Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG NỀN

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG NỀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

22Ba là, về phương thức giáo dục đạo đức, phải từng bước chuyển dần

việc giáo dục lấy giáo viên là chính, trên lớp là chính sang hướng tự giáo dục

lấy học sinh là chính, thẩm thấu là chính. Việc giáo dục đạo đức truyền thống

lấy sách vở, lên lớp là hình thức chủ yếu, giới hạn trong đạo đức trừu tượng,

về khách quan mà nói, rất dễ làm cho tâm tư tình cảm của đối tượng giáo dục

bị ngược hướng, từ đó khó có thể đạt được hiệu quả. Việc giáo dục thơng qua

các hình thức sinh động gắn giáo dục vào việc quản lý, phục vụ và sinh hoạt

của học sinh, chú ý đến tính chủ động và tính tự giác của học sinh, từ đó nhất

định sẽ thu được hiệu quả giáo dục lớn hơn.

3.2. Giáo dục đạo đức truyền thống trong gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội cho nên nếu đạo đức gia đình khơng được

chăm lo sẽ đến đến sự suy thối và đứt gãy đạo đức xã hội. Hiện nay, lối sống

hiện đại đang tác động mạnh đến văn hóa gia đình ở các đơ thị lớn mà ở đó

các bậc cha mẹ gần như bất lực trước những thay đổi trong lối sống của con

cái. Sự phát triển mạnh mẽ của internet, bên cạnh những tích cực đáng được

thừa nhận thì nó cũng đã tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống và nhân cách

thanh thiếu niên. Việc hình thành một lớp cư dân mạng mà ở đó có sự tham

gia khá đông của con em học sinh và đi liền với hoạt động đó là sự méo mó

về nhân cách đã thật sự đụng chạm mạnh mẽ đến đạo đức gia đình truyền

thống, trong đó có sự đánh mất bản sắc gia đình.

Nếu như cái hiện đại mỗi ngày thường xuất hiện dưới nhiều hình thức

để thách thức nhu cầu của lớp trẻ thì những giá trị truyền thống của văn hóa

gia đình lại được thẩm thấu thường nhật trong từng tế bào xã hội. Những giá

trị đạo đức truyền thống của văn hóa gia đình khơng phải từ trên trời rơi

xuống mà nó được bảo lưu, giữ gìn từ nhiều thế hệ của mỗi cộng đồng. Hàng

ngày con cái luôn được bố mẹ giáo dục về đạo đức gia đình, về sự hiếu để với

ơng bà, bố mẹ, kính trên nhường dưới, khơng nói dối, khơng trộm cắp, ma tuý23cờ bạc…Một nhà văn từng nói rằng “hãy cho con cái đạo đức thay vì tiền

bạc”, điều đó là q đúng vì tiền bạc có thể làm hư hỏng con người. Tuy

nhiên, nếu giáo dục đạo đức không đúng cách, không đúng thời điểm, không

nêu gương từ bố mẹ thì con cái có thể bị bội thực vì nó quá cũ và nhàm chán

trong khi đó những quan niệm về đạo đức có thể thay đổi.

Như vậy, khơng thể khơng phát huy giá trị đạo đức gia đình trong q

trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Gia đình là tế bào của xã hội, là

nơi đầu tiên đạo đức nảy mầm, sinh sôi và được nuôi dưỡng. Nền tảng đạo

đức xã hội sẽ không thể tồn tại nếu khơng bắt đầu từ đạo đức gia đình. Chính

vì vậy mà phải “Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt

Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia

đình văn hóa. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và

xã hội”. Thực tế cho thấy “tư tưởng yêu nước cũng như ý thức dân tộc thường

bắt nguồn từ tình cảm gia đình, tình u q hương, làng xóm hoặc khối phố.

Cho nên đối với một người ở xa Tổ quốc, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa

xóm, thường gợi nhớ lại thời thơ ấu, những tình cảm thân thương của người

ruột thịt...những bài hát, điệu hò q hương, xóm làng...”. Hiện nay, có nhiều

gia đình chỉ lo làm ăn kinh tế mà bỏ rơi đạo đức gia đình. Hậu quả là con cái

bỏ học, sa vào nghiện ngập, tội phạm. Những đồng tiền bất chính có từ tham

nhũng, bn lậu...đã giết chết những giá trị đạo đức đang vừa mới nảy sinh

trong gia đình. Nhiều giá trị văn hóa gia đình như vợ chồng hòa thuận, con

cháu hiếu để, kính trên nhường dưới đã bị đổ vỡ và trở nên xa lạ với một bộ

phận lớp trẻ. Khi bất lực trước những đổ vỡ đó nhiều người tìm cách biện

minh, đổ lỗi cho “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” mà quên rằng, một nhân

cách hình thành phải trải qua quá trình “học ăn, học nói, học gói, học mở” hay

“phần nhiều do giáo dục mà nên”(Hồ Chí Minh).

3.3. Phát huy các thiết chế văn hóa đạo đức24Suy cho cùng, mọi thiết chế xã hội đều có chức năng giáo dục đạo

đức cho mỗi con người, mỗi thành viên trong xã hội bởi lẽ đạo đức là một

thành tố của nền tảng tinh thần của xã hội. Khơng có xã hội nào tồn tại mà

khơng cần vai trò của đạo đức. Tuy nhiên, đạo đức có được phát huy hay

khơng là nhờ vào q trình giáo dục trong đó vai trò của các thiết chế xã

hội là hết sức quan trọng.

Với chức năng dạy chữ, dạy nghề và dạy làm người, thiết chế giáo

dục - đào tạo có vai trò to lớn trong việc hình thành nhân cách con người. Để

làm được điều này, phải xuất phát từ một triết lý giáo dục vì con người, vì

lương tâm, trách nhiệm con người đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ

quốc. Nhà trường không nên bỏ rơi việc giáo dục đạo đức làm người dẫn đến

đạo thầy trò bị xâm phạm. Giáo dục mà chạy theo thành tích và tiêu cực thì

nhất định sẽ bào mòn đạo đức xã hội.

Các đồn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội

Cựu chiến binh…cần có những quy ước, quy chế, quy phạm về mặt đạo đức

khi tham gia vào các công tác xã hội, tham gia vào các phong trào xây dựng

người tốt việc tốt, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Các thiết chế tơn giáo dùng sức mạnh tính thiêng, những điều cấm kỵ

và sự linh nghiệm để giáo dục đạo đức cho con người, làm cho con người

đùng tham, sân, si mà hãy làm điều lành, điều tốt. Hiện nay các thiết chế này

đã có vai trò nhất định trong việc xây dựng đạo đức, nhân cách con người.

Thông qua sức mạnh dư luận xã hội, hệ thống thiết chế thông tin đại

chúng cần lên án cái ác, nêu gương cái tốt để định hướng giá trị đạo đức cho

xã hội. Hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng đang sử dụng sức mạnh

của mình cho cơng cuộc xây dựng xã hội mới nhưng khơng tránh khỏi việc

lạm dụng nó vì lợi ích cá nhân.25Các thiết chế văn hóa, dù là truyền thống hay hiện đại đều có chức

năng giáo dục đạo đức trong quá trình hoạt động của mình. Một nhà cộng

đồng hay một trung tâm văn hóa, một nhà hát…đều phải có sự hướng giá trị

văn hóa nói chung và đạo đức nói riêng.

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa đạo đức này thì việc giáo dục

đạo đức cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta sẽ thành cơng.26C. KẾT LUẬN

Có thể nói, thời nào cũng vậy vấn đề đạo đức nghề nghiệp, đạo đức và

nhân cách con người cũng luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Những biến động của đời sống xã hội Việt Nam, nhất là sự tha hóa, biến chất

của một số cán bộ, đảng viên trong những năm qua đang đặt ra nhiều vấn đề

về cách thức quản lý, tổ chức xã hội; về sự thích ứng linh hoạt của con người

trước những biến đổi dữ dội của cuộc sống xung quanh. Chúng ta đang ở

trong một giai đoạn cách mạng đầy khó khăn và thử thách, hơn lúc nào hết,

đạo đức mới càng tỏ rõ vai trò đặc biệt quan trọng của nó đối với sự nghiệp

xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy,

một trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng ta hiện nay là phải tạo điều

kiện cho đạo đức mới khẳng định địa vị thống trị của mình trong đời sống đạo

đức xã hội, trở thành vũ khí tinh thần của nhân dân lao động trong quá trình

xây dựng và đấu tranh bảo vệ xã hội mới. Do đó, cần phải củng cố niềm tin

của nhân dân vào Đảng, chính quyền, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn

kết, nhân ái, thủy chung của con người Việt Nam. Làm được những điều đó sẽ

tạo động lực để mỗi người phát huy quyền làm chủ, tinh thần sáng tạo và ý

thức trách nhiệm cơng dân của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

trong giai đoạn hiện nay./.2728DANH MỤC THAM KHẢO

1.

2.Giáo trình Triết học Mác Lênin. NXB Chính trị quốc gia. Năm 2005

Giáo trình Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không3.thuộc chuyên ngành Triết học.NXB lý luận chính trị. Năm 2007.

Giáo trình Lịch sử Triết học - Học viện Báo chí và tuyên truyền - NXB Chính4.trị - hành chính, 2009.

Giáo trình Triết học Mác - Lê nin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản5.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006

Giáo trình Triết học Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

giáo trình Quốc gia các bộ mơn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí6.Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2004

Triết học lý luận và vận dụng – PGS.TS Trần Văn Thụy- NXB CTQG – Sự7.Thật, Hà Nội, năm 2013

Lịch sử triết học- GS,TS Nguyễn Hữu Vui- Nxb CTQG- Sự Thật, Hà Nội,

năm 2007MỤC LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG NỀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×