Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 9: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XƯỞNG NHIỆT LUYỆN

CHƯƠNG 9: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XƯỞNG NHIỆT LUYỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG NHIỆT LUYỆN CÁC CHI TIẾT HỘP SỐ ÔTÔ TẢI 15 TẤN

VỚI SẢN LƯỢNG 25000 BỘ/NĂM9.4. Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơng tác an tồn.

-Trách nhiệm và nhiệm vụ của cán bộ quản lý.

 Tổ chức bộ phận kiểm tra an tồn trực thuộc phòng kỹ thuật.

 Đề ra các qui chế an toàn.

 Tổ chức kiểm tra định kỳ về an toàn lao động tại phân xưởng.

 Qui định và duyệt kinh phí bảo hộ lao động.

 Nghiên cứu và thiết kế bộ phận máy nâng cao tính an tồn.-Nhiệm vụ của tổ chức cơng đồn.

 Tham gia cơng tác bảo hộ lao động tại xí nghiệp

 Tham gia duyệt kinh phí bảo hộ lao động.

 Thành lập đoàn kiểm tra và điều tra tai nạn lao động.-Báo cáo tình hình bảo hộ lao động.

 Báo cáo định kì.

 Nếu có tai nạn nhẹ xảy ra với cơng nhân thì cho phép nghỉ từ 1 dến 3

ngày và quản đốc phân xưởng phải báo cáo lên cấp trên.

 Nếu có tai nạn chết người thì phải mời cơ quan có thẩm quyền đến để

điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU TÚTrang 127THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG NHIỆT LUYỆN CÁC CHI TIẾT HỘP SỐ ÔTÔ TẢI 15 TẤN

VỚI SẢN LƯỢNG 25000 BỘ/NĂMTài liệu tham khảo:

1. Thiết bị và thiết kế xưởng nhiệt luyện – Nguyễn Chung Cảng - NXBKHKT

2003

2. Sổ tay nhiệt luyện – Nguyễn Chung Cảng – NXBKHKT 2006

3. Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt – Nguyễn Văn Dán – NXBDHQG

TPHCM 2002

4. Giáo trình cấu tạo ơ tơ – NXBGTVT 1998

5. Công nghệ nhiệt luyện – Tạ Minh Phương – Tạ Văn Thất NXBGD 2000

6. Nhiệt luyện phụ tùng ôtô máy kéo, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội

1985

7. Và một số tài liệu tham khảo trên mạngGVHD: Th.S NGUYỄN HỮU TÚTrang 128Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 9: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XƯỞNG NHIỆT LUYỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×