Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN TẠI

HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

3.1 Cơ sở, yêu cầu hình thành các giải pháp

3.1.1 Cơ sở hình thành các giải pháp

Việc xậy dựng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa thực thi chính sách

đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh trong những năm tiếp theo được

dựa trên các cơ sở sau:

Một là, dựa trên quan điểm, định hướng của Đảng, nhà nước và chính quyền địa

phương về tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT. Vấn đề lao động là

vấn đề then chốt trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đảng

và nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho người lao động đặc biệt là LĐNT, lao động

có hồn cảnh khó khăn về kinh tế, gia đình có cơng, giúp họ có được cuộc sống ấm no

và hạnh phúc, bình đẳng bằng các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn

hố, xã hội, tơn giáo, lao động, việc làm. Do đó, việc thực hiện chính sách đào tạo

nghề cho LĐNT cho cả nước nói chung và huyện Vĩnh Linh nói riêng là yêu cầu,

nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và chính quyền huyện Vĩnh Linh.

Hai là, dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng và những kết

quả đạt được cũng như những tồn tại và hạn chế trong q trình triển khai thực hiện

chính sách đào tạo nghề LĐNT trên địa bàn huyện đã được trình bày ở chương 1 và

chương 2.

Ba là, dựa trên các chương trình, Đề án, định hướng về đào tạo nghề cho LĐNT

tại huyện Vĩnh Linh trong thời gian tới: Đề án về đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết

định 1956 của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện trong giai đoạn 2009-2013 và vẫn

còn hiệu lực đến năm 2020, đây là một chính sách định hướng mang tầm vĩ mơ trong

thời gian dài. Vì vậy, trên cơ sở của Đề án 1956, chính quyền cấp tỉnh và chính quyền

cấp huyện Vĩnh Linh cần nghiên cứu, xây dựng các chương trình, Đề án về đào tạo

nghề cho LĐNT theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã

hội của toàn tỉnh và của huyện Vĩnh Linh, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2010 – 2015, tàm nhìn đến 2020.

3.1.2 Yêu cầu của các giải phápCác giải pháp được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo

nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh trong thời gian tới phải dựa đảm bảo

các yêu cầu sau:

.1.2.1 Tính hợp pháp

Các giải pháp đưa ra phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp

luật của nhà nước về đào tạo nghề cho LĐNT. Đồng thời, các giải pháp đưa ra phải

phù hợp với các chủ trương, các chính sách tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Quảng Trị và huyện Vĩnh Linh.

3.1.2. 2 Tính hợp lý

Các giải pháp đưa ra phải dựa trên tình hình, thực trạng về điều kiện tự nhiên,

kinh tế - xã hội, văn hoá của địa phương, tình hình triển khai thực hiện chính sách

nhằm giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế đó.

3.1.2.3 Tính khả thi

Các giải pháp đưa ra phải có khả năng áp dụng vào thực tiễn của địa phương, có

khả năng áp dụng vào thực tiễn cao, trên cơ sở các tiềm năng, nguồn lực sẵn có, đáp

ứng nhu cầu của người dân, ít gặp những cản trở, khó khăn.

3.1.2.4 Tính đồng bộ

Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT huyện Vĩnh

Linh, các giải pháp đưa ra phải có mối quan hệ chặt chẽ, cấu thành hệ thống các giải

pháp, việc áp dụng các giải pháp phải mang tính đồng bộ, liên tục và phù hợp với từng

xã, thị trấn, trong đó chú trọng đến các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trên

địa bàn huyện, tránh việc tập trung thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT tại một số xã, thị

trấn hoặc đầu tư một cách dàn trải làm hạn chế đến việc chất lượng và hiệu quả thực

thi của các xã, thị trấn khác.

3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho việc thực thi chính sách đào tạo

nghề cho LĐNT

3.2.1 Thay đổi nhận thức và nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi chính

sách cho lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh.

Về mặt lý luận, tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước đều có thẩm quyền xây

dựng và thực thi các chính sách liên quan đến lĩnh vực trong phạm vi địa giới hành

chính của mình. Tuy nhiên trên thực tế ở Việt Nam, chỉ có cơ quan quyền lực nhà nướcở TW và cấp tỉnh mới là cơ quan chính trong xây dựng các chính sách giải quyết các

vấn đề kinh tế, xã hội. Cấp huyện và cấp xã chủ yếu là thực thi chính sách đó trong

phạm vi địa phương theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Điều này thể

hiện tính hệ thống, thống nhất và tính thứ bậc của cơ quan hành chính nhà nước trong

việc thực thi các chính sách cơng. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách theo phương

pháp này đơi khi khiến cho chính quyền nhà nước cấp huyện, xã trở nên bị động, thiếu

linh hoạt đối với các chính sách mang tầm vĩ mơ, nội dung chính sách còn nhiều điểm

chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương dẫn đến hiệu mang lại

khơng cao. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách nói chung và chính

sách đào tạo nghề cho LĐNT tại huyện Vĩnh Linh nói riêng, cần phải thay đổi nhận

thức của lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, bộ phận có liên quan, các cán bộ cơng

chức về vai trò chủ động của chính quyền các cấp trong q trình triển khai thực hiện

chính sách.

Ngồi việc tổ chức thực thi những nội dung, kế hoạch mà cấp trên giao xuống

thì chính quyền các cấp huyện Vĩnh Linh cần phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo

trong việc thực thi chính sách. Cần có các chủ trương để giải quyết thực trạng các vấn

đề về đào tạo nghề cho LĐNT phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đây là

biện pháp mang tính chiến lược lâu dài và cơ bản. Để làm được điều nay, trước hết

phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức của lãnh đạo UBND huyện. Họ là những người có

thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất trong tổ chức bộ máy chính quyền, là nhân tố

đóng vai trò tiên quyết đến hiệu quả hoạt động của cả hệ thống cơ quan nhà nước, có ý

nghĩa quyết định đến sự thành cơng của các chính sách khi triển khai thực hiện trên địa

bàn huyện Vĩnh Linh.

Để thay đổi nhận thức của cán bộ lãnh đạo địa phương cần tổ chức các lớp tập

huấn cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng và tầm nhìn thực thi chính sách cho lãnh

đạo địa phương. Cụ thể là các Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các cơ

quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Các lớp tập huấn nên tập trung ở các nội dung

như: tiếp cận cách thức quản lý nhà nước theo khái niệm về “Quản trị địa phương”, kỹ

năng thực thi, đánh giá, báo cáo kết quả thực thi chính sách. Bên cạnh đó, cần tổ chức

nhiều chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm về tổ chức đào tạo nghề cho LĐNT tại

các địa phương có nhiều sáng kiến, mơ hình đào tạo nghề mang lại hiệu quả cao, từ đó

làm căn cứ để học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm đó phù hợp với tình hình thực

tiễn của địa phương mình. Với việc được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết,lãnh đạo địa phương sẽ có thể chủ động vạch ra những hướng giải quyết các vấn đề

phát sinh trong quá trình tổ chức thực thi chính sách trên cơ sở định hướng của cấp

trên nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

Hiện nay Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Linh là cơ quan chủ quản trong lĩnh

vực lao động, việc làm và dạy nghề nói chung và xây dựng các chương trình, Đề án về

đào tạo nghề cho LĐNT nói riêng. Tuy nhiên, với số lượng cán bộ chun viên còn ít

nên hoạt động mang tính kiêm nhiệm là chủ yếu. Vấn đề về thực hiện chính sách đào

tạo nghề cho LĐNT chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, trong thời gian tới

UBND huyện cần giao cho một cơ quan chuyên trách có đủ năng lực và trình độ

chun mơn cũng như những điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu

xây dựng các chương trình, kế hoạch thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT, đáp

ứng những mục tiêu và kế hoạch mà chính sách đã đề ra.

Việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án của huyện và tổ chỉ đạo tại các xã,

thị trấn là phù hợp, nhưng việc phát huy vai trò của các ban, tổ này còn nhiều hạn chế,

vẫn mang nặng tính hình thức. Cần phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan, bộ phận

có liên quan trong thực thi chính sách, đặc biệt là vai trò của ban chỉ đạo thực hiện Đề

án của huyện. Cơ quan này có nhiệm vụ nghiên cứu thực trạng đào tạo nghề cho

LĐNT ở góc độ thực thi chính sách, đề xuất các giải pháp về đào tạo nghề và giải

quyết việc làm cho LĐNT, lấy ý kiến của các bên tham gia trong việc xây dựng các

văn bản thực thi chính sách về đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện.

UBND huyện cần chủ động trong việc huy động và sử dụng các nguồn vốn phục

vụ cho việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT. Hằng năm, UBND huyện

cần dự báo và nắm bắt số lượng LĐNT tham gia học nghề, làm căn cứ để xin bổ sung

kinh phí từ ngân sách Trung ương, chứ không nên bị động chờ ngân sách Trung ương

phân bổ mới tiến hành nắm bắt số lượng và mở các khoá đào tạo nghề cho LĐNT. Bên

cạnh đó, phần lớn LĐNT làm việc theo thời vụ nên không chủ động về thời gian, việc

tham gia các khoá học chững lại do LĐNT phải tham gia sản xuất, điều này có ảnh

hưởng rất lớn đến số lượng và chất lượng của các khoá đào tạo.

3.2.3 Tăng cường sự phối hợp và phân công cụ thể của các cơ quan có liên

quan trong q trình thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNTTrong q trình triển khai thực hiện chính sách, mỗi cơ quan được phân công

thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nhất định. Tuy vậy, các cơ quan này cần có sự phối

hợp, hỗ trợ chặt chẽ. Cùng với đó, thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT phải

luôn đi cùng với tổng kết, thống kê số liệu, đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực

hiện chính sách, nghiêm túc đúc rút kinh nghiệm và có hướng giải quyết triệt để. Cần

nâng cao vai trò chủ quản của Phòng LĐ-TB&XH trong việc soạn thảo các văn bản

thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT, đánh giá tổng kết báo cáo kết quả hoạt

động thực thi chính sách. Hoạt động của Phòng LĐ-TB&XH nên tập trung vào thống

kê số lượng, cơ cấu, trình độ lao động một cách cụ thể, đánh giá kết quả thực thi chính

sách qua các báo cáo nhằm mục đích đưa ra những dự báo về nhu cầu đào tạo nghề

cho LĐNT và khả năng sử dụng lao động của thị trường trong và ngoài huyện. Các cơ

quan khác có liên quan, cần chủ động phối hợp chặt với Phòng LĐ-TB&XH trong q

trình triển khai thực hiện chính sách, tăng cường vai trò trách nhiệm đối với các vấn đề

liên quan đến lĩnh vực quản lý, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm nâng

cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện.

3.2.4 Huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân, đặc biệt là LĐNT và các

đối tượng có liên quan vào việc xây dựng nội dung thực thi chính sách đào tạo

nghề cho LĐNT

Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT thì phát huy

vai trò chủ động của LĐNT là rất quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại

của chính sách trên thực tế. UBND huyện cần có những biện pháp nhằm huy động sự

tham gia đông đảo của nhân dân, đặc biệt là của LĐNT và các bên liên quan trong việc

xây dựng nội dung các văn bản triển khai thực thi chính sách đào tạo nghề và định

hướng lựa chọn nghề nghiệp cho LĐNT, khuyến khích LĐNT chủ động tham gia học

nghề, nâng cao trình độ tay nghề, tự học nghề hoặc tham gia học nghề theo nội dung

của các chính sách, chương trình đang thực hiện trên địa bàn huyện. Để làm được điều

này cần tiến hành các giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của LĐNT

về vấn đề đào tạo nghề, tạo nghề nghiệp ổn định và lâu dài để làm giàu cho bản thân

và gia đình. Hoạt động tuyên truyền là nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính

quyền cấp huyện, cấp xã, thị trấn, phát huy vai trò tiên phong của Hội nơng dân, Đồn

thanh niên, Hội phụ nữ, các thơn trưởng, già làng trong phối hợp tuyên truyền, vận

động LĐNT tham gia học nghề.Hai là, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp LĐNT hiểu rõ nội dung của chính sách

đào tạo nghề, các quy trình, thủ tục, ngành nghề đào tạo, các chế độ ưu đãi cho LĐNT

khi tham gia các khoá đào tạo nghề. Đặc biệt, làm cho LĐNT hiểu rõ những quyền và

lợi ích mà các chính sách đó mang lại là trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, giúp

LĐNT có một ngành nghề chính đáng, đáp ứng yêu cầu của xã hội, tạo thu nhập ổn

định nâng cao mức sống cho bản thân và xã hội. Bên cạnh đó, trong q trình tổ chức

thực thi chính sách, cần định hướng trong việc lựa chọn nghề nghiệp của LĐNT, có sự

phân luồng theo từng nhóm đối tượng khi tham gia học nghề. Đối với nhóm LĐNT đã

tốt nghiệp THCS hoặc THPT thì nên tư vấn trong việc chọn các ngành nghề đào tạo

dài hạn phù hợp với trình độ, điều kiện kinh tế của họ và nhu cầu sử dụng lao động của

xã hội trong tương lai.Với nhóm LĐNT đã đi học hoặc khơng được đi học, trình độ

dân trí còn thấp thì định hướng cho họ tham gia các khố đào tạo ngắn hạn, có thể giải

quyết việc làm tại chỗ, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh tế của gia đình.

Ba là, phát huy vai trò của người lao động, đặc biệt là LĐNT trong việc đóng góp

ý kiến xây dựng các nội dung thực thi chính sách, các văn bản, chương trình, Đề án

triển khai thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT thơng qua các hình thức như:

lấy ý kiến về nguyện vọng, nhu cầu học nghề của LĐNT qua các buổi sinh hoạt tại

cộng đồng, hoặc lấy ý kiến thông qua các phiếu tham dò, các biểu mẫu phát cho LĐNT

để kịp thời nắm bắt nhu cầu học nghề, những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của

người lao động, góp phần hồn thiện quy trình, nội dung thực hiện chính sách.

3.2.5 Đẩy mạnh việc phân cơng, phân cấp cụ thể trong q trình tổ chức thực

thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT là một công việc phức tạp,

mang tính liên đới, đòi hỏi có sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan trong bộ máy

quản lý nhà nước. Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, cần có sự phân cơng trách

nhiệm rõ ràng giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, quy

định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân cơ quan, làm căn cứ cho việc tổng

hợp báo cáo cũng như thực hiện khen thưởng và kỷ luật. Việc quy định rõ trách nhiệm

của từng cơ quan, cá nhân vưa đảm bảo phát huy tính dân chủ, nhưng đồng thời vừa

tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, đề xuất các ý kiến, giải pháp có thể ứng dụng vào

tình hình thực tế của địa phương.

Hiện nay, việc tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn

huyện phần lớn do Phòng LĐ-TB&XH huyện quản lý mang tính kiêm nhiệm, vai tròcủa các cơ quan có liên quan trong thực hiện Đề án còn hạn chế, mang tính hình thức.

Do đó, những năm tiếp theo, việc tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT,

cần phải đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đặc biệt, cần tăng cường vai trò của các tổ công tác tại các xã, thị trấn, hơn ai hết tổ

cơng tác là những người nắm bắt rõ tình hình, văn hố, tâm tư, nguyện vọng của

LĐNT trên địa bàn của mình. Phòng LĐ-TB&XH chủ yếu đóng vai trò tham mưu,

giám sát việc thực hiện, kiến nghị hoặc đề xuất các giải pháp cho UBND huyện xem

xét và phê duyệt, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT.

3.2.6 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực

hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

Một trong những hoạt động quan trọng đảm bảo hiệu quả của việc thực thi chính

sách nói chung và chính sách đào tạo nghề cho LĐNT nói riêng là cơng tác thanh tra,

kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách. Việc đẩy mạnh cơng tác, kiểm tra, giám sát

việc thực thi chính sách nhằm đảm bảo chính sách được triển khai đúng hướng, tuân

thủ các quy trình thủ tục, đảm bảo hồn thành những mục tiêu đề ra.

Với địa bàn rộng lớn, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn

thấp, q trình triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn

huyện còn gặp nhiều khó khăn. Việc tun truyền các chủ trương, chính sách của Đảng

và nhà nước về đào tạo nghề cho LĐNT đến từng người dân trong các thơn, bản còn

nhiều hạn chế, thậm chí một số cán bộ của các xã còn chưa nắm rõ về chính sách của

nhà nước, dẫn đến việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách đôi khi lại đi

ngược với mục tiêu của nhà nước đề ra. Tình trạng, kẻ xấu, các thế lực thù địch lợi

dụng những sơ hở nhằm kích động, lối kéo làm mất khối đại đoàn kết dân tộc. Để gải

quyết vấn đề này, UBND huyện và các bên liên quan cần đẩy mạnh công tác thanh tra,

kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho việc thực thi chính sách được thực hiện đúng với nội

dung và mục tiêu đề ra. Ngoài ra, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát còn giúp cho

UBND huyện kịp thời nắm bắt những ý kiến, nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, kịp thời giải quyết những vấn

đề phát sinh, điều chỉnh lại quá trình triển khai thực hiện chính sách, góp phần nâng

cao hiệu quả và chất lượng thực hiện chính sách, khẳng định tính đúng đắn chủ trương

chính sách của Đảng và nhà nước đã đề ra.

3.2.7 Kết hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc xây dựng và thực hiện các nội

dung của chính sách đào tạo nghề cho LĐNTChính sách đào tạo nghề cho LĐNT được triển khai tại huyện Vĩnh Linh là chính

sách lớn, mang tầm vĩ mơ và tổng hợp của nhiều chính sách khác nhau, các nội dung,

chương trình cụ thể về vay vốn, tư vấn dạy nghề, xuất khẩu lao động, chính sách ưu

đãi về thuế, lãi suất thu hút các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề…Do đó, cần kết

hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các nội dung cụ thể nhằm mục tiêu cuối cùng là đào tạo

và nâng cao tay nghề cho LĐNT. Chính sách tư vấn, khuyến khích học nghề, định

hướng nghề nghiệp phải đi đơi với chính sách vay vốn để học viên tham gia các khoá

đào tạo, mở rộng, phát triển sản xuất sau khi được đào tạo nghề và được hỗ trợ vay

vốn khi xuất khẩu lao động.

Để hoạt động thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT có hiệu qủa trong thực

tế, chính quyền huyện khơng chỉ đào tạo dạy nghề mà quan trọng là việc sử dụng lao

động sau khi đào tạo, việc thu hút đầu tư, đa dạng hố các hình thức, ngành nghề đào

tạo, định hướng nghề nghiệp cho LĐNT là một vấn đề cần được quan tâm hơn nữa.

Việc kết hợp các nhóm chính sách phải có sự kết hợp theo trình tự cho cùng một đối

tượng, khơng nên thực hiện chính sách mà chỉ chú trọng vào số lượng, không chú ý tới

chất lượng và đầu ra cho học viên khi tham gia đào tạo nghề.

Với mỗi đối tượng LĐNT khi tham gia chính sách đào tạo nghề, cần căn cứ vào

tình hình, điều kiện cụ thể để áp dụng cho họ tham gia chương trình đào tạo nhất định,

phải chú trọng đào tạo nghề theo hướng lâu dài, tạo điều kiện cho họ được hưởng đầy

đủ các chính sách, ưu đãi theo quy định của nhà nước. Sau khi tham gia học nghề, nếu

học viên khơng có khả năng tự tạo việc làm thì cần định hướng, giới thiệu nghề nghiệp

cho họ theo đúng ngành nghề đào tạo.

3.2.8 Nâng cao năng lực của cán bộ cơng chức và đổi mới quy trình thực thi

chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT, vai trò của

cán bộ, cơng chức thực thi chính sách rất quan trọng, cần thường xuyên tổ chức các

lớp huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phòng LĐ-TB&XH, ban chỉ

đạo và tổ cơng tác về vấn đề đào tạo nghề. Trang bị và nâng cao các kỹ năng thu thập,

phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu phục vụ cho công tác tổ chức thực thi chính sách

đào tạo nghề cho LĐNT.

Trong quy trình tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT ở huyện

Vĩnh Linh cần chú trọng đến công tác tuyên truyền, động viên cho LĐNT, việc xây

dựng các nội dung, chương trình triển khai thực hiện Đề án cần nghiên cứu cụ thể tìnhhình của từng khu vực, từng đối tượng, tránh đầu tư dàn trải. Thực thi chính sách phải

dựa trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên nhưng phải phù hợp với

tình hình thực tiễn của địa phương, tránh tình trạng rập khn, máy móc, dẫn đến hiệu

quả của chính sách mang lại khơng cao.Việc tổ chức các khố đào tạo nghề phải dựa

trên căn cứ nghiên cứu và xây dựng theo 2 chiều đó là:

Một là, UBND huyện có tiến hành nghiên cứu, điều tra và dự báo nhu cầu sử

dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong và huyện, hay

nhận thực hiện các hợp đồng về đào tạo nghề cho các khu công nghiệp. Từ đó, làm căn

cứ để mở các khố đào tạo nghề cho LĐNT đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hai là, UBND huyện cần thực hiện các cuộc thăm dò, nắm bắt nhu cầu học nghề

của LĐNT tại các xã, thị trấn từ đó tổng hợp số lượng và tiến hành mở các lớp đào tạo

nghề cho LĐNT theo phương châm của Ban chỉ đạo Trung ương “Không tổ chức đào

tạo khi người lao động không dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm

sau khi học”.

3.2.9 Thực hiện đồng bộ chính sách đào tạo nghề cho LĐNT với chính sách về

an sinh xã hội như: chính sách giáo dục, xố đói giảm nghèo, nâng cao mức thụ

các loại dịch vụ cơng, thụ hưởng văn hố cho LĐNT

Là huyện với gần 50% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gặp

nhiều khó khăn, nhận thức và trình độ học vấn còn thấp. Chính sách đào tạo nghề cho

LĐNT được thực hiện có hiệu quả nhất khi được thực hiện đồng bộ với các chính sách

về phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và các chính sách về an sinh xã hội như:

giáo dục, y tế, xố đói giảm nghèo…tạo điều kiện cho người lao động nói chung và

LĐNT nói riêng có những điều kiện tốt về chăm sóc sức khoẻ, nâng cao mức thụ

hưởng văn hoá, giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, thực hiện kế hoạch hố gia đình,

chăm sóc người lao động, tạo điều kiện cho mọi người dân có thể tiếp cận với các dịch

vụ công, nâng cao mức sống. Phấn đấu đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt

bình quân 10-12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.500 USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo

mỗi năm từ 3% trở lên, giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1%.

3.2.10 Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong thực

thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, nguồn ngân sách phục vụ cho việc tổ chức thực hiện chính

sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứngđược nhu cầu học nghề của LĐNT. Chính vì vậy, trong những năm tiếp theo, huyện

Vĩnh Linh cần có những đề xuất cho TW và UBND tỉnh Quảng Trị để xin cấp thêm

ngân sách. Cùng với đó, huyện Vĩnh Linh cần tăng cường thêm kinh phí từ ngân sách

địa phương để mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và hỗ trợ cho LĐNT

tham gia học nghề. Huyện cần có những chính sách nhằm thu hút đầu tư, đẩy mạnh

cơng tác xã hội hố nhằm thu hút các nguồn vốn từ bên ngồi trong q trình triển khai

thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT. Trong q trình đầu tư cơ sở vật chất,

trang thiết bị dạy học cần chú trọng đầu tư vào các ngành, nghề thường thu hút nhiều

LĐNT tham gia học nghề. Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị thực hành tại chỗ, chú trọng

xây dựng, lập kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, tránh đầu tư dàn trải. Đảm bảo cân đối,

hài hoà, hợp lý, tránh thất thốt, tham ơ, lãng phí trong sử dụng các nguồn vốn nhằm

nâng hiệu quả của việc thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa huyện

trong những năm tiếp theo.

3.3 Kiến nghị

Trọng phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả xin kiến nghị một số nội dung như

sau nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn

huyện Vĩnh Linh trong những năm tiếp theo:

3.3.1 Kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị

Dành sự tâm đặc biệt cho việc tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề cho

LĐNT ở huyện Vĩnh Linh, phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, đúng, đủ theo nhu cầu thực

tế của huyện Vĩnh Linh.

Hỗ trợ công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công

tác thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT cho tồn tỉnh nói chung và huyện Vĩnh

Linh nói riêng.

Trong q trình triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT, nên phát

triển theo hướng tăng cường tính chủ động và chịu trách nhiệm của chính quyền địa

phương huyện Vĩnh Linh trong việc ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện

chính sách cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với việc

triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh,

kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh và đề xuất các phương án giải quyết trong quá

trình triển khai thực hiện chính sách. Nghiêm túc xử lý các hành vi vi phạm, làm sailệch những nội dung, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong quá trìh triển

khai thực hiện chính sách.

3.3.2 Kiến nghị với UBND huyện Vĩnh Linh

Cần quan tâm nhiều hơn đối với công tác đào tạo nghề cho người lao động nói

chung và LĐNT nói riêng mà trực tiếp là việc triển khai thực hiện chính sách đào tạo

nghề cho LĐNT.

Cần phân công, phối hợp và quy định rõ cơ chế chịu trách nhiệm của các cơ quan

liên quan trong việc xây dựng các kế hoạch, nội triển khai thực hiện chính sách phù

hợp với thực trạng của địa phương và thực hiện có hiệu quả chính sách của TW và cấp

tỉnh trong việc đào tao và nâng cao trình độ tay nghề cho LĐNT.

Đẩy nhanh cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xúc tiến xây dựng và mở rộng

cơ sở hạ tầng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm

dạy nghề tổng hợp huyện.

Thành lập cơ quan tư vấn, giới thiệu việc làm định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm

thị trường lao động, bảo vệ quyền lợi cho người lao động…đảm bảo hoạt động thường

xuyên vào giờ hành chính.

3.3.3 Kiến nghị với Trung tâm dạy nghề huyện

Cần xây dựng các kế hoạch, chương trình giảng dạy, đào tạo nghề phù hợp cho

đối tượng LĐNT, hướng đến tổ chức đào tạo dài hạn một số ngành nghề tại Trung tâm,

nhằm cung cấp lao động có tay nghề cao không chỉ đáp ứng cho yêu cầu của địa

phương mà còn đáp ứng nhu cầu cho các khu cơng nghiệp, doanh nghiệp tại tỉnh

Quảng Trị và xuất khẩu lao động sang các nước khác. Nhiệm vụ trước mắt cần xây

dựng kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT trong năm 2014.

3.3.4 Với Phòng LĐ-TB&XH huyện

Phân cơng ít nhất 02 chun viên trực tiếp theo dõi, quản lý việc tổ chức thực

hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT, bao gồm 01 chuyên viên quản lý chung, làm

việc chủ yếu với UBND huyện, các cơ quan chun mơn có liên quan, làm việc với

ban điều hành thực hiện chính sách. 01 chuyên viên trực tiếp làm việc tại các xã, thị

trấn, tại các thôn bản, thông qua hoạt động của tổ công tác để nắm bắt tình hình triển

khai thực hiện chính sách, báo cáo kết quả và đề xuát những giải pháp nhằm nâng cao

hiệu quả thực hiện chính scahs đào tạo nghề cho LĐNT tại các xã, thị trấn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×