Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN CƯ JÚT.

IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN CƯ JÚT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Rà soát, sửa đổi và ban hành lại các quy trình đảm bảo tính phù hợp để duy trì

áp dụng, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành

chính tại các đơn vị.

- Xây dựng mở rộng các quy trình để áp dụng trong hoạt động giải quyết thủ tục

hành chính liên quan đến tổ chức và công dân.

1.1. Họat động tư vấn - xây dựng, đánh giá :

Hoạt động tư vấn, xây dựng:

- Đối với quy trình đã được ban hành áp dụng: Trên cơ sở các quy trình đã được

ban hành áp dụng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, rà soát đề xuất Ban chỉ đạo ISO ban

hành lại quy trình (các bước thực hiện theo Quy trình Kiểm sốt hồ sơ, tài liệu QTLĐ.01 ) đảm bảo quy trình luôn phù hợp khi thực hiện.

- Đối với các quy trình xây dựng mới: Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính được

Ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo đơn vị phân công CBCC am hiểu chuyên môn chủ động

phối hợp với Ban chỉ đạo ISO 9001-2008 huyện xây dựng các quy trình theo yêu cầu

của hệ thống QLCL để triển khai áp dụng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Hoạt động đánh giá chứng nhận:

Sau khi xây dựng và triển khai áp dụng các quy trình, Ban chỉ đạo ISO 90012008 chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ, phối

hợp với đơn vị có liên quan đánh giá chứng nhận mở rộng.

1.2. Thời gian thực hiện:

- Thời gian xây dựng:

+ Đối với việc rà soát, ban hành lại các quy trình: các đơn vị hồn thành trước

ngày 30/11/2013

+ Đối với các quy trình được xây dựng mới: Hồn thành và được phê duyệt

trước ngày 30/3/2018.

- Thời gian đánh giá chất lượng nội bộ: vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm

- Thời gian đánh giá chứng nhận mở rộng: Căn cứ vào hiệu quả việc xây dựng

và áp dụng ISO 9001-2008, Ban chỉ đạo ISO đề xuất UBND huyện thời điểm tổ chức

đánh giá chứng nhận mở rộng.

1.3. Kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của

Bộ Tài chính quy định cơng tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và

duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất của Ban chỉ đạo ISO,

các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.4. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Ban chỉ đạo ISO huyện:Xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với từng đơn vị, đề xuất kinh phí cho việc

xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL tại các cơ quan đơn vị theo tiến độ đã đề ra, tổ

chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo CBCC các đơn vị (nếu cần)

Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng và áp dụng các quy trình

đã được ban hành theo hệ thống QLCL.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ tại các đơn vị theo quy trình

QTLĐ.03

Đối với lãnh đạo, CBCC các cơ quan, đơn vị:

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho CBCC

đơn vị mình trong việc xây dựng và áp dụng các quy trình.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho việc xây dựng và áp dụng HT QLCL

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 tại đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo UBND, Ban chỉ

đạo ISO huyện về tiến độ, hiệu quả việc xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL tại đơn

vị mình.

Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Trên cơ sở quy định tại Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ

Tài chính, đề xuất của Ban chỉ đạo ISO 9001, các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất

UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để Ban Chỉ đạo ISO, các cơ quan, đơn vị xây

dựng và áp dụng ISO theo nội dung kế hoạch này.

Phòng Nội vụ:

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, Phòng Nội vụ có trách nhiệm xây dựng các

tiêu chí thi đua để áp dụng cho việc chấm điểm thi đua hàng năm đối với hoạt động

xây dựng và áp dụng ISO 9001 của các cơ quan, đơn vị.

Huyện cũng phấn đấu đến hết năm nay, Triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với toàn bộ

hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức đã

được công bố.

Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cơng dân đúng quy

trình, phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Phấn

đấu giải quyết không quá 5% hồ sơ trễ hạn, 98% hồ sơ trả cho người dân, tổ chức

khơng có khiếu nại trở lại.

2. Danh mục hệ thống taì liệu và phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN

ISO tại UBND huyện Cư Jút

2.1. Danh mục hệ thống tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO áp dụng tại

UBND huyện Cư Jút

STT

1

2

3

4

5

6

7Tên tài liệu

Sổ tay chất lượng

Chính sách chất lượng

Quy trình kiểm sốt tài liệu

Kiểm sốt hồ sơ

xem xét cỦalãnh đạo

Đánh giá nội bộ

Kiểm soát văn bản khơng phù hợpKí hiệu

UBND – STCL

UBND_CSCL

QT_LĐ_02

QT_LĐ_03

QT_LĐ_04

QT_LĐ_05

QT_LĐ_068

9

10

11

12

13

14Khắc phục phòng ngừa

Giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất

Thẩm tra phê duyệt quyết tốn vốn đầu tư cơng

trình hồn thành

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân

Thẩm đỊnh thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn cơng

trình

Cấp lại bản chính giấy khai sinhQT_LĐ_07

QT- TNMT- 01

QT - TC - 01

QT - TC - 02

QT- CT - 01

QT- CT - 02

QT - TP - 012.2. Phạm vi áp dụng.

Địa điểm áp dụng: Tại UBND Huyện ĐắkR’lấp - Tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ : Khối 3 - thị trấn Kiến Đức - huyện ĐắkR’lấp - tỉnh Đăk Nông.

Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ hành chính cơng áp dụng theo các điều

khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

3. Quy trình hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO tại UBND

huyện Cư Jút.

3.1. Chính sách chất lượng.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên địa

bàn huyện Đăk R’lấp, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác và phục

vụ nhân dân tốt hơn theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của UBND huyện

đã được pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk R’lấp đề ra phương châm hoạt động:

“Công khai, minh bạch và đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả”.

3.2. Mục tiêu chất lượng.

S

T

T

1Mục

tiêu

chất

lượng

Đảm

bảo

hồn

thành

tốt

nhiệm

vụĐo

lường

100%

nhiệm

vụ

được

phân

cơngBiện pháp thực hiệnThời gian Thời gian

bắt đầu

hoàn thành Hàng tháng xây dựng và tổ 01/6/2013 31/12/2013chức triển khai thực hiện kế

hoạch cơng việc của phòng;

 Phân công nhiệm vụ, sắp xếp

công việc cụ thể cho các Cán

bộ trong Phòng để thực hiện;

 Cuối mỗi tháng tổng hợp xemtham

mưu

cho

Lãnh

đạo Sở

theo

quyết

định số

38/QĐ

SKHC

N,

ngày

06/5/2

009.2Tài

liệu,

hồ sơ

liên

quan

đến

các

quy

trình

của Hệ

thống

tài liệu

nội bộ

thường

xun

được

duy trì,

sắp

xếp

theo

trình

tự, có

danh

mục

tài

liệu,

danh

mụcxét, đánh giá kết quả tình hình

thực hiện kế hoạch cơng việc

trong tháng của phòng100%

Tài

liệu,

hồ sơ Tiến hành rà sốt, sắp xếp lại 01/6/2013 31/12/2013tài liệu, hồ sơ, lập các danh

mục và tn thủ các bước theo

quy trình kiểm sốt tài liệu,

kiểm

sốt hồĐảm bảo tài liệu, hồ sơ khơng

bị thất lạc, dễ nhận biết và

thuận tiện cho việc truy cập sử

dụng;

Đề xuất và trang bị đầy đủ các

phương tiện, thiết bị văn phòng

phẩm phục vụ cho cơng tác lưu

trữ.

Định kỳ kiểm tra, đánh giá và

rút kinh nghiệm để có biện

pháp phòng ngừa, khắc phục.3hồ sơ:

Các

thủ tục

hành

chính

được

xử lý

nhanh

hơn

thời

95%

gian

quy

định

tại Văn

bản

pháp

quy

liên

quan: Tiếp nhận và phân cơng cán bộcủa phòng nhanh chóng, kịp

thời xem xét, xử lý hồ sơ;

 Thường xuyên tổ chức phổ

biến, đào tạo hướng dẫn cho

các cán bộ trong phòng nghiên

cứu, triển khai áp dụng đầy đủ 01/6/2013 31/12/2013

các thủ tục hành chính theo Hệ

thống quản lý chất lượng ISO

9001:2008;

 Định kỳ kiểm tra, đánh giá và

rút kinh nghiệm để có biện

pháp phòng ngừa, khắc phục.3.3. Quy trình xem xét lãnh đạo

T

T12Hoạt

độngTrách

nhiệmMơ tảBiểu

mẫuĐịnh kỳ 1 năm 2 lần vào tháng 6 và tháng

12, lãnh đạo UBND huyện tiến hành việc xem

xét hiệu quả toàn bộ hệ thống quản lý chất

lượng. Lãnh đạo UBND huyện quyết định thời

điểm triệu tập cuộc họp và ra các yêu cầu để các

Thông

Đại

đơn vị chuẩn bị cho cuộc họp. Đại diện lãnh đạo

báo,

diện

ra thông báo về cuộc họp gửi các đơn vị. Nội Thông

YC

lãnh

dung thông báo này bao gồm:

báo

chuẩn

đạo

- Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

bị

- Chương trình chi tiết (nội dung, phân cơng

trình bày, phân bố thời gian).

- Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo và thời

hạn nộp.

- Các chú ý khác (nếu có) .

Thu

Trưởn -Trưởng đồn đánh giá: Sau mỗi đợt đánh giá Báo cáo

thập

g các nội bộ lập Báo cáo Đánh giá kết quả của các

thông

bộ

cuộc đánh giá nội bộ; Số điểm khơng phù hợp

tin, lập phận

của mỗi bộ phận, tình trạng tái diễn trong lần

BC

đánh giá sau, tình trạng khắc phục và số lỗi còn

lại.

- Các phòng ban: Định kỳ 6 tháng Tổng kết

phản hồi của tổ chức/công dân. Bao gồm: Tổngsố khiếu nại đã có, các khiếu nại chủ yếu,

nguyên nhân, kết quả xử lý và biện pháp khắc

phục; phân tích, thống kê các phiếu góp ý của

Tổ chức/cơng dân; kết quả của việc phân tích

các phản hồi về chất lượng dịch vụ HCC của

UBND huyện.

- Các bộ phận: Định kỳ 6 tháng Báo cáo việc

thực hiện các quá trình của HTQLCL Liên quan

đến MTCL: Kết quả thực hiện các quá trình liên

quan đến MT, tỷ lệ đạt được so với mục tiêu.

Tổng các dịch vụ KPH đã có ở từng bộ phận;

các hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến

đã có, số đã thực hiện và số còn lại. Báo cáo về

tình hình thực hiện các quyết định từ lần họp

xem xét trước của mỗi bộ phận liên quan. Các

tác động của việc thay đổi (luật định, nhiệm vụ

mới, cơ cấu tổ chức, nhân sự) liên quan đến hệ

thống, tình trạng xử lý (nếu có) và kết quả. Báo

cáo các kiến nghị và đề xuất của bộ phận mình

lên cho Ban lãnh đạo.345Đại diện lãnh đạo tổng hợp báo cáo và cũng lập

báo cáo về kết quả của cuộc đánh giá nội bộ gần

nhất, tình trạng khắc phục các tồn tại, việc thực

hiện các mục tiêu chất lượng của UBND huyện,

các vấn đề liên quan đến hệ thống QLCL và các

kiến nghị.

- Dựa vào kết quả xem xét các thơng tin, ban

lãnh đạo kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực của

HTQLCL, đồng thời đánh giá cơ hội cải tiến,

Tiến

nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý, kể cả

hành

chính sách chất lượng và các mục tiêu.

họp,

Lãnh

- Chú ý khi áp dụng: Các biên bản xem xét phải

thảo

đạo

ghi nhận xét đánh giá tình hình thực hiện của

luận và UBN

từng mục tiêu chất lượng, không được ghi chung

xem xét D

chung cho tất cả các mục tiêu.

các

huyện

- Trong cuộc họp này, Lãnh đạo UBND huyện

thông

là người điều khiển nhằm đảm bảo xem xét được

tin

đầy đủ các nội dung đã đề ra và trong thời gian

họp đã xác định trước.

- Thư ký ghi chép biên bản cuộc họp

Kết

Thủ

Lãnh đạo đề ra các quyết định, bao gồm cả các

luân, ra trưởng chính sách, mục tiêu mới liên quan đến việc:

quyết- Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống và cải tiến

định

quan

các quá trình.

- Cải tiến các dịch vụ HCC liên quan đến yêu

cầu của tổ chức/công dân.

Đại

Tổng

diện

hợp báo lãnh

cáo

đạoBáo cáoBáo cáo

Biên bản

họp xem

xét

HTQLC

L

của

lãnh đạoBiên bản

họp xem

xét

HTQLC

L

của- Các nhu cầu và nguồn lực

Kết quả xem xét của lãnh đạo được ghi vào biên

bản BM 07.01. Lãnh đạo và những người tham

lãnh đạo

gia ký xác nhận nội dung cuộc họp.

Biên bản này được phân phối cho tất cả các đơn

vị trong HTQLCL.

Đề ra

mục

tiêu, lập

kế

hoạch

thực

hiện6Lãnh

đạo

các

PhòngĐại

Lưu hồ diên

sơ, theo lãnh

dõi

đạo,

thực

các

hiện

phòng

liên

quan7Các đơn vị liên quan căn cứ vào các quyết định,

mục tiêu định hướng của Lãnh đạo để triển khai

Kế

thành các mục tiêu cụ thể cho đơn vị mình, sau

hoạch

đó tiến hành lập kế hoạch và triển khai thực

hiện.

Biên bản

họp xem

xét

hệ

Lưu hồ sơ, theo dõi thực hiện: Đại diện lãnh thống

đạo và các đơn vị liên quan lưu hồ sơ và theo quản lý

dõi thực hiện kế hoạch.

chất

lượng

của lãnh

đạo3.4. Quy trình đánh giá nội bộ và kiểm tra q trình cung cấp dịch vụ

ST

T

1234

5Cơng việcĐối tượng thực hiệnLập chương trình đánh giá Văn phòng

nội bộ

Thực hiện đánh giá nội bộ Bên đánh giá

và ghi nhận các NC (non –

conformity) phát sinh (nếu

có)

Xác định nguyên nhân gốc

rễ của các NC phát sinh

(nếu có) để tránh tái diễn

NC

Xác định và thực hiện hành

động khắc phục đối với các

NC phát sinh (nếu có)

Kiểm chứng việc xác định

nguyên nhân gốc rễ, việcBên được đánh giáBiểu mẫu/hồ sơ

Chương trình đánh

giá nội bộ

Phiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừa

Bảng tổng hợp hành

động khắc phục

Phiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừaBên được đánh giáBảng tổng hợp hành

động khắc phụcBên đánh giá

Văn phòngPhiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc6xác định và thực hiện hành

động khắc phục đối với các

NC phát sinh (nếu có)

Sơ kết/ tổng kết (các) Văn phòng

chương trình đánh giá nội

bộphục/ phòng ngừa

Báo cáo đánh giá nội

bộ3.5. Quy trình kiểm sốt tài liệu.

TTHoạt

độngTrách

nhiệm1Nhu cầu Mọi cán

thiết lập/ bộ, công

sửa đổi

chức

tài liệu2Thiết

lập/ Sửa

đổi tài

liệu

Xem xét

và phê

duyệt tài

liệu3Người

được chỉ

địnhMô tảKhi có nhu cầu thiết lập tài liệu mới, cán

bộ, cơng chức có nhu cầu đề xuất với

ĐDLĐ về tài liệu nội bộ cần ban hành.

Nếu được ĐDLĐ chấp thuận, cán bộ triển

khai theo các bước tiếp theo. Ngược lại, quá

trình sẽ kết thúc.

Thiết lập/ sửa đổi tài liệu theo nhu cầuĐDLĐ

ĐDLĐ hoặc người được ủy quyền có trách

và/ hoặc

nhiệm xem xét dự thảo các tài liệu.

Lãnh đạo •Nếu chấp nhận, thì chuyển tài liệu cho Lãnh

CQHCN

đạo UBND huyện Đắk’Rlấp phê duyệt.

N

•Nếu khơng chấp nhận, ĐDLĐ u cầu cán

bộ được phân cơng chỉnh sửa, hồn thiện

cho đến khi chấp nhận. Chu trình thực

hiện theo ý thứ nhất.

Trách nhiệm xem xét và phê duyệt tài liệu

được quy định như sau:

TT Loại tài Thẩm

Thẩm

liệu

quyền

quyền phê

xem xét

duyệt

1

Sổ tay

Chánh

Lãnh đạo

chất

VP/ĐDLĐ UBND

lượng

2

Thủ tục, Chánh

Lãnh

quy trình VP/ĐDLĐ đạoUBND

3

Thủ tục

Trưởng

ĐDLĐ

cấp

đơn

hoặc Lãnh

phòng

vị/ĐDLĐ

đạo

4

Các

Trưởng

ĐDLĐBiểu

mẫuHướng

đơn vị

dẫn cơng

việc

4Lập

danh

mục,

theo dõi

tình

trạng và

Phân

phối tài

liệuVăn

phòng5Lưu giữ

tài liệuCác đơn

vị liên

quan6Thu hồi

tài liệuVăn

phòngVăn phòng UBND huyện Đắk’Rlấp cập

nhật các tài liệu được phê duyệt theo BM

01.01-ISO - Danh mục tài liệu nội bộ để

theo dõi toàn bộ tài liệu được ban hành

trong UBND huyện Đắk’Rlấp và tài liệu

phân phối cho Lãnh đạo UBND huyện

Đắk’Rlấp

Văn phòng phân phối các tài liệu đã được

phê duyệt tới các đơn vị trực thuộc và các cá

nhân liên quan theo BM 01.02-ISO - Sổ

phân phối tài liệu.

Trưởng các đơn vị đảm bảo rằng Danh mục

tài liệu nội bộ hiện hành phải được cập nhật

theo BM 01.01-ISO - Danh mục tài liệu nội

bộDanh

mục tài

liệu nội

bộKhi có sự yêu cầu phân phối tài liệu được

sửa đổi/ ban hành lại bởi ĐDLĐ UBND

huyện Đắk’Rlấp hoặc Lãnh đạo Văn phòng

thu hồi các tài liệu nội bộ cũ ở tất cả các

đơn vị được phân phối dựa vào BM 01.02ISO - Sổ phân phối tài liệu và phân phối tài

liệu hiện hành nhất.

Các tài liệu lỗi thời phải có dấu hiệu nhận

biết tài liệu lỗi thờiSổ Phân

phối tài

liệuSổ Phân

phối tài

liệuDanh

mục tài

liệu nội

bộ3.6. Quy trình quản lý hồ sơ.

TT

1Hoạt

độngTrách

nhiệmMơ tảBiểu

mẫuLập

danh

mục hồ

Các

đơn vịĐDLĐ và các đơn vị xác định và lập danh mục

hồ sơ theo BM 02.01-ISO – Danh mục hồ sơ.

Các hồ sơ cần lưu của các đơn vị phải được cập

nhật và theo dõi theo danh mục nàyDanh

mục

hồ sơ2Lưu giữ

hồ sơCác

đơn vị3Mượn và Các

trả hồ sơ đơn vịKhi cán bộ có nhu cầu mượn hồ sơ, đơn vị cho Mượn

mượn có trách nhiệm hướng dẫn người mượn hồ và trả

sơ lập BM 02.02 -ISO - Yêu cầu mượn hồ sơ và hồ sơ

theo dõi hồ sơ đó đến khi được trả lại.4Hủy hồ

Hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị nào thì Hủy

đơn vị đó có trách nhiệm hủy hồ sơ bằng cách: hồ sơ

xé, đốt, hoặc tái sử dụng hoặc tái chế. Khi hủy

cần lập biên bản hủy hồ sơ theo BM 02.03-ISOCác

đơn vịCăn cứ vào Danh mục hồ sơ cần lưu tại Mục 7

của các Quy trình/Thủ tục, trưởng các đơn vị có

trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ các hồ sơ đảm

bảo dễ tìm, dễ lấy và được sắp xếp khoa học.Các

hồ sơ liên quan tới việc xử lý các công việc sau

một thời gian lưu trữ phải được chuyển cho một

đơn vị có chức năng lưu trữ, quản lý hồ sơ để

lưu trữ và quản lý hồ sơ theo quy định.3.7. Quy trình kiểm sốt dịch vụ khơng phù hợp (sau kiểm tra)

ST

TCơng việcĐối tượng thực hiệnBiểu mẫu/hồ sơ

-Phiếu theo dõi hồ

sơ (quy trình)1Phát hiện dịch vụ khơng phù hợpNgười phát hiện2Ghi nhận dịch vụ không phù hợpNgười phát hiện3Xác định sự khắc phục cần thiết

để xử lý dịch vụ không phù hợp,

loại bỏ sự không phù hợp đã được

phát hiệnCQCM liên quanPhiếu theo dõi hồ

sơ (quy trình)4Thực hiện sự khắc phụcCQCM liên quanPhiếu theo dõi hồ

sơ (quy trình)3.8. Quy trình khắc phục phòng ngừaTTHoạt độngTrách nhiệmYêu cầuBiểu mẫu1Mọi cán bộ, Ghi nhận nội dung sự Phiếu đề nghị thực

Phát hiện sự

công

chức không phù hợp tiềm hiện hành động khắc

KPH tiềm ẩn

UBND huyện ẩn.

phục/ phòng ngừa234Xem xét và ĐDLĐ hoặc

chỉ

định Lãnh đạo cơ

người chủ trì quanĐiều

tra

nguyên nhân Người được

và đề xuất chỉ định

HĐPN

ĐDLĐ hoặc

Phê

duyệt

Lãnh đạo cơ

HĐPN

quan5Thực hiện Người được

HĐPN

chỉ định6ĐDLĐ hoặc

Xem xét kết

Lãnh đạo cơ

quả

quan7Lưu hồ sơĐơn vị khắc

phụcXem xét bản chất sự

KPH. Nếu đúng, chỉ

định người chủ trì theo

dõi HĐPN theo các

bước tiếp theo. Nếu

khơng chính xác, giải

thích với người đề xuất

và kết thúc.

Người được chỉ định

điều tra nguyên nhân

và đề xuất HĐPN lên

người có thẩm quyền.

Xem xét kết quả điều

tra và HĐPN được đề

xuấtPhiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừaPhiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừaPhiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừa

Phiếu đề nghị thực

Thực hiện HĐPN theo

hiện hành động khắc

đề xuất.

phục/ phòng ngừa

Đánh giá kết quả thực

hiện HĐPN xem có

loại bỏ được nguyên

nhân của sự KPH tiềm

Phiếu đề nghị thực

ẩn hay không. Nếu đạt,

hiện hành động khắc

cho lưu hồ sơ theo

phục/ phòng ngừa

bước tiếp theo. Nếu

không đạt, mở yêu cầu

HĐPN mới và quay trở

lại 5.3.

Phiếu đề nghị thực

Lưu lại hồ sơ

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừaV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN

TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN CƯ JÚT

1. Thành tựu

a) Các thủ tục, quy trình được văn bản hố trong HTQLCL:

Sổ tay chất lượng

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng hàng năm của UBND huyện và các phòng, ban chun mơn

Quy trình Kiểm sốt tài liệu

Quy trình Hồ sơ kiểm sốt hồ sơ

Quy trình Hồ sơ đánh giá chất lượng nội bộ

Quy trình Hồ sơ kiểm sốt sự khơng phù hợp

Quy trình Hồ sơ hành động khắc phục

Quy trình Hồ sơ hành động phòng ngừa

Quy trình Hồ sơ họp xem xét của Lãnh đạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN CƯ JÚT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×