Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung quy trình:

Nội dung quy trình:

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUY TRÌNH KIỂM SỐT HÀNH ĐỘNG KHẮC

PHỤC, PHỊNG NGỪA, CẢI TIẾN

MS:ĐơnNgày hiệu lựcvịđượcphân công01/04/2017Lần sửa đổiThực hiện các biện

phápLãnh đạo cơng

tyĐánh giá0Trang/Tổng11 /

145.1.2.5

BM-KPPN-015.1.2.6

- BM-KPPN-01Phòng QA

+

5.1.2. Mơ tả cơng việc và biểu mẫu:5.1.2.1. Phát hiện và ghi nhận vấn đề cần thực hiện hành động KP-PN:Các nguồn thông tin đầu vào để xác định vấn đề cần hành động KP có thể là:

- Kết quả xem xét của lãnh đạo.

- Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ.

- Sự cố của máy móc thiết bị.

- Sản phẩm hỏng hoặc khơng phù hợp.

- Lỗi của qui trình sản xuất, qui trình cơng nghệ.

- Các khiếu nại, các công văn phản ánh về chất lượng của khách hàng.

- Chất lượng dịch vụ của bên cung ứng.

- Các nguồn thông tin khác trong quá trình hoạt động của Cơng ty .

Đối với hành động PN, ngồi các nguồn thơng tin như trên còn có thể sử

dụng các thông tin đầu vào khác như:

- Kết quả của q trình phân tích các dữ liệu về sản phẩm hoặc q trình.

11QUY TRÌNH KIỂM SỐT HÀNH ĐỘNG KHẮC

PHỤC, PHÒNG NGỪA, CẢI TIẾN

MS:Ngày hiệu lực01/04/2017Lần sửa đổi0Trang/Tổng12 /

14- Kết quả điều tra ý kiến khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Các kinh nghiệm thực tế.

Tất cả CBCNV của Công ty khi phát hiện các vấn đề cần thực hiện KP-PN đều

có trách nhiệm lập “Báo cáo khắc phục phòng ngừa” (BM-KPPN-01) và chuyển

về phòng QA.Trong một số trường hợp, lãnh đạo Cơng ty có thể phân công

người chịu trách nhiệm thu thập thông tin và phân tích dữ liệu. Người được

phân cơng sẽ chịu trách nhiệm lập “Báo cáo Hành động KP-PN” khi thấy cần

thiết.

5.1.2.2. Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo hành động KP-PN:

Phòng QA có nhiệm vụ tiếp nhận và tổng hợp tất cả các báo cáo hành

động KP-PN theo mẫu BM-KPPN-01.

5.1.2.3. Điều tra nguyên nhân:

Trưởng các đơn vị nơi có vấn đề cần KP-PN, Phòng QA, Phòng liên quan phải tổ

chức thực hiện điều tra về nguyên nhân gây ra cho mỗi vấn đề cần KP-PN phát sinh trong

quá trình hoạt động chất lượng. Nguyên nhân cần được ghi nhận vào mẫu BM-KPPN-01.Trách nhiệm xem xét và điều tra nguyên nhân của sự không phù hợp

được qui định như sau:

- Trong quá trình nghiên cứu chế thử:Trưởng/phó phòng Kỹ thuật.- Trong q trình sản xuất, lưu kho, bảo quản:Trưởng bộ phận trực tiếp- Trong hệ thống chất lượng, hệ thống kiểm tra:Trưởng QA/Tổ trưởng QC5.1.2.4. Đề ra các biện pháp khắc phục:

Trên cơ sở báo cáo kết quả điều tra, trưởng các đơn vị có vấn đề cần KPPN, phòng liên quan, phòng QA phải đề ra các biện pháp xác định hành động

12QUY TRÌNH KIỂM SỐT HÀNH ĐỘNG KHẮC

PHỤC, PHỊNG NGỪA, CẢI TIẾN

MS:Ngày hiệu lực01/04/2017Lần sửa đổi0Trang/Tổng13 /

14KP, PN cần thiết và thời gian thực hiện để loại bỏ nguyên nhân gây ra vấn đề

cần KP-PN và bảo đảm rằng các vấn đề này không lặp lại khi tiến hành các

công việc tương tự. Các biện pháp xử lý phải được ghi vào mẫu BM-KPPN-01.

Trong trường hợp đặc biệt cần thiết phải thành lập Hội đồng để đề ra các

biện pháp khắc phục, phòng ngừa có quyết định riêng của Giám đốc Công ty.

5.1.2.5. Thực hiện các biện pháp KP-PN:

Trưởng của đơn vị được phân công tiến hành thực hiện đầy đủ, nghiêm

túc các biện pháp khắc phục, phòng ngừa được đề ra (BM-KPPN-01).

Q trình khắc phục, phòng ngừa phải được cung cấp đầy đủ các vật tư,

phương tiện cần thiết, kể cả các hướng dẫn công việc bổ sung nếu cần thiết.

Không được tiến hành bất kỳ công đoạn tiếp theo nào trên đối tượng có

vấn đề cần KP-PN khi có quyết định của QAM cho tới khi hoạt động KP-PN,

sửa chữa được hoàn tất.

5.1.2.6. Đánh giá hoạt động KP-PN:

Khi được thơng báo hoạt động khắc phục, phòng ngừa đã hồn tất hoặc

theo hạn định trong báo cáo, Trưởng phòng QA, đại diện phòng liên quan phải

khẳng định rằng các hoạt động khắc phục, phòng ngừa đã được tiến hành, các

vấn đề cần KP-PN đã được sửa chữa phù hợp với các yêu cầu đề ra (BMKPPN-01).

5.1.2.7. Kết thúc hoạt động khắc phục, phòng ngừa:13QUY TRÌNH KIỂM SỐT HÀNH ĐỘNG KHẮC

PHỤC, PHÒNG NGỪA, CẢI TIẾN

MS:Ngày hiệu lực01/04/2017Lần sửa đổi0Trang/Tổng14 /

14Trưởng phòng QA, đại diện phòng liên quan cùng ký xác nhận vấn đề cần

KP-PN đã được giải quyết vào mẫu BM-KPPN-01 và các vấn đề cần KP-PN

này không cần thiết phải tiếp tục theo dõi.

Trưởng phòng QA tổng kết đánh giá hiệu quả các hoạt động khắc phục,

phòng ngừa. Nếu các biện pháp thực hiện khơng hiệu quả thì phải tiến hành các

biện pháp khác.6. Phụ lục

BM-KPPN-01 : Báo cáo khắc phục phòng ngừa14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung quy trình:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×