Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tác động của biện pháp tự vệ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

III. Tác động của biện pháp tự vệ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

Tải bản đầy đủ - 0trang

lưỡng nan khi vừa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ sản xuất trong nước ma vẫn

phải tận tâm thực hiện cam kết đưa ra.

Được thừa nhận la một công cụ bảo hộ hợp pháp, biện pháp tự vệ khi

được áp dụng sẽ đem lại các tác động đối với nền kinh tế thế giới nói chung va

Việt Nam nói riêng:

1. Tích cực

Thứ nhất, biện pháp tự vệ được xem la “chiếc van an toan” giúp nước

nhập khẩu hạn chế tạm thời luồng nhập khẩu, khắc phục thiệt hại gây ra cho việc

nhập khẩu hang hóa tăng bất thường không lường trước cho nền sản xuất nội

địa. Khi thực hiện cam kết trong khuôn khổ WTO, các quốc gia phải chấp nhận

từ bỏ bảo hộ đối với sản xuất trong nước va hang hóa nhập khẩu từ nước ngoai

sẽ nhận được những ưu đãi va lợi ích bình đẳng với hang hóa trong nước theo

nguyên tắc đối xử quốc gia. Tuy nhiên, trong trường hợp nhất định thì các thanh

viên có thể sử dụng biện pháp tự vệ trong một khoảng thời gian nhất định hạn

chế luồng nhập khẩu khơng vì mục đích bảo hợ sản x́t trong nước ma chỉ để

khắc phục thiệt hại cho các doanh nghiệp khi hang hóa nhập khẩu tăng đột biến

không lường trước. Các biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng một cách hợp lý va

trong một khoảng thời gian hợp lý sẽ được dỡ bỏ dần.

Thứ hai, các biện pháp tự vệ góp phần tăng cường, kích thích tính cạnh

tranh thơng qua việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất, góp phần đem đến một môi

trường cạnh tranh lanh mạnh, bình đẳng, đem lại những sản phẩm chất lượng tốt

nhất cho thị trường nợi địa. Đó la mợt quy định mang tính ưu đãi đặc biệt đối

với các nước đang phát triển như Việt Nam khi nền công nghiệp chưa đủ mạnh

để cạnh tranh quốc tế. Theo đó, một khoảng thời gian hợp lý danh cho họ để

khắc phục khó khăn, tìm ra những đối sách nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm,

thu hút người tiêu dung bằng cách điều chỉnh cơ cấu sản xuất, cải tiến khoa học

công nghệ… qua đó có thể cạnh tranh được với hang nhập khẩu. Mặt khác, các

quy tắc của GATT cũng thừa nhận rằng, Chính phủ các nước đang phát triển có

thể thấy cần hỗ trợ cho những nganh sản xuất mới hoặc sự phát triển hơn của

các nganh sản xuất đã có có thể áp dụng các biện pháp tự vệ.

18Thứ ba, WTO ban hanh quy chế chung cho mọi thanh viên song cũng

nhận thức được rằng trong nền kinh tế toan cầu hiện nay bên cạnh những quốc

gia phát triển thì vẫn còn rất nhiều các quốc gia đang phát triên. Nếu áp dụng

một cách cứng nhắc các nguyên tắc của WTO sẽ dẫn đến một khoảng cách phân

hóa giữa các nước giau va nghèo ngay cang bị nới rộng hơn. Vì vậy, trong Hiệp

định về các biện pháp tự vệ đã danh cho những nền kinh tế đang phát triển

những mềm dẻo va ưu đãi hơn. Có thể hiểu đây la sự “phân biệt đới xử” theo

nghĩa tích cực trong việc áp dụng các biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ các nganh

sản xuất có năng lực cạnh tranh yếu của các nước nay. Qua đó tạo điều kiện cho

các nước đang phát triển sớm có điều kiện hội nhập nhanh hơn vao tự do hóa

thương mại quốc tế.

2. Tiêu cực

Bên cạnh những tác đợng tích cực thì vẫn còn tờn tại nhiều tiêu cực khi áp

dụng biện pháp tự vệ:

Thứ nhất, việc áp dụng biện pháp tự vệ có thể dẫn đến bảo hộ sản xuất nội

địa một cách tran lan, gây ra tâm lý ỷ lại của các nha sản xuất trong nước, lam

giảm khả năng cạnh tranh, phát triển thương hiệu.

Thứ hai, áp dụng biện pháp tự vệ dẫn đến giảm lượng hang hóa nhập

khẩu, hạn chế người tiêu dùng tiếp cận được với sản phẩm tương tự có giá rẻ

hơn hoặc chất lượng tốt hơn.

Thứ ba, việc áp dụng biện pháp tự vệ hạn chế xuất khẩu của các thanh

viên khác rất có thể dẫn đến nước bị áp dụng phát đơn kiện, gây ra những ảnh

hưởng xấu đến quan hệ thương mại giữa các thanh viên. Thêm nữa, nước nhập

khẩu còn phải bồi thường một cách thỏa đáng nếu không muốn bị áp dụng các

biện pháp trả đũa.C. KẾT LUẬN

Biện pháp tự vệ là một trong những chê định quan trọng

trong các chê định của WTO, được thừa nhận rộng rãi và sử

dụng phổ biên tỏng đời sống thương mại quốc tê. Đánh giá

trong thời gian tới những biện pháp tự vệ se được áp dụng ngày

19càng nhiều hơn vì không chỉ các nước phát triển mà các nước

đang phát triển cũng đang tham gia vào Tở chức thương mại

q́c tê thậm chí còn chiêm đa số trong tổ chức này. Việt Nam

hiện vẫn là một thành viên đang phát triển của WTO, các thuận

lợi và cả những thách thức se đên. Nêu như biêt nắm chắc chắn

và làm chủ được chê định về các biện pháp tự vệ, áp dụng một

cách khôn khéo có hiệu quả thì đây se là một cơ hội thuận lợi

cho Việt Nam hội nhập vào nền kinh tê thê giới. Điều này đòi hỏi

phải chúng ta có cơng tác nghiên cứu kỹ lưỡng cùng với đó là có

sự đầu tư về nhân lực, vật lực, thời gian và công sức. Tuy nhiên,

vẫn cần xem xét lại một số quy định của pháp luật Việt Nam

liên quan đên hoạt động xuất nhập khẩu, th quan, thương

mại q́c tê còn chưa phù hợp với các quy định của WTO về

biện pháp tự vệ. Đó se là trở ngại lớn, đòi hỏi chúng ta phải tiêp

tục và không ngừng hoàn thiện pháp luật để biên biện pháp tự

vệ như một công cụ hữu ích giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng,

hiệu quả vào kinh tê thê giới, đưa nước ta bắt kịp với các nước

phát triển trên thê giới.20Danh mục tài liệu tham khảo

1. Trường Đại học Ḷt Hà Nợi, Giáo trình Luật thương mại

quốc tế, Nxb CAND, 2013.

2. Hiệp định chung về thuê quan và thương mại GATT 1994.

3. Hiệp định về các biện pháp tự vệ.

4. Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam, Ấn phẩm

Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế, WTO Center,

23/12/2009.

5. Website:

http://www.trungtamwto.vn

http://moj.gov.vn

https://thuvienphapluat.vn21MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU.................................................................................1

B. NỘI DUNG.............................................................................2

I. Một số vấn đề lý luận về các biện pháp tự vệ thương

mại trong thương mại quốc tế............................................2

1. Khái niệm biện pháp tự vệ thương mại......................2

2. Đặc điểm của biện pháp tự vệ.....................................4

3. Cơ sở pháp lý của các biện pháp tự vệ.......................5

4. Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ.............................6

5. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp tự vệ..................9

II. Quy định của pháp luật về biện pháp tự vệ trong

thương mại quốc tế.............................................................11

1. Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế......11

2. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ..............14

III. Tác động của biện pháp tự vệ đến nền kinh tế thế

giới nói chung và Việt Nam nói riêng...............................17

1. Tích cực..........................................................................17

2. Tiêu cực..........................................................................18

C.KÊT ḶN.........................................................................19Danh mục tài liệu tham khảo...............................................2022Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tác động của biện pháp tự vệ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×