy27Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

động kinh doanh nói chung và hoạt động thanh tốn nói chung sẽ là điều kiện

tốt để có thể thu hút được nhiều khách hàng, cũng như các đối tác nước ngồi.

Trong q trình hội nhập, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt thì chữ tín là

yếu tố cơ bản và đầu tiên để khách hàng lựa chọn ngân hàng cho mình. Chính

vì vậy, để đánh giá xem ngân hàng có phát triển tốt hoạt động thanh tốn quốc

tế của mình hay khơng thì phải xem xét thương hiệu cũng như uy tín của ngân

hàng trong mắt khách hàng và các đối tác nước ngồi của mình.

- Sự gia tăng về số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế

Số lượng khách sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng hay

thị phần là một tiêu thức quan trọng và thể hiện chính xác mức độ phát triển

hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Nếu hàng năm, lượng khách

hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế càng ngày càng được gia tăng, điều

đó thể hiện tính cạnh tranh của ngân hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế

cũng như chứng tỏ chất lượng dịch vụ của ngân hàng càng được nâng cao,

chiếm được lòng tin của khách hàng và

1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động thanh toán

quốc tế tại các NHTM

a. Các nhân tố khách quan

- Cơ chế - chính sách quản lý hoạt động xuất nhập khẩu

Trong một nền kinh tế, bất cứ một chủ thể nào cũng chịu sự quản lý

chung thơng qua các cơ chế, chính sách mà quốc gia đó ban hành. Mỗi một cơ

chế - chính sách được ban hành đều ít nhiều tác động hoặc tiêu cực hoặc tích

cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức

kinh tế - xã hôi. Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, chính phủ điều

hành và quản lý thơng qua nhiều biện pháp khác nhau như hàng rào thuế

quan, phi thuế quan, hạn ngạch, hàng rào về mặt kỹ thuật… Tất cả những biện

pháp đó ở mỗi thời điểm cụ thể đều tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp

kinh doanh xuất nhập khẩu và gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động thanh tốn

SVTH: Nguyễn Đình Huy28Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

quốc tế của các ngân hàng thương mại. Chẳng hạn, việc tăng hay giảm thuế

cũng như việc quy định cơ cấu và phạm vi những mặt hàng được phép xuất

nhập khẩu Nhà nước không quản lý, những mặt hàng xuất nhập khẩu quản lý

theo danh mục của Nhà nước và những mặt hàng bị cấm xuất nhập khẩu sẽ có

tác động thúc đẩy hoặc kĩm hãm hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh

nghiệp, trên cơ sở đó ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động thanh toán quốc tế

của các NHTM.

- Tỷ giá hối đoái

Khác với hoạt động thanh toán nội địa là chỉ sử dụng một loại đồng tiền

trong thanh toán, hoạt động thanh toán quốc tế liên quan tới sự trao đổi tiền

của nước này lấy tiền của nước khác. Chính bởi vậy, tỷ giá giữa đồng nội tệ

và đồng ngoại tệ cũng như chính sách tỷ giá của một quốc gia tác động rất lớn

đến hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động thanh tốn quốc tế của

NHTM nói riêng.

Sự biến động của tỷ giá giữa ngoại tệ và nội tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến

hoạt động ngoại thương và gián tiệp ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc

tế. Chẳng hạn, khi tỷ giá giữa ngoại tệ và nội tệ giảm, thì sẽ thúc đẩy nhập khẩu

và hạn chế xuất khẩu. Bởi vì, với cùng một lượng nội tệ như trước sẽ quy đổi

được nhiều ngoại tệ hơn và do đó sẽ nhập khẩu được nhiều hàng hóa hơn, ngược

lại khi xuất khẩu nhận được ngoại tệ, quy đổi về nội tệ thì sẽ thu được ít nội tệ

hơn, lợi nhuận sẽ giảm đi và do đó hoạt động xuất khẩu sẽ bị thu hẹp.

- Môi trường kinh tế trong nước và thế giới

Môi trường kinh tế luôn luôn thay đổi và tác động liên tục đến hoạt động

của các ngân hàng. Môi trường kinh tế của một nước bao gồm nhiều yếu tố

khác nhau như tốc đố phát triển, hệ số mở cửa nền kinh tế, mơi trường đầu tư

nước ngồi hay mức độ hội nhập, liên kết của thị trường tài chính trong nước

với thị trường tài chính thế giới. Hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung

và hoạt động thanh tốn quốc tế nói riêng khơng thể phát triển nếu tồn tại ở

SVTH: Nguyễn Đình Huy29Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

một môi trường kinh tế lạc hậu, kém phát triển. Do đó, một mơi trường kinh

tế ổn định, có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, quá trình hội nhập kinh tế

quốc tế diễn ra nhanh chóng là điều kiện cần để phát triển hoạt động thanh

toán quốc tế

Vì là hoạt động mang tính quốc tế nên bên cạnh môi trường kinh tế quốc

gia, môi trường kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thanh

toán quốc tế của các NHTM. Các điều kiện về kinh tế, tài chính thế giới bị

biến động sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh và đầu tư của các quốc gia,

từ đó ảnh hưởng đến các luồng tiền chạy ra và chạy vào quốc gia đó và kết

quả là ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế của các NHTM. Chẳng

hạn, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bắt nguồn từ Mỹ năm 2008 khiến

cho lượng vốn huy động từ thị trường thế giới của các ngân hàng bị giảm sút,

không những làm ảnh hưởng đến hoạt động thanh tốn quốc tế mà còn ảnh

hưởng đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác của ngân hàng như hoạt động kinh

doanh ngoại tê, tín dung…

Như vậy, mơi trường kinh tế trong nước cũng như thế giới có tác động rất

lớn đến hoạt động thanh toán quốc tế. Một môi trường kinh tế được ổn định,

tăng trưởng sẽ là điều kiện cơ sở để hoạt động thanh toán quốc tế của các

NHTM có thể phát triển

- Sự cạnh tranh của các ngân hàng trong và ngoài nước

Hiện nay, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đang trở nên quyết liệt hơn bao

giờ hết, đặc biệt là trong hoạt động thanh toán quốc tế - một hoạt động mà

đem lại cho các NHTM rất nhiều lợi ích khác nhau. Khơng chỉ phải cạnh

tranh với các ngân hàng nội địa, hiện nay, các ngân hàng thương mại Việt

Nam còn phải cạnh tranh cả với các ngân hàng nước ngoài. Đây là điều khá

bất lợi vì dù sao các ngân hàng nước ngồi vẫn ln là các tổ chức kinh tế có

tiềm lực tài chính mạnh, cơng nghệ hiện đại, nguồn nhân lực có chất lượng

cao… Các ngân hàng đang thực hiện cạnh tranh bằng rất nhiều các cơng cu

SVTH: Nguyễn Đình Huy30Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

khác nhau như cạnh tranh bằng giá, cạnh tranh thông qua hoạt động quảng

cáo, cạnh tranh bằng sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh qua hệ thống mạng lưới

phục vụ, cạnh tranh dựa vào uy tín… Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn,

các ngân hàng thương mại buộc phải có những nỗ lực hơn nữa trong việc

nâng cao hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động thanh tốn

quốc tế nói riêng để từ đó có thể đáp ứng một cách tốt hơn nữa nhu cầu của

khách hàng nhằm gia tăng thị phần, doanh thu cũng như hình ảnh và uy tín

cho ngân hàng mình.

b. Các nhân tố chủ quan

- Tổ chức mạng lưới các ngân hàng đại lý

Hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động gắn liền với sự trao đổi tiền tệ

giữa các quốc gia và cần có sự hợp tác giữa các ngân hàng ở các quốc gia

khác nhau. Chính vì vậy để có thể phát triển được hoạt động thanh tốn quốc

tế, các NHTM phải có quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng trên thế giới. Quan

hệ đại lý là quan hệ hai chiều, trong mối quan hệ này, mỗi bên có thể cung cấp

cho nhau các dịch vụ cần thiết mang tính địa phương hoặc chỉ đơn thuần có

thể là việc một ngân hàng làm đại lý cho ngân hàng kia để thực hiện hộ một

giao dịch nào đó và ngược lại.

Mạng lưới các ngân hàng đại lý là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt

động phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế của các NHTM. Bởi vì nếu

NHTM có quan hệ đại lý rộng lớn, các NHTM mới có thể thu hút được

nhiều hợp đồng thanh toán quốc tế của khách hàng, từ đó làm tăng khả năng

sinh lời cho các NHTM, hơn nữa q trình thực hiện thanh tốn sẽ trở nên dễ

dàng và hiệu quả hơn. Mặt khác, vì là quan hệ hai chiều nên các NHTM ở

Việt Nam có thể làm ngân hàng đại lý cho các ngân hàng ở các quốc gia

khác, trên cơ sở đó các NHTM kiếm lời thơng qua việc mở rộng hoạt động

thanh tốn quốc tế của mình như trở thành ngân hàng xác nhận, ngân hàng

bảo lãnh, ngân hàng chỉ định…

SVTH: Nguyễn Đình Huy31Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Đội ngũ cán bộ làm cơng tác thanh tốn quốc tế

Trong bất kỳ một hoạt động nào ở bất kỳ một tổ chức nào thì nhân tố con

người ln đứng ở vị trí trung tâm. Đối với hoạt động ngân hàng, nhân tố con

người trực tiếp tạo ra và cũng quyết định đến chất lượng dịch vụ ngân hàng

tốt hay không tốt. Yếu tố này được thể hiện qua trình độ nghiệp vụ, ý thức

trách nhiệm, sự sáng tạo… chính vì vậy sẽ tác động trực tiếp đến việc phát

triển chất lượng sản phẩm dịch vụ, giảm rủi ro tác nghiệp, do đó ảnh hưởng

đến uy tín cũng như năng lực cạnh tranh củng ngân hàng

Hoạt động thanh toán quốc tế là một hoạt động mang tính phức tạp, chứa

đựng nhiều rủi ro, cũng vì vậy nếu muốn phát triển, hoạt động này đòi hỏi các

cán bộ làm cơng tác thanh tốn quốc tế phải có trình độ nghiệp vụ vững vàng,

có sự am hiểu sâu rộng về thanh toán quốc tế để đảm bảo nghiệp vụ được

thực hiện một cách an toàn, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, tránh được

những sai sót có thể ảnh hưởng đến hoạt động thanh tốn quốc tế nói riêng và

uy tín của ngân hàng nói chung

- Công nghệ của ngân hàng

Trong thời đại ngày nay, một trong những yếu tố để tạo nên lợi thế cạnh

tranh cho một ngân hàng, đó là yếu tố về cơng nghệ. Hiện nay, cơng nghệ

đóng vai trò rất quan trọng giúp cho các ngân hàng có thể thực hiện một cách

đồng bộ, nhanh chóng và chính xác các nghiệp vụ đặc thù của mình. Hoạt

động thanh tốn quốc tế của ngân hàng là hoạt động gắn liền với yếu tố cơng

nghệ, nếu khơng có yếu tố này thì hoạt động thanh tốn quốc tế khó mà diễn

ra mà nếu có diễn ra thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, có thể nói rằng,

yếu tố cơng nghệ là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động thanh tốn quốc

tế, cơng nghệ của ngân hàng mà khơng phát triển thì hoạt động thanh tốn

quốc tế của ngân hàng cũng khơng thể phát triển.

SVTH: Nguyễn Đình Huy32Lớp: QTKDQT47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của các NHTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x