Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán hệ số tiêu thụ cơ chất k và chỉ số bán bão hòa Ks từ thực nghiệm

Tính toán hệ số tiêu thụ cơ chất k và chỉ số bán bão hòa Ks từ thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.6. Các tính tốn các thơng số từ biểu thức 2-27

X(mg/l)HRT (ngày)Nồng độ N-NH4+ mg/L

1200

0.01

1200

0.02

1200

0.02

1200

0.02

1200

0.03

1200

0.03

+

Nồng độ N-NH4 15 mg/L

1200

0.01

1200

0.02

1200

0.02

1200

0.03

1200

0.03

1200

0.05

1200

0.06

Nồng độ N-NH4+ 20 mg/L

1200

0.01

1200

0.02

1200

0.03

1200

0.03

1200

0.04

1200

0.07

1200

0.10

Nồng độ N-NH4+ 30 mg/L

1200

0.03

1200

0.03

1200

0.04

1200

0.05

1200

0.08

1200

0.10

1200

0.13

+

Nồng độ N-NH4 40 mg/L

1200

0.04

1200

0.05

1200

0.05

1200

0.08

1200

0.08

1200

0.10

1200

0.13

1200

0.15

Nồng độ N-NH4+ 50 mg/L

1200

0.05

1200

0.06

1200

0.06

1200

0.08

1200

0.12

1200

0.12

1200

0.17HRT (giờ)So(mgN/l)S(mgN/l)0.25

0.38

0.40

0.50

0.72

0.8010.09

10.55

10.76

9.88

9.99

9.754.47

2.46

2.33

1.29

0.89

0.662.22

2.32

2.37

2.91

3.96

4.400.22

0.41

0.43

0.78

1.12

1.520.30

0.40

0.48

0.60

0.75

1.25

1.4415.30

14.80

15.20

15.90

14.70

14.90

15.707.16

6.15

4.62

2.96

1.41

0.82

0.601.84

2.31

2.27

2.32

2.82

4.44

4.770.14

0.16

0.22

0.34

0.71

1.22

1.670.30

0.45

0.64

0.80

0.90

1.60

2.5020.40

20.00

20.90

20.20

19.70

20.10

20.1012.20

8.47

7.09

3.43

2.44

1.02

0.431.83

1.95

2.32

2.39

2.61

4.19

6.350.08

0.12

0.14

0.29

0.41

0.98

2.330.75

0.80

1.00

1.20

1.80

2.50

3.0030.00

30.25

30.25

29.25

30.00

31.25

31.2514.20

10.30

8.56

5.58

1.90

1.05

0.702.37

2.01

2.31

2.53

3.20

4.14

4.910.07

0.10

0.12

0.18

0.53

0.95

1.431.00

1.10

1.30

1.80

2.00

2.30

3.00

3.5039.75

40.00

40.00

39.75

39.20

41.50

41.50

41.5019.70

17.90

14.44

8.89

4.44

2.86

1.80

1.152.49

2.49

2.54

2.92

2.88

2.98

3.78

4.340.05

0.06

0.07

0.11

0.23

0.35

0.56

0.871.20

1.48

1.50

2.01

2.94

2.99

4.0049.75

50.50

50.50

49.75

49.25

49.25

49.2523.53

19.07

16.56

11.50

2.33

2.26

1.102.29

2.35

2.21

2.63

3.13

3.18

4.150.04

0.05

0.06

0.09

0.43

0.44

0.91Biểu đồ 3.3. Biểu đồ biểu diễn sự phụ thuộc tuyến tính

giữa.x

S0  Sr1

STừ các phương trình từ các biểu đồ tìm được Ks/k và 1/k

Bảng 3.7. Hằng số Ks và k tính tốn thực nghiệm

N-NH4+ (mg/L)Ks/k1/kkKs101.86

1.891.65

1.761.95

2.04

2.22

2.111.93

2.09

2.42

2.240.61

0.57

0.52

0.48

0.41

0.451.13

1.07

1.01

0.98

0.92

0.9415

20

30

40

50Từ bảng 3.7 tính tốn được hệ số tiêu thụ cơ chất k và Chỉ số bán bão hòa

Ks, so sánh hai phương pháp giải phương trình khác nhau của bảng 3.5 và bảng 3.7

cho thấy Chỉ số bán bão hòa K s được giải ra từ hai phương trình để tính tốn thực

nghiệm là tương đương nhau. Từ bảng 3.7 vẽ biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa

nồng độ N-NH4+đầu vào với k và Ks.Biểu đồ 3.4. Mối quan hệ giữa nồng độ N-NH4+đầu vào với k và Ks

Từ bảng 3.7 kết quả tính tốn k và K s có thể thấy, hệ số tiêu thụ cơ chất tăng

khi nồng độ N-NH4+ đầu vào giảm, giá trị k từ 0,4-0,6. Với chỉ số bán bão hòa K s

cũng dao động ổn định quanh giá trị trung bình là 1. Chỉ số bán bão hòa K s trong

khoảng từ 0,92-1,13 là phù hợp với các nghiên cứu [21,22,24].

Xác định hiệu suất sinh khối Y và hệ số phân hủy nội sinh kp

Giữa lượng sinh khối tạo thành và lượng cơ chất tiêu hao tồn tại mối quan hệ

tỉ lệ thuận: cơ chất sử dụng nhiều thì lượng sinh khối tạo thành lớn. Tính tốn hiệu

suất sinh khối Y và phân hủy nội sinh kp từ thực nghiệm theo công thức (2-22) hay:

1

Yvsu

c   X  kpTừ bảng tính tốn được bảng số liệu như sau:Bảng 3.8. Bảng tính tốn số liệu theo cơng thức 2-25T

ừ bảng

3.8 vẽ

biểu đồ

biểu

diễn sự

phụ

thuộc

tuyến

tính

giữa đó

tìm ra

được

hiệu

suất

sinh

khối Yvà hệ số

phân

hủy nội

sinh kp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán hệ số tiêu thụ cơ chất k và chỉ số bán bão hòa Ks từ thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×