Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mã lỗi C1241 - Lỗi điện áp nguồn cấp thấp

3 Mã lỗi C1241 - Lỗi điện áp nguồn cấp thấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

5LỗiĐiều kiện phát hiện mã lỗiLỗi điện áp nguồn Khi bất kỳ điều kiện nào sau đây được phát hiện:

cấp thấp+ Khi tốc độ xe là từ 3 km/h trở lên, điện áp cực IG1 là từ 9.5V

trở xuống trong 10 giây trở lên.

+ Khi rơ le điện từ được duy trì ở trạng thái ON và đi ện áp c ực

IG1 là nhỏ hơn 9.5V, tiếp điểm rơle được mở trong 0.22 giây

trở lên.

+ Khi điện áp cực IG1 là 9.5V hay nhỏ hơn, sự cấp đi ện cảm

biến tốc độ xe giảm xuống trong 60 giây trở lên.

+ Khi rơle môtơ bật ON và điện áp cực IG1 thấp h ơn 9.5 V,

tiếp điểm rơle mở khoảng 0.22 giây trở lên.11.3.2 Sơ đồ mạch điện11.3.3 Quy trìnhHình 11.1 Nguồn cấp cho ECU- Kiểm tra điện áp ắc quy, điện áp tiêu chuẩn: từ 11 đến 14 V

- Kiểm tra điện áp cực (cực IG1)1225Hình 11.2 Các cực của giắc A3

+ Kiểm tra chắc chắn rằng tại phần hãm và phần nối của các gi ắc không b ị

lỏng.

+ Ngắt giắc nối A3 của ECU điều khiển trượt

+ Bật khoá điện ON.

+ Điện áp tiêu chuẩn: cực 34 (IG1) - mát thân xe từ 11 đến 14V khi khoá đi ện

ON.

- Kiểm tra dây điện và dắc nối ( cực GND1)Hình 11.3 Các cực của giắc A3

+ Đo điện trở tiêu chuẩn: A3-1 (GND1) -mát thân xe dưới 1 Ω ở mọi đi ều

kiện.

- Xác nhân mã lỗi.

+ Lái xe với tốc độ 20 km/h trở lên trong ít nhất 30 giây.

+ Kiểm tra xem mã lỗi tương tự có được ghi lại khơng.

+ Nếu mã lỗi C1241 khơng phát ra, dùng chức năng mô ph ỏng c ủa máy ch ẩn

đoán xác định nguyên nhân và khắc phục hư hỏng.

1235+ Nếu mã lỗi tiếp tục phát ra, ta tiến hành sửa chữa hoặc thay th ế b ộ ch ấp

hành.

11.4 Mã lỗi C1271 - Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ thấp.

11.4.1 Mô tả- Các cảm biến tốc độ sẽ xác định tốc độ của các bánh xe và gửi các tín hi ệu

tương ứng đến ECU điều khiển trượt . Các tín hiệu này được sử dụng để

điều khiển hệ thống phanh.

- Cảm biến tốc độ bánh xe sẽ phát ra tín hi ệu xung theo t ốc đ ộ quay c ủa rô to

cảm biến. ECU kiểm soát trượt phát hiện tốc độ của từng bánh xe dựa vào

tín hiệu xung này.

LỗiĐiều kiện phát hiện mã lỗiTín hiệu ra của Chỉ phát hiện được trong chế độ test mode.

cảm biến tốc

độ thấp

Cảm biến tốc Khi phát hiện một trong các điều kiện sau đây:

độ phía trước + Khi tốc độ xe là 10 km/h trở lên, điện áp ra của một trong các

bên phải bị lỗi cảm biến tốc độ thấp hơn các cảm biến khác trong 15 giây tr ở

lên.

+ Khi tốc độ của xe nhỏ hơn 10 km/h, tín hiệu phát ra từ một

trong các cảm biến tốc độ là 0 km/h trong 1 giây trở lên.

+ Khi tốc độ xe từ 10 km/h trở lên, tín hệu phát ra từ cả hai

cảm biến trước báo tốc độ 0 km/h trong 15 giây trở lên. (trừ

khi cả hai cảm biến sau cũng báo tốc độ 0 km/h).1245Hình 11.4 Các tín hiệu ra của cảm biến tốc

11.4.2 Quy trình- Kiểm tra tình trạng lắp ráp của cảm biến tốc độHình 11.5 Lỗ láp ráp cảm biến

- Kiểm tra phần đầu của cảm biến tốc độ

+ Khơng có vết xước hoặc dị vật bám lên phần đầu của cảm biến.

+ Nếu khơng tìm thấy trục trặc với cảm biến tốc độ trong khi ki ểm tra thì

khơng được thay thế cảm biến tốc độ.

+ Nếu có mạt sắt dính lên rơto thì nó sẽ gây ra h ư h ỏng, vì v ậy hãy ki ểm tra

125Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mã lỗi C1241 - Lỗi điện áp nguồn cấp thấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×