Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.1 Sơ đồ 03 giai đoạn quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Hình 1.1 Sơ đồ 03 giai đoạn quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Tính bắt buộc: các đối tượng quản lý phải chấp hành nghiêm chỉnh các tác

động hành chính, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc, kịp thời.

+ Tính quyền lực: các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản

trong phạm vi quyền hạn của mình được phép đưa ra các tác động hành chính lên

các đối tượng quản lý.

Phương pháp hành chính có vai trò: xác lập trật tự, kỷ cương làm việc trong

hệ thống; khâu nối các phương pháp khác lại thành một hệ thống; có thể giải quyết

các vấn đề đặt ra trong quản lý nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng phương pháp hành chính đòi hỏi các nhà quản lý phải nằm vững

những yêu cầu sau:

+ Quyết định hành chính có hiệu quả cao khi quyết định đó có căn cứ khoa

học, có đầy đủ luận chứng về mặt kinh tế và phù hợp với các quy định của pháp

luật.

+ Khi sử dụng phương pháp hành chính, phải gắn chặt quyền hạn và trách

nhiệm của người ra quyết định, chống việc lạm quyền, nhưng không chịu trách

nhiệm, chống hiện tượng trốn tránh trách nhiệm, không sử dụng đầy đủ những

quyền hạn được phép.

Thực hiện có hiệu quả các quyết định hành chính trong quản lý đầu tư xây

dựng cơ bản là yếu tố rất quan trọng để hiện thực hóa, cụ thể hóa ý chí của nhà quản

lý thành những hoạt động thực tiễn.

Hai là, phương pháp kinh tế

Là phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh

tế, để cho đối tượng bị quản lý lựa chọn phương án có hiệu quả nhất trong phạm vi

hoạt động của mình. Phương pháp kinh tế chính là các phương pháp tác động của

nhà nước thông qua sự vận dụng các phạm trù kinh tế, các đòn bẩy kinh tế, các định

mức kinh tế - kỹ thuật; có thể nói phương pháp kinh tế là phương pháp sử dụng các

quy luật kinh tế.

Đặc điểm của các phương pháp kinh tế là nó tác động lên đối tượng quản lý

khơng bằng cưỡng bức hành chính mà bằng lợi ích kinh tế, cụ thể là chỉ đề ra mục

tiêu, nhiệm vụ cần đạt được, đưa ra những điều kiện khuyến khích về kinh tế, những

phương tiện vật chất có thể sử dụng, để đối tượng quản lý tự tổ chức việc thực hiện.Ví dụ cụ thể trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là: thưởng, phạt tiến độ xây dựng

so với hợp đồng thi công đã ký kết.

Nhà nước tác động lên đối tượng quản lý bằng các phương pháp kinh tế theo

những hướng sau :

+ Định hướng phát triển chung bằng các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với

điều kiện thực tế, bằng những chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp quản lý, từng khoảng thời

gian, từng tổ chức, cá nhân của hệ thống quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Sử dụng các định mức kinh tế, các biện pháp đòn bẩy, kích thích kinh tế để

lơi cuốn, thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh,

mang lại lợi ích cho cá nhân và lợi ích nhà nước.

+ Sử dụng chính sách ưu đãi kinh tế để điều chỉnh hoạt động kinh tế trên địa

bàn quản lý, thu hút được tiềm năng, thế mạnh của các đối tác.

Để thực hiện phương pháp kinh tế có hiệu quả, cần chú ý:

+ Hồn thiện hệ thống các đòn bẩy kinh tế, nâng cao năng lực vận dụng các

quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ cung cầu, giá cả, quan hệ thị trường.

+ Thực hiện phân cấp đúng đắn, phù hợp giữa các cấp quản lý theo hướng

mở rộng quyền hạn, gắn với trách nhiệm.

+ Đội ngũ cán bộ quản lý phải là những người có năng lực, trình độ, phải

hiểu biết nhiều loại kiến thức và kinh nghiệm quản lý, đồng thời phải có bản lĩnh

vững vàng, tính độc lập, tự chủ.

Ba là, phương pháp tuyên truyền, giáo dục:

Phương pháp tuyên truyền, giáo dục trong hoạt động quản lý nhà nước về

đầu tư xây dựng cơ bản là cách thức tác động của nhà nước vào nhận thức và tình

cảm của những tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý, nhằm nâng cao tính tự

giác, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ về đầu tư

xây dựng cơ bản.

Nội dung của phương pháp tuyên truyền giáo dục gồm :

Tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp

luật của nhà nước; giáo dục ý thức lao động sáng tạo, có hiệu quả, có ý thức tổ

chức; xây dựng tác phong cơng nghiệp; tính kỷ luật, dám nhận trách nhiệm, nhiệt

tình, tiết kiệm.Các hình thức tuyên truyền, giáo dục: sử dụng các phương tiện thông tin đại

chúng (sách, báo, đài phát thanh, truyền hình...), sử dụng các tổ chức đoàn thể, các

hoạt động tập thể. Sử dụng các hội nghị tổng kết, hội thi tay nghề, hội chợ triển lãm,

nêu gương, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích...

Vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lý nói trên, cho phép nâng cao

được hiệu quả của công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách.

Mỗi phương pháp có vai trò, thế mạnh riêng; trong đó, phương pháp kinh tế được

cho là quan trọng nhất, có hiệu quả cao, tạo tiền đề để áp dụng các phương pháp

còn lại. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các điều kiện, hoàn cảnh thực tế thực tế, để vận

dụng, áp dụng một cách linh hoạt các phương pháp trên, từ đó, sẽ tác động một cách

có hiệu quả đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách nhà nước

Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, là hoạt động

kiểm tra, xem xét việc làm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Hoạt động thanh tra

thường được thực hiện bởi cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp

luật quy định, qua thanh tra nhằm kết luận đúng, sai, đánh giá ưu khuyết điểm, phát

huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần hoàn thiện cơ chế

quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền,

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Kiểm tra được hiểu là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét.

Thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động kiểm tra,

xem xét việc làm của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong việc

thực hiện tồn bộ q trình đầu tư xây dựng cơ bản, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư

đến khi kết thúc đầu tư. Kết luận đúng, sai, đánh giá ưu khuyết điểm, phát huy nhân

tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp

luật, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan

đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, với mục đích làm cho việc sử dụng nguồn vốn

đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản là hiện tượng mất mát, thiệt hạikhơng đáng có về nguồn lực trong suốt quá trình đầu tư, là phần vốn đã được đưa

vào dự án nhưng không mang lại hiệu quả trên thực tế. Nguyên nhân, có thể do tiêu

cực, tham nhũng gây nên hoặc cũng có thể do thiên tai, hoặc tác động xấu của nền

kinh tế.

Lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là việc sử dụng các nguồn lực nhưng

khơng mang lại hiệu quả.

Tóm lại, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn

ngân sách với mục đích nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất (thất thốt, lãng

phí) về nguồn vốn của nhà nước dành cho đầu tư xây dựng cơ bản.Tổn thất trong đầu tư xây dựng cơ

bản

Lãng phíThất thốtChất lượng quy hoạch kém.

Thất thốt trong khâu đền bù GPMB.

Lựa chọn địa điểm đầu tư khơng hợp lý, khơng tn thủ quy hoạch.

Thất thốt do khâu khảo sát thiết kế:

Sử dụng thiết bị lỗi thời, tính năng kỹ thuật lạc hậu.

+ Hồ sơ khảo sát lập khơng chính xác, khơng phù hợp với thực tế thi công.

Đầu tư dàn trải, thời gian thi công kéo dài dẫn đến chậm đưa ơng

trìnhlượng,

vào sửđơn

dụng,

làm

tăng

giá,kinh

tổngtếmức

đầu tư.

+ Khối

giá,

định

mức

kỹ thuật,

chế độ dự tốn, lập khơn

Thiết kế khơng phù hợp dẫn đến phải thay đổi, điều chỉnh, đưa hệ

sốthốt

an tồn

qthi

cao

so với

tiêu

chuẩn.

Thất

trong

cơng

cơng

trình:

Quyết định đầu tư những dự án không cần thiết.

+ Bớt vật tư, rút ruột cơng trình.

Xuống cấp do thiếu vốn để bảo trì.

+ Nghiệm thu khống khối lượng thực tế thi công.

Biện pháp thi công không phù hợp

+ Nghiệm thu thanh tốn khối lượng trước khi thi cơng.

Kiểm tốn, quyết tốn cơng trình thiếu chính xác.Hình 1.2 Tổn thất trong đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn: tác giả tổng hợp1.2.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ

bản từ vốn ngân sách

- Chủ trương của Đảng và nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bảnTrong nền kinh tế thị trường, nhà nước có vai trò điều tiết các quan hệ kinh

tế - xã hội để tạo lập các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, ổn định chính trị

- xã hội. Ở mỗi giai đoạn phát triển, quan điểm, chủ trương về quản lý cũng khác

nhau, phù hợp với sự phát triển kinh tế. Vì vậy, chủ trương, chính sách của Đảng và

nhà nước có ảnh hưởng to lớn đến cơng tác quản lý nói chung và quản lý đầu tư xây

dựng cơ bản từ vốn ngân sách nói riêng.

Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách chịu sự

tác động từ quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước. Nhà nước ban hành các

văn bản quy phạm pháp luật dựa trên cơ sở lí luận và tình hình thực tiễn để đề ra

các quy tắc xử sự chung, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các văn bản pháp

luật thường xuyên thay đổi, dẫn đến có những khó khăn trong việc thực hiện và ảnh

hưởng đến sự ổn định của các quan hệ kinh tế - xã hội. Từ đó, dẫn đến việc quản lý

nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản phải thay đổi cho phù hợp với cơ chế, chính

sách mới được ban hành…

Hiện nay, qua nhiều giai đoạn điều chỉnh sửa đổi, nhà nước đã ban hành hệ

thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ nhằm từng bước hoàn thiện

và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Trên thực tế, hiện nay,

cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, thúc

đẩy hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng phát triển, hệ thống kết cấu hạ

tầng ngày càng được hoàn thiện, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước.

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Công tác quy hoạch, kế hoạch về chiến lược phát triển kinh tế vừa là nội

dung vừa là công cụ, vừa là nhân tố tác động đến quản lý nhà nước đối với đầu tư

xây dựng cơ bản. Trong nền kinh tế thị trường công tác kế hoạch hố có vai trò rất

quan trọng. Nếu bng lỏng cơng tác kế hoạch hố thì thị thường sẽ phát triển tự

do, thiếu định hướng, gây ra những tác động xấu, tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Nếu quy hoạch, kế hoạch đúng, đảm bảo được các yêu cầu và nguyên tắc, sẽ

thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã hội, ngược lại, sẽ làm cho các quyết địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.1 Sơ đồ 03 giai đoạn quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×