Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thiết kế chức năng

3 Thiết kế chức năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3: Sơ đồ chức năng nhập dữ liệu

2.3.2 Chức năng thêm dữ liệu

Sơ đồ thuật tốnHình 4: Sơ đồ chức năng thêm dữ liệu

102.3.3 Chức năng tìm kiếm dữ liệu

Sơ đồ thuật tốn:Hình 5: Sơ đồ chức năng tìm kiếm dữ liệu2.3.4 Chức năng xóa dữ liệu

Sơ đồ thuật tốn:11Hình 6: Sơ đồ chức năng xóa dữ liệu

2.3.5 Chức năng in dữ liệu

Sơ đồ thuật tốn:Hình 7: Sơ đồ chức năng in dữ liệu

2.3.6 Chức năng thoát12CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế hệ thống

3.1.1 Form chínhHình 8: Form MainNamefrmMainTextQUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NONDanh mục

Học sinh

Cán bộ công nhân viên

Phuhuynh

Chức vụ

Lớpp

Quản lý

Sổ khám sức khỏe

Biên lai thu tiền

Báo cáo

Danh sách học sinh

Tìm kiếm

Học sinh

Lớp

Cán bộ cơng nhân viên

ThốtmnuCapnhatdulieu

mnuHocsinh

mnuCanbocongnhanvien

mnuPhuhuynh

mnuChucvu

mnulopp

mnuQuanly

mnuSokhamsuckhoe

mnuBienlaithutien

mnuBaocao

mnuDanhsachhocsinh

mnuTimkiem

mnuFindHocsinh

mnuFindLop

mnuFindCanbocongnhanvien

mnuThoat

13- Nút mnuHocsinh: Khi kích chuột vào nút này Form Nhà cung cấp sẽ hiện ra.private void mnuHocsinh_Click(object sender, EventArgs e)

{

Forms.frmDMHocsinh a = new Forms.frmDMHocsinh();

a.Show();

}

- Mã lệnh các MenuStrip khác cũng tương tự.

3.1.2 Form học sinhHình 9: Form Học sinh

Điều kiện

TextBox

ComboBox

CheckedLisBox

MaskedTextbox

ButtonName

txtmahocsinh

txttenhocsinh

txtdiachi

cbomalop

chkgioitinh

mskngaysinh

btnthem

btnsua

btnxoaText

Mã học sinh

Tên học sinh

Địa chỉ

Mã lớp

Nam

Ngày sinh

Thêm

Sửa

Xóa

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thiết kế chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x