Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Doanh thu của hoạt động thanh toán quốc tế

- Doanh thu của hoạt động thanh toán quốc tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

đạt 1969 triệu VNĐ, năm 2007 đạt 3181 triệu VNĐ và đến năm 2008 mặc dù

ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn từ mơi trường kinh tế trong và ngoài nước

nhưng doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế vẫn tăng cao, đạt 5118 triệu

VNĐ. Tất cả những kết quả đạt được ở trên đều xuất phát từ sự nỗ lực, sự

quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hơn nữa hoạt động thanh

toán quốc tế của các cán bộ làm việc tại phòng Thanh tốn quốc tế nói riêng

và sự hỗ trợ của tất cả các phòng ban khác trong ngân hàng nói chung.

- Doanh số hoạt động thanh tốn quốc tế

Đơn vị: nghìn USDHình 2.8. Doanh số hoạt động của chi nhánh Quang Trung

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hoạt động thanh toán quốc tế 2005 2008 của chi nhánh Quang Trung)

Qua hình 2.8 thấy rằng, doanh số thanh tốn quốc tế của chi nhánh cũng

ln tăng trưởng đều và mạnh qua các năm. Nếu như năm 2005, khi ngân

hàng mới được thành lập, lượng khách hàng còn tương đối ít nên doanh số chỉ

đạt 17.155,64 nghìn USD, đến năm 2006 là 96.848,63 nghìn USD, năm 2007

là 203.848,58 nghìn USD và năm 2008 là 284.623,08 nghìn USD. Như vậy,

SVTH: Nguyễn Đình Huy70Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

sau 4 năm, doanh số thanh toán quốc tế của chi nhánh đã tăng lên gấp 15 lần

so với khi mới được thành lập.

- Tốc độ tăng doanh thu, doanh số

Bảng 2.8. Tốc độ tăng trưởng doanh thu, doanh số hoạt động

thanh toán quốc tế của chi nhánh Quang Trung

Năm2005200620072008Thay đổi (%)

Doanh thu

411,2

61,5

60,8

Doanh số

464,5

110,4

39,6

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hoạt động thanh toán quốc tế 2005 2008 của chi nhánh Quang Trung)

Qua bảng 2.9 thấy rằng, doanh thu và doanh số trong hoạt động thanh

toán quốc tế của chi nhánh Quang Trung năm nào cũng đều tăng trưởng

dương. Tuy nhiên, điều đáng nói là tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần

qua các năm. Nếu như năm 2006, chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh cả về

doanh thu lẫn doanh số thì ở các năm 2007, 2008, chi nhánh đã khơng giữ

được đà tăng như năm 2006. Điều đó cho thấy, sự phát triển hoạt động thanh

toán quốc tế của chi nhánh chưa được ổn định và bền vững.

- Số món thanh tốn quốc tế

Bảng 2.9. Số món thanh tốn quốc tế của BIDV - Quang Trung

Chỉ tiêu

2005

2006

2007

2008

Số món

123

270

572

1250

Thay đổi (%)

119,5

118,5

118,5

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hoạt động thanh toán quốc tế 2005 2008 của chi nhánh Quang Trung)

Qua mỗi năm, số món thanh tốn quốc tế của chi nhánh đều tăng nhanh.

Năm 2006, chi nhánh thực hiện được 270 số món thanh tốn quốc tế, tăng

119,5% so với năm ngối. Năm 2007 và 2008, số món giao dịch thanh toán

quốc tế lần lượt đạt 572 và 1250 món. Khác với doanh thu và doanh số, số

món thanh tốn quốc tế có sự tăng trưởng ổn định. Điều này thể hiện số lượng

SVTH: Nguyễn Đình Huy71Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

khách hàng đến với chi nhánh có tăng lên. Tuy nhiên, việc tốc độ tăng của

doanh thu, doanh số và số món thanh tốn quốc tế có sự chênh lệch tương đối

lớn đã nói lên việc giá trị của các mỗi lần giao dịch thanh toán quốc tế tại chi

nhánh chưa được cao và có phần giảm sút.

- Mạng lưới ngân hàng đại lý của chi nhánh Quang Trung

Qua mỗi năm, số lượng các ngân hàng nước ngoài thiết lập quan hệ đại lý

với BIDV Quang Trung ngày một tăng nhanh

Bảng 2.10. Mạng lưới ngân hàng đại lý của BIDV - Quang Trung

Chỉ tiêu

2005

2006

2007

2008

Số NH đại lý

123

270

572

1250

Thay đổi (%)

119,5

118,5

118,5

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hoạt động thanh toán quốc tế 2005 2008 của chi nhánh Quang Trung)

Năm 2005, trong giao dịch thanh toán quốc tế, chi nhánh mới thiếp lập

được 123 mối quan hệ đại lý với các ngân hàng nước ngồi. Năm 2006, số

lượng đó đã tăng lên 270. Với quan điểm khơng ngừng tìm kiếm và mở rộng

các thị trường mới, cùng với sự giúp đỡ của BIDV Việt Nam, chi nhánh đã

thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều các đối tác tại Mỹ, Châu Âu. Kazakstan,

Nhật Bản, Trung Quốc và đặc biệt là Hồng Kông, Nga và các nước Trung Âu,

nâng số ngân hàng đại lý của chi nhánh đến hết năm 2008 là 1250 ngân hàng.

- Số vụ tranh chấp trong hoạt động thanh toán quốc tế

Kể từ khi thành lập, chi nhánh chưa để xảy ra bất kỳ trường hợp nào có

phát sinh tranh chấp giữa ngân hàng và các bên liên quan. Nếu đem so với các

ngân hàng thương mại khác thì đây là một thành cơng lớn của chi nhánh. Nó

là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ các cán bộ thanh toán cùng sự giúp đỡ của

tồn thể các phòng ban khác

- Số lượng khách hàng nội địa tham gia giao dịch thanh toán quốc tế

Đây là một chỉ tiêu quan trọng thể hiện sự phát triển tốt hay khơng tốt

của hoạt động thanh tốn quốc tế.

SVTH: Nguyễn Đình Huy72Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệpHình 2.9. Số lượng khách hàng nội địa giao dịch thanh toán quốc tế

tại ngân hàng BIDV - Quang Trung

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hoạt động thanh toán quốc tế 2005 2008 của chi nhánh Quang Trung)

Lượng khách hàng nội địa sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân

hàng ngày một tăng lên. Điều này thể hiện chi nhánh cũng bước đầu thành

công trong việc thu hút khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng. Ngày đầu

thành lập, trong 9 doanh nghiệp giao dịch tại chi nhánh thì có 4 doanh nghiệp

sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế. Đến nay chi nhánh đã và đang phục vụ 72

doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tuy con số này là chưa được nhiều nhưng nó

cũng đã thể hiện những nỗ lực rất lớn của chi nhánh nói chung và phòng

thanh tốn quốc tế nói riêng.

2.3.2. Những biện pháp mà BIDV - Quang Trung đã thực hiện để

phát triển hoạt động thanh toán quốc tế

Với việc Việt Nam đã gia nhập WTO, sự cạnh tranh trong hoạt động

thanh toán quốc tế sẽ trở nên càng ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, xác định

rõ tầm quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế, chi nhánh đã thực hiện

nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả cũng như phát triển hoạt động này theo

SVTH: Nguyễn Đình Huy73Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

a. Phát triển theo chiều rộng

- Thực tế, việc mở rộng ngân hàng đại lý nước ngoài thường do khối

định chế tài chính quốc tế của BIDV thực hiện. Mặt khác, bản thân các ngân

hàng nước ngồi thường có sự chủ động nhất định trong việc mở rộng quan

hệ hợp tác với BIDV Việt Nam nói chung và chi nhánh Quang Trung nói

riêng. Tuy nhiên chi nhánh cũng đã có những nỗ lực riêng như việc gia tăng

tài khoản Nostro tại nhiều các ngân hàng trên thế giới, hoặc khi phải thực hiện

giao dịch với một ngân hàng nước ngoài mà chi nhánh khơng có quan hệ đại

lý, chi nhánh đã kết hợp với ngân hàng khác (như Vietcombank) để tạo mối

quan hệ rồi hình thành quan hệ đại lý với ngân hàng nước ngồi đó.

- Cơng tác Marketing cũng như việc nắm bắt các yêu cầu, nguyện vọng

của khách hàng là rất quan trọng. Chình vì vậy, hàng năm, phòng Thanh tốn

quốc tế ln thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát khơng chỉ với các khách

hàng hiện có của mình và còn với các khách hàng tiềm năng khác. Từ hoạt

động này, phòng Thanh tốn quốc tế đã có những thay đổi nhất định trong

cơng tác nghiệp vụ của mình để giúp cho các khách hàng cảm thấy thoải mái

và yên tâm hơn khi đến giao dịch tại chi nhánh.

- Để có thể phục vụ và thu hút được nhiều khách hàng một cách tốt hơn,

chi nhánh đã thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ khách hàng như việc tăng hạn

mức tín dụng cho khách hàng, hay giảm mức ký quỹ bắt buộc xuống 5% cho

các Tổng công ty, các đơn vị thành viên và giảm 20% - 80% cho các đơn vị

khác nếu mở bằng vốn L/C tự có.

- Cơng tác tư vấn khách hàng được phòng Thanh tốn quốc tế đặc biệt chú

trọng. Trong một cuộc khảo sát gần đây, khi khách hàng được hỏi về những thay

đổi trong UCP 600, hầu hết khách hàng đều cho biết họ khơng biết hoặc khơng

quan tâm, những việc đó đã có ngân hàng lo giúp. Từ những phản hồi như vậy,

các cán bộ phòng thanh tốn quốc tế đã chú trọng hơn trong cơng tác tư vấn. BấtSVTH: Nguyễn Đình Huy74Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

kì một hoạt động thanh toán nào diễn ra tại chi nhánh, các cán bộ phòng thanh

tốn ln tiến hành gặp gỡ, trao đổi và tư vấn một cách rất đầy đủ và cặn kẽ

những điểm lợi và bất lợi cho khách hàng. Chính điều đó khơng những giúp cho

hoạt động thanh tốn quốc tế của khách hàng đạt được hiệu quả cao mà còn tạo

được hình ảnh và uy tín tốt đối với khách hàng.

- Để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, chi

nhánh đã cung ứng ra thị trường nhiều dịch vụ với những tiện ích mới như:

phát triển thẻ thanh toán quốc tế Master/ Visa, triển khai dịch vụ Interner

Banking. Bên cạnh đó, chi nhánh đã cải tiến phương thức thanh toán L/C

nhập khẩu thành phương thức thanh toán trả ngay và trả chậm, tạo sự linh

hoạt trong vấn đề thanh toán cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

b. Phát triển theo chiều sâu

- Để hoạt động thanh tốn quốc tế ln phát triển và đạt được hiệu quả

cao, chi nhánh đã xác định yếu tố chủ chốt và quan trọng nhất là con người.

Chính vì vậy, cơng tác bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ đối với các cán bộ

phòng Thanh tốn quốc tế đã luôn được chi nhánh chú trọng. Chi nhánh

thường xuyên mở các lớp huấn luyện để cập nhật những thay đổi về hành lang

pháp lý được áp dụng trong hoạt động thanh toán quốc tế. Đặc biệt, với sự

thay thế của UCP 600 cho UCP 500, chi nhánh đã mở rất nhiều các buổi hội

thảo, mời các chuyên gia nước ngồi để giúp cho cán bộ phòng Thanh tốn

quốc tế có thể nắm bắt một cách hiệu quả những thay đổi này.

- Công tác đánh giá và thẩm định khách hàng được xác định là khâu

quan trọng. Để tránh những rủi ro, phòng tín dụng cùng phòng thanh tốn

quốc tế tiến hành xem xét, nghiên cứu và đánh giá một cách kỹ lưỡng từ việc

đảm bảo nguồn tín dụng mà khách hàng vay đến hợp đồng ngoại thương của

khách hàng. Nếu như khách hàng không đảm bảo được số tiền phải thanh tốn

thì ngân hàng sẽ khơng chấp nhận cung ứng dịch vụ.

- Để cải thiện và nâng cao hoạt động quản trị điều hành hoạt động thanh

SVTH: Nguyễn Đình Huy75Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

tốn quốc tế, chi nhánh thực hiện ứng dụng công nghệ quản trị điều hành

thông qua hệ thống SIBS (SilverLake Intergrated Banking Systems) - hệ

thống ngân hàng tích hợp SilverLake - dưới sự giúp đỡ và hỗ trợ của ngân

hàng BIDV Việt Nam.

2.4 Đánh giá chung về việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế

tại ngân hàng BIDV - Quang Trung

Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như các biện

pháp mà chi nhánh đã áp dụng để phát triển thanh tốn quốc tế, có thể đưa ra

những đánh giá về những điểm mạnh cũng như những tồn tại của ngân hàng

BIDV - Quang Trung như sau:

2.4.1. Những điểm mạnh trong việc phát triển hoạt động thanh toán

quốc tế của BIDV - Quang Trung

Với quyết tâm xây dựng hình ảnh một ngân hàng hiện đại, hoạt động

thanh tốn quốc tế của ngân hàng luôn được chi nhánh quan tâm phát triển

một cách đúng mức. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động được có 4 năm nhưng với

những thành cơng ban đầu mà phòng thanh tốn quốc tế nói riêng và chi

nhánh Quang Trung làm được là rất đáng khích lệ.

- Chất lượng dịch vụ thanh tốn quốc tế thực chất là chất lượng thanh

toán qua SWIFT được thể hiện ở tỷ lệ các bức điện được xử lý tự động hoàn

toàn (Fully Automated Straight Through - F.A.S.T). Tỷ lệ này phản ánh trình

độ của một ngân hàng cả về kỹ năng nghiệp vụ của giao dịch viên và hệ thống

cơng nghệ thơng tin trong thanh tốn. Tỷ lệ này ở chi nhánh luôn đạt trên

95%. Trong 3 năm liên tiếp từ 2006 - 2008, BIDV - Quang Trung đã được cấp

Giấy chứng nhận ngân hàng có chất lượng thanh toán tốt nhất qua SWIFT của

Citibank.

- Giá trị cũng như số món thanh tốn quốc tế thực hiện chi nhánh tăng

đều qua các năm, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước và là một

trong những hoạt động kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao nhất chi nhánh.

SVTH: Nguyễn Đình Huy76Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Các khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh

BIDV - Quang Trung đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của các cán bộ

phòng thanh toán quốc tế ngày một tốt hơn, thể hiện qua thái độ thân thiện,

tác phong chuyên nghiệp cũng như trình độ thực hiện nghiệp vụ ngày một

nhanh chóng và chính xác hơn.

- Q trình phối hợp giữa phòng Thanh tốn quốc tế với các phòng ban

khác trong chi nhánh đã được cải thiện một cách rõ rệt qua quyết định về việc

luân chuyển chứng từ được ban hành. Trước đây, nhiều khi còn có sự chồng

chéo trong hoạt động của các phòng ban, tuy nhiên thời gian gần đây, sự phối

hợp giữa phòng thanh tốn quốc tế và các phòng ban đã trở nên linh hoạt và

nhịp nhàng hơn, giúp cho hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh được

diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Chi nhánh đã thành công trong việc cân đối giữa thanh toán nhập khẩu

và xuất khẩu. Tỷ trọng doanh số giữa thanh toán nhập và xuất khẩu gần như

tương đương nhau. Tại rất nhiều các ngân hàng khác, trong hoạt động thanh

tốn quốc tế, thanh tốn hàng nhập khẩu ln chiếm tỷ trọng vượt trội so với

trong thanh toán hàng xuất khẩu. Điều này đã gây khó khăn cho họ trong việc

cân đối nguồn vốn ngoại tệ của mình.

- Với đặc điểm là hoạt động mang tính quốc tế, chi nhánh đã không

ngừng mở rộng mạng lưới, quan hệ hợp tác với các ngân hàng đại lý khác trên

thế giới. Công tác phát triển mạng lưới của BIDV - Quang Trung diễn ra với

tốc độ tương đối nhanh và đã đạt được thành công đáng ghi nhận. Với mục

tiêu phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngang tầm với các ngân hàng tiên

tiến trong khu vực và thế giới BIDV - Quang Trung luôn chú trọng công tác

mở rộng địa bàn hoạt động của mình. Cho đến nay, ngân hàng đã có quan hệ

với trên 1000 ngân hàng khác trên thế giới. Khơng những có mặt ở những thị

trường truyền thống như Trung Quốc, , Singapore, Đức mà hiện nay mạng

SVTH: Nguyễn Đình Huy77Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

lưới các ngân hàng đại lý của chi nhánh đã được mở rộng sang các nước khác

như Hong Kong, Nga, các nước ở châu Phi, Mỹ Latin hay Trung Đông…

Điều đó đã giúp cho hình ảnh, thương hiệu của BIDV - Quang Trung đang

dần được nâng tầm và có vị thế cao trong tâm trí khách hàng.

Chi nhánh Quang Trung ln xác định được rõ vai trò quan trọng của

việc phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế. Chính vì vậy, mặc dù đã có

những thành cơng nhất định trong hoạt động thanh tốn quốc tế nhưng chi

nhánh vẫn khơng ngừng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm nâng cao

hơn nữa hoạt động này và đã được những thành công bước đầu

- Doanh thu và doanh số hoạt động thanh toán quốc tế tăng đều và ổn

định qua các năm. Mặc dù, ngân hàng phải hoạt động trong môi trường đầy

khó khăn với nhiều biến động cùng với đó là áp lực cạnh tranh ngày càng cao

nhưng doanh thu và doanh số của chi nhánh vẫn giữ được đà tăng ổn định

- Cơng tác phòng chống rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của chi

nhánh đạt được những thành công bước đầu. Việc đánh giá, thẩm định các

phương án kinh doanh hay năng lực tài chính của khách hàng được các cán bộ

phòng thanh tốn quốc tế thực hiện một cách cẩn thận và chi tiết. Chính vi

vậy, từ khi thành lập đến nay, chi nhánh vẫn chưa để xảy ra bất kỳ một trường

hợp rủi ro nào trong hoạt động thanh tốn quốc tế

- Quy trình của hoạt động thanh toán quốc tế cho khách hàng được diễn

ra một cách nhanh chóng bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa chi nhánh với Hội

Sở Chính thơng qua hệ thống T5 là hệ thống thanh toán điện tử nội bộ của

Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Lượng khách hàng mới đến tham gia giao dịch tại chi nhánh ngày càng

nhiều. Nếu như ban đầu chỉ có 4 doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng dịch

vụ thanh tốn quốc tế tại chi nhánh, thì cùng với việc đẩy mạnh hoạt động

Marketing, áp dụng các hình thức khuyến mãi, hỗ trợ doanh nghiệp chi nhánh

SVTH: Nguyễn Đình Huy78Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

đã thu hút được nhiều hơn lượng khách hàng đến với chi nhánh

2.4.2. Những hạn chế trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc

tế của BIDV - Quang Trung

Mặc dù đã thu được những thành tựu rất đáng kể từ hoạt động thanh

toán quốc tế nhưng do năng lực có hạn cộng với những ảnh hưởng và tác

động không mong muốn, cho đến nay, hoạt động thanh toán quốc tế của chi

nhánh BIDV - Quang Trung vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Cụ thể

- Thị phần và cơ cấu khách hàng còn hạn chế: khách hàng chủ yếu tham

gia giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh đa phần là các tổng công ty lớn,

các doanh nghiệp quốc doanh. Khách hàng thuộc các cơng ty ngồi quốc doanh

và các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tương đối ít. Đây là một bộ phận khách

hàng to lớn và tiềm năng. Việc bỏ qua lượng khách hàng này làm cho thị phần

cũng như doanh số thanh toán quốc tế của chi nhánh chưa như mong đợi.

- Các loại hình thanh tốn quốc tế tại chi nhánh chưa được đa dạng.

Khơng tạo được nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Đặc biệt, trong phương

thức tín dụng chứng từ, chi nhánh hầu như chưa phát triển các loại L/C đang

được nhiều ngân hàng quốc tế áp dụng như L/C điều khoản đỏ, L/C giáp lưng,

L/C tuần hồn… Việc đa dạng hóa các loại hình thanh tốn quốc tế là rất quan

trọng, giúp ngân hàng cung ứng được nhiều tiện ích hơn cho khách hàng, thỏa

mãn nhu cầu ngày càng cao của họ.

- Mặc dù hàng năm, số lượng và giá trị thanh tốn quốc tế của chi nhánh

đều có sự gia tăng nhưng có thể thấy rằng, tốc độ tăng trưởng lại có xu thế

giảm, năm sau khơng tăng trưởng cao hơn năm trước. Đây là một hạn chế mà

chi nhánh nền tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Chi nhánh đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm phát triển hoạt

động thanh toán quốc tế nhưng trên thực tế các biện pháp này vẫn chưa phát

huy được hết tác dụng. Bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân mà chi nhánh

cũng chưa triển khai được một số biện pháp cần thiết khác

- Doanh thu và doanh số hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh tuy

SVTH: Nguyễn Đình Huy79Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước tuy nhiên với vị trí thuận lợi –

nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu cùng với sự hỗ trợ rất lớn

của BIDV Việt Nam và nhất là so với nội lực của bản thân ngân hàng thì

doanh thu/ doanh số mà ngân hàng đạt được vẫn còn hạn chế. Nếu đem so

sánh với các chi nhánh trong cùng hệ thống BIDV thì doanh thu của chi

nhánh Quang Trung còn khá khiêm tốn.

- Chi nhánh vẫn để xảy ra tình trạng khách hàng đến rồi đi, khơng sử

dụng dịch vụ thanh tốn quốc tế của ngân hàng nữa. Đây là một hạn chế lớn

mà chi nhánh cần tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục vì nó khơng

những ảnh hưởng đến thu nhập mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng

- Các hoạt động bổ trợ cho thanh toán quốc tế như kinh doanh ngoại tệ

(đặc biệt là các nghiệp vụ Option, Swap, Foward), bao thanh toán…chưa

được chi nhánh quan tâm đầu tư đúng mức và vì vậy chúng chưa được phát

triển một cách tương xứng.

- Hội nghị khách hàng trong thanh toán quốc tế là việc làm đã được

nhiều ngân hàng thực hiện và từ đó đã giúp họ thu được nhiều thơng tin cần

thiết. Tuy nhiên, tại chi nhánh Quang Trung, phòng Thanh toán quốc tế chưa

bao giờ tổ chức hội nghị khách hàng. Điều này làm cho luồng thông tin hai

chiều giữa chi nhánh và khách hàng phần nào bị hạn chế. Khách hàng không

thể hiểu hết tất cả những tiện ích mà ngân hàng sẽ cung ứng cho mình, mặt

khác, ngân hàng cũng sẽ không hiểu hoặc chậm nắm bắt những nhu cầu,

nguyện vọng mới của khách hàng.

2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế

Trong hoạt động phát triển dịch vụ thanh tốn quốc tế của mình, BIDV Quang Trung đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để có thể hồn thiện, nâng cao hiệu

quả cũng như phát triển mạnh mẽ hoạt động thanh toán quốc tế cả về chiều

sâu lẫn chiều rộng thì việc tìm ra nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan

của những hạn chế này là rất quan trọng và cần thiết.

a. Nguyên nhân chủ quan

SVTH: Nguyễn Đình Huy80Lớp: QTKDQT47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Doanh thu của hoạt động thanh toán quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x