Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.4: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại công ty TNHH Phong Châu

Sơ đồ 2.4: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại công ty TNHH Phong Châu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợp151,131,511,632

2.3.2 Kế toán nghiệp vụ công ty nhận uỷ thác xuất khẩu:

Công ty tiến hành làm đầy đủ các thủ tục cho lô hàng xuất khẩu uỷ thác

giống như trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp. Vì các mặt hàng của cơng ty

đểu xuất theo giá FOB nên công ty không phải mua bảo hiểm cho lô hàng.

Đến ngày giao hàng cho khách ngoại, bên giao uỷ thác sẽ vận chuyển hàng

đến tận tàu.Khi hàng đến cảng, người bán nhận hàng thì thuyển trưởng sẽ ký

vào vận đơn, lúc này hàng đã được xác định là tiêu thụ và thuộc quyền sở hữu

của người mua.

Sau khi hàng được xác nhận là tiêu thụ, phòng kinh doanh xuất nhập

khẩu của Cơng ty Phong Châu sẽ hồn tất bộ chứng từ thanh toán và chuyển

cho bộ phận kế toán ngân hàng để làm thủ tục thanh toán tại ngân hàng của

Cơng ty. Bộ chứng từ thanh tốn theo hình thức L/C bao gồm: hối phiếu, thư

yêu cầu thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng L/C, hoá đơn thương mại, chứng

từ vận tải, các loại giấy tờ khác về hàng hố.

Khi có tiền khách ngoại trả, căn cứ vào các chứng từ chứng minh việc

Công ty chi trả các loại chi phí phát sinh trong q trình xuất khẩu hộ bên

giao uỷ thác, phòng kinh doanh sẽ lập bảng phân tích ngoại tệ, xác định số

tiền phải thu, phải trả cho bên giao uỷ thác và tiến hành thanh lý, kết thúc

hợp đồng.

a.Chứng từ sử dụng:

Giống như trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp,phương thức kinh doanh

hàng xuất khẩu uỷ thác cũng phải có một bộ chứng từ xuất khẩu đầy đủ theo

quy định. Ngoài ra xuất khẩu uỷ thác còn có một bộ chứng từ sau:

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu.

- Hoá đơn GTGT về tiền hoa hồng nhận được từ dịch vụ uỷ thác

- Hoá đơn GTGT do công ty lập để phản ánh các khoản phí thu hộ chi hộSVTH: Lê Hải Yến27Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpcho đơn vị giao uỷ thác.

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị giao uỷ thác.

Công ty tiến hành làm đầy đủ các thủ tục cho lô hàng xuất khẩu uỷ thác

giống như trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp. Nếu hàng được xuất khẩu

theo giá CIF, công ty sẽ phải mua bảo hiểm cho lô hàng và thuê tàu vận

chuyển đến cảng của người nhập khẩu. Đến ngày giao cho khách ngoại, bên

giao uỷ thác sẽ vận chuyển hàng đến tận tàu của hàng vận tải biển mà Công ty

đã thuê. Khi hàng đến cảng, người bán nhận hàng thi thuyền trưởng ký vào

vận đơn, lúc này hàng đã được xác định là tiêu thụ và thuộc quyền sở hữu của

người mua.

Sau khi hàng được xác nhận là tiêu thụ, phòng kinh doanh của cơng ty sẽ

hồn tất bộ chứng từ thanh toán và chuyển cho bộ phận kế toán ngân hàng để

làm thủ tục thanh toán tại ngân hàng của cơng ty. Bộ chứng từ thanh tốn theo

hình thức L/C thường bao gồm: hối phiếu, thư yêu cầu thanh toán tiền hàng

xuất khẩu bằng L/C, hoá đơn thương mại, chứng từ vận tải, các loại giấy tờ

khác về hàng hố.

Khi có tiền khác ngoại trả, căn cứ vào các chứng từ chứng minh việc

Công ty trả các loại chi phí phát sinh trong q trình xuất khẩu hộ bên giao uỷ

thác, phòng kinh doanh sẽ lập bảng phân tích ngoại tệ, xác định số tiền phải

thu, phải trả cho bên giao uỷ thác và tiến hàng thanh lý, kết thúc hợp đồng.

Dưới đây là một số mẫu chứng từ trong trong hợp đồng xuất khẩu uỷ

thác của công ty Phong Châu:SVTH: Lê Hải Yến28Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpb.Trình từ hạch tốn:

♦ Hạch tốn xuất khẩu uỷ thác (nhận uỷ thác): Cơng ty hạch tốn theo sơ

đồ sau:SVTH: Lê Hải Yến29Lớp: Kế toán 47ABáo cáo thực tập tổng hợpTK 111,112TK 131Các khoản phí thu hộ chi hộTK 112Tiền hàng xuất khẩu thu hộTK 511…

Tiền hoa hồng UTXKTK33311

Thuế GTGT

Đầu ra

TK 331TK 111,112

Thanh toán tiềnBù trừ với nợ

phải thu

cho đơn vị UTXK

TK 111,112

Xuất hóa đơn GTGT về các

khoản phí thu hộ chi hộKết chuyển chi phí

Sơ đồ 2.5: Hạch toán xuất khẩu uỷ thác (nhận uỷ thác)

tại công ty TNHH Phong Châuc.Sổ sách sử dụng:

Trên cơ sở các chứng từ nhận được, kế toán tiến hành cập nhật số liệu

vào phần hành kế tốn để từ đó máy đưa số liệu lên sổ chi tiết và sổ tổng hợp

các tài khoản liên quan.

SVTH: Lê Hải Yến30Lớp: Kế tốn 47ABáo cáo thực tập tổng hợp2.3.3.Hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp:

♦ Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp:

Tại cơng ty hiện nay các khoản chi phí được xem là chi phí QLDN bao gồm:

Tiền lương, các khoản phụ cấp và cá khoản trích theo lương (bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn) của bộ phận quản lý.

- Chi phí bảo quản, chi phí kho hàng.

- Chi phí đồ dùng văn phòng phẩm cho bộ phận quản lý, các khoản chi

về thuế, phí, lệ phí, tiền điện nước…

- Chi phí khấu hao TSCĐ

♦ Tài khoản sử dụng:

Để tập hợp và hạch toán các khoản chi phí QLDN, kế tốn sử dụng

tk642 – “chi phí quản lý doanh nghiệp”

Nợ: + Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.

Có: + Các khoản làm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

+ Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 642 khơng có số dư cuối kỳ và được mở chi tiết theo các yếu

tố chi phí.

♦ Trình tự hạch tốn:

Khi các khoản chi phí QLDN phát sinh, kế tốn chi phí căn cứ vào các

chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có…để cập nhật số

liệu vào máy để cuối quý tập hợp chi phí gửỉ cho kế tốn trưởng để tổng hợp

xác định kết quả.

Căn cứ vào bằng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, kế

tốn sẽ hạch tốn tính lương cho bộ phận quản lý:SVTH: Lê Hải Yến31Lớp: Kế toán 47ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.4: Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại công ty TNHH Phong Châu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×