Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3 Tổng hợp giá trị đầu tư trên địa bàn do cấp huyện quản lý (nguồn ngân sách nhà nước đầu tư tập trung)

Bảng 3.3 Tổng hợp giá trị đầu tư trên địa bàn do cấp huyện quản lý (nguồn ngân sách nhà nước đầu tư tập trung)

Tải bản đầy đủ - 0trang

tưới lên 225.000 ha, trong đó diện tích tưới ổn định 175.000 ha.

Về nước sạch: xây dựng 10 nhà máy nước ở các huyện. Xây dựng các hệ

thống nước sạch ở các huyện miền núi; Tỷ lệ số dân nông thôn được dùng nước hợp

vệ sinh chiếm hơn 85%; trong đó, các huyện miền núi hơn 78%.

Về điện: tập trung đầu tư xây dựng một số cơng trình lớn, như trạm 110 KV

Thanh Chương, Diễn Châu, cải tạo lưới điện Thành phố Vinh, xây dựng thêm 78

cơng trình, trong đó đưa điện về xã 16 cơng trình, 642 km đường dây hạ thế và trạm

biến áp... Đến nay có 21/21 huyện, thành, thị và 460 xã có điện lưới quốc gia.

Các cơng trình văn hố, xã hội: đang được triển khai xây dựng hoặc đang lập

thủ tục triển khai, như: Xây mới và kiên cố hố trên 5.000 phòng học, nâng cấp 24

bệnh viện tuyến tỉnh huyện, hệ thống trụ sở làm việc từ cấp tỉnh đến cấp xã, các

công trình quốc phòng – an ninh được củng cố... .

Những cơng trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội đã góp phần đẩy nhanh tốc độ

tăng trưởng kinh tế của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người được tăng lên, đời sống

nhân dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần.

3.2. Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa

bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An những năm qua

3.2.1. Thực trạng công cụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà

nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3.2.1.1. Hệ thống văn bản pháp luật

Thứ nhất, về áp dụng văn bản pháp luật trong quá trình quản lý đầu tư xây

dựng cơ bản

Các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản đã được phổ biến rộng rãi

trên địa bàn tỉnh, tuy vậy, việc áp dụng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các xã trong

huyện còn chưa thực sự nghiêm túc như: đầu tư sai quy hoạch, quyết định đầu tư

không dựa vào nguồn vốn, áp dụng định mức, đơn giá xây dựng cơ bản còn chưa

chính xác, không tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như:

khơng có báo cáo kết quả đầu tư, các hồ sơ hồn cơng của cơng trình đều được hợp

lý hóa sau khi thi cơng xong, trong khi yêu cầu phải thực hiện ngay trong quá trìnhđầu tư như: Nhật ký thi cơng, giám sát...

Thứ hai, về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật

Chất lượng các văn bản quản lý còn thấp, trong q trình áp dụng văn bản để

thực hiện còn nhiều bất cập, đa nghĩa dẫn đến việc áp dụng để quản lý gặp khó

khăn, kể cả văn bản có tính quy phạm pháp luật cao như Nghị định số 58/2008/NĐCP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn

nhà thầu theo Luật Xây dựng đã đưa cả chi phí dự phòng 10% vào giá gói thầu để

xét thầu, làm thất thoát vốn ngân sách nhà nước.

Ban hành văn bản chậm; thiếu đồng bộ, chặt chẽ; không theo kịp các chủ

trương của Trung ương, của Tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương: Quyết định số

109/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về quản

lý đầu tư xây dựng cơng trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một số điểm

khơng còn phù hợp với Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính

phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, nhưng chưa được sửa

đổi, bổ sung. Từ đó, huyện Nghi Lộc vừa phải thực hiện theo quy định của tỉnh, vừa

phải thực hiện theo quy định của Trung ương, gây khó khăn cho cơng tác quản lý.

3.2.1.2. Quy hoạch, kế hoạch xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Thứ nhất, về công tác quy hoạch, kế hoạch

Việc quản lý quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Quyết định số

28/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định chi tiết

việc phân công, phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý quy

hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng tỷ

lệ 1/2.000, 1/5.000 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lập, thẩm định và phê duyệt quy

hoạch tuân thủ đúng các thủ tục theo quy định pháp luật, có chất lượng, phù hợp với

tình hình thực tế. Các Chủ đầu tư trên địa bàn huyện đã bám vào quy hoạch đã được

phê duyệt để quyết định đầu tư.Xây dựng kế hoạch đầu tư trên cơ sở quy hoạch, các quy định của pháp luật,

các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thực tế tại địa phương. Về cơ bản việc thực hiện

kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đảm bảo cơ cấu đầu tư và đúng mục

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tại huyện Nghi Lộc, quy hoạch sau khi được duyệt chưa công bố,

công khai kịp thời trên các phương tiện truyền thông theo quy định. Việc xây dựng

kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm: chưa làm tốt công tác dự báo, xác định

chính xác quy mơ đầu tư, cũng như phương án huy động nguồn vốn, nên kế hoạch

hàng năm đều phải điều chỉnh .

- Việc xây dựng kế hoạch vốn chưa sát đúng với thực tế; vì vậy, tỷ lệ thực hiện

kế hoạch còn thấp; một số dự án, cơng trình được lập kế hoạch, nhưng không huy

động được nguồn vốn để thực hiện. Việc triển khai thực hiện đầu tư của một số dự án

còn chậm và thực hiện kéo dài, dẫn đến tăng giá trị cơng trình. Chất lượng hồ sơ trình

thẩm định, phê duyệt chưa cao, nên phải chỉnh sửa mất nhiều thời gian.

Bảng 3.4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách

Huyện Nghi Lộc

NămGiá trịtỷ lệ % so kế hoạchthực hiện

2011223.00179,032012251.78681,202013199.56777,892014211.23478,22

Nguồn: Chi cục thống kê huyện Nghi LộcThứ hai, xác định danh mục các dự án đầu tư

Công tác chuẩn bị, xác định danh mục đầu tư tập trung vào các dự án trọng

điểm, cần thiết. Chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả

năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều trường hợp quyết định đầu tư sai quy hoạch hoặc khơng cânđối được nguồn vốn đầu tư, tình trạng đầu tư giàn trải, phân tán, gây ra nợ đọng xây

dựng cơ bản từ vốn ngân sách rất lớn.

Bảng 3.5: Tình hình nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước (Số liệu tính đến

31/12/2014)

Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị

Nghi LộcGiá trị khối lượng

thực hiệnVốn đã bố trí450.769Nợ đọng xây

dựng cơ bản399.84050.929Nguồn: Số liệu Thanh tra tỉnh Nghệ An cung cấp

3.2.1.3. Hệ thống bộ máy các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Nghi

Lộc, Nghệ An

a. Hệ thống bộ máy các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng cơ bảnUBND cấp huyệnUBND xã,

phườngP. Tài chính

– Kế hoạchPhòng Cơng thươngKho bạc huyệnBộ phận tài chính xã,Bộ phận xây dựng xã, phường

Chỉ đạo trực tiếp

Chỉ đạo chuyên mơn Quan hệ phối hợpHình 3.3 Sơ đồ bộ máy quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản của

huyện Nghi Lộc

Nguồn: tác giả tổng hợp

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tất cả các tổ chức và cánhân thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm

tra, giám sát, thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến

độ thi công và tiến độ giải ngân vốn thuộc cấp mình quản lý.

Chỉ đạo các tổ chức có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt

chẽ tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải

quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về đất đai, mặt bằng, nguồn nguyên

liệu…Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB. Chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt

dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và công tác tổ chức đấu thầu. Thực

hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Chỉ đạo cấp xã, thị trấn chủ động phối hợp với các tổ chức có liên quan có

phương án, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tồn bộ q

trình đầu tư xây dựng.

- Phòng Cơng thương (đối với thành phố và thị xã được gọi là phòng Đơ thị)

Xây dựng, tham mưu quy hoạch xây dựng, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng

năm, các chương trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, phù

hợp với quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa

phương.

Thực hiện kiểm tra cơng tác quản lý chất lượng cơng trình, cơng tác nghiệm

thu của chủ đầu tư trên phạm vi toàn huyện.

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện và đơn vị có liên

quan thực hiện kiểm tra, rà soát điều kiện và năng lực của các chủ đầu tư, ban quản

lý dự án, các đơn vị tư vấn, thi công; kiểm tra đánh giá công tác thanh, quyết tốn

cơng trình theo đúng quy định.

Xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thi

công, giám sát thi công xây dựng, quản lý chất lượng cơng trình, hợp đồng giao

nhận thầu xây lắp, tư vấn, quản lý chi phí xây dựng...

Tuy nhiên, việc lập, thẩm định còn tùy tiện, khơng đúng nhiệm vụ được

phân cơng như: Phòng Cơng thương là đơn vị quản lý nhà nước, khơng có chức

năng thiết kế, nhưng vẫn tự thiết kế, đồng thời thẩm định thiết kế do mình thực

hiện.

- Phòng Tài chính – Kế hoạchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3 Tổng hợp giá trị đầu tư trên địa bàn do cấp huyện quản lý (nguồn ngân sách nhà nước đầu tư tập trung)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×