Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA BƠM NHIỆT

THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA BƠM NHIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN NHIỆTMôi chất/nhiệt độ

𝑻𝒌3035404550R121300615388177001994322117R221795421307245832778430911R5021250914753169161900021010R134a1671319730226422545228159R404a1430716839192662159123817R407c1921122720261222941932614Bảng 3.2.1b Công nén l của các môi chất theo nhiệt độ ngưng tụ3.2.2. Ảnh hưởng của to

Trong nội dung nghiên cứu, chọn tk= 50oC, t0 = 10oC, ∆tqn = 5oC, ∆tql =

5oC. Kết quả tổng hợp như sau:

Môi chất/nhiệt độ To-10-50510R124,835,396,086,948,04R224,765,305,976,807,88R5024,485,015,676,497,55R134a4,745,295,986,847,95R404a4,264,775,416,217,24R407c4,625,155,816,647,70Bảng 3.2.2a Hệ số bơm nhiệt ϕ của môi chất theo nhiệt độ bay hơiMôi chất/nhiệt độ To-10-50510R1229146 25952 228871994317111R2241307 36576 320732778423696R50228052 24900 218851900016239R134a37337 33207 292482545221807R404a31845 28281 248652159118451R407c43390 38526 338732941925153Bảng 3.2.2b Hệ số công nén l của mơi chất theo nhiệt độ bay hơi

38TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTTổng hợp các nghiên cứu theo tk= 50oC, t0 = 10oC, ∆tqn = 5oC, ∆tql = 5oC.

Kết quả như sau:

ϕR12R22R502R134aR404aR407c6,946,806,496,846,216,64Qk138330 188970 123252174076133979 195276L19,94327,78419,00025,45221,59129,419ε5,945,805,495,845,215,64Bảng 3.2.2c Các thông số đặc trưng theo các loại mơi chất lạnhHình 3.2.2 Biểu đồ thơng số hệ số nhiệt, nhiệt ngưng tụ riêng của các loại mơi chất39TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTCHƯƠNG 4

TÍNH TỐN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG

BƠM NHIỆT GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG

4.1. Đặt bài tốn

_ Mơ hình tính lượng nước nóng cần dùng là 500 lít/ngày.

_ Nhiệt độ nước ban đầu: 28oC.

_ Nhiệt độ nước sau khi gia nhiệt: 50oC.

_ Thời gian gia nhiệt: 2 giờ.

_ Mơi chất lạnh sử dụng: R410a.4.2. Tính tốn nhiệtQ=

Q=M ×Cn ×(t2 −t1 )

τ

500×4186×(50−28)

2×3600= 6395,28 (W)_ Do có các tổn thất nhiệt khác (tổn thất đường ống, do bảo ơn, do các thiết

bị gia cơng thiếu chính xác… ), nên chọn hệ số dự trữ kdt = 1,2. Vậy nhiệt lượng

yêu cầu của hệ thống là:Q yêu cầu = Q × kdt = 6395,28 × 1,2 = 7674,33 (W)

= 7,67 (kW)

4.3. Tính tốn chu trình và chọn máy

Chọn các thơng số cơ bản để tính tốn chu trình và chọn máy như sau: tk =

55 C, to = 5oC, ∆tql = 5oC, ∆tqn = 5oC, R410a.

oHình 4.3 Biểu diễn chu trình làm việc trên đồ thịCác thơng số của chu trình:

40TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTĐiểm1’123’344’Nhiệt độ, oC51079,136555055Áp suất, bar9,3459,34534,3534,3534,353,53,5i, kJ/kg422,58429,72465,92296,81287,7287,7296,81s, KJ/kg.K1,80011,82451,82451,3128-1,31481,3476v, dm3/kg0,8730,02880,008421,156-0,87110,87123Bảng 4.3 Các thơng số của chu trình_ Năng suất lạnh riêng:qo = i1’ – i4 = 422,58 – 287,7=134,88(kJ/kg)

_ Năng suất nhiệt ngưng tụ riêng: qk= i2 – i3 = 465,92 – 287,7 =178,22 (kJ/kg)

_ Công nén riêng: l = i2 – i1 = 465,92 – 429,72 = 36,2 (kJ/kg)

q0 134,88

_ Hệ số lạnh của chu trình: ε=

= 36,2 = 3,73

l

_ Hệ số làm nóng của chu trình: 𝜃|i2 – i3|= |i2 – i1| = 4,923Từ các thơng số tình tốn, ta chọn máy có cơng suất như sau:

q134,88Q 0 = Q k × q0 = 7674,33× 178,22 = 5808,07 (W)

k= 5,81 (kW)

4.4. Tính tốn nhiệt máy nén

_ Lượng hơi thực tế hút vào xilanh: GhQ= q0 =

05808,07

134,9.103= 0,043kg/sV = Gh x v1’ = 0,043 ×

(m /s)_ Thể tích thực tế hút vào xilanh:

−48,73.10−5= 3,7539.10_ Hệ số chỉ thị thể tích:λi =p0 −∆ph

p0–C × [(1

pk −∆pd mp0_ Hệ số tổn thất không thấy được:

T3)p0 −∆ph

p0] = 0,735275−5λw′ = T0 = 275+55 = 0,82

k_ Hệ số lưu lượng của máy nén:λ = λi × λw′ = 0,735 × 0,82 = 0,602741TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA BƠM NHIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×