Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.

VI. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Trong q trình xây dựng chính sách chất lượng, việc xác định mục tiêu đặc

biệt là việc lựa chọn cơng việc để xây dựng quy trình quản lý, phân tích sâu sắc mục

đích, yêu cầu, biện pháp thực hiện phù hợp với khả năng thực tế nhằm bảo đảm thực

hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tránh việc dàn trải, chọn nhiều công viêc đưa

vào HTQLCL.

- Coi trọng công tác tư tưởng bằng những hành động cụ thể, vận động mọi

thành viên tham gia, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, khó khăn để Ban lãnh đạo

giải quyết. Coi trọng các biện pháp tinh thần và vật chất để nâng cao chất lượng thực

thi công vụ, thấy được những khó khăn trở ngại trong q trình xây dựng, thực hiện

duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO để kịp thời có biện pháp khắc phục.

- Đối với đơn vị hành chính cấp Huyện, có nhiều nhiệm vụ và quyền hạn phức

tạp, tổ công tác ISO gồm một số cán bộ, chuyên viên ở các bộ phận hoạt động tích cực

tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thực hiện các cơng việc, mặt khác là nòng cốt trong

q trình xây dựng và thực hiện HTQLCL ở đơn vị.

- Xuất phát từ yêu cầu xây dựng tài liệu, bảo đảm đúng quy định củ ISO về nội

dung và hình thức trình bày, mặt khác cơng việc có liên quan tới các đơn vị trong và

ngồi Huyện, vì thế tài liệu của hệ thống cần có yêu cầu chất lượng cao, các biểu mẫu

ngắn gọn, chính xác, dễ sử dụng, thơng tin kịp thời.

- Quan tâm tạo điều kiện để một số cán bộ nòng cốt của các phòng chun mơn

được đào tạo kỹ năng soạn thảo quy trình, biểu mẫu, kỹ năng đánh giá nội bộ và xử lý

các yêu cầu khi khắc phục các lỗi mắc phải.

- Bảo đảm thường xuyên thực hiện cam kết hướng tới khách hàng, đặt mục tiêu

đáp ứng khách hàng lên hàng đầu. Huyện phải coi trọng sự hiểu biết, đồng tình, phối

hợp của các đơn vị liên quan đối với việc thực hiện HTQLCL, Thường xuyên lấy ý

kiến đóng góp, đáng giá của khách hàng, mặt khác , tự bản thân kiểm tra, phát hiện sai

sót để khắc phục và cải riến nang cao.

- Thực hiện nội dung cải cách thể chế trong kế hoạch hành động CCHC của

Huyện, một số lĩnh vực thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông và một cửa

hiện đại”. Áp dụng ISO là một công cụ đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính cơng

đáp ứng yêu cầu của khách hàng.KẾT LUẬNTrong những năm qua việc áp dung HTQLCL ISO 9001:2008 đã từng bước

được nâng cao về cả số lượng lẫn chất lượng, tuy còn gặp phải một số khó khăn nhưng

có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự nỗ lực

phấn đấu của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên thì việc triển khai thực

hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị về việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008

trong cơ quan hành chính nhà nước, chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch về

quản lý cũng như thực hiện tốt nó trong từng giai đoạn tại huyện ĐăkR’lấp đã đạt được

nhiều kết quả to lớn trên nhiều lĩnh vực ,góp phần quan trọng vào cơng cuộc cải cách

hành chính trên địa bàn huyện cũng như cả nước nói chung.

Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính là một chủ trương

đúng đắn. Với những kết quả ban đầu đạt được tại UBND huyện ĐăkR’lấp cho thấy

việc áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp

phần quan trọng trong cơng tác cải cách hành chính của đơn vị, hướng tới phục vụ

nhân dân một cách cơng khai, đúng đắn và hiệu quả, xóa bỏ các quy định mang tính

quan liêu, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức. Cần đẩy mạnh triển khai áp dụng, mở

rộng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính, hướng đến xây dựng một

nền hành chính hiện đại, hiệu lực lấy thước đo sự thoả mãn khách hàng làm cơ sở cho

việc đánh giá hiệu quả cho hoạt động của các đơn vị mà trong đó hệ thống quản lý chất

lượng là một cơng cụ hữu hiệu, là điều kiện cần thiết cho mọi hoạt động quản lý.

Báo cáo về chuyên đề “áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại UBND huyện

ĐăkR’lấp tỉnh Đăk Nông” là cách nhìn của bản thân tơi về vấn đề HTQLCL ISO

9001:2008 được áp dụng tại địa phương. Do khả năng và thời gian nghiên cứu còn hạn

chế, bài bài báo cáo còn nhiều thiếu sót mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô và

các bạn để chuyên đề nghiên cứu được hoàn thiện hơnTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Quyết định số: 10/2010/QĐ-UBND ngày 01tháng 6 năm 2010 của UBND

huyện ĐăkR’lấp ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức

bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân

dân huyện ĐăkR’lấp .

2 . Quyết định số 144/2006/QĐ_TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng

Chính phủ, về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt

động các cơ quan hành chính nhà nước;

3. Quyết định số 415/QĐ_SNV ngày 20 tháng 05 năm 2008 về việc thành lập

ban điều hành, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt

động hành chính của UBND huyện ĐăkR’lấp

4. Công văn số 1043/BKHCN-TĐC ngày 08/05/2009 về việc triển khai xây

dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới TCVN ISO 9001:2008

đối với cơ quan hành chính nhà nước;

5.Đề cương bài giảng Quản lý chất lượng trong khu vực công doThS Nguyễn

Tuấn Minh biên soạn ;

6.Quyết định số 118/2009/QĐ_TTg ngày 30 tháng 09 năm 2009, về việc sửa

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ_TTg;

7.Quyết định số 162/QĐ_SNV ngày 10 tháng 07 năm 2009 về việc ban hành và

áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

vào một số lĩnh vực hoạt động hành chính tại UBND huyện ĐăkR’lấp.

8.Cơng văn số 549/BKHCN-TĐC ngày 22/3/2010 về việc triển thực hiện Quyết

định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

9. Quyết định số 2968 ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc

công bố mơ hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành

chính Nhà nước tại địa phương;

10. Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010, quy định về hoạt động

tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

11. Quyết định số 404/QĐ-TĐC ngày về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động

đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ

quan hành chính nhà nước;

12.Quyết định ban hành các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại huyện Đăk R’lấp năm 2012;

13.Báo cáo tình hình triển khai xây dựng,áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại huyện Đăk R’lấp năm 2013 ;BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:Lê Thị Hoài ThươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×