Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Những bất cập trong thực tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

III. Những bất cập trong thực tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

quy định của pháp luật về phá sản, pháp luật về định giá tài sản dẫn đến sai lệch

kết quả định giá tài sản, Chấp hành viên yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp

quản ly, thanh ly tài sản thực hiện việc định giá lại tài sản, trừ trường hợp Quản

tài viên, doanh nghiệp quản ly, thanh ly tài sản đó bị thay đởi theo quy định tại

khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 của Nghị định này.

Điều 99 Luật THADS quy định việc định giá lại tài sản kê biên được thực

hiện trong các trường hợp sau: Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy

định tại Điều 98 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản; Đương

sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thơng báo cơng khai về việc bán đấu giá

tài sản. Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận

nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận

được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định

giá lại tài sản.

Như vậy, chủ thể được quyền yêu cầu định giá lại theo Luật thi hành án

dân sự có bao gồm đương sự (người được thi hành án, người phải thi hành án)

tuy nhiên tại Luật Phá sản 2014 không quy định quyền yêu cầu định giá lại của

những chủ nợ (người được thi hành án). Điều này có khả năng làm ảnh hưởng

đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Do đó cũng cần xem

xét để quy định thống nhất hơn về vấn đề này đảm bảo quyền và lợi ích hợp

pháp cho người được thi hành án.

Thứ ba, về trình tự thủ tục khi Chấp hành viên thực hiện việc thanh lý tài

sản: Tại khoản 4 Điều 121 Luật Phá sản 2014 quy định: “Tài sản mà Quản tài

viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện được việc thanh lý

sau 02 năm kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên theo quy

định tại khoản 2 Điều này thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài

sản phải chấm dứt việc thanh lý tài sản và bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản của

doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự xử lý, thanh

lý tài sản theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, sau 02 năm kể từ ngày nhận được văn bản của Chấp

hành viên yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản ly, thanh ly tài sản thực

hiện việc thanh ly tài sản mà tài sản chưa được thanh ly thì việc thanh ly tài sản

10được giao trở lại cho Chấp hành viên. Tuy nhiên, Luật Phá sản 2014 chỉ quy

định là cơ quan thi hành án dân sự xử ly, thanh ly tài sản theo quy định của pháp

luật. Việc quy định chung chung như vậy dẫn đến cơ quan thi hành án dân sự

gặp khó khăn trong việc tổ chức thi hành cụ thể là trong trường hợp này Chấp

hành viên áp dụng các quy định của Pháp luật về phá sản hay Pháp luật về thi

hành án để tiếp tục tổ chức việc thanh ly tài sản. Cụ thể: trong trường hợp Chấp

hành viên khi thực hiện việc thanh ly tài sản của Doanh nghiệp, hợp tác xã phá

sản thì có phải thực hiện việc ra quyết định kê biên theo quy định của Luật Thi

hành án dân sự hay chỉ tiến hành định giá lại tài sản theo quy định tại khoản 2

Điều 123 Luật Phá sản. Đó lại là một vấn đề mâu thuẫn cần được khắc phục.

Hiện nay ngoài các quy định tại Luật phá sản năm 2014, Luật THADS,

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản ly,

thanh ly tài sản thì chỉ có một văn bản hướng dẫn thi hành các quyết định của

Tòa án liên quan đến giải quyết phá sản là Công văn số 3089/BTP-TCTHADS

ngày 09/9/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc thi hành quyết định của Tòa

án liên quan đến giải quyết phá sản. Từ những khó khăn vướng mắc trên để việc

thi hành các quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án được thuận lợi nhanh

chóng đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ thì Tòa án nhân dân tối cao

cần phối hợp với Bộ Tư pháp sớm ban hành Thông tư liên tịch để hướng dẫn các

quy định liên quan đến thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản.11C. KẾT LUẬN

Hiện nay, Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ ngoại giao cũng như

tham gia vào rất nhiều diễn đàn kinh tế. Điều đó có nghĩa là thị trường kinh tế có

sự gia nhập của các nền kinh tế lớn và phát triển, nên không tránh khỏi quy luật

cạnh tranh khốc liệt. Trong khi phần lớn doanh nghiệp của nước ta là doanh

nghiệp vừa và nhỏ, thiếu kinh nghiệm quản ly. Đó là thách thức đặt ra với các

doanh nghiệp. Từ thực tiễn đó cho thấy vấn đề phá sản doanh nghiệp,

hợp tác xã có thể diễn ra hàng ngày hàng giờ và đây đang là

vấn đề nóng bỏng của toàn xã hợi. Vì vậy, để phù hợp với bối cảnh hiện

nay, các nhà làm luật cần nghiên cứu và hoàn thiện những quy định của pháp

luật về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và thủ

tục phá sản nói chung. Hơn thế nữa, pháp luật phá sản và pháp luật thi hành án

cũng cần thiết phải có sự thống nhất hơn nữa nhằm khắc phục sự chồng chéo,

bất cập giữa các văn bản pháp luật, tạo sự đồng bộ giữa các quy định của Luật

Phá sản, Luật Thi hành án dân sự và những văn bản pháp luật khác liên quan đến

lĩnh vực phá sản. Có như vậy mới tạo điều kiện cho các ngành, tổ chức, cá nhân

phối hợp giải quyết tốt việc phá sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã.121.Danh mục tài liệu tham khảo

Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luât thi hành án dân sự Việt2.

3.

4.Nam, Nxb CAND, 2012.

Luật phá sản 2014.

Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014).

Nghị định 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của5.Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản ly, thanh ly tài sản.

Văn Thị Tâm Hồng, Những bất cập trong thi hành Luật Phá sản 2014

nhìn từ góc độ thi hành án, Cởng thơng tin điện tử Tổng cục thi hành án6.dân sự – Bộ Tư pháp, 07/12/2016.

Website:

http://thads.moj.gov.vn

http://moj.gov.vn13Mục lục14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Những bất cập trong thực tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×