Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

- Quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

lượng, tiến độ, phòng ngừa được rủi ro. Nhờ đó mà những người quản lý sẽ thực

hiện công việc một cách thành thạo, theo một logic nhất định, thống nhất với nhau,

đáp ứng được yêu cầu của quản lý.

Khi xây dựng quy trình quản lý xây dựng cơ bản phải hướng đến các đối

tượng quản lý: chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, khảo sát thiết kế, đơn vị thi công, giám

sát, kiểm định... mỗi đơn vị thực hiện một hay nhiều cơng đoạn trong suốt q trình

thực hiện đầu tư và theo đúng hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

Quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phải thể hiện được chức năng lãnh

đạo, chỉ đạo của chủ đầu tư và đội ngũ cán bộ quản lý đối với từng công việc cụ thể

trong quá trình thực hiện đầu tư. Mỗi cơng đoạn của q trình đầu tư phải được cụ

thể hóa cơng việc của người quản lý, người thực hiện, theo một lô gic nhất định. Cụ

thể:

Đối với chủ đầu tư: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng

cơng trình xây dựng, từ khâu khảo sát, thiết kế; thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết

kế xây dựng, đến thi công cơng trình và nghiệm thu, bảo hành cơng trình và thực

hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định của pháp

luật.

Ban quản lý dự án: Ban quản lý dự án chịu sự chỉ đạo, điều hành kiểm tra

của chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn

được chủ đầu tư ủy quyền.

Xây dựng quy trình phải dựa vào các quy định của pháp luật, các chính sách,

quy hoạch xây dựng cơ bản, mục tiêu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và điều kiện

cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Thực hiện quản lý theo quy trình, sẽ tạo điều

kiện thuận tiện trong việc quản lý, thực hiện và kiểm tra, giám sát. Cụ thể, nhà quản

lý sẽ tiến hành quản lý 03 giai đoạn như sau:

Bước 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Đây là giai đoạn xác định đến tính cấp thiết của dự án đầu tư, sự phù hợp của

dự án đối quy hoạch tổng thể, chiến lược phát triển và điều kiện kinh tế, xã hội của

địa phương. Quản lý không tốt giai đoạn này sẽ dẫn đến lãng phí đầu tư, có khi làlãng phí cả một dự án do không phát huy được hiệu quả đầu tư, hay sử dụng hết

công suất, quy mô dự án. Giai đoạn này gồm các bước nhỏ như sau:

Thứ nhất, đề xuất chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư, cần căn

cứ vào quy hoạch, kế hoạch, nguồn vốn, sự cần thiết phải đầu tư, quy mô dự án và

hình thức đầu tư.

Thứ hai, lập dự án đầu tư, bao gồm hồ sơ thiết kế cơ sở và nội dung thuyết

minh của dự án, phê duyệt dự án đầu tư (hay báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các

cơng trình có quy mơ nhỏ).

Thứ ba, lập kế hoạch đấu thầu, chỉ định thầu và phê duyệt.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư kế thúc khi có Quyết định phê duyệt đầu tư dự án,

cơng trình của cấp có thẩm quyền.

Bước 2. Giai đoạn thực hiện đầu tư

Đây là giai đoạn quan trọng, liên quan đến chất lượng đầu tư, nhà quản lý

cần tập trung vào các đối tượng thực hiện thi cơng cơng trình, đơn vị tư vấn giám

sát, chống gian dối, thi công sai chủng loại vật tư, bớt xén vật tư, khối lượng cơng

trình. Giai đoạn nay gồm các khâu sau:

+ Các thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ GPMB: được thực hiện theo các

quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ

GPMB.

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế, tiến hành khảo sát,

thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự tốn cơng trình, trình cấp thẩm quyền thẩm định,

phê duyệt.

+ Tổ chức lựa chọn đơn vị rà phá bom mìn, nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết

bị, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án (nếu có), bảo hiểm cơng trình...; xin cấp

giấy phép xây dựng và ký kết các hợp đồng.

+ Tiến hành đầu tư xây dựng cơng trình, quản lý theo hợp đồng, quản lý giám

sát, thi cơng... Kiểm định chất lượng cơng trình; tổ chức nghiệm thu cơng trình,

hồn thiện hồ sơ trình quyết toán.Giai đoạn thực hiện đầu tư kết thúc khi các bên lập và ký Biên bản nghiệm

thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Bước 3: Giai đoạn kết thúc đầu tư

Gồm các cơng đoạn sau:

+ Kiểm tốn (nếu có), quyết tốn cơng trình theo hồ sơ được chủ đầu tư lập.

Đây là cơ sở trong việc xác định giá trị cơng trình, dự án.

+ Làm thủ tục bàn giao đơn vị quản lý, làm thủ tục bảo hành công trình.

+ Lưu trữ hồ sơ, báo cáo kết quả đầu tư. Kết thúc đầu tư.Quản lý giai đoạn chuẩn bị đầu

Quản

tư lý giai đoạn thực hiện đầu

Quản

tư lý giai đoạn kết thúc đầu tưHình 1.1 Sơ đồ 03 giai đoạn quản lý đầu tư xây dựng cơ bản- Phương thức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Phương thức quản lý của nhà nước về kinh tế là tổng thể những cách thức tác

động có chủ đích và có thể có của nhà nước lên nền kinh tế quốc dân và các bộ

phận hợp thành của nó, để thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân (như:

tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế ...).

Phương thức quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản là một nội dung

của phương thức quản lý nhà nước về kinh tế; đó là bao gồm tổng thể những cách

thức tác động có chủ đích và có thể có của nhà nước lên các đối tượng quản lý để

thực hiện các mục tiêu quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản.

Các phương pháp quản lý nhà nước chủ yếu hiện nay:

Một là, các phương pháp hành chính:

Phương pháp hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là cách tác

động trực tiếp bằng các quyết định mang tính bắt buộc của nhà nước lên đối tượng

và khách thể trong quản lý, nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong những tình huống

và hồn cảnh nhất định.

Phương pháp hành chính có hai đặc điểm cơ bản là:+ Tính bắt buộc: các đối tượng quản lý phải chấp hành nghiêm chỉnh các tác

động hành chính, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc, kịp thời.

+ Tính quyền lực: các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản

trong phạm vi quyền hạn của mình được phép đưa ra các tác động hành chính lên

các đối tượng quản lý.

Phương pháp hành chính có vai trò: xác lập trật tự, kỷ cương làm việc trong

hệ thống; khâu nối các phương pháp khác lại thành một hệ thống; có thể giải quyết

các vấn đề đặt ra trong quản lý nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng phương pháp hành chính đòi hỏi các nhà quản lý phải nằm vững

những u cầu sau:

+ Quyết định hành chính có hiệu quả cao khi quyết định đó có căn cứ khoa

học, có đầy đủ luận chứng về mặt kinh tế và phù hợp với các quy định của pháp

luật.

+ Khi sử dụng phương pháp hành chính, phải gắn chặt quyền hạn và trách

nhiệm của người ra quyết định, chống việc lạm quyền, nhưng không chịu trách

nhiệm, chống hiện tượng trốn tránh trách nhiệm, không sử dụng đầy đủ những

quyền hạn được phép.

Thực hiện có hiệu quả các quyết định hành chính trong quản lý đầu tư xây

dựng cơ bản là yếu tố rất quan trọng để hiện thực hóa, cụ thể hóa ý chí của nhà quản

lý thành những hoạt động thực tiễn.

Hai là, phương pháp kinh tế

Là phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh

tế, để cho đối tượng bị quản lý lựa chọn phương án có hiệu quả nhất trong phạm vi

hoạt động của mình. Phương pháp kinh tế chính là các phương pháp tác động của

nhà nước thông qua sự vận dụng các phạm trù kinh tế, các đòn bẩy kinh tế, các định

mức kinh tế - kỹ thuật; có thể nói phương pháp kinh tế là phương pháp sử dụng các

quy luật kinh tế.

Đặc điểm của các phương pháp kinh tế là nó tác động lên đối tượng quản lý

khơng bằng cưỡng bức hành chính mà bằng lợi ích kinh tế, cụ thể là chỉ đề ra mục

tiêu, nhiệm vụ cần đạt được, đưa ra những điều kiện khuyến khích về kinh tế, những

phương tiện vật chất có thể sử dụng, để đối tượng quản lý tự tổ chức việc thực hiện.Ví dụ cụ thể trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là: thưởng, phạt tiến độ xây dựng

so với hợp đồng thi công đã ký kết.

Nhà nước tác động lên đối tượng quản lý bằng các phương pháp kinh tế theo

những hướng sau :

+ Định hướng phát triển chung bằng các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với

điều kiện thực tế, bằng những chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp quản lý, từng khoảng thời

gian, từng tổ chức, cá nhân của hệ thống quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Sử dụng các định mức kinh tế, các biện pháp đòn bẩy, kích thích kinh tế để

lơi cuốn, thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh,

mang lại lợi ích cho cá nhân và lợi ích nhà nước.

+ Sử dụng chính sách ưu đãi kinh tế để điều chỉnh hoạt động kinh tế trên địa

bàn quản lý, thu hút được tiềm năng, thế mạnh của các đối tác.

Để thực hiện phương pháp kinh tế có hiệu quả, cần chú ý:

+ Hồn thiện hệ thống các đòn bẩy kinh tế, nâng cao năng lực vận dụng các

quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ cung cầu, giá cả, quan hệ thị trường.

+ Thực hiện phân cấp đúng đắn, phù hợp giữa các cấp quản lý theo hướng

mở rộng quyền hạn, gắn với trách nhiệm.

+ Đội ngũ cán bộ quản lý phải là những người có năng lực, trình độ, phải

hiểu biết nhiều loại kiến thức và kinh nghiệm quản lý, đồng thời phải có bản lĩnh

vững vàng, tính độc lập, tự chủ.

Ba là, phương pháp tuyên truyền, giáo dục:

Phương pháp tuyên truyền, giáo dục trong hoạt động quản lý nhà nước về

đầu tư xây dựng cơ bản là cách thức tác động của nhà nước vào nhận thức và tình

cảm của những tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý, nhằm nâng cao tính tự

giác, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ về đầu tư

xây dựng cơ bản.

Nội dung của phương pháp tuyên truyền giáo dục gồm :

Tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp

luật của nhà nước; giáo dục ý thức lao động sáng tạo, có hiệu quả, có ý thức tổ

chức; xây dựng tác phong cơng nghiệp; tính kỷ luật, dám nhận trách nhiệm, nhiệt

tình, tiết kiệm.Các hình thức tuyên truyền, giáo dục: sử dụng các phương tiện thông tin đại

chúng (sách, báo, đài phát thanh, truyền hình...), sử dụng các tổ chức đoàn thể, các

hoạt động tập thể. Sử dụng các hội nghị tổng kết, hội thi tay nghề, hội chợ triển lãm,

nêu gương, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích...

Vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lý nói trên, cho phép nâng cao

được hiệu quả của công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách.

Mỗi phương pháp có vai trò, thế mạnh riêng; trong đó, phương pháp kinh tế được

cho là quan trọng nhất, có hiệu quả cao, tạo tiền đề để áp dụng các phương pháp

còn lại. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các điều kiện, hoàn cảnh thực tế thực tế, để vận

dụng, áp dụng một cách linh hoạt các phương pháp trên, từ đó, sẽ tác động một cách

có hiệu quả đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách nhà nước

Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, là hoạt động

kiểm tra, xem xét việc làm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Hoạt động thanh tra

thường được thực hiện bởi cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp

luật quy định, qua thanh tra nhằm kết luận đúng, sai, đánh giá ưu khuyết điểm, phát

huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần hoàn thiện cơ chế

quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền,

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Kiểm tra được hiểu là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét.

Thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động kiểm tra,

xem xét việc làm của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong việc

thực hiện tồn bộ q trình đầu tư xây dựng cơ bản, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư

đến khi kết thúc đầu tư. Kết luận đúng, sai, đánh giá ưu khuyết điểm, phát huy nhân

tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp

luật, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan

đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, với mục đích làm cho việc sử dụng nguồn vốn

đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản là hiện tượng mất mát, thiệt hạikhơng đáng có về nguồn lực trong suốt quá trình đầu tư, là phần vốn đã được đưa

vào dự án nhưng không mang lại hiệu quả trên thực tế. Nguyên nhân, có thể do tiêu

cực, tham nhũng gây nên hoặc cũng có thể do thiên tai, hoặc tác động xấu của nền

kinh tế.

Lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là việc sử dụng các nguồn lực nhưng

khơng mang lại hiệu quả.

Tóm lại, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn

ngân sách với mục đích nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất (thất thoát, lãng

phí) về nguồn vốn của nhà nước dành cho đầu tư xây dựng cơ bản.Tổn thất trong đầu tư xây dựng cơ

bản

Lãng phíThất thốtChất lượng quy hoạch kém.

Thất thốt trong khâu đền bù GPMB.

Lựa chọn địa điểm đầu tư không hợp lý, khơng tn thủ quy hoạch.

Thất thốt do khâu khảo sát thiết kế:

Sử dụng thiết bị lỗi thời, tính năng kỹ thuật lạc hậu.

+ Hồ sơ khảo sát lập khơng chính xác, khơng phù hợp với thực tế thi công.

Đầu tư dàn trải, thời gian thi công kéo dài dẫn đến chậm đưa ơng

trìnhlượng,

vào sửđơn

dụng,

làm

tăng

giá,kinh

tổngtếmức

đầu tư.

+ Khối

giá,

định

mức

kỹ thuật,

chế độ dự tốn, lập khơn

Thiết kế khơng phù hợp dẫn đến phải thay đổi, điều chỉnh, đưa hệ

sốthốt

an tồn

qthi

cao

so với

tiêu

chuẩn.

Thất

trong

cơng

cơng

trình:

Quyết định đầu tư những dự án không cần thiết.

+ Bớt vật tư, rút ruột cơng trình.

Xuống cấp do thiếu vốn để bảo trì.

+ Nghiệm thu khống khối lượng thực tế thi công.

Biện pháp thi công không phù hợp

+ Nghiệm thu thanh tốn khối lượng trước khi thi cơng.

Kiểm tốn, quyết tốn cơng trình thiếu chính xác.Hình 1.2 Tổn thất trong đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn: tác giả tổng hợp1.2.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ

bản từ vốn ngân sách

- Chủ trương của Đảng và nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×