Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cùng nhóm bạn tại

“hãng cà phê ọp ẹp

nhất” năm 1996

(Nguyên Vũ đứng thứ

2 từ trái)Click to edit Master title styleQuán Trung

Nguyên tại

TokyoQuán nhượng quyền cà phê Trung Nguyên tại Nam Ninh - Trung Quốc46Cà phê Trung Nguyên

Sứ mạng:

Kết nối và phát triển những người đam mê cà phê trên toàn thế giới.Giá trị cốt lõi:Khát vọng lớn

Tinh thần quốc gia, tinh thần quốc tế

Không ngừng sáng tạo, đột phá.

Thực thi tốt

Tạo giá trị và phát triển bền vữngGiá trị niềm tin:

Cà phê làm cho thế giới tốt đẹp hơn

Cà phê là năng lượng cho

nền kinh tế tri thứcCà phê đem lại sáng tạo hướng đến

hài hòa và phát triển bền vững.47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×