Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL)

2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL)

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Vẽ ERHình 1: Sơ đồ ERD2.2.2 Thiết kế CSDL mức logic5- PHỤ HUYNH (maphuhuynh, tenphuhuynh, ngaysinh, diachi, sdt )

- HỌC SINH (mahocsinh, malop, tenhocsinh, ngaysinh, gioitinh, diachi )

- CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN (manhanvien, machucvu, tennhanvien, ngaysinh,

diachi, sodienthoai )

- CHỨC VỤ (machucvu, tenchucvu )

- LỚP ( malop, tenlop, siso )

- THEO DÕI (ngaytheodoi, mahocsinh, manhanvien, malop, vangcp, vangkp )

- THU TIỀN HỌC (sobienlai, ngaythu, mahocsinh, tienhocphi, tienan, tienphuthu,

tongtien, manhanvien, maphuhuynh )

- KHÁM SỨC KHỎE (sophieukham, ngaykham, mahocsinh, manhanvien,

chieucao, cannang, taimuihong, mat, ketluan)

2.2.3 Thiết kế CSDL mức vật lý

tblPHUHUYNHBảng 1: Bảng phụ huynh

tblLOPBảng 2: Bảng lớptblHOCSINH

6Bảng 3: Bảng học sinh

tblCBCNVBảng 4: Bảng cán bộ công nhân viên

tblCHUCVUBảng 5: Bảng chức vụtblTHUTIENHOC7Bảng 6: Bảng thu tiền học

tblTHOIDOIBảng 7: Bảng theo dõi

tblKHAMSUCKHOEBảng 8: Bảng khám sức khỏe82.2.4 Thiết lập mối quan hệ giữa các bảngHình 2: Sơ đồ ràng buộc quan hệ2.3 Thiết kế chức năng

2.3.1 Chức năng cập nhật dữ liệu

Sơ đồ thuật tốn:9Hình 3: Sơ đồ chức năng nhập dữ liệu

2.3.2 Chức năng thêm dữ liệu

Sơ đồ thuật tốnHình 4: Sơ đồ chức năng thêm dữ liệu

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x