Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA XUÂN – GIA VIỄN – NINH BÌNH

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA XUÂN – GIA VIỄN – NINH BÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên tắc này đòi hỏi người nghiên cứu đề xuất các biện pháp phù h ợp trên

cơ sở phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Gia Xuân

trong thời gian qua.

3.1.3 Nguyên tắc hiệu quả

Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi, phải áp dụng vào ho ạt đ ộng

thực tiễn quản lý của người hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học ở các nhà

trường một cách thuận lợi, có hiệu quả trong việc thực hiện các chức năng qu ản

lý của người hiệu trưởng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.Tính

khả thi của các biện pháp phải được phát huy hi ệu quả khi áp d ụng vào tình

hình thực tế, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã h ội của đ ịa phương. Các bi ện

pháp được tổ chức áp dụng rộng rãi, được điều chỉnh, bổ sung, cải ti ến đ ể ngày

càng hoàn thiện, đáp ứng phạm vi rộng lớn hơn.

3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả trong tại trường Trung học cơ sở Gia Xuân –

Gia Viễn – Ninh Bình

3.2.1. Biện pháp 1:Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ

công nhân viên về sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả trong

Để có thể nâng cao hiệu quả trong trước hết phải tạo được trong tập th ể s ư

phạm nhà trường một mơi trường đồn kết với tinh thần hăng hái và ý chí quyết

tâm cao .

- Tổ chức học tập, tuyên truyền một cách kịp th ời các văn ki ện, ngh ị quy ết

của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hi ện nay, làm cho m ọi

người nắm vững và thấm nhuần quan điểm của Đảng, quyết tâm đưa n ước ta

trở thành một nước công nghiệp. Trong đó giáo dục đóng vai trò cực kỳ quan

trọng, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho một nền kinh t ế tri th ức và

được coi là quốc sách hàng đầu.

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, giải pháp giáo dục, các văn b ản

pháp quy, hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo làm cho toàn th ể cán b ộ giáo

viên thấy rõ thực trạng, những ưu điểm to lớn cũng như những yếu kém cần

phải khắc phục hiện nay.

- Dựa trên cơ sở phân loại (phân loại theo trình độ chính trị, chun mơn nghiệp

vụ và phẩm chất đạo đức...) có kế hoạch để bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị

31và chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thường xuyên theo dõi

đánh giá khách quan, đúng mức những kết quả công tác của của từng cán bộ, giáo

viên, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng của mình trong cơng tác đạt hiệu

quả cao.

-Tích cực tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu quán triệt chấp

hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

về cơng tác giáo dục phổ thơng nói chung và giáo dục THCS nói riêng.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia các hoạt động văn hoá, thi tìm hiểu

truyền thống lịch sử, luật pháp, tham quan du lịch... để củng cố thêm tình yêu quê

hương, đất nước, giúp nâng cao nhận thức về vị trí, trách nhiệm của mình trong

cơng cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên cốt cán, đặc biệt là giáo

viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực.

- Thường xuyên phối hợp, kết hợp với các tổ chức, các đoàn thể trong và ngoài

nhà trường đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao. Từ đó

giúp cho cán bộ giáo viên thêm đoàn kết, thêm yêu đời, yêu nghề, yêu trường hơn.

- Phân tích rõ thực trạng của nhà trường, khẳng định vai trò quan tr ọng của

nhà trường đối với sự phát triển của xã hội.

Tóm lại,Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về s ự

cần thiết phải nâng cao hiệu quả trong giúp tạo cho mọi thành viên trong tập thể

sư phạm có lập trường tư tưởng vững vàng, tiến bộ, thơng suốt và có tinh thần tự

giác, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Công tác nhận thức phải được đưa vào kế hoạch hoạt động thường xuyên

theo từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học.3.2.2. Biện pháp 2:Kiện toàn hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà

trường, tổ chức lao động một cách khoa học dưới sự điều hành, chỉ đạo của người

cán bộ quản lý

Hoạt động chuyên môn là hoạt động trọng tâm, là nhiệm vụ chính của nhà

trường mà cốt lõi là hoạt động dạy và học. Để nâng cao ch ất lượng d ạy và h ọc32thì cần thiết phải có bộ máy chuyên môn vận hành đồng bộ, thông su ốt, hi ệu

quả, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Việc phân cơng, sắp xếp bộ máy đòi hỏi thể hiện tính dân chủ và tinh th ần

trách nhiệm cao.

- Tuân thủ định mức lao động của Nhà nước quy định v ề quy ền h ạn và nghĩa

vụ của giáo viên và phù hợp với trình độ, năng lực của từng người.

- Đảm bảo tính kế thừa để có sự ổn định trong một thời gian dài.

Để chỉ đạo hoạt động dạy tốt, học tốt thì người lãnh đạo phải là người có

năng lực chun mơn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu ngồi ra

còn phải nắm vững cơ sở lý luận của công tác quản lý, các thành tố c ơ b ản c ủa

quá trình dạy học, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục h ọc sinh, c ơ s ở v ật

chất thiết bị dạy học và môi trường.

Người cán bộ quản lý phải tổ chức lao động một cách khoa h ọc thì m ới nâng

cao được hiệu quả quản lý đó là:

- Xác lập kế hoạch sử dụng thời gian một cách hợp lý.

- Thực hiện tốt việc phân công, giao trách nhiệm cho cấp dưới.

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Có phong cách quản lý khoa học : cương quyết, dứt khoát, dân chủ.

- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ bản thân.

3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường xây dựng, củng cố nền nếp dạy họcXây dựng nền nếp dạy học là xây dựng tập thể nhà trường có ý thức tự giác

và tự quản, có tinh thần trách nhiệm cá nhân và cộng đồng trách nhiệm trong tập

thể. Hình thành thói quen làm việc có tổ chức, có kỷ luật, làm việc theo pháp

luật và nội quy, tạo ra nền nếp kỷ cương trong nhà trường làm cơ sở cho việc

nâng cao hiệu quả trong. Để chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học cần làm tốt các

công việc sau:

a)Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, xây dựng và hoàn thiện

các nội quy của nhà trường, thực hiện một cách có nền nếp và đồng đều ở

các bộ phận.

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, tổ chun mơn, cá

nhân, các đồn thể một cách khoa học, sát với thực ti ễn và chi ti ết, c ụ th ể. Các33loại kế hoạch đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi và

hiệu quả cao.

- Ngay từ đầu năm học, các quy chế chuyên môn phải được thực hiện đúng

theo quy định:

+ Ra vào lớp đúng giờ, thực hiện nghiêm túc th ời khoá bi ểu, các tr ường h ợp

đổi giờ, dạy thay đều phải thông qua Ban giám hi ệu. Th ực hi ện đúng phân ph ối

chương trình, chấm, trả bài đúng thời gian qui định.

+ Các loại hồ sơ chuyên môn phải đảm bảo đầy đủ, có chất lượng.

- Ban Giám hiệu phân cơng trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, phân công

trực lãnh đạo để theo dõi, điều hành từng buổi học và xử lý các tình hu ống k ịp

thời. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy ch ế. Khi

phát hiện những trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc cần sớm ch ấn ch ỉnh,

tránh hiện tượng nể nang, ngại va chạm hoặc chỉ nhắc nhở chi ếu lệ làm cho

nền nếp khó đi vào ổn định.

- Ổn định và duy trì nền nếp học tập ở các lớp. Học sinh ph ải có đ ủ sách, v ở,

đồ dùng học tập. Thống nhất trong toàn trường ngay từ gi ờ học th ứ hai trong

phân phối chương trình của mơn học giáo viên phải thực hiện đều đặn các hình

thức kiểm tra bài cũ. Trong tiết học, học sinh khơng được ra ngồi (tr ừ những

trường hợp đặc biệt). Trong các buổi học, bảo vệ không cho học sinh ra kh ỏi

cổng trường tránh hiện tượng một số học sinh bỏ giờ đi chơi.

Ngay từ đầu năm học, học sinh được học các nội quy, quy định của nhà trường

đối với mỗi học sinh và nhiệm vụ của học sinh. Các giáo viên chủ nhi ệm t ổ ch ức

đội ngũ cán bộ lớp duy trì nền nếp sinh hoạt và học tập của lớp mình.

b)Tăng cường chỉ đạo thực hiện nền nếp chuyên môn

- Tổ chuyên môn làm nhiệm vụ phân công giảng dạy một cách h ợp lý, phát

huy cao nhất năng lực chuyên môn của từng giáo viên. Tổ chức sinh ho ạt t ổ

chun mơn 2 lần / tháng có hiệu quả, thường xuyên cải tiến nội dung và hình

thức sinh hoạt:

+ Rút kinh nghiệm các giờ dạy, thiết kế giáo án dạy các bài khó trong ch ương

trình.

34+ Sinh hoạt theo chuyên đề mà giáo viên đã đăng ký đ ề tài sáng ki ến kinh

nghiệm, phương pháp chuẩn bị và dạy các bài thực hành của bộ môn.

- Họp cán bộ giáo viên mỗi tháng một lần vào tuần thứ nhất của tháng đ ể

đánh giá công tác tháng trước và thông qua tri ển khai kế hoạch công tác trong

tháng.

- Đánh giá xếp loại thi đua 2 tháng 1 l ần đối v ới giáo viên, cán b ộ cơng nhân

viên, cuối kỳ có sơ kết rút kinh nghiệm.

- Nền nếp giáo viên cần đạt những yêu cầu sau:

+ Kỷ luật lao động nghiêm, thực hiện ngày giờ công đầy đủ.

+ Rèn luyện tác phong người thầy về ăn mặc, ứng xử mô phạm .

+ Hồ sơ chuyên môn đầy đủ có chất lượng.

+ Sinh hoạt tập thể tự giác, nghiêm túc.

c) Chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá việc thực hiện nền nếp dạy và học

- Kiểm tra đánh giá nền nếp dạy của giáo viên do Ban giám hi ệu và các t ổ

chuyên môn tiến hành:

+ Kiểm tra toàn diện giáo viên theo quy định : Nhà tr ường l ập k ế ho ạch cùng

tổ chun mơn thực hiện, mỗi tổ phải kiểm tra tồn diện được 1/3 s ố giáo viên

trong tổ.

+ Kiểm tra thường xuyên và đột xuất các hoạt động sư phạm của giáo viên:

Giảng dạy trên lớp, soạn bài, chấm trả bài, ghi sổ đầu bài, sử dụng đ ồ dùng d ạy

học…

Kết quả các đợt kiểm tra được công bố kịp thời, những sai sót được yêu c ầu

sửa chữa và khắc phục ngay sau khi phát hiện.

- Kiểm tra đánh giá nền nếp học tập của học sinh chủ y ếu do Đ ội c ờ đ ỏ đ ảm

nhiệm:

Ban chấp hành Liên đội trường tổ chức các đoàn ki ểm tra bao gồm các uỷ

viên Ban chấp hành, các chi đội trưởng ki ểm tra phân công ki ểm tra toàn di ện

hoặc kiểm tra việc thực hiện nền nếp của các lớp hàng ngày.

+ Tổng hợp điểm thi đua hàng tuần để xếp loại thi đua, công b ố vào gi ờ chào

cờ ngày thứ hai hàng tuần để động viên, khích lệ và nhắc nhở kịp th ời.

35+ Kết quả thi đua về nền nếp hàng tuần, hàng tháng sẽ được tổng hợp cu ối

học kỳ, cuối năm học và là một căn cứ quan tr ọng để đánh giá thi đua các l ớp và

giáo viên chủ nhiệm.

3.2.4. Biện pháp 4:Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào

"thi đua dạy tốt, học tốt" trong nhà trường

a) Đổi mới phương pháp dạy của giáo viên

- Xác định rõ mục tiêu của đổi mới phương pháp dạy h ọc là nhằm phát huy

tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp

tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh.

- Chỉ đạo từng nhóm chun mơn, tổ chun mơn có kế hoạch và yêu c ầu c ụ

thể của việc đổi mới phương pháp dạy học trên cơ s ở th ống nhất về nhận th ức,

giáo viên tự đăng ký đề ra mục tiêu, có kế hoạch cụ thể cho cá nhân.

- Cung cấp kịp thời những điều chỉnh, đổi mới về chương trình, nội dung và

phương pháp dạy học của ngành, của Sở giáo dục tới giáo viên nhà trường.

- Tổ chức dạy học rút kinh nghiệm theo chủ đề: Đổi m ới phương pháp dạy

một số tiết bài tập, phương pháp dạy một bài có thí nghiệm minh h ọa, ph ương

pháp dạy một tiết ơn tập ... Sau đó cần phân tích sư phạm kỹ lưỡng, rút ra các

bài học bổ ích, những điều nên tránh và phổ biến trong phạm vi cần thiết.

- Tổ chức kiểm tra dự giờ của các giáo viên có năng l ực chuyên mơn h ạn ch ế,

học sinh phản ánh là khó hiểu, tìm ra nguyên nhân, điểm yếu để khắc phục.

- Làm tốt công tác tư tưởng với những giáo viên còn ngại khó ho ặc tinh th ần

trách nhiệm chưa cao, có các biện pháp thích h ợp nh ằm đ ộng viên kích thích và

nâng cao ý thức vươn lên trong chun mơn của họ.

- Có nhiều hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghi ệm v ới các tr ường b ạn: M ời

các giáo viên giỏi của trường Chuyên về gi ảng dạy, giao l ưu tại tr ường. T ổ ch ức

cho giáo viên đi tham quan học hỏi các trường ngoài tỉnh và s ử dụng có hi ệu

quả các đồ dùng dạy học, khuyến khích các giáo viên s ử dụng các thi ết b ị công

nghệ cao để soạn giảng tạo hứng thú cho học sinh trong gi ờ h ọc (giáo án đi ện

tử).

b) Đổi mới phương pháp học tập của học sinh

36- Tổ chức hướng dẫn phương pháp học tập cho học sinh. Thường là h ọc sinh

rất lúng túng trong khi xác định phương pháp học tập cho mình. C ần ph ải ch ỉ rõ

cho học sinh 2 nội dung quan trọng trong phương pháp học tập.

+ Phương pháp học tập trên lớp: cần phải tập trung cao độ vào vi ệc nghe

giảng để hiểu rõ nội dung bài, mạnh dạn tham gia xây dựng bài, không nên quá

tập trung vào việc ghi bài mà việc nghe giảng bị gián đo ạn d ẫn đ ến không hi ểu

bài (nhiều học sinh chỉ ra sức ghi chép bài mà không chú ý ph ần gi ảng gi ải c ủa

giáo viên). Nhất là đối với học sinh khối 6 là l ớp đầu cấp, các em r ất còn b ỡ ng ỡ

trước cách học ở trường trung học cơ sở .

+ Phương pháp học tập ở nhà: Có 2 bước quan trọng:

* Bước 1: Xem lại bài giảng trên lớp, tìm hiểu rõ n ội dung và nh ớ n ội dung c ơ

bản của bài học.

* Bước 2: Vận dụng nội dung ấy để trả lời câu hỏi cuối sách giáo khoa, làm

các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập rồi đến các bài trong sách nâng cao

nếu có khả năng và nhu cầu.

Các em học sinh giỏi thực hiện rất tốt hai nội dung trên của phương pháp h ọc

tập đặc biệt chú trọng phương pháp học ở nhà. Các em học sinh kém th ường b ỏ

qua việc học ở nhà, hoặc học bài ở nhà thì bỏ qua bước 1, d ẫn đ ến n ắm ki ến

thức một cách hời hợt, không bản chất. Việc vận dụng ki ến th ức đ ể tr ả l ời câu

hỏi và làm bài tập khiến cho việc hiểu bài phiến diện, lệch lạc và chóng quên.

+ Một điểm then chốt nữa trong phương pháp học tập là phải học thường

xuyên, đều đặn tất cả các bài trong chương trình vì kiến thức là một hệ thống

hồn chỉnh, nếu học sinh học đối phó, chỉ học khi bị kiểm tra thì kiến th ức

khơng đầy đủ và hệ thống, dẫn đến khơng có cơ sở để tiếp thu những ki ến th ức

tiếp theo.

+ Thường là học sinh không hiểu những điểm cơ bản như trên, nhi ều em cứ

nghĩ phương pháp học tập là cách gì thật độc đáo, khơng quan ni ệm r ằng đó là

những điều rất thơng thường nhưng đòi hỏi người học cần phải có ý chí và ngh ị

lực, kiên trì thực hiện đầy đủ các bước và công việc cần thi ết.37- Tổ chức Hội nghị học tốt, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp h ọc t ập, quy

mơ từng lớp và tồn trường. Điều quan trọng là sau đó ph ải tổng k ết, rút ra

những phương pháp hay, dễ áp dụng, có hiệu quả để phổ biến, yêu c ầu các l ớp

tổ chức học tập và vận dụng.

- Cần phân tích, giảng giải và ngăn chặn việc quay cóp, khơng trung thực trong

học tập. Đồng thời cần phải chống học lệch, chỉ học các mơn như tốn, văn, lí,

hóa, ngoại ngữ.. mà xem nhẹ các môn học khác.

- Lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của học sinh và gi ải quy ết nh ững ki ến

nghị chính đáng.

c) Quản lí tốt hoạt động học tập của học sinh

- Xây dựng nề nếp học tập của học: Giáo dục để hình thành đ ộng c ơ h ọc t ập

đúng đắn, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó trong h ọc tập, trung th ực trong ki ểm

tra, thi cử. Giáo dục học sinh qua các buổi chào cơ đầu tu ần, sinh hoạt t ập th ể,

thông qua hoạt động giảng dạy trên lớp hình thành cho học sinh phương pháp

tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, tích cực, chủ động sáng tao, theo đ ịnh h ướng đ ổi

mới .

- Xây dựng các tổ tự quản của các lớp để theo dõi tình hình h ọc tập b ộ mơn.

Thơng qua tần số và nội dung phát bi ểu xây dựng bài, đi ểm ki ểm tra 15 phút, 1

tiết, kịp thời khen ngợi động viên hoặc uốn nắn học sinh.

- Chú trọng chỉ đạo việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh

giỏi. Như đã nói ở trên, khi duyệt kế hoạch cá nhân yêu cầu giáo viên phân lo ại

học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Người cán bộ qu ản lí ph ải bi ết ch ỉ đ ạo

giáo viên giảm tỷ lệ yếu kém và tăng tỷ lệ khá, giỏi.

- Xây dựng nội dung bồi dưỡng, phụ đạo hợp đối tượng. Đối với học sinh gi ỏi,

giáo viên phải xây dựng các chương trình nâng cao, sâu r ộng. Đối v ới h ọc sinh

kém cần tái hiện kiến thức cũ, nội dung "lấp lỗ hổng" ki ến thức, kỹ năng th ực

hành, luyện tập theo nhóm.

-Trong giờ dạy, giáo viên phải chú ý đến các đối tượng h ọc, lựa ch ọn cách

kiểm tra, phát vấn, dẫn dắt học sinh lĩnh hội kiến thức bài h ọc tr ọn vẹn. Ph ối

hợp tốt các lực lượng giáo dục: giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đồn

38thanh niên, đội thiếu niên, gia đình để phát huy sức mạnh tổng h ợp nâng cao

chất lượng học tập.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động học tập ở nhà. HS chỉ có 1/6 th ời gian h ọc tập ở

trường, thời gian còn lại chịu sự quản lý của gia đình và xã hội. Vi ệc h ọc ở nhà

nghiêm túc có tác dụng mạnh trong việc nâng cao chất lượng của HS.

d) Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thường xuyên như ki ểm tra

miệng, 15 phút theo đúng qui định để học sinh có ý th ức h ọc bài th ường xuyên

liên tục.

- Các bài kiểm tra đều phải ra đề chẵn lẻ hoặc nhiều đề, giáo viên coi nghiêm

túc để chống hiện tượng quay cóp.

- Đề ra phải đảm bảo yêu cầu kiểm tra được 3 mặt: Kiến thức c ơ bản, kỹ

năng vận dụng và phương pháp tư duy. Khi ra đề phải đảm bảo yêu cầu phân

loại được học sinh ở các mức độ: Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Yêu c ầu ki ến

thức trọng tâm của các bài ki ểm tra phải được th ống nhất trong toàn kh ối ở tổ

chuyên môn.

- Việc chấm trả bài phải khách quan, chính xác, đúng th ời gian. Khi tr ả bài cho

học sinh phải sửa lỗi cho học sinh để học sinh thấy được những thi ếu sót của

mình mà rút kinh nghiệm.

- Tổ chức thi kiểm tra chất lượng toàn trường 2 lần trong năm học vào cuối

học kỳ. Hình thức thi tập trung, chấm có rọc phách đ ể đánh giá ch ất l ượng m ột

cách khách quan và công bằng, giúp cho cán bộ quản lý có th ể đánh giá hi ệu qu ả

trong của các giáo viên và học sinh các lớp.39e) Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học phải gắn với phong trào

thi đua "Dạy tốt, học tốt" của giáo viên và học sinh để phát huy sức mạnh

trong cả tập thể sư phạm và tập thể học sinh. Đồng thời chính nó lại làm

cho phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" loại bỏ những yếu tố hình thức

phơ trương bề ngoài, đi vào chiều sâu của việc nâng cao chất lượng dạy và

học.

- Cần phát động phong trào thi đua liên tục, r ộng kh ắp có n ội dung và cách t ổ

chức cụ thể.

- Xác định chủ điểm thi đua hàng tháng, thi đua theo từng đ ợt, có n ội dung thi

đua cụ thể, có đánh giá sơ kết, khen thưởng kịp thời.

- Thông qua thao giảng, mở hội nghị giáo viên giỏi cấp trường.

- Duy trì tốt phong trào viết sáng ki ến kinh nghiệm, đưa ho ạt đ ộng này vào

tiêu chuẩn xếp loại giáo viên.

- Đối với học sinh: Tổ chức thi học sinh gi ỏi ở các kh ối l ớp trong tr ường ch ọn

đội tuyển học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho các môn học.

3.2.5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên

a) Chỉ đạo việc bồi dưỡng thường xuyên

- Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí, động viên các giáo viên tham gia h ọc

bồi dưỡng thường xuyên định kỳ đầy đủ, khuyến khích và tạo đi ều kiện cho

giáo viên học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ,... phục vụ công tác nghiên

cứu, soạn bài và giảng dạy.

b) Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn

- Thông qua các giờ dạy chuyên đề, các gi ờ thao gi ảng, thi giáo viên gi ỏi c ần

rút kinh nghiệm, phân tích sư phạm thấu đáo, từ đó có tác dụng nâng cao trình

độ nghiệp vụ chung cho tồn tổ.

- Tổ chun mơn phân cơng giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm hướng dẫn giúp

đỡ các giáo viên mới, giáo viên năng lực còn hạn chế.

- Tổ chuyên môn cần dự giờ, kiểm tra các mặt của từng thành viên, xác đ ịnh

rõ từng mặt còn yếu cụ thể của từng người, định ra cách thức và yêu cầu kh ắc

phục sửa chữa.40- Tổ chuyên môn cần phân công cho từng giáo viên những chuyên đ ề nh ỏ (ví

dụ: Nội dung, câu hỏi, bài tập ơn tập của từng chương hoặc đề ki ểm tra của

chương thế nào cho hợp lý...) sau đó đưa ra thảo luận, thống nhất ở tổ.

- Mời các giáo viên giỏi có nhiều kinh nghi ệm gi ảng dạy của các tr ường b ạn

về dạy mẫu, giao lưu tại trường để trao đổi học hỏi kinh nghiệm.

- Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, mỗi năm h ọc nhà tr ường

quy định mỗi giáo viên phải tự làm 2 - 3 đồ dùng dạy học mới, có hiệu quả.

c) Chỉ đạo việc tự bồi dưỡng của giáo viên

- Mỗi giáo viên phải thường xuyên dự giờ của đồng nghiệp: 1 tiết/tuần, đối

với những giáo viên trẻ mới ra trường dự 2 ti ết/tuần, có nhận xét đánh giá đ ầy

đủ.

- Phải có kế hoạch, nội dung tự nghiên cứu để nâng cao trình đ ộ của mình v ề

một mặt nào đó.

- Mỗi giáo viên có sổ tay bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Tạo điều kiện cho giáo viên đi học để nâng chuẩn trình độ đại h ọc và sau

đại học.

d) Chỉ đạo việc nâng cao trình độ của giáo viên để dạy bồi dưỡng học

sinh giỏi

- Giao nhiệm vụ, khuyến khích, động viên các giáo viên gi ỏi tìm ki ếm tài li ệu,

trao đổi kinh nghiệm, tự học tập nâng cao trình độ, v ươn tới trình đ ộ b ồi dưỡng

học sinh giỏi tầm cao.

- Phân công bồi dưỡng từng phần, từng chuyên đề cho các giáo viên tr ẻ có

năng lực, động viên họ tiến tới đảm nhiệm chương trình bồi dưỡng học sinh

giỏi tồn khối.

- Có chế độ động viên khen thưởng thoả đáng với các giáo viên có nhi ều c ố

gắng và có học sinh đạt giải.

- Tăng thời lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực hiện bồi dưỡng học sinh gi ỏi

bằng 2 hình thức: Bồi dưỡng tập trung và bồi dưỡng th ường xuyên b ằng cách

hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu tài liệu và học nhóm.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA XUÂN – GIA VIỄN – NINH BÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×