Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kỹ năng tâm lý trong quá trình ra quyết định quản lý

Một số kỹ năng tâm lý trong quá trình ra quyết định quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Kỹ năng nhận thức tình huống quản lí

- Xác định vấn đề trong tình huống quản lí

và ý nghĩa, tầm quan trọng của chúng.

- Xác định các yếu tố, thành phần của vấn

đề trong tình huống quản lí.

- Xác định nhiệm vụ cần giải quyết trong

tình huống quản lí.2.2. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

- Liệt kê các thơng tin có liên quan đến việc

giải quyết nhiệm vụ trong tình huống

quản lí: thị trường, đối tượng kinh doanh,

đối tác, đối thủ cạnh tranh,…

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các

thông tin đến việc giải quyết nhiệm vụ

của vấn đề trong tình huống quản lí.

- Xác định đầy đủ, chính xác những thơng

tin cần thiết đến việc giải quyết nhiệm vụ

của vấn đề trong tình huống quản lí.2.3. Kỹ năng hoạch định các phương án giải

quyết vấn đề

- Liệt kê các phương án có thể có để giải

quyết nhiệm vụ của vấn đề trong tình

huống quản lí.

- Phân tích ưu điểm, khuyết điểm của từng

phương án và định lượng bằng điểm số.

Xác định lợi thế của từng phương án = ưu

điểm - khuyết điểm

- Lập bảng so sánh lợi thế của từng phương

án và xếp thứ hạng ưu tiên.2.4. Kỹ năng lựa chọn phương án tối ưu và

quyết định quản lí

Khi ra quyết định quản lý người lãnh đạo,

nhà đàm phán phải kết hợp phương án tối

ưu với điều kiện cụ thể ngay trong thời

điểm ra quyết định quản lý.

- Phương án tối ưu = phương án hạng 1.

- Quyết định: có 2 loại:

+ Quyết định đơn = phương án tối ưu.

+ Quyết định kép = phương án tối ưu +

phương án khác (lợi thế > 0).1.

2.

3.

4.

5.

6.Các phương pháp ra quyết định

Phương pháp độc đoán

Phương pháp phát biểu cuối cùng

Phương pháp nhóm tinh hoa

Phương pháp cố vấn

Phương pháp luật đa số

Phương pháp nhất trí3. Một số kỹ năng tâm lý trong quá

trình tổ chức thực hiện quyết định

quản

lý truyền đạt quyết định quản lý

1. Kỹ năng

- Là khả năng thuyết phục nhân viên tin rằng

quyết định đó là đúng đắn, cần thiết, từ đó

hình thành tâm thế đúng cho người thực hiện.

- Người lãnh đạo phải làm chủ xúc cảm của bản

thân trong quá trình truyền đạt.

- Phải có hình thức truyền đạt phù hợp nhất với

đặc điểm của những người thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng: xuất phát từ yêu

cầu của nhiệm vụ mà lựa chọn những cá nhân

có phẩm chất nhân cách phù hợp đảm nhận.2. Kỹ năng động viên, khích lệ việc thực

hiện quyết định quản lý

* Về bản chất tâm lý, q trình động viên,

khích lệ là q trình tạo ra động cơ thúc

đẩy việc thực hiện quyết định quản lý đạt

kết quả cao.

Động cơ

Xu hướng cá

nhân:

- Nhu cầu.

- Hứng thú.

- Lí tưởng.

- Niềm tin.

- Thế giới quan.Đặc điểm thực

tế của đơn vị:

- Giá trị của

đơn vị.

- Các quy định.

- Chế độ chính

sách.Các đặc trưng

của cơng việc:

- Kỹ năng.

- Tầm quan

trọng.

- Tính độc lập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kỹ năng tâm lý trong quá trình ra quyết định quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×