Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 VÀI NÉT VÈ ĐĂC ĐIỂM Tự NHIÊN, KINH TỂ, VĂN HÓA, XÃ HỜI HUYỆN NGHĨA HƯNG.

1 VÀI NÉT VÈ ĐĂC ĐIỂM Tự NHIÊN, KINH TỂ, VĂN HÓA, XÃ HỜI HUYỆN NGHĨA HƯNG.

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S Ngơ Thanh Hồng

-Luận văn ci khóaĐời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt về mọi mặt. Bộ mặt của huyện ngày

càng được đổi mới, các cơng trình: Điện, đường, trường, trạm, nước sạch được

xây dựng tương đối đồng bộ với phương châm “Nhà nước và nhân

dân cùng làm”. Có trên 90% hộ dân được dùng nước sạch; 100% các hộ gia

đình có điện sáng, đường giao thơng từ huyện đến trung tâm các xã thị trấn, các

thôn, đường dong, ngõ xóm được rải đá, nhựa hố và bê tơng hố. 25/25 xã, thị

trấn có trường học cao tầng. Trạm y tế các xã, thị trấn đều được xây dựng kiên

cố, 100% số xã có bác sỹ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

25/25 xã, thị trấn có nhà bưu điện văn hố. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới

1% /năm; khơng có hộ đói, hộ nghèo còn dưới 6%, hộ khá và giầu trên 55%.-Về cơ sở chính trịở khu dân cư: 100% khu dân cư có tổ chức cơ sởĐảng, mặt trận và các tổ chức đồn thể. Cơng tác qn sự quốc phòng địa

phương thường xun được coi trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

được giữ vững, an ninh nông thôn được đảm bảo, nhân dân phấn khởi tin tưởng

vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó

đã tăng cường được khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

-Nghĩa Hưng là huyện có bề dày lịch sử, với truyền thống văn hoá đậm đà bản

sắc quê hương. Nhân dân Nghĩa Hưng giàu lòng mến khách, có tinh thần yêu

nước quật cường. Đến nay huyện đã được nhà nước phong tặng là huyện Anh

hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Con em Nghĩa Hưng có

truyền thống hiếu học. Các hoạt động văn hố xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể

thao đã được đầu tư đúng mức, từng bước đáp ứng và cải thiện đời sống văn

hoá tinh thần cho người dân. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an

tồn xã hội được đảm bảo.2.1.2

-Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Nghĩa Hưng.Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, Nghĩa Hưng có nhiều

tiến triển đáng kể trên lĩnh vực nơng nghiệp và TTCN. Tốc độ phát triển kinh tếSinh viên: Ngơ Thanh Huyền28Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóahàng năm tăng từ 9- 10%. Dưới sự lãnh đạo của huyện, Đảng bộ và chính

quyền các cấp đã tích cực chuyển biến cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn

theo hướng tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp, TTCN và dịch vụ, giảm

dần tỷ trọng nông nghiệp. Cụ thể:

+ Ngành nơng nghiệp của huyện đã có những chuyển biến rõ rệt, sản xuất

đang chuyển dần theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, đời sống nhân dân

được cải thiện. Hộ gia đình nơng thơn là đơn vị kinh tế tự chủ, các HTX nông

nghiệp đã dần chuyển sang dịch vụ. Trong sản xuất người dân đã biết áp dụng

những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều mơ hình sản xuất phong phú đa dạng đã

xuất hiện. Với xu thế tồn cầu hố, hội nhập với thế giới thì kinh tế hàng hoá đã

từng bước phát triển, đa dạng hoá cây trồng, đẩy mạnh chăn nuôi, đặc biệt là

lĩnh vực khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản những năm gần đây đã phát triển

mạnh, đóng góp một phần khơng nhỏ vào nguồn thu của huyện. Từ đó đời sống

của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập

cho một lượng lao động lớn của địa phương. Hiện nay đã có nhiều hộ nơng dân

thực hiện mơ hình kinh tế vườn- ao-chuồng, xây dựng được một số trang trại

ươm cây giống có khả năng cung cấp cho nhân dân địa phương và các huyện

lân cận.

+ Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý nhà ở tiếp tục có sự

chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và phục vụ đầu tư được quan

tâm phát triển. Trên địa bàn huyện có một khu cơng nghiệp (KCN) Nghĩa Sơn

thu hút nhiều lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho những

người dân quanh năm chỉ biết đến cây lúa, đồng thời thu hút được các nhà đầu

tư trong và ngồi tỉnh.

- Với địa giới hành chính gồm 3 thị trấn và 22 xã, huyện Nghĩa Hưng đã và

đang chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, mở rộng các KCN để

phát triển.Sinh viên: Ngơ Thanh Huyền29Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóaNhư vậy, Nghĩa Hưng là một huyện có tiềm năng phát triển cả về kinh tế,

văn hóa, xã hội. Có thể nói, huyện Nghĩa Hưng trong tương lai khơng xa sẽ trở

thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hố lớn của tỉnh.

2.2 THƯC TRANG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐIA

BÀN HUYÊN NGHĨA HƯNG TÌNH NAM ĐINH.

Thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của

UBND tỉnh, UBND huyện, công tác quản lý NSX trên địa bàn đã được triển

khai thực hiện theo luật NSNN sửa đổi từ 01/01/2004. Việc hình thành ngân

sách cấp xã thuộc hệ thống NSNN theo luật để đảm bảo thực hiện chức năng

quản lý Nhà nước trong phạm vi chế độ phân cấp là hoàn toàn cần thiết, NSX

đã được đưa vào quản lý thống nhất. Thực hiện luật NSNN sửa đổi năm 2002,

cơ chế phân cấp quản lý điều hành ngân sách rõ ràng với xu hướng tăng quyền

chủ động cho địa phương, thích ứng linh hoạt với những biến đổi của kinh tế xã

hội, phát triển không ngừng như hiện nay. Nguyên tắc đảm bảo đúng luật

nhưng năng động sáng tạo quyền tự chủ của cấp cơ sở được quán triệt thực

hiện, tạo điều kiện cho công tác quản lý NSX trên địa bàn.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, cơng tác thực hiện

luật NSNN nói chung và NSX trên địa bàn huyện nói riêng đã và đang được

hồn thiện theo chiều hướng tích cực, góp phần cùng với các cấp ngân sách

hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước và của địa

phương.

Sau khi thực hiện luật NSNN sửa đổi, quản lý NSX đã đạt được những bước

phát triển mới và đang dần tự khẳng định tầm quan trọng của mình trong các

hoạt động thu chi, biểu hiện:

2.2.1Công tác quản lý thu Ngân sách xã.Thu NSX là quá trình huy động nguồn lực tài chính vào quỹ NSNN từ mọi

tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác quản lý thu NSX đã và đang

được gắn chặt với trách nhiệm của chính quyền cấp xã, nhất là trong

giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế đang có những bước phát triển nhanh

chóng cộng với tính năng động sáng tạo của cấp xã. Chính vì vậy thuSinh viên: Ngơ Thanh Huyền30Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóangân sách ln đặt ra yêu cầu phải thu đúng, thu đủ với mức động viên

hợp lý vừa có thể huy động tốtnhất nguồn lực tài chính vào ngân sách mà phải vừa khuyến khích sự phát triển

của các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong

những năm qua công tác quản lý thu NSX trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã

đượcthực hiện khá tốt. Tình hình quản lý thu NSX cụ thể

trongnhững năm vừa qua được thể hiện thơng qua bảng sau:

Bảng 2.1: Tình hình thu NSX theo xã, thị trấn tại huyện Nghĩa Hưng.Sinh viên: Ngô Thanh Huyền31Lớp: CQ44/01.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 VÀI NÉT VÈ ĐĂC ĐIỂM Tự NHIÊN, KINH TỂ, VĂN HÓA, XÃ HỜI HUYỆN NGHĨA HƯNG.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×