Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Tên giao dịch quốc tế: Bank for Investment and Development of

Vietnam - Quang Trung Branch

- Tên gọi tắt: BIDV - Quang Trung Branch

- Địa chỉ trụ sở chính: Tồ Nhà Chingfong, 53 Quang Trung Quận Hai

Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

- Nhiệm vụ: cung cấp vốn và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa năng

cho khu vực dân doanh, cụ thể là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với quyết tâm trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại đồng thời là chi

nhánh có hiệu quả hoạt động cao nhất của toàn hệ thống, ngay từ khi mới

được thành lập, BIDV - Quang Trung đã đẩy nhanh tốc độ hoạt động, không

ngừng đầu tư về mọi mặt, nghiên cứu thị trường để có thể đưa ra những sản

phẩm mới nhất của BIDV đến với khách hàng. Với những nỗ lực đó, khi mới

thành lập, số vốn điều lệ của ngân hàng chỉ là 168 tỷ đồng, số cán bộ ban đầu

là 62 người. Sau hơn 4 năm hình thành và phát triển, đến nay chi nhánh đã có

4 phòng giao dịch với 176 cán bộ công nhân viên và chuẩn bị chia tách Điểm

giao dịch Ba Đình, hỗ trợ nâng cấp thành chi nhánh Ba Đình.

2.1.2 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của BIDV chi nhánh Quang Trung bao gồm: Ban giám

đốc, các phòng ban

 Ban giám đốc: gồm có Giám đốc và 2 phó giám đốc

- Giám đốc: là người có quyền hành cao nhất, thực hiện việc quản lý mọi

hoạt động của chi nhánh, và chịu mọi trách nhiệm đối với các hoạt động kinh

doanh và sự phát triển của chi nhánh trước Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Việt Nam

- Phó giám đốc: phụ trách và đảm nhiệm các chức năng quản trị theo sự

phân công và ủy quyền của giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm trước về các

nhiệm vụ được giaoSVTH: Nguyễn Đình Huy39Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ban Giám đốcKhối các đơn

vị trực thuộc

Phòng

giao dịch 1Khối quản lý

nội bộKhối dịch vụPhòng tổ chứcKhối tín dụnghành chínhPhòng khách

hàng cá nhânPhòng thẩm

định và QLDAPhòng tài chính

kế tốnPhòng khách

hàng DNTổ quản lý

giải ngânPhòng điện

tốnPhòng

TTQTTổ đầu tư

chứng khốnPhòng kế

hoạch nguồn

vốnPhòng tiền tệ

kho quỹPhòng TD 1

Phòng TD 2Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức của BIDV - Quang Trung

Khối Tín Dụng: thực hiện chức năng quản lý hoạt động tín dụng, giám

sát, thẩm định các khoản tín dụng, quản lý và xử lý nợ xấu cho ngân hàng.

Khối tín dụng gồm: Phòng thẩm định và quản lý dự án, tổ quản lý giải ngân,

tổ đầu tư chứng khốn, phòng tín dung 1, phòng tín dụng 2.

Khối Dịch Vụ: quản lý và giám sát tổng thể các hoạt động dịch vụ của

ngân hàng (dịch vụ thanh toán, bảo lãnh, dịch vụ thẻ…), thực hiện công tác

giao dịch và tiếp xúc với khách hàng. Khối dịch vụ bao gồm: phòng khách

hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng thanh tốn quốc tế,

phòng tiền tệ kho quỹ

Khối Quản Lý Nội Bộ: bao gồm phòng tổ chức hành chính, Phòng tài

chính kế tốn, phòng điện tốn, phòng kế hoạch nguồn vốn có chức năng

SVTH: Nguyễn Đình Huy40Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

quản lý và thực hiện các hoạt động về hành chính (cơ sở vật chất, nguồn nhân

lực…), quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin, quản lý cân đối nguồn

vốn và hoạt động tài chính kế tốn

Khối các đơn vị trực thuộc: gồm 4 phòng giao dịch trực thuộc

2.1.3 Các sản phẩm - dịch vụ của BIDV - Quang Trung

- Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm

 dành cho dân cư: tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có

kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm định kỳ

 dành cho các doanh nghiệp:

- Các loại sản phẩm về cho vay tiêu dùng: cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở,

cho vay mua trả góp ơ tơ, cho vay hỗ trợ nhu cầu du học, cho vay đối với các

cán bộ công nhân viên, cho vay hỗ trợ xuất khẩu lao động

- Các loại sản phẩm về tín dụng

 Sản phẩm tín dụng cá nhân: cho vay kinh doanh hộ gia đình, cho vay

cổ phần hóa, cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm và chứng từ có giá

 Sản phẩm tín dụng doanh nghiệp:

 Sản phẩm tín dụng: cho vay theo món, cho vay theo hạn mức, cho vay

tài trợ xuất khẩu, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay theo hạn mức tín dụng

dự phòng

 Sản phẩm bảo lãnh: gồm bảo lãnh: vay vốn, thanh toán, dự thầu, thực

hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hồn thanh tốn, đối ứng, xác

nhận bảo lãnh

- Dịch vụ tài khoản

 Dịch vụ cung ứng: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết

kiệm khơng kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ( kỳ phiếu, trái phiếu, chứng

chỉ tiền gửi

 Dịch vụ hỗ trợ: Home - Banking, ATM, đặt lệnh thanh toán tự động,

SVTH: Nguyễn Đình Huy41Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

thu hộ - quản lý vốn tự động, thanh tốn hóa đơn dịch vụ

- Dịch vụ ngân hàng trọn gói

 Dịch vụ thanh toán quốc tế: phát hành L/C (trả ngay, trả chậm, dự

phòng, tuần hồn, chuyển nhượng, giáp lưng), nhờ thu, chuyển tiền quốc tế,

chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất theo L/C

 Dịch vụ chuyển tiền nội địa

 Một số các dịch vụ khách: dịch vụ ủy thác, dịch vụ ngân hàng đầu tư,

dịch vụ chứng khốn…

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh (giai đoạn 2005 -2008)

a. Đánh giá chung các kết quả thực hiện giai đoạn 2005-2008

Là chi nhánh mới thành lập năm 2005 nhưng chi nhánh Quang Trung đã

đạt được một số kết quả tăng trưởng trong giai đoạn 2005- 2008:

- Tăng trưởng huy động vốn: 22%/năm

- Tăng trưởng dư nợ 70% năm

- Tỷ lệ nợ xấu: dưới 10%

- Tăng trưởng LNST/người: 75% năm

- Tăng cường tiếp thị khách hàng mới, số lượng khách hàng doanh

nghiệp tăng từ 9 khách hàng doanh nghiệp khi thành lập đã mở rộng quan hệ

với hơn 200 khách hàng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chi nhánh đã chủ động cơ cấu lại nguồn huy động và sử

dụng vốn, đảm bảo cơ cấu tài sản hợp lý, kiểm soát mọi hoạt động, đảm bảo

các giao dịch an tồn, có lãi; hồn thiện mơ hình tổ chức mới theo: TA2; xây

dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh của BIDV.

Hoạt động quản trị điều hành tại chi nhánh được thực hiện chặt chẽ, tính tuân

thủ được coi trọng hàng đầu trên cơ sở tập trung, dân chủ, công khai, minh

bạch. Cách chỉ đạo điều hành được cụ thể hóa tới từng cơng việc, từng đơn vị,

SVTH: Nguyễn Đình Huy42Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

từng người trên nguyên tắc các vấn đề quan trọng được tiến hành thực hiện

công khai kết hợp việc ra quyết định gắn với trách nhiệm của ban giám đốc và

đội ngũ lãnh đạo cấp phòng. Chi nhánh cũng hoàn thiện việc cải tạo cơ sở vật

chất và môi trường làm việc của chi nhánh, đảm bảo thu nhập cán bộ, đời

sống cán bộ không ngừng được nâng cao, nhắm phát huy sức sáng tạo, sự gắn

bó của người lao động với chi nhánh.

b. Tình hình hoạt động kinh doanh (giai đoạn 2005 -2008)

Là một chi nhánh mới được thành lập, BIDV - Quang Trung đang khơng

ngừng đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh của mình nhằm ngày một hồn

thiện, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và từng bước tiến tới trở thành một

ngân hàng bán lẽ hiện đại. Tuy nhiên, BIDV vẫn đang chú trọng vào các lĩnh

vực hoạt động chính sau đây:

* Huy động vốn

Ngay từ khi mới được thành lập, BIDV - Quang Trung đã xác định hoạt

động huy động vốn là hoạt động có tính trung tâm bởi vì nó là yếu tố tiền đề

cho mọi hoạt động kinh doanh, nó quyết định đến quy mơ, cũng như khả năng

cạnh tranh của chi nhánh. Công tác huy động vốn được chi nhánh xác định là

có tính quyết định trên hai phương diện

- Quy mô nguồn vốn huy động quyết định quy mơ tín dụng và các hoạt

động kinh doanh khác của ngân hàng

- Hiệu quả của chất lượng nguồn vốn huy động quyết định chi phí đầu

vào và mức doanh thu của ngân hàng

Qua mỗi một năm, số tiền huy động được của chi nhánh luôn được nâng

cao do chi nhánh đã đẩy mạnh việc đa dạng hóa khách hàng, cung ứng nhiều

tiện ích chất lượng cao, thực hiện nhiều các chương trình khuyến mãi. Tổng

nguồn vốn huy động đến hết 31/12/2008 đạt số dư cuối kỳ là 6000 tỷ đồng,SVTH: Nguyễn Đình Huy43Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngối.SVTH: Nguyễn Đình Huy44Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của BIDV - Quang Trung

Đơn vị: Tỷ đồng

Năm

Hình thức

TG thanh toán

TG tiết kiệm

Dưới 12h

Từ 12h trở lên20052006

Ng.tệVND2007

VND2008Ng.tệVNDNg.tệ-180

877

530

180

877

303

751

3.023 1.449

751

3.023 1.682

78

759

118

78

759

1090

673

2.264 1.331

673

2.264

592

931

3.900 1.979

931

3.900 1.985

Tổng huy động vốn 1.922

2.910

5.000

6.000

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2006 - 2008 của BIDV Quang Trung)

Bảng 2.1 cho thấy, đến hết năm 2005, huy động vốn của chi nhánh đạt

1.922 tỷ đồng. Năm 2006, nguồn huy động đạt 2.910 tỷ đồng, tăng 51,4% so

với năm 2005, trong đó huy động VNĐ chiếm một tỷ trọng lớn trong nguồn

vốn, chiếm 68%, ngoại tệ chỉ chiếm 32%

Cùng với quá trình Việt Nam gia nhập WTO, sự cải cách trong môi trường

kinh doanh, môi trường đầu tư đã tác động mạnh tới tất cả các chủ thể trong nền

kinh tế, hoạt động đầu tư quốc tế, ngoại thương phát triển mạnh mẽ. Với những

thuận lợi đó, huy động vốn của ngân hàng năm 2007, tăng 71,82% so với năm

ngối, đạt 5.100 tỷ đồng, hồn thành vượt chỉ tiêu 113% kế hoạch được giao

Như vây, giai đoạn đầu khi mới được thành lập, nguồn vốn huy động của

chi nhánh có sự tăng trưởng tương đối tốt và ổn định, mức tăng bình quân đều

trên 50%. Nếu so với một số các ngân hàng khác thì đây là mức tăng trưởng

rất ấn tượng. Cơ cấu nguồn vốn qua các năm có sự chuyển biến tích cực,

lượng tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ và ngoại tệ có thời hạn trên 12 tháng đều

có mức tăng đều đặn, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn tiền gửi tiết kiệm. Tuy

nhiên có thể thấy rằng, trong cơ cấu nguồn huy động, VNĐ chiếm một tỷSVTH: Nguyễn Đình Huy45Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

trọng cao so với ngoại tệ (thường trên 65%), điều này ít nhiều gây ảnh hưởng

cho các hoạt động tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ…

Bước sang năm 2008, lạm phát cùng sự ảnh hưởng của cuộc khủng

hoảng tài chính thế giới, huy động vốn của chi nhánh cũng bị ảnh hưởng

nhiều. Đến hết ngày 31/12/2008, nguồn vốn huy động đạt 6.000 tỷ đồng, chỉ

tăng 20% so với năm ngoái, nguồn huy động trên 12 tháng giảm 1.123 tỷ

đồng so với năm 2007, chỉ đạt 1.569 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động từ dân cư

tại chi nhánh có xu hướng giảm do sức cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn

và xu hướng tiêu dùng - tiết kiệm của dân cư có nhiều thay đổi…

Cơ cấu nguồn vốn năm 2008:

- Huy động vốn VNĐ/ Tổng nguồn vốn = 66.92%

- Huy động vốn dân cư/ Tổng nguồn vốn = 30.77%

- Huy động vốn ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn = 60%

Có thể nói rằng, mặc dù mơi trường hoạt động của chi nhánh là hết sức

khó khăn nhưng kết quả kinh doanh mà chi nhánh đạt được trong năm 2008

vừa qua là rất đáng khích lệ, thể hiện một sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của

toàn bộ cán bộ cơng nhân viên của chi nhánh.

b. Tín dụng

Dù mới được thành lập năm 2005, nhưng với quyết tâm và những định

hướng, chính sách đúng đắn, hoạt động tín dụng của chi nhánh đều tăng trưởng

qua các năm, dư nợ của năm sau cao hơn năm trước. Với nguồn vốn huy động khá

lớn và ổn định, chi nhánh đã đáp ứng được những nhu cầu vay vốn hợp lý cho các

bạn hàng chiến lược và khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng.SVTH: Nguyễn Đình Huy46Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệpHình 2.2. Tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh (tỷ VND)

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2006 - 2008 của BIDV Quang Trung)

Hình 2.2 cho thấy, khối lượng cho vay của chi nhánh có sự tăng đều và

mạnh qua các năm. Năm 2005, dư nợ tín dụng mới chỉ đạt 320 tỷ đồng, đến

năm 2006, tổng dư nợ đã tăng thêm 25% so với năm ngoái, đạt 800 tỷ đồng.

Bước sang năm 2007, nền kinh tế phát triển mạnh, do vậy, khối lượng cho vay

của ngân hàng cũng vì thế mà có sự tăng trưởng, đạt 1.223 tỷ đồng, tăng

52,9% so với năm 2006. Đến hết ngày 31/12/2008, tổng dư nợ tín dụng đạt 2.295

tỷ đồng, tăng trưởng 87,7% so với năm ngoái.

Sự tăng trưởng đều đặn trong hoạt động tín dụng cho thấy, những bước

đi, những chính sách đúng đắn trong hoạt động của ngân hàng. Chi nhánh đã

thực hiện công tác tín dụng theo nguyên tắc thận trọng, ưu tiên cho vay ngắn

hạn, giảm dần tỷ trọng cho vay dài hạn nhằm hạn chế rủi ro. Về cơ cấu khách

hàng, sau 2 năm hoạt động, đến năm 2007, 2008 có sự chuyển dịch dư nợ tín

dụng, tăng mạnh cho vay thương mại, trong đó hướng tới các Tổng cơng ty

lớn, ngồi quốc doanh, các dự án trọng điểm của nền kinh tế, giảm cho vay

với các hoạt động chứng khoán, bất động sản…Vấn đề an tồn trong hoạt

SVTH: Nguyễn Đình Huy47Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

động tín dụng cũng được chi nhánh chú trọng một cách đúng mức. Công tác

thẩm định dự án, đánh giá khách hàng được nâng cao giúp chi nhánh hạn chế

rất nhiều rủi ro và đạt được nhiều kết quả cao, năm 2008, tỷ lệ nợ xấu của chi

nhánh chỉ là 3%, thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng thương mại khác.

* Dịch vụ

Bên cạnh các hoạt động mạng tính truyền thống như huy động vốn hay tín

dụng thì hoạt động dịch vụ đang là một trong những hoạt động được toàn hệ

thống BIDV nói chung và chi nhánh Quang Trung nói riêng chú trọng đầu tư,

phát triển.

Bảng 2.2. Thu dịch vụ ròng của BIDV - Quang Trung

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2005

2006

2007

2008

Thu dịch vụ ròng

2

4.5

11.2

24

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2005 - 2008 của BIDV Quang Trung)

Qua Bảng 2.2 cho thấy thấy, hoạt động dịch vụ có sự tăng trưởng một

cách mạnh mẽ, nhanh chóng và rất ấn tượng, doanh thu đều tăng gấp đơi qua

các năm. Đây là một thành tích rất đáng tự hào của chi nhánh. Hoạt động kinh

doanh trong lĩnh vực dịch vụ của chi nhánh đang chiếm một tỷ trọng lớn và

ngày một quan trọng. Hoạt động dich vụ của chi nhánh tương đối đa dạng, bao

gồm: kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tài trợ thương mại…

* Hoạt động bảo lãnh

Tuy mới thành lập những dịch vụ bảo lãnh đang là một dịch vụ thế mạnh

của chi nhánh. BIDV - Quang Trung đang thực hiện nhiều nghiệp vụ bảo lãnh

như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự

thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng... Năm 2008, bảo lãnh là hoạt động có tỷ

trọng thu phí dịch vụ ròng cao nhất chi nhánh. Thu phí từ dịch vụ bảo lãnh

đến 31/12/2008 đạt 6,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,75% trong tổng thu dịch vụ

ròng của ngân hàng và đạt 218,8% kế hoạch được giao

SVTH: Nguyễn Đình Huy48Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

* Kinh doanh ngoại tệ

Bảng 2.3. Doanh số mua bán ngoại tệ

Đơn vi: 1000USD

NămDoanh sốThay đổiDoanh số bánThay đổimua

(%)

(%)

2006

90.400

99.600

2007

110.500

22,2

115.500

15,96

2008

218.100

93,4

218.500

89,7

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2006 - 2008 của BIDV Quang Trung)

Bên cạnh việc tăng cường hoạt động kinh doanh trên thị trường liên

ngân hàng thì BIDV cũng rất chú trọng vào hoạt động mua bán ngoại tệ.

Doanh số mua bán ngoại tệ của chi nhánh tăng dần qua các năm, đóng góp

phần đáng kể vào doanh thu chung của tồn chi nhánh và có mức tăng trưởng

cao qua các năm và đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. BIDV - Quang

Trung luôn bám sát biến động của tỷ giá và thị trường tiền tệ, không ngừng

nghiên cứu triển khai các nghiệp vụ mới như kinh doanh trái phiếu, cung cấp

các sản phẩm hoán đổi lãi suất… để vừa nâng cao kết quả kinh doanh vừa

đảm bảo sự thuận lợi và phục vụ nhu cầu phòng ngừa rủi ro cho khách hàng.

* Các loại hình dịch vụ khác

Bên cạnh thu từ các dịch vụ truyền thống như chuyển tiển, kinh doanh

ngoại tệ, tài trợ thương mại... chi nhánh đã và đang nghiên cứu để đưa ra thị

trường những dòng sản phẩm, dịch vụ mới, tăng tính đa dạng và cạnh tranh

của chi nhánh. Hiện nay, chi nhánh đang đẩy mạnh tiếp thị khách hàng sử

dụng những dịch vụ mới như tư vấn phát hành trái phiếu, BIDV

directbanking, VNTopup, BSMS... Đây là những dịch vụ còn tương đối mới

mẻ, tuy nhiên dòng dịch vụ này đang đáp ứng khá tốt nhu cầu của một số bộ

phận lớn khách hàng, làm tăng nguồn thu dịch vụ cho chi nhánh.2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại BIDV - Quang Trung

SVTH: Nguyễn Đình Huy49Lớp: QTKDQT47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x